UCHWAŁA Nr 46/V/2007

RADY GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD

z dnia 26.04.2007r

 

w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Wyszogród.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2005r Dz. U. Nr 236, poz. 2008,-z późniejszymi zmianami) w związku z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw /Dz.U z 2005r Nr 175, poz.1458/, po zaciągnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku, Rada Gminy i Miasta Wyszogród uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Wyszogród zwany dalej regulaminem, w następującej treści:

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Wyszogród, a w szczególności;

 1. wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości,
 2. rodzaje i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych,
 3. częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z tereny nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego,
 4. maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów,
 5. inne wymagania wynikające z miejsko-gminnego planu gospodarki odpadami,
 6. obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe,
 7. wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.
 8. wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia.

§ 2

Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na terenie gminy i miasta.

§ 3

Ilekroć w uchwale jest mowa o;

1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U z 1996r Nr 132, poz. 622 – z póź. zmianami/,

2. nieruchomości – należy przez to rozumieć, zgodnie z art. 46 § 1 kodeksu cywilnego, część powierzchni ziemi stanowiącej odrębny przedmiot własności, jak również budynki trwale z gruntem związane lub część takich budynków,

3. właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami mające obowiązek realizować obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku, przy czym:

na terenie budowy wykonanie obowiązków właściciela nieruchomości należy do wykonawcy robót budowlanych,

na terenie wydzielonym krawężnikiem lub oznakowaniem poziomym oraz przystanków komunikacyjnych obowiązki uprzątnięcia i pozbycia się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, należą do przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej,

na drogach publicznych obowiązki utrzymywania czystości i porządku, a także zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, pozbywanie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej, należy do zarządu drogi,

na terenach pozostałych obowiązki utrzymywania czystości i porządku należą do gminy.

4. umowach – należy rozumieć umowy rozumiane zgodnie z treścią art. 6, ust. 1 ustawy, podpisane z podmiotem uprawnionym przez właścicieli nieruchomości oraz najemców / właścicieli lokali,

5. górnych stawkach opłat – należy przez to rozumieć zgodnie z treścią art. 6 ust.2 ustawy górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości lub najemców/właścicieli lokali za usługi podmiotów uprawnionych w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych,

6. stawkach opłat – należy rozumieć przez to wysokość opłat uiszczanych przez właścicieli nieruchomości lub najemcę/właściciela lokalu podmiotowi uprawnionemu za odbiór odpadów komunalnych, przeliczonych na jedną zamieszkałą osobę w skali roku i miesiąca,

7. nieczystościach ciekłych – należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych,

8.odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady komunalne w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach /Dz.U Nr 62, poz. 628 – z póź. zmianami/

9.odpadach niebezpiecznych – rozumie się przez to frakcję odpadów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach,

10.odpadach opakowaniowych – należy przez to rozumieć opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne,

11. odpadach ulegających biodegradacji – rozumie się przez to odpady ulegających biodegradacji w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach,

12. odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych w KPGO,

13, odpadach zielonych – należy przez to rozumieć frakcję odpadów ulegających biodegradacji, powstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów zielonych,

14. podmiotach uprawnionych – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwa będące gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadającymi wydane przez burmistrza, organ wykonawczy jednostki pomocniczej lub organ jednostki albo podmiotu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/, ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie;

a/ odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

b/ opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

15. stacjach zlewnych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia zdefiniowane w ustawie,

16. zbiornikach bezodpływowych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania,

17. zwierzętach domowych i bezdomnych – rozumie się przez to zwierzęta bezdomne w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt /Dz.U z 2003r Nr 106 poz. 1002, ze zmianami/,

18. zwierzętach gospodarskich – rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu ustawy z 20 sierpnia 1997r o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich /Dz.U z 2002r Nr 207 poz. 1762 ze zmianami/,

19. chowie zwierząt – rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania i użytkowania,

20. Gminno-Miejskim Planie Gospodarki Odpadami – należy przez to rozumieć Gminno-Miejski Plan Gospodarowania Odpadami wprowadzony uchwałą Nr 101/XI/2004 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30.06.2004r w sprawie; uchwalenia ”Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem gospodarki odpadami dla Gminy i Miasta Wyszogród do roku

2010”.

ROZDZIAŁ II

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

§ 4

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie na ich terenie czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego, poprzez:

1/ wyposażenie nieruchomości w dostateczną ilość pojemników służących do gromadzenia

odpadów;

2/ utrzymanie w należytym stanie sanitarnym pomieszczeń mieszczących urządzenia na

odpady,

3/ przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadkach określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnie ścieków bytowych,

4/ uprzątanie błota, śniegu i lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionych do użytku publicznego oraz chodników przyległych bezpośrednio do nieruchomości, usuwanie błota, śniegu i lodu powinno odbywać się niezwłocznie, natomiast innych zanieczyszczeń – w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w tygodniu,

5/ usuwanie nawisów/sopli/ z okapów, rynien i innych części nieruchomości,

6/ usuwanie ze ścian budynków, ogrodzeń i innych obiektów, ogłoszeń, plakatów, napisów, rysunków itp., umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisami prawa,

7/ niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i budynków.

§ 5

Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku zabrania się:

1/ spalania odpadów niebezpiecznych na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków,

2/ niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury, trawników oraz zieleńców, urządzeń do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do umieszczania reklam i ogłoszeń, urządzeń stanowiących elementy infrastruktury komunalnej,

3/ umieszczania afiszy, reklam, nekrologów , ogłoszeń itp. w miejscach do tego nie wyznaczonych

4/ wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu,

5/ zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt,

6/ indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych,

7/ wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi,

8/ indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych prze właścicieli nieruchomości.

ROZDZIAŁ III

Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi.

§ 6

Mycie i naprawa pojazdów samochodowych na terenach publicznych, poza myjniami i warsztatami naprawczymi, jest dozwolone wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

§ 7

Zezwala się na mycie pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości nie służących do użytku publicznego, pod warunkiem odprowadzania powstałych ścieków do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych, po uprzednim ich przejściu przez łapacz oleju i odstojnik. Odprowadzanie ścieków bezpośrednio do gleby lub wód powierzchniowych jest zabronione.

§ 8

Naprawa pojazdów samochodowych związana z ich bieżącą eksploatacją jest dozwolona na terenie nieruchomości, pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów. Powstałe odpady powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ IV

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych.

§ 9

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości:

1/ Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez wyposażenie nieruchomość w pojemniki, kontenery i worki o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości z uwzględnieniem wymienionych poniżej zasad. Pojemniki na odpady nie segregowane oraz na odpady kuchenne ulegające biodegradacji dostarczane są właścicielowi nieruchomości odpłatnie przez podmiot uprawniony. Worki na odpady opakowaniowe /łącznie/ wraz z papierem, tekturą, tekstyliami i metalami oraz na odpady niebezpieczne są właścicielom nieruchomości oraz najemcom/właścicieli lokali dostarczane przez podmiot uprawniony, nieodpłatnie.

2/ Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia. Określając wielkość i przepustowość tych urządzeń należy przyjąć następujące wskaźniki wytwarzania ścieków;

a/ mieszkańcy - 3 m3 / osobę/ miesiąc,

b/ bary, restauracje, jadłodalnie - 3 m3/miejsce/miesiąc,

c/ sklepy spożywcze - 2 m3/zatrudnionego/miesiąc,

d/ pozostałe sklepy - 0,7 m3/zatrudnionego/miesiąc

e/ apteki - 2,5 m3/zatrudnionego/miesiąc

f/ przychodnie lekarskie - 0,5 m3/zatrudnionego/miesiąc

g/ zakłady fryzjerskie i kosmetyczne - 4 m3/zatrudnionego/miesiąc

h/ pozostałe zakłady usługowe - 0,4 m3/zatrudnionego/miesiąc

i/ zakłady produkcyjne;

- bez natrysków 0,4 m3/zatrudnionego/miesiąc

- z natryskami 1,5 m3/zatrudnionego/miesiąc

3/ Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to;

a/ kosze uliczna o pojemności od 10 do 50 litrów

b/ pojemniki na odpady o pojemności 110 l, 240 l. 1100l,

c/ worki

d/ pojemniki do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, metali, papieru i tektury, wielomateriałowych o pojemności od 800 l do 1500 l,

e/ kontenery przeznaczone na odpady budowlane.

4/ Odpady komunalne , które nie są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności uwzględniając następujące normy;

a/ mieszkaniec wsi rocznie zbiera do pojemnika na odpady o masie minimum 50 kg i objętości około 0,33 m3,

b/ mieszkaniec miasta rocznie zbiera do pojemnika na odpady o masie minimum 150 kg i objętości około 1,25 m3,

c/ jedno i dwuosobowa rodzina mieszkająca na terenie miasta lub sołectwa zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w jeden pojemnik o pojemności do110 l,

d/ trzy, cztero, lub pięcioosobowa rodzina na wsi lub w mieście zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w dwa pojemniki na odpady o pojemności 110 l każdy lub jeden o pojemności 240 l,

e/ sześcio, siedmio, lub ośmioosobowa rodzina w mieście powinna wyposażyć nieruchomość w 3 pojemniki o pojemności 110 l,

f/ rodziny liczniejsze mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki o pojemności zapewniającej pokrycie zapotrzebowania na gromadzenie odpadów,

g/ zarządcy nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do liczby mieszkańców i cyklu wywozu,

h/ prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, zarządzający ogródkami działkowymi, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb uwzględniając następujące normatywy dostosowane do trzytygodniowego cyklu odbioru na terenie wsi i tygodniowego cyklu na obszarze miasta Wyszogrod;

- dla szkół wszelkiego typu - 3 l na każdego ucznia i pracownika,

- dla przedszkoli - 3l na każde dziecko i pracownika,

 • dla lokali handlowych - 50 l na każde 10 m2 pow. całkowitej, jednak co najmniej jeden

pojemnik o pojemności 11l na lokal,

 • dla punktów handlowych poza lokalem - 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l na każdy punkt,
 • dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu,
 • dla zakładów rzemieślniczych, usługowych, i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik o pojemności 110 l na każdych 10 pracowników,
 • dla ogródków działkowych 20 l na każdą działkę w okresie sezonu tj. od 1 marca do 31 października każdego roku,
 • dla domów opieki, internatów, hoteli, pensjonatów itp. – 20 l na jedno łóżko,
 • w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika 110 l na odpady,
 • do zbierania wyjątkowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników, mogą w uzasadnionych przypadkach być używane odpowiednio oznaczone worki, nieodpłatnie udostępnione przez podmiot uprawniony, z którym właściciel nieruchomości zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych,

5/ Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w następujący

sposób;

a/ odpady kuchenne ulegające biodegradacji:

 • na wsi – po zgłoszeniu podmiotowi uprawnionemu i zapisaniu tego faktu w umowie,

właściciel nieruchomości może składać je w przydomowym kompostowniku, w sytuacji gdy właściciel nie zadeklarował składowania tych odpadów w przydomowym kompostowniku, zobowiązany jest wyposażyć nieruchomość w odrębny, przeznaczony do tego celu kubeł koloru brązowego i tam składać,

 • w mieście – w zabudowie jednorodzinnej właściciel nieruchomości zobowiązany jest

wyposażyć ją w odrębny, przeznaczony do tego celu kubeł koloru brązowego i tam składować,

 • w zabudowie wielorodzinnej najemca/właściciel lokalu, który podpisał z podmiotem

uprawnionym indywidualną umowę składuje je w worku/wiaderku koloru brązowego,

jeśli takiej umowy nie podpisał, jak w zabudowie jednorodzinnej, składa do odrębnego pojemnika koloru brązowego, w który zarządca nieruchomości ją wyposażył,

b/ Odpady opakowaniowe łącznie wraz z papierem, tekturą tekstyliami i metalami oraz

odpady niebezpieczne;

 • na wsi składowane są do worków, odrębnych na opakowania /koloru czarnego/ i

odrębnych na odpady niebezpieczne /koloru czerwonego/ dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazane mu zgodnie z harmonogramem,

 • w mieście- w zabudowie jednorodzinnej składowane są do worków, odrębnych na opakowania i odrębnych na odpady niebezpieczne, dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane jemu zgodnie z harmonogramem, w zabudowie wielorodzinnej składowane są do worków, odrębnych na opakowania i odrębnych na odpady niebezpieczne, dostarczonych przez podmiot uprawniony. Gdy najemca/właściciel umowy nie podpisał, odpady składowane są do odrębnego pojemnika, w który zarządca nieruchomości ją wyposażył,
 • mieszkańcy posiadający przeterminowane leki, mogą także zwrócić je bezpłatnie do aptek, a zużyte baterie do sklepów, które dysponują odpowiednimi pojemnikami,

c/ odpady wielkogabarytowe nie wymagające specjalnych urządzeń do zbierania, należy

wystawić je na chodnik przed wejściem do nieruchomości lub na miejsce wyznaczone do

tego celu przez zarządcę nieruchomości w dniu wyznaczonym przez podmiot

uprawniony,

d/ odpady budowlane i zielone są składowane do pojemnika lub kontenera dostarczonego

przez podmiot uprawniony i w nim odbierane.

§ 10

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w miejscach i drogach publicznych.

1. Gmina i prowadzący handlową działalność gospodarczą, są zobowiązani ustawić

w miejscach publicznych, przed sklepami itp. pojemniki przeznaczone na selektywną zbiórkę, które niezależnie od indywidualnego selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych ,papieru, tektury, plastików, metali uzupełniają miejsko-gminny system selektywnej zbiórki odpadów. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, zlokalizowane w miejscach publicznych, mają pojemność od 0,9 do 1,5 m3 i kolory przypisane do rodzaju odpadów, na jakie są przeznaczone, a więc:

- biały; przeznaczony na opakowania szklane bezbarwne,

- zielony przeznaczone na opakowania szklane kolorowe,

- niebieski przeznaczony na papier i tekturę opakowaniowe i nieopakowaniowe,

- żółty przeznaczony na opakowania z tworzyw sztucznych,

- czerwony przeznaczony na opakowania z blachy stalowej i aluminiowej oraz metale.

2. Miejsca publiczne takie jak; drogi publiczne, ciągi handlowo-usługowe, przystanki komunikacyjne, parki są obowiązkowo wyposażone w zamontowane na stałe kosze uliczne

w odległości;

 • mniej niż 100 m na drogach publicznych i parkach,
 • na przystankach komunikacji poza wiatą, a jeśli jej nie ma, to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

3. Organizatorzy imprezy masowej są obowiązani do wyposażenia miejsca, na którym

ona się odbywa, w jeden pojemnik o pojemności 110 l na 20 osób uczestniczących w imprezie oraz szalety przenośne w liczbie jeden szalet na 100 osób uczestniczących w imprezie. Organizatorzy imprezy są zawrzeć umowy z podmiotami uprawnionymi na dostarczenie pojemników i szaletów oraz ich opróżnienie i uprzątnięcie.

§ 11

Zasady rozmieszczenia urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia nieczystości płynnych.

 1. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy je wystawić w dniu odbiór, zgodnie z harmonogramem na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości. Dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego, w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach.
 2. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu ich opróżnienia.
 3. Pojemniki na odpady powinny być ustawione, na terenie nieruchomości, w miejscu widocznym, trwale oznaczonym, na wyrównanej nawierzchni, w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota.
 4. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników na odpady w stanie czystości, dobrym stanie technicznym oraz ich okresowego dezynfekowania, usługę tą, może wykonać podmiot uprawniony.
 5. Wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne muszą być wystawione w terminie przewidzianym harmonogramem na chodnik lub przed wejściem na teren nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej lub na miejsce wyznaczone przez zarządcę do tego celu w zabudowie wielorodzinnej.
 6. Wyselekcjonowane odpady budowlane i zielone muszą być złożone w udostępnionych przez podmiot uprawniony kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu, w celu usunięcia.

§ 12

Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i właściwej eksploatacji urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników bezodpływowych.

 1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu,
 2. gorącego popiołu, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierowi innych odpadów z działalności gospodarczej.

 3. Zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady jakichkolwiek odpadów.
 4. Do pojemników na papier, tekturę zabrania się wrzucać; opakowania z zawartością żywności, wapna, cementu, prospekty, foliowane i lakierowane katalogi.
 5. Do pojemników na opakowania szklane zabrania się wrzucać; ceramikę, lustra, szkło kryształowe, szyby samochodowe.
 6. Do pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych zabrania się wrzucać; opakowania i butelki po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach, opakowania po środkach chwasto i owadobójczych.
 7. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe.

ROZDZIAŁ V

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 13

1. Obowiązki w zakresie podpisywania umów\;

- właściciele nieruchomości są zobowiązani do zawarcia umów z podmiotem

uprawnionym na odbiór odpadów komunalnych,

 • właściciele/najemcy lokali mogą, w celu uzyskania indywidualnej zniżki w opłatach, podpisać umowę z podmiotem uprawnionym, w razie podpisania takiej umowy nie mogą być uwzględniani w umowach podpisanych z tym samym podmiotem uprawnionym przez reprezentującego właściciela , zarządcę nieruchomości,
 • właściciele nieruchomości są zobowiązani do podania upoważnionemu przedstawicielowi podmiotu uprawnionego zgodnej ze stanem ewidencji ludności liczby osób zamieszkujących na terenie nieruchomości,
 • właściciele nieruchomości, którzy nie są podłączeni do sieci kanalizacyjnej, są zobowiązani do podpisania w terminie czterech tygodni od dnia wejścia w życie niniejszego regulaminu, z podmiotem uprawnionym umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub osadnika oczyszczalni przydomowej,
 • opróżnianie zbiorników bezodpływowych rozliczane jest w oparciu o wskazania licznika poboru wody lub, gdy brak licznika, w oparciu o zapisane w § 9 pkt 2 normy , które wynikają z treści rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r w sprawie określenia norm zużycia wody /Dz.U z 2002r Nr 8 poz. 70/,
 • rolnicy, zużywający wodę na potrzeby gospodarstwa rolnego i w związku z tym nie odprowadzający jej do zbiorników bezodpływowych, powinni zainstalować odrębne liczniki do pomiaru zużycia wody na potrzeby bytowe, w przeciwnym razie będą rozliczani w oparciu o wyżej wymienione normy.

§ 14

 1. Konsekwencje nie realizowania obowiązków.

- wykonywanie przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie wyposażenia

nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich we właściwym stanie, przyłączenia do sieci kanalizacyjnej lub wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy, uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników podlega kontroli przez upoważnione służby. W przypadku stwierdzenia niewykonywania tych obowiązków burmistrz wydaje decyzję nakazującą ich wykonanie,

 • burmistrz dokonuje kontroli wykonania obowiązku zawarcia przez właścicieli umów na

usługi odbioru odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych, oraz wykonywania przez nich obowiązku uiszczania z tego tytułu opłat,

 • w przypadku stwierdzenia niewykonywania wyżej wymienionych obowiązków,

burmistrz wydaje z urzędu decyzję, w której ustala obowiązek uiszczania opłat, ich wysokość, terminy uiszczania oraz sposób udostępniania urządzeń w celu ich opróżnienia; w takich przypadkach gmina organizuje właścicielom nieruchomości odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych, decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, decyzja obowiązuje przez rok i ulega przedłużeniu na rok następny, jeżeli właściciel nieruchomości na co najmniej trzy miesiące przed upływem daty jej obowiązywania nie przedstawi umowy, w której termin rozpoczęcia wykonywania usługi nie jest późniejszy niż data utraty mocy obowiązującej decyzji,

 • dowody uiszczania opłat za odbiór odpadów i opróżnianie zbiorników

bezodpływowych, właściciel nieruchomości jest obowiązany przechowywać przez okres dwóch lat,

 • w przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika bezodpływowego właściciel

nieruchomości jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 3 tygodni od momentu stwierdzenia tego faktu i powiadomienia o tym gminy,

 • w sytuacji, gdy właściciel nieruchomości nie wykona uszczelnienia, wykona to za niego

gmina i obciąży kosztami.

§ 15

Częstotliwość pozbywania się odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych.

1. ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości

w opisanym niżej zakresie selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru

następujących strumieni odpadów komunalnych;

a/ odpady kuchenne:

 • na obszarach wiejskich mogą być, po zgłoszeniu tego faktu odbiorcy lub zarządzającego

systemem, kompostowane w przydomowych kompostownikach, w pozostałych przypadkach są odbierane od mieszkańców przez podmiot uprawniony w cyklu tygodniowym,

 • w miastach, w zabudowie jednorodzinnej, dwa razy w tygodniu, zaś w wielorodzinnej

trzy razy w tygodniu,

b/ odpady opakowaniowe/łącznie/ wraz z papierem, tektura, tekstyliami i metalami

odbierane są:

 • na obszarach wiejskich w cyklu dwumiesięcznym,
 • w miastach w zabudowie jednorodzinnej, w cyklu miesięcznym, zaś w zabudowie wielorodzinnej co dwa tygodnie, /właściciele nieruchomości mają obowiązek, przed umieszczeniem opakowań w worku, pojemniku, umyć je tak by nie pozostały na nich resztki zawartości,

c/ odpady niebezpieczne odbierane są;

 • na obszarach wiejskich odbierane są od mieszkańców w cyklu dwumiesięcznym,
 • w miastach w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej w cyklu miesięcznym,

d/ odpady wielkogabarytowe odbierane są;

 • od mieszkańców wsi oraz miasta w cyklu półrocznym,

e/ odpady budowlane i zielone z pielęgnacji ogrodów będą odbierane na indywidualne

zgłoszenie,

f/ odpady nie selekcjonowane odbierane są;

 • na obszarach wiejskich w cyklu dwutygodniowym
 • w miastach w cyklu tygodniowym.
 1. Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego ustala się;
 2. a/ w mieście w cyklu co drugi dzień,

  b/ niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy ulicznych, zarządzający obszarem

  maja obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy ulicznych,

  c/ usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się co dwa miesiące.

 3. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są obowiązani opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia z częstotliwością ustaloną z podmiotem uprawnionym, a w przypadku wcześniejszego zapełnienia zbiornika, zgłoszenie tego faktu podmiotowi uprawnionemu, z którym posiada umowę na opróżnianie zbiorników.
 4. Właściciele punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza budynkami są zobowiązani usuwać je codziennie.
 5. Organizatorzy imprez masowych zobowiązani są usuwać odpady i opróżniać przenośne toalety niezwłocznie po zakończeniu imprezy.

§ 16

Sposób pozbywania się odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych;

 1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić zapełnione urządzenie do zbierania odpadów w sposób określony w § 11.
 2. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości złożonego do podmiotu uprawnionego. Zamówienie powinno być zrealizowane w ciągu 36 godzin od złożenia.
 3. Pracownicy podmiotu uprawnionego są zobowiązani do natychmiastowego usunięcia zanieczyszczeń powstałych w wyniku załadunku i transportu odpadów i nieczystości płynnych.
 4. Podmiot uprawniony ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego.

ROZDZIAŁ VI

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów wyselekcjonowanych, do których osiągnięcia zobowiązane są podmioty uprawnione.

§ 17

System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania;

1. do 31 grudnia 2010r do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających

biodegradacji,

2. do 31 grudnia 2013r do nie więcej niż 50%,

3. do 31 grudnia 2020r do nie więcej niż 35% w stosunku do masy tych odpadów

wytworzonych w roku 1995 w Gminie i Mieście Wyszogród w ilości 1528 Mg.

§ 18

Zgodnie z zapisami KPGO i treścią i treścią niniejszego Regulaminu, podmioty uprawnione są zobowiązane w kolejnych latach wyselekcjonować spośród odpadów komunalnych przekazywanych przez jedną osobę i poddać odzyskowi oraz recyklingowi ilości odpadów.

określone w poziomach selekcji zawartych w Gminno-Miejskim Planie Gospodarki Odpadami.

W kolejnych latach powinno się od jednej osoby odbierać selektywnie, co najmniej następujące ilości odpadów:

 1. kuchennych ulegających biodegradacji;
 2. * w miastach w roku 2006 - 1,6 kg, w 2007 – 4,8 kg, w 2008 – 9,6 kg, w 2009 – 14,4 kg, w 2010 – 19,2 kg,

  * na wsi w ciągu roku 2006 – 0,6 kg, w 2007 – 1,2 kg, w 2008 – 2 kg, w 2009- 3 kg,

  w 2010 – 3,8 kg.

 3. opakowań z papierem, tekturą, tekstyliami i metalami:
 4. * w mieście w roku 2006 – 18,8 kg, w roku 2007 – 37,6 kg,

  * na wsi w roku 2006 – 6,7 kg, w roku 2007 – 10,5 kg,

 5. odpadów wielkogabarytowych;
 6. * w mieście w roku 2006 – 2,2 kg, w roku 2007 – 2,9 kg, w roku 2008 – 3,7 kg, w roku 2009 4,4 kg, w roku 2010 – 5,5 kg, w roku 2011 – 6,2 kg, w roku 2012 – 7 kg, w roku 2013 –7,3 kg, w roku 2014 – 7,7 kg,

  * na wsi w roku 2006 – 1,2 kg, w roku 2007 – 1,4 kg, w roku 2008 – 1,7 kg, w roku 2009 – 2,3kg, w roku 2010 – 2,9 kg, w roku 2011 – 3,2 kg, w roku 2012 – 3,6 kg, w roku 2013 – 3,8 kg, w roku 2014 – 4,1 kg,

 7. odpadów budowlanych;
 8. * w mieście w roku 2006 – 3,3 kg, w roku 2007 – 5,1 kg, w roku 2008 – 7,3 kg, w roku

  2009 – 9,5 kg, w roku 2010 – 11,7 kg, w roku 2011 – 14,3 kg, w roku 2012 – 16,9 kg, w roku 2013 – 19,8 kg, w roku 2014 – 22,8 kg,

  * na wsi w roku 2006 – 2,6 kg, w roku 2007 – 4,1 kg, w roku 2008 – 5,8 kg, w roku 2009 7,6 kg, w roku 2010 – 9,3 kg, w roku 2011 – 11,4 kg, w roku 2012 – 13,4 kg, w roku 2013-15,8 kg, w roku 2014 – 18,1 kg,

 9. odpadów niebezpiecznych;

* w mieście w roku 2006 – 0,16 kg, w roku 2007 – 0,25 kg, w roku 2008 – 0,35 kg,

w roku 2009 – 0,44 kg, w roku 2010 – 0,55 kg,

* na wsi w roku 2006 – 0,08 kg, w roku 2007 – 0,23 kg, w roku 2008 – 0,38 kg, w roku

2009 – 0,52 kg, w roku 2010 – 0,7 kg.

ROZDZIAŁ VII

Inne wymagania wynikające z Gminno-Miejskiego Planu Gospodarki odpadami.

§ 19

 1. Masa odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny przez właścicieli lub najemców/właścicieli lokali, jest rejestrowana prze podmiot uprawniony, z którym mają oni podpisane umowy, na ich indywidualnych kontach.
 2. Górne stawki opłat są skalkulowane dla sytuacji, w której właściciele nieruchomości nie dokonują selekcji odpadów, zaś obowiązek uzyskania obowiązujących poziomów odzysku ma wyłącznie podmiot uprawniony, który ma obowiązek selekcjonować odpady zmieszane.
 3. Stawki opłat są zróżnicowane w zależności od miejsca zamieszkania z uwzględnieniem podziału na obszary wsi i miasta.
 4. Stawki opłat zawarte w umowach podpisanych z właścicielami nieruchomości przez podmiot uprawniony nie mogą być wyższe niż górne stawki opłat.
 5. Stawki opłat zawarte w umowach ulegają obniżce, której wysokość jest uzależniona od uzyskanych przez właściciela nieruchomości w roku poprzednim wyników zakresie zbiórki selektywnej określonej przez średni poziom selekcji, który obliczany jest w oparciu o średnią arytmetyczną uzyskanych w skali roku wskaźników poziomów selekcji poszczególnych strumieni odpadów. Właściciel nieruchomości lub najemca/właściciel lokalu uzyskują zniżkę w wysokości opłat w zamian za uzyskanie części lub całości przewidzianego na dany rok średniego poziomu selekcji. Zniżka ta jest uwzględniana w rachunkach wystawianych właścicielowi nieruchomości lub najemcy/ właścicielowi lokalu w roku następnym.
 6. Gmina, poprzez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, które są obowiązane do selektywnego ich odbierania oraz do ograniczania ilości odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych do składowania, zapewnia warunki funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe ograniczanie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.
 7. Gmina wydając zezwolenie na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, poprzez określenie szczegółowych zasad odbioru i postępowania, zobowiązuje przedsiębiorców do odbierania wszystkich odpadów zebranych selektywnie, w tym powstających w gospodarstwach domowych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych z remontów i odpadów niebezpiecznych.

ROZDZIAŁ VIII

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

§ 20

 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.
 2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.

§ 21

1. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy;

a/ w odniesieniu do psów;

- zarejestrowanie w Urzędzie gminy w wydziale finansowym w terminie 14 dni od

wejścia w posiadanie psa,

 • wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne – w kaganiec
 • prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną - w nałożonym kagańcu
 • opłacania podatku od posiadania psów, którego wysokość ustala corocznie rada gminy i miasta.
 • systematyczne szczepienie przeciwko wściekliźnie,
 • uzyskanie zezwolenia burmistrza na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną,

b/ w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych;

 • stały i i skuteczny dozór,
 • nie wprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej,
 • nie wprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów, gier i zabaw, piaskownic dla dzieci,
 • zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach do tego przeznaczonych,
 • zwolnienie prze właściciela nieruchomości psa ze smyczy na terenie nieruchomości, może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem,
 • natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.
 • niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe.

2. Hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla

hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy.

3. Postanowienia ust. 2 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w

charakterze zwierząt domowych.

§ 22

Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy i miasta reguluje odrębna uchwała Rady Gminy i Miasta Wyszogród w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt.

ROZDZIAŁ IX

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

§ 23

1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na nieruchomościach położonych w granicach administracyjnych miasta Wyszogród w promieniu 25 m od budynków wielorodzinnych, urzędów, szkół, placówek kulturalno-oświatowych oraz instytucji opieki zdrowotnej.

2. Na terenach nie wymienionych w ust. 1 dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami;

- wszelkie ptactwo, zwierzęta gospodarskie utrzymywane na nieruchomości muszą zostać

zabezpieczone przed opuszczeniem tej nieruchomości,

- właściciel zwierzęcia, które zanieczyściło ulicę, obowiązany jest do uprzątnięcia

zanieczyszczenia,

- powstające w związku z hodowlą odpady i nieczystości będą gromadzone i usuwane

w sposób zgodny z prawem i nie będą powodować zanieczyszczenia terenu

nieruchomości, jak również wód powierzchniowych i podziemnych,

- hodowla nie będzie powodowała dla innych osób zamieszkujących na terenie

nieruchomości lub sąsiednich nieruchomości uciążliwości jak; hałas, odory,

- przestrzegane będą przepisy sanitarno-epidemiologiczne.

ROZDZIAŁ X

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej prowadzenia.

§ 24

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania, w miarę potrzeby deratyzacji na terenie nieruchomości.

§ 25

Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji poda Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem sanitarnym w Płocku, do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie.

§ 26

W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Burmistrz Gminy i Miasta w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Płocku, określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi, poprzez zarządzenie termin jej przeprowadzenia.

§ 27

Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

ROZDZIAŁ XI

Postanowienia końcowe.

§ 28

1. Naruszenie przepisów regulaminu podlega karze grzywny przewidzianej w ustawie z 20 maja 1971r Kodeks wykroczeń /Dz.U nr 106, poz. 1148 – z póź zmian./

§ 29

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.

§ 30

Zobowiązuję się Burmistrza Gminy i Miasta do podania treści niniejszej uchwały do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta, oraz przesłanie jej wszystkim sołtysom w gminie z zaleceniem zapoznania z nią wszystkich mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty w danym sołectwie.

§ 31

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 32

Traci moc uchwała Nr 135/XV/2004 Rady Gminy i Miasta w Wyszogród z dnia 30. listopada 2004r w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Wyszogród.

§ 33

Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-05-14 14:20:10
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-14 14:20:10
 • Liczba odsłon: 615
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680642]

przewiń do góry