Zarządzenie nr. 6 /2007

Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

z dnia 15.03.2007r.

W sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta w

Wyszogrodzie za 2006 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym /jedn.tekst Dz.U.z 2001 roku nr. 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz 199 ust.1 pkt.1 i ust.2 Ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr. 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami).

 

postanawiam:

§ 1

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta za 2006 rok.

2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki

Miejsko-Gminnej za 2006 rok.

§ 2

Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy i Miasta w Wyszogrodzie.

Sprawozdanie o którym mowa w § 1 ust.1 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku celem zaopiniowania.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

Sprawozdanie

z wykonania budżetu

Gminy i Miasta

w Wyszogrodzie

za

2006 rok

 

 

 

 

 

Wyszogród dnia 15.03.2007 rok.

 

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Gminy i Miasta

w Wyszogrodzie

za 2006 rok

Plan budżetu na 2006 r. został zatwierdzony Uchwałą Nr. 187/XXIV/2006

Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie z dnia 29.12.2005 na kwoty

dochody - 12 832 135,-

wydatki - 14 599 480,-

W 2006 roku dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków na podstawie Uchwał Rady Gminy i Miasta i Zarządzeń Burmistrza Gminy i Miasta .

Plan, wykonanie dochodów i wydatków za 2006 rok wynosi:

Plan Wykonanie %

Dochody - 12 832 135,- 12 713 680,- 99,1

w tym:

- dochody własne 3 349 354,- 3 364 109,-

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych

źródeł 853 975,- 851 774,- 99,7

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z

innych źródeł 24 713,- 24 713,- 100,0

- dotacje 3 879 344,- 3 748 335 ,- 96,6

w tym:

  • Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Plan 2 152 461,- wykonanie 2 141 143,-

  • Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan 363 982,- wykonanie 363 846,-

  • Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

Plan 193 422 wykonanie 73 868,-

  • Dotacje celowe na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan 599 800,- wykonanie 599 800,-

  • Dotacje i wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na podstawie porozumień

Plan 489 679,- wykonanie 489 678,-

  • Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan 80 000,- wykonanie 80 000,-

- subwencje 4 724 749,- 4 724 749,- 100,0

Wydatki - 14 599 480,- 14 380 027,- 98,5

w tym:

- wydatki bieżące 9 620 537,- 9 545 273,- 99,2

- wydatki inwestycyjne 4 978 943,- 4 834 754,- 97,1

I Dochody własne:

Plan - 3 349 354.- Wykonanie – 3 364 109.-tj. 100,4%

1 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1700 zł wykonanie 1 966 zł .

- dzierżawy rolne zaplanowano kwotę 100 zł – wykonanie 98 zł .

Dzierżawą objętych jest 4 podatników .

- tenuta dzierżawna plan 1600 zł - wykonanie 1 868 zł

/ obwody łowieckie /

2. Gospodarka mieszkaniowa

Z planowanej kwoty 123 000 zł wpłynęło 120 330 zł tj 97,8 % Kwota tych dochodów składa się z:

plan wykonanie

- wieczystego użytkowania gruntów 15 000.- 18 863,-

- najem i dzierżawy 3 800,- 5 709,-

/za grunty pod lokale użytkowe/

- sprzedaży mienia gminnego 100 000,- 91 851,-

/sprzedaż budynku gminnego w Rębowie,

sprzedaż 1 działki budowlanej, wykup 2 lokali komunalnych

- odsetki od nieterminowych wpłat 1 000,- 715,-

- przekształcenie z wieczystego

użytkowania na własność 3 200,- 3 192,-

/ 1 użytkownik/

3. Administracja publiczna

Z planowanej kwoty 23 994 zł osiągnięto dochody za 2006 r. w
wysokości 26 921 zł - są to:

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy - plan 15 000 zł ; wykonanie 18 229 zł,

mienia gminnego

/ Policja, KRUS, SIS, PZU/

- zwrot za rozmowy telefoniczne - plan 2 000 zł, wykonanie 1 021 zł

/ Pogotowie/

- 5% od wpływu za wydane dowody osobiste - plan 694 zł wykonanie 1 163 zł

- wpływy z różnych dochodów - plan 6 300 zł wykonanie 6508 zł

/pozostałość środków ze

zlikwidowanego rachunku bankowego/.

 

4. Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej tj. 100,1%

Z planowanej kwoty 3 079 560 zł osiągnięto dochody w wysokości 3 081 793

w tym podatki i opłaty:

  • od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

z planowanej kwoty 1 145 200 zł wpłynęło 1 063 957 zł tj. 92,9 %

z tytułu:

plan wykonanie

- podatku od nieruchomości - 1 100 000,- 1 016 588,-

- podatku rolnego - 30 000,- 28 109,-

- podatku leśnego - 9 000,- 9 293,-

- podatku od środków transportowych - 3 500,- 647,-

- podatku od czynności cywilnoprawnych - 1 700,- 7 621,-

- odsetki od nieterminowych wpłat - 1 000,- 1 699,-

  • od osób fizycznych z planowanej kwoty 810 150

wpłynęło 838 549 zł tj. 103,5%

z tytułu:

plan wykonanie

- podatku od nieruchomości - 225 000,- 289 305,-

- podatku rolnego - 380 000,- 363 132,-

- podatku od środków transportowych - 40 000,- 40 414,-

- podatku od spadków i darowizn - 400,- (- 172,-)

/Rozliczenie z Urzędem Skarbowym/ .

- opłaty targowej - 60 000,- 37 845,-

- wpisu do działalności gospodarczej - 5 000,- 3 822,-

- podatku od czynności cywilno-prawnych - 57 400,- 72 167,-

- karty podatkowej - 25 000,- 14 489,-

- odsetki od nieterminowych wpłat - 17 350,- 17 547,-

  • opłata skarbowa plan 20 100 wykonanie 20 310 zł
  • opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż

napojów alkoholowych plan 50 000 wykonanie 61 551 zł

  • udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

- plan 1 049 110 zł wpłynęło 1 085 704

  • udziały w podatku od osób prawnych

- plan 5 000 wykonanie 11 722 zł

5. Oświata i wychowanie

Z planowanej kwoty 105 100 zł osiągnięto dochody 120 672

z tytułu:

plan wykonanie

- dopłat do wyżywienia w stołówce szkolnej - 50 000,- 54 899,-

- wpłaty rodziców w Przedszkolu - 55 000,- 65 682,-

za wyżywienie dzieci, opłaty stałe

/opłaty za zajęcia muzyczne, korekcyjne,

naukę języka niemieckiego/

- opłat za wydanie legitymacji szkolnej - 100,- 91,-

6. Pomoc społeczna

- z tytułu ściągniętych przez komornika alimentów od dłużników – 50% ściągniętej kwoty

plan 900 zł wpływ 867

7. Kultura fizyczna i sport

Z planowanej kwoty 15 100 zł osiągnięto dochody 11 560 zł tj. 76,6 % z tytułu wpłat za wynajem Hali Sportowej.

Niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu zostało spowodowane tym, iż hala była częściowo wyłączona z użytkowania ze względu na montaż urządzeń zabezpieczających /monitoring/.

 

II Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

Plan 853 975 zł, wykonanie 851 774 zł tj. 99,7%

1. Rolnictwo i łowiectwo

- wpływy pochodzące z refundacji na zadanie inwestycyjne plan 783 975

wykonanie 783 974 zł :

 • „Budowa sieci wodociągowej we wsi Pozarzyn, Bolino, Wiązówka, Chmielewo, Wilczkowo, Rębowo” w ramach programu ZPORR

- 434 807 zł

 • „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Kobylnikach - 349 167 zł

- wpłaty rolników na wodociągowanie wsi Drwały -

zaplanowano kwotę 70 000 zł – wykonanie - 67 800 zł.

III. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

Plan 24 713 zł, wykonanie 24 713 zł.

1. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 14 713 zł,- wykonanie 14 713 zł.

Środki finansowe otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego dla OSP Rębowo z przeznaczeniem na zakup mundurów strażackich.

2. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 10 000 zł,- wykonanie 10 000 zł.

środki finansowe otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego / porozumienie ze Stowarzyszeniem Wyszogrodzian/ z przeznaczeniem na zorganizowanie XXVII „Dni Wisły”.

 

 

IV. Dotacje

Plan 3 879 344 zł, wykonanie 3 748 335 zł tj. 96,6%

 

1. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Plan 2 152 461 zł, wykonanie 2 141 143 zł tj. 99,5 %

w tym:

plan wykonanie

- zwrot akcyzy za paliwo - 54 487,- 54 485,-

/zwrot dla rolników/

- administracja samorządowa - 63 733,- 63 733,-

/ wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń pracowników OC i USC/.

- aktualizacja list wyborców - 990,- 990,-

- wybory do rad gmin, powiatów, - 26 906,- 15 636,-

sejmików oraz wybory burmistrza

- obrona cywilna - 500,- 500,-

/ konserwacja sprzętu OC/

- opieka społeczna - 2 005 845,- 2 005 799,-
na:

plan wykonanie

 • świadczenia rodzinne - 1 443 900,- 1 443 865,-
 • ubezpieczenia zdrowotne - 16 593,- 16 593,-
 • zasiłki stałe - 166 440,- 166 429,-
 • usuwanie skutków klęsk - 378 912,- 378 912,-

żywiołowych /susza/

2. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Plan 363 982 zł wykonanie 363 846 zł

plan wykonanie

- wyprawka szkolna 1 792,- 1 792,-

- zatrudnienie pracowników 4 849,- 4 849,-

młodocianych

- zasiłki i pomoc w naturze 65 000,- 64 867,-

/zasiłki okresowe/

- środki dla MGOPS 148 500,- 148 500,-

 • dotacja na wyżywienie dzieci 70 000,- 70 000,-
 • pomoc materialna dla uczniów 73 841,- 73 838,-

/ stypendia/

 

 

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

Z planowanej kwoty 193 422 wpłynęło 73 868 zł tj. 38,2 %

w tym:

- na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej we wsi Pozarzyn, Bolino, Wiązówka, Chmielewo, Wilczkowo, Rębowo” -

plan 48 584 zł wpłynęło 48 582 zł – są to środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone na współfinansowanie w ramach programu ZPORR

- na zadanie inwestycyjne pn. Stacja Uzdatniania Wody w Kobylnikach

plan 144 838 zł wykonanie 25 286 zł są to środki z rezerwy

celowej budżetu państwa .

Pozostała należna kwota została umieszczona w wykazie wydatków niewygasających w Urzędzie Wojewódzkim na 2007 rok

Realizacja pozostałej kwoty należnej gminie nastąpi w 2007 roku.

 

4. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan 599 800,- wykonanie 599 800,-

- środki przyznane przez Urząd Marszałkowski z przeznaczeniem na kontynuację budowy Hali Sportowej przy zespole szkół w Wyszogrodzie

plan 490 000,- wykonanie 490 000,-

- dotacja z Banku Światowego na zadanie inwestycyjne pn. ”Zabezpieczenie skarpy wiślanej przed dalszym osuwiskiem”

plan 109 800 zł,- wykonanie 109 800 zł,-

 

5. Dotacje i wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na podstawie porozumień

Plan 489 679,- wykonanie 489 678,-

- dofinansowanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego modernizacji pojazdu

pożarniczego Jelcz 005 dla OSP Wyszogród

plan - 15 000 zł wykonanie - 15 000 zł

- dofinansowanie przez Marszałka Województwa Mazowieckiego zakupu

motopomp dla OSP Rębowo

plan - 36 504 zł wykonanie - 36 503 zł

- zwrot środków ze Starostwa Powiatu na spłacaną pożyczkę zaciągniętą

w WFOŚ na realizację wspólnego zadania inwestycyjnego Powiatu

plan - 56 815 zł wykonanie - 56 815 zł

- środki ze Starostwa Powiatu – udział w kosztach budowy Hali Sportowej

przy Zespole Szkół –

plan - 150 000 zł wykonanie - 150 000 zł

- środki ze Starostwa Powiatu na zorganizowanie XXVII „Dni Wisły”/5 000 zł/

oraz dofinansowanie OSP /1 000 zł/

plan - 6 000 zł wykonanie - 6 000 zł

- środki od Marszałka Województwa Mazowieckiego na budowę wodociągu

ul. Rybaki

plan - 80 000 zł wykonanie - 80 000 zł

- dofinansowanie zakupu samochodu - środki z PFRON

plan - 89 360 zł wykonanie - 89 360 zł

- dofinansowanie remontu stadionu sportowego przez Marszałka

Województwa Mazowieckiego

plan - 56 000 zł wykonanie - 56 000 zł

6. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan 80 000,- wykonanie 80 000,-

- dofinansowanie budowy drogi gminnej Kobylniki - Bziny

V. Subwencje

Z planowanej kwoty subwencji 4 724 749 zł wpłynęła kwota 4 724 749

w tym:

plan wykonanie

- część oświatowa subwencji ogólnej 3 260 223 zł 3 260 223 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 464 526 zł 1 464 526 zł

 

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych i udzielonych ulg, odroczeń i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzeń zaległości podatkowych i rozłożeń na raty za 2006 r. wynoszą 465 946 zł.

w tym:

obniżenie górnych stawek podatkowych - 365 484 zł

z tytułu:

 • podatku od nieruchomości 343 800 zł
 • podatku leśnego 490 zł
 • podatku od środków transport. 21 194 zł

 

 • skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń i zwolnień bez ulg i zwolnień ustawowych - 28 878 zł

z tytułu:

- podatku od nieruchomości 28 878 zł

 

 • skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowej - 63 393 zł
 • podatek transportowy 15 218 zł

- podatek rolny 6 916 zł

- podatek od nieruchomości 41 259 zł

 

 • skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu rozłożenia na raty , odroczenia terminu płatności - 8 191 zł

 • podatek rolny 8 191 zł

/ dla 1 podatnika/

 

Zaległości i nadpłaty

w tym: zaległości -517 186 zł nadpłaty –5 282 zł

 • wieczyste użytkowanie gruntów 1 323,- 2,-
 • naliczone odsetki od zaległości 291,- -
 • podatek dochodowy opłacany 12 049,- 110,-

w formie karty podatkowej

 • podatek od nieruchomości 259 441,- 508,-
 • podatek rolny 19 499,- 21,-
 • podatek od środków transportowych 1 036,- -
 • podatek od spadków i darowizn 7 985,- -
 • podatek od czynności cywilno-prawnych 85,- 4 641,-

- odsetki od zaległości 147 352,- -

- zaliczki alimentacyjne 68 125,- -

ściągane od dłużników

 

Ogółem zaległości za 2006 roku wynoszą 517 186 zł.

w tym:

- w wieczystym użytkowaniu gruntów wpłynęła zaległość 15 podatników

poniżej 100 zł każdy na łączną kwotę 1 323 zł.

- w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej

zaległość na kwotę 12 049 zł – dochody realizowane przez

Urząd Skarbowy.

- w podatku od nieruchomości zaległość 1 podatnika dla którego

ustanowiona jest hipoteka przymusowa na kwotę 159 827 zł, zaległość

3 jednostek uspołecznionych na kwotę 19 958 zł , zaległość 8

podatników /indywidualni/ na kwotę 62 697 zł oraz zaległości

8 podatników poniżej 1 000 zł na kwotę 16 959 zł.

Łącznie na kwotę - 259 441 zł.

- w podatku rolnym zaległości 6 podatników /indywidualni/

powyżej 1 000 zł oraz 9 podatników powyżej 500 zł

na łączną kwotę - 19 499 zł.

- w podatku od środków transportowych /indyw./ zaległości 2 podatników

na kwotę - 1 036 zł.

 

- podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych

prawnych realizowanych przez Urzędy Skarbowe - 8 070 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości,

podatku rolnego, podatku transportowego i pozostałych wpłat

na kwotę - 147 643 zł

- w zaliczkach alimentacyjnych ściąganych przez komornika od

dłużników na kwotę 68 125 zł.

Ogółem nadpłaty za 2006 r. wynoszą 5 282 zł

w tym:

- w podatku od nieruchomości, rolnym,

wieczystym użytkowaniu gruntów wpłynęła kwota - 531 zł

- w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej

wpłynęła kwota - 110 zł

Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy

- w podatku od czynności cywilnoprawnych wpłynęła kwota - 4 641 zł

Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy

 

 

 

Informacja dotycząca podjętych decyzji w sprawach podatków lokalnych oraz ich egzekucji

W 2006 roku wystawiono

 • 81 decyzji

w tym:

- 42 umorzeniowych na podatek rolny od osób fizycznych – 6 916 zł

- 10 umorzeniowych na podatek od nieruchomości od osób fizycznych

– 2 685 zł

- 3 umorzeniowe na podatek od nieruchomości od osób prawnych

- 38 574 zł

- 4 umorzeniowe za czynsz dzierż. - 1 458 zł

- 3 umorzeniowe odsetek

- 16 o przesunięcie terminu płatności podatku rolnego - 7 265 zł

- 3 o przesunięcie terminu płatności podatku od nieruchomości

od osób prawnych - 33 376 zł

 • 1063 upomnień.

w tym:

- 1023 szt. na podatek rolny i podatek od nieruchomości - 147 675 zł

- 30 szt. na wieczyste użytkowanie gruntów - 2 507 zł

- 5 szt. na podatek od nieruchomości od

osób prawnych - 35 992 zł

 • 7 tytułów dłużnych

w tym:

- 5 podatnikom podatku rolnego od osób fizycznych

- 2 podatnikom podatku od nieruchomości od osób fizycznych

 

 

 

Realizacja dochodów ogółem wyniosła 99,1%.

Dochody własne wykonano w 100,4%

z tytułu:

- dochodów podatkowych - 100,1%

- dochodów ze sprzedaży, najmu i dzierżaw mienia gminnego – 100,4%.

 

 

Wydatki

Ogółem plan wydatków wynosi 14 599 480 zł, wykonanie 14 380 027 zł tj.98,5%

1. Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym z planowanej kwoty 2605 941 zł wydatkowano kwotę

2 602 628 zł co stanowi 99,9 % planu.

w tym:

 • na zadania inwestycyjne z planowanej kwoty 2 538 554 zł wydatkowano 2 535 754 tj. 99,9%

- SUW w Kobylnikach – z planowanej kwoty 1 567 905 zł wydatkowano

kwotę 1 567 812 zł na:

 • opłacenie faktur wykonawcy - kwota 1 567 588 zł

z tego:

- z pożyczki na prefinansowanie kwota - 904 248 zł

- środki własne kwota - 642 340 zł

w tym: kredyt z EBI 180 367 zł.

 • nadzór inwestycyjny - 26 000 zł

Do wykonania pozostała zewnętrzna sieć energetyczna, która zostanie wykonana w roku przyszłym.

Powyższa inwestycja była współfinansowana ze środków unijnych w

ramach programu ZPORR.

- udział funduszy unijnych ZPORR - 75%

- budżet państwa /dotacja - 8,61%

- środki własne Gminy - 16,39%

W ramach inwestycji wybudowano:

Budynki powierzchnia zabudowy : 196,23 m2

Kubatora 825,33 m2

Powierzchnia użytkowa 168,77 m2

Wybudowana stacja zapewni zapotrzebowanie w wodę dla 8 wsi.

Technologia stacji przewiduje – wg. obliczeń i doboru urządzeń technologicznych dla wydajności układu technologicznego Q = 95 m3/h.

Jest to ilość zapewniająca wodę dla w/w miejscowości, a po wykonaniu obiegu zamkniętego sieci dla całej Gminy.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie około 1 900 000 zł.

- wodociąg wiejski Pozarzyn, Bolino, Wiązówka, Chmielewo Wilczkowo,

Rębowo.

Z planowanej kwoty 8 349 zł wydatkowano kwotę 8 306 zł .

Jest to opłacenie końcowej faktury dla inspektora nadzoru.

Inwestycja współfinansowana ze środków unijnych w ramach programu

ZPORR.

Całkowity koszt zakończonej inwestycji wyniósł 1 105 533 zł.

z tego:

- kwota 434 807 zł – środki ZPORR.

- kwota 48 582 zł – środki z dotacji z budżetu państwa./rezerwa celowa z

budżetu państwa/.

- kwota 622 144 zł - środki samorządowe.

 

- budowa wodociągu we wsi Drwały -

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 723 800 zł wydatkowano kwotę

723 796 zł :

Realizacja zadania nastąpiła z następujących środków:

 • pożyczka z WFOŚiGW - 101 212,-
 • wpłaty rolników - 67 800,-
 • budżet Gminy - 554 784,-

Wykonano 13,9 km. sieci głównej i 64 przyłącza.

- wodociąg wsi Ciućkowo – z zaplanowanej kwoty 91 000 zł wydatkowano

90 100 zł na opracowanie dokumentacji technicznej, sporządzenie map oraz

opłacenie badań laboratoryjnych – nadzór sanitaryjny Państwowej Izby

Sanitarnej i wykonanie 2 km sieci głównej oraz 5 przyłączy

- wodociąg ul. Rybaki

Plan – 140 000 zł wykonanie 138 296

 • środki Gminy i Miasta - 58 296 zł
 • dotacja z Urzędu Mazowieckiego - 80 000 zł

W ramach zadania wykonano 0,9 km. sieci głównej 8 przyłączy.

 

- wodociąg Słomin

Plan – 7 500 zł wykonanie 7 444 zł

Dopłata dla wykonawcy za dodatkowo wykonane przyłącza przy budowie

wodociągu.

pozostałe wydatki to wydatki bieżące

plan – 67 387 zł wykonanie - 66 874

w tym:

- wpłaty do Izby Rolniczej - 2% wpływu podatku rolnego

Plan 8 000 zł wykonanie 7 613

- koszty obsługi bankowej kredytu bankowego zaciągniętego w BGK

na zadanie „Stacja Uzdatniania w Kobylnikach” – udział własny,

plan – 4 900 zł wykonanie - 4 776

- wydatki związane z wypłata akcyzy na paliwa

plan – 54 487 zł wykonanie - 54 485

w tym:

wypłaty dla rolników - 53 417 zł

wynagrodzenie dla pracownika obsługującego wypłaty - 1 068 zł.

2. Transport i łączność

Z planowanej kwoty wydatków 595 770 zł wydatkowano kwotę 543 032 zł co stanowi 91,1 %.

W ramach w/w kwoty:

 • wydatki inwestycyjne:

plan 559 270 zł wykonanie 509 212 zł

- współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr. 250 w miejscowości

Rakowo o długości 0,7 km.

plan 200 000 zł – wykonanie 200 000 zł

- końcowe rozliczenie z wykonawcą za wykonanie zadania inwestycyjnego

pn. „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rębowo „ - nr. drogi

314217 o długości 1 km.

Plan 119 500 zł wykonanie 119 449 zł .

Całkowity koszt zadania wyniósł 238 898 zł

- przebudowa drogi gminnej we wsi Kobylniki-Bziny o długości 0,5 km

plan 189 770 zł wykonanie 189 763 zł

Uzyskano dofinansowanie na złożony wniosek – 80 000 zł od Marszałka

Województwa Mazowieckiego ze środków Terenowego Funduszu Ochrony

Gruntów Rolnych.

Koszt przebudowy wyniósł – 189 763 zł

- zaplanowano kwotę 50 000 zł na zakup równiarki. Do końca 2006 roku

wydatek nie został zrealizowany.

 

 

 • wydatki bieżące:

Utrzymanie dróg gminnych:

 • wyprofilowano dwukrotnie w ciągu roku drogi gminne o nawierzchni gruntowej i gruntowej ulepszonej na terenie sołectw w miejscach wskazanych przez sołtysów na długości około 60 km.
 • nawieziono pospółkę na uszkodzone odcinki dróg gminnych w sołectwach: Ciućkowo, Wilczkowi, Rakowo, Bolino, Starzyno.

- wykonano przepust drogowy w sołectwie Pruszczy oraz naprawiono

przepusty drogowe w sołectwie Chmielowo i Wiązówka

Z planowanej kwoty - 36 500 zł wydatkowano – 33 820

 

3. Gospodarka mieszkaniowa

Z planowanej kwoty 21 300 zł wydatkowano 21 291

Z kwoty powyższej dokonano wydatki na wyceny nieruchomości i działek, wypisy z rejestru gruntów, mapy do celów opiniodawczych, podział nieruchomości.

4. Działalność usługowa

Z planowanej kwoty 16 950 zł wydatkowano 16 397 zł tj. 96,7 %.

 • zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego.

W/w kwotę wydatkowano na opracowanie projektów decyzji o

warunkach zabudowy dla terenu miasta i wsi.

5. Administracja publiczna

 

Z planowanej kwoty 1 606 549 zł wydatkowano 1 602 584 zł tj. 99,8 %.

Urzędy Wojewódzkie

- pracownicy d/s zadań zleconych z zakresu administracji rządowej /OC i USC/.

plan - 137 860 zł wydatkowanie - 137 808

w tym:

dotacja z Urzędu Mazowieckiego – 63 733 zł

pozostałe środki w kwocie - 74 075 zł to środki własne Gminy.

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia dla pracowników OC i USC wraz z pochodnymi.

Rada Gminy i Miasta

Na plan 45 361 zł wydatkowano kwotę 45 259

Kwotę powyższą wydatkowano na diety radnych za udział w posiedzeniach i drobne wydatki .

Urząd Gminy i Miasta

Z planowanej kwoty 1 279 954 zł wydatkowano kwotę 1 277 128 zł. tj. 99,8%

W tym:

 1. wynagrodzenia, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz

fundusz świadczeń socjalnych pracowników samorządowych.

Z planowanej kwoty 1 025 831 zł wydatkowano 1 025 438

b - wydatki rzeczowe – plan – 234 123 zł wykonanie 232 251 zł

w tym:

- wpłaty na PFRON 11 194 zł

- wynagrodzenie bezosobowe pracowników 24 538 zł

/m.in. wynagrodzenie Radcy Prawnego /

- zakup materiałów 57 860 zł

/ opał, materiały kancelaryjne,

środki czystości/,

- energia 10 857 zł

- usługi remontowe 5 965 zł

/remont pieca CO

w budynku Urzędu/

- usługi pozostałe 85 839 zł

/monitoring Urzędu, prenumeraty czasopism,

znaczki, telefony, usługi informatyczne,

BIP, obsługa bankowa, szkolenia/

- opłaty za usługi internetowe 654 zł

- delegacje 24 278 zł

/ryczałty Burmistrza ,zwrot za delegacje pracowników Urzędu, zwrot

kosztów podróży poborowych na Komisję/

- wydatki pozostałe 11 066 zł

/ubezpieczenie majątku Urzędu i składki na związki gmin/

c - zakupy inwestycyjne – plan 20 000 zł wydatkowanie 19 439 zł

na zakup 3 zestawów komputerowych dla działu księgowości

budżetowej, księgowości podatkowej oraz dla Sekretariatu

Urzędu Gminy i Miasta.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Z planowanej kwoty 79 160 zł wydatkowano 78 581 zł tj. 99,3%

Promocja Gminy

 • zorganizowanie XXVII DNI WISŁY.

- wydatkowano kwotę 45 248 zł na:

opłacenie występujących zespołów i artystów, dyskoteki, nagrody dla uczestników konkursów, nagłośnienie i zadaszenie amfiteatru,

w tym:

 • środki własne Gminy - 24 088 zł
 • sponsorzy - 6 160 zł
 • Starostwo Powiatu - 5 000 zł
 • Urząd Marszałkowski - 10 000 zł
 • utworzenie Lokalnej Grupy Działania w ramach Inicjatywy Wspólnotowej LEADER - 4000 zł
 • reklama Miasta i Gminy w środkach masowego przekazu - 4 906 zł
 • nadanie szkole imienia F. Chopina – dofinansowanie zakupu sztandaru dla szkoły podstawowej w Kobylnikach - 3 500 zł
 • prowadzenie orkiestry strażackiej /umowa zlecenie dla kapelmistrza/

- 5 157 zł

 • dofinansowanie zakupu sztandaru dla OSP Drwały - 4 100 zł
 • dożynki wojewódzkie /koszty organizacyjne/ - 6 780 zł
 • prace wykopaliskowe /badania geologiczne - 1 500 zł
 • wyścig kolarski /zakup nagród i pucharów na lotna premie/- 1 603 zł
 • pozostałe wydatki /m.in.warsztaty lokalne, spotkania integracyjne/ - 1 787 zł

 

 

Gminne Centrum Informacji

Z planowanej kwoty 64 214 zł wydatkowano 63 808 zł tj. 99,4 %

W tym:

- wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 55 856 zł

- wydatki materialne – 7 952 zł

kwotę powyższą wydatkowano na zakup materiałów kancelaryjnych, środków czystości, na koszty podróży służbowych, rozmowy telefoniczne.

 

 

 

6. Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej –

Z planowanej kwoty 27 896 zł wydatkowano 16 626 zł

Są to środki pochodzące z dotacji.

w tym:

- aktualizacja spisu wyborców – plan 990 zł wykonanie – 990 zł

- wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory

wójtów i burmistrzów

Z zaplanowanej kwoty 26 906 zł wydatkowano 15 636 zł

na:

- wypłatę diet dla członków komisji wyborczych, wydruk obwieszczeń i kart do głosowania, obsługę informatyczną, dostarczenie obwieszczeń i urn do lokali wyborczych, delegacji, zakup materiałów biurowych i środków czystości.

Kwotę 11 270 zł zwróciliśmy do Krajowego Biura Wyborczego, ponieważ nie była przeprowadzona II tura wyborów na burmistrza Gminy

7. Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona P. Pożarowa

W dziale tym z planowanej kwoty 194 617 zł wydatkowano kwotę 191 869 zł tj. 98,6 %

- Komendy wojewódzkie Policji - zaplanowana została kwota 32 00031 178

w tym:

- zakup fotoradaru plan 19 000 zł wykonanie 18 178 zł

Fotoradar przekazano umową darowizny Komendzie Wojewódzkiej Policji w Radomiu, która go zamontowała oraz przekazała w użytkowanie Komendzie Miejskiej Policji w Płocku.

- dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji

w Wyszogrodzie plan 13 000 zł wykonanie 13 000 zł

- jednostki OSP – z planowanej kwoty 162 117 zł wydatkowano kwotę
160 191 zł tj. 98,8 %

w tym:

a/ OSP Wyszogród. Z planowanej kwoty wydatków 69 000 zł wydatkowano kwotę 68 14398,8 %

w tym:

 

 

dotacja - 15 000 zł.

Dotację otrzymała OSP Wyszogród od Marszałka Województwa Mazowieckiego na remont samochodu pożarniczego STAR

środki samorządowe – 53 143

- wynagrodzenia kierowcy 25 943 zł

- udział w akcjach pożarniczych strażaków 4 645 zł

- pozostałe wydatki 22 555 zł

/ zakup paliwa do wozów bojowych, części do samochodu, sprzętu ratowniczego, opłaty za energie , ubezpieczenia strażaków, telefony, przegląd sprzętu ratowniczego i pompy Niagara, konserwacja gaśnic, delegacje, ubezpieczenia strażaków i samochodów bojowych/.

b/ jednostki w terenie. Z zaplanowanej kwoty 86 617 zł wydatkowano 85 579 zł tj. 98,8 %.

w tym:

- dotacja od Marszałka Województwa Mazowieckiego – 51 217

dla OSP Rębowo.

Przyznana dotacja w kwocie:

- 36 503 zł została przeznaczona na zakupy inwestycyjne- zakup motopomp

- 14713 zł została przeznaczona na wydatki bieżące - zakup mundurów

strażackich

- środki samorządowe - 34 362

Kwotę powyższą przeznaczono na wydatki bieżące 7 jednostek strażackich tj. - remonty strażnic, samochodów strażackich, motopompy, przeglądy techniczne samochodów strażackich, ubezpieczenia strażaków i samochodów bojowych, zakup paliwa i opłatę za energię, rozmowy telefoniczne.

c/ Zarząd OSP. Z zaplanowanej kwoty 6 500 zł wydatkowano 6 469 zł tj. 61,9%

- wynagrodzenie Komendanta OSP 2 720 zł

- pozostałe wydatki 3 749 zł

/ turniej wiedzy pożarniczej i koszty związane ze zorganizowaniem

zawodów strażackich- nagrody dla jednostek OSP/.

- obrona OC -

Plan 500 zł wykonanie 500

Dotacja z Urzędu Mazowieckiego na szkolenie pracownika OC oraz konserwację sprzętu.

 

8. Wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat

Z planowanej kwoty 20 140 zł wydatkowano 20 131 zł - są to wynagrodzenia dla sołtysów za pobory podatków.

9.Obsługa długu publicznego

Z zaplanowanej kwoty 65 500 zł wydatkowano 64 468

W tym :

- spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek - 52 468

- zabezpieczono środki z tytułu udzielonego poręczenia dla Centrum Medycznego BMC / Centrum Medyczne pobrało kredyt na remont przychodni/. Poręczenie zostało udzielone na okres 4 lat do 2007 roku włącznie.

 

10. Oświata i wychowanie

Z planowanej kwoty na wydatki w wysokości 5 316 706 zł wydatkowano 5 293 951 zł tj. 99,6%

w tym:

Szkoły Podstawowe tj. 99,9%

Z planowanej kwoty 2 219 448 zł wydatkowano 2 217 979

w tym:

 • Szkoła podstawowa Wyszogród

Plan 1 195 747zł wykonanie 1 195 615

- wynagrodzenia i pochodne, dodatki socjalne oraz fundusz świadczeń

socjalnych - 1 105 672 zł

- wydatki rzeczowe - 38 731 zł

/ środki wydatkowano na bieżące utrzymanie szkół

tj. materiały kancelaryjne, pomoce naukowe, środki czystości, telefony,

usługi informatyczne, energia, delegacje, ubezpieczenie mienia/.

- wyprawki szkolne - 1 128 zł

/środki z dotacji/

- zakup środków żywności na stołówkę - 50 084 zł

 • Szkoła podstawowa Kobylniki

Plan 605 741 zł wykonanie 605 160

- wynagrodzenia i pochodne, dodatki socjalne oraz fundusz świadczeń

socjalnych - 560 124 zł

- wydatki rzeczowe - 44 654 zł

/ środki wydatkowano na bieżące utrzymanie szkół

tj.zakup stolików uczniowskich, krzeseł, opału, materiałów kancelaryjnych,

pomocy naukowych, środków czystości, energii, telefony, usługi

informatyczne, delegacje, ubezpieczenie mienia,/

 • w tym na remont wydatkowano kwotę 4 648 zł -

- prace remontowe w nowym budynku szkolnym w Kobylnikach

/remont schodów/

- remont przyłącza elektrycznego do pracowni komputerowej

- wyprawki szkolne - 382 zł

/środki z dotacji/

 

 • Szkoła podstawowa Rębowo

Plan 417 960 zł wykonanie 417 204

- wynagrodzenia i pochodne, dodatki socjalne oraz fundusz świadczeń

socjalnych - 389 013 zł

- wydatki rzeczowe - 27 909 zł

/ środki wydatkowano na bieżące utrzymanie szkół

tj. opał, materiały kancelaryjne, środki czystości, rozmowy telefoniczne,

usługi informatyczne, energia, delegacje, ubezpieczenie mienia,/

- wyprawki szkolne - 282 zł

/środki z dotacji/

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Z zaplanowanej kwoty wydatków 104 498 zł wydatkowano kwotę 104 050

Wydatki zostały przeznaczone w całości na pokrycie wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych wraz z pochodnymi .

Przedszkola

Z zaplanowanej kwoty 367 364 zł wydatkowano kwotę 359 017 zł tj. 97,7%

- płace i pochodne, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne i

fund.św.socj. pracowników i nauczycieli Przedszkola

plan 282 150 zł wykonanie 282 137 zł

- wydatki materialne

plan 44 154 wykonanie 35 823 zł

Środki wydatkowano na:

 • drobne remonty tj. zakupiono materiały i dokonano drobnych napraw zużytych elementów instalacji hydraulicznej i elektrycznej oraz sprzętów i urządzeń przedszkolnych
 • dokonano ekspertyzy technicznej budynku Przedszkola

- wydatki bieżące tj. zakup opału, prenumerata, telefony, energia,

materiały kancelaryjne, monitoring, pomoce dydaktyczne,

wywóz nieczystości, i drobne zakupy/.

- wyżywienie dzieci - plan 41 060 zł wykonanie 41 057 zł

/ wpłaty rodziców /

 

Gimnazjum

Z zaplanowanej kwoty 2 321 415 zł wydatkowano złotych 2 321 085 tj. 100%

 • wynagrodzenia i pochodne, dodatki socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, fundusz świadczeń socjalnych

plan 1 018 311 zł wykonanie 1 018 225 zł

- wydatki rzeczowe

plan 26 599 zł wykonanie 26 355 zł

/ materiały kancelaryjne, środki czystości, energia, telefony, opłaty za

usługi internetowe, ubezpieczenia mienia, delegacje/

 • wydatki inwestycyjne.

Z zaplanowanej kwoty 1 276 505 na budowę Hali Sportowej dla Zespołu

Szkół w Wyszogrodzie wydatkowano kwotę 1 276 505 zł.

na :

 • opłacenie faktur dla wykonawcy - 1 259 391 zł
 • Inspektor nadzoru - 11 813 zł
 • Zabezpieczenie P.Poż. – 5 301 zł

Budowa Hali Sportowej została zrealizowana ze środków:

- Urzędu Marszałkowskiego - 1 300 000 zł

- Starostwa Powiatowego - 300 000 zł

- środki własne Gminy - 1 827 400 zł

W wyniku przeprowadzonego przetargu koszt budowy hali sportowej miał wynosić – 2 600 000 zł.

W trakcie budowy okazało się, ze są konieczne dodatkowe prace polegające na odwodnieniu terenu, doprowadzeniu linii energetycznej, zakupu dodatkowego pieca do kotłowni oraz doprowadzenie wody.

Ogółem koszt budowy hali sportowej wyniósł 3 427 400 zł

w tym:

- koszty budowy – 3 277 400 zł

- wyposażenie hali sportowej – 150 000 zł

W powstałej Hali Sportowej znajdują się-

- 3 zespoły szatniowo-sanitarne z natryskiem, sala ćwiczeń korekcyjnych, wentylatornia, magazyny oraz budynek główny z areną sportową i widownią na 216 osób.

W 2006 roku zakupiono niezbędny sprzęt sportowy do funkcjonowania hali.

Hala Sportowa dostępna jest dla uczniów szkół, osób niepełnosprawnych oraz dla mieszkańców.

 

Dowożenie dzieci

Z planowanej kwoty 161 300 zł wydatkowano 161 291

Są to opłaty za wynajem autobusów oraz zwrot za bilety dojeżdżających do

szkół uczniów.

 

Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Z planowanej kwoty 18 777wydatkowano kwotę 18 775 zł na zwrot poniesionych kosztów dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

 

 

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 123 904 zł wydatkowano 111 754 zł. Są to środki przeznaczone na:

- zakup oleju do kotłowni do Zespołu Szkół

plan 99 953 zł wykonanie 88 001 zł

/całkowity koszt zakupu oleju opałowego wyniósł - 207 571 zł

zwrot kosztów zakupu oleju opałowego z Liceum – 119 626 zł/

- konserwacja i ubezpieczenie kotłowni plan 2 800 zł wykonanie 2 609 zł

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników prowadzących księgi

rachunkowe Oświaty plan 16 302 zł wykonanie 16 295 zł

- zatrudnienie pracowników

młodocianych plan 4 849 zł wykonanie 4 849 zł

 

Wydatki na oświatę w 2006 roku łącznie ze świetlicą szkolną

plan - 5 365 892 zł wykonanie 5 365 863 zł

pokryte zostały ze źródeł:

- subwencja oświatowa - 3 260 223 zł

- dotacje na zadania bieżące - 6 641 zł

- dotacje na inwestycje - 640 000 zł

- środki samorządowe - 1 458 999 zł

w tym:

Wydatki inwestycyjne plan 1 276 505 zł wykonanie 1 276 505 zł

- środki własne - 636 505 zł

- środki inne : - Starostwo - 150 000 zł

- Urząd Marszałkowski – 490 000 zł.

 

11. Ochrona zdrowia

Z planowanej kwoty 70 500 zł wydatkowano kwotę 65 883 zł tj. 93,5 % - wydatki dotyczą funkcjonowania świetlicy socjoterapeutycznej oraz gabinetu fizykoterapii i ginekologicznego

- zwalczanie narkomanii – plan 2000 zł wykonanie 2 000 zł.

Programy profilaktyczne „ Bezpieczna szkoła” przeprowadzone w szkołach przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień , oraz szkolenia dla nauczycieli.

- świetlica socjoterapeutyczna z planowanej kwoty 48 000 zł wydatkowano

kwotę 44 607 zł na :

 • wynagrodzenie koordynatora i pracowników świetlicy

plan 19 687 zł wykonanie 19 684 zł

 • wydatki rzeczowe

plan 28 313 zł wykonanie 24 923 zł

/energia, wynagrodzenie psychologa, diety członków komisji P.działania alkoholizmowi , badania psychologiczne uzależnionych, delegacje, ubezpieczenie klubu, środki czystości, słodycze i nagrody dla dzieci występujące na Dni Wisły, turniej szachowy, sfinansowanie wycieczki dla dzieci ze szkoły w Kobylnikach/.

 

Pozostałe wydatki – z planowanej kwoty 20 500 zł wydatkowano 19 275 zł na utrzymanie bieżące gabinetu fizykoterapii, oraz zwrot kosztów dojazdu lekarza do poradni „K”.

13. Pomoc społeczna

Z planowanej kwoty 2 670 055 zł wydatkowano 2 566 294 zł tj. 96,1 %

- Domy Pomocy Społecznej plan 24 125 zł wykonanie 20 426 zł

/ pełne koszty pobytu 3 osób samotnych umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie/.

- Świadczenia rodzinne ogółem plan 1 451 065 wykonanie 1 450 657 zł

w tym:

  • wypłata świadczeń rodzinnych - 1 393 483 zł wykonanie 1 393 450 zł

w tym:

- zasiłki rodzinne – liczba świadczeń 10 027 na kwotę - 507 241 zł

- dodatki do zasiłków rodzinnych - liczba świadczeń 4 390

na kwotę - 436 544 zł

- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeń 1 402 na kwotę - 206 172 zł

- świadcz. pielęgnacyjne - liczba świadczeń 99 na kwotę - 41 510 zł

- zaliczki alimentacyjne - liczba świadczeń 590 na kwotę - 137 983 zł

- świadcz. z tyt. urodzenia dziecka – liczba świadczeń 64

na kwotę - 64 000 zł

  • składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane od osób pobierających świadczenia rodzinne - 7 648 zł
  • opłaty pocztowe od wypłaconych świadczeń - 3 724 zł
  • wydatki związane z utrzymaniem stanowiska obsługującego świadczenia rodzinne - 45 835 zł

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi - 32 699 zł

- wydatki rzeczowe - 13 136 zł

/energia, olej opałowy, telefony, materiały kancelaryjne, usługi informatyczne/

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych bez prawa do zasiłków

Plan 16 593 zł wykonanie 16 593zł

- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 277 286 zł wykonanie 273 160 zł tj. 42,1%

w tym:

- środki z dotacji - plan 231 440 zł wykonanie 231 297

  • zasiłki stałe - 166 429 zł

/z zasiłków skorzystało 41 osób/

  • zasiłki okresowe - 64 868 zł

/ z zasiłków skorzystało 78 rodzin/

- środki samorządowe - plan 45 846 zł wykonanie 41 863

  • zasiłki celowe - 35 641 zł

/pomoc na żywność, odzież, opał, lekarstwa;

- z zasiłków skorzystało 98 rodzin/.

  • opłaty pocztowe - 6 222 zł

 

- Dodatki mieszkaniowe

Plan 87 500 zł wykonanie 85 763 zł tj.98,0%

Dodatki mieszkaniowe w 2006 r. pobrało 67 rodzin

- Ośrodek pomocy społecznej

Z planowanej kwoty 304 915 zł /udział środków samorządowych

- 156 415 zł, dotacja 148 500 zł/ wydatkowano w 2006 211 294 zł tj.69,3%.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne - plan 165 460 wykonanie 163 298 zł

 

- wydatki materialne - plan 20 095 zł wykonanie 17 996 zł

/na energię elektryczną, telefony, zakup oleju opałowego, delegacje, usługi informatyczne, materiały biurowe/.

- wydatki inwestycyjne – plan 119 360 wykonanie 30 000 zł

środki własne – 30 000 zł - dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z udziałem środków z PFRON.

Mniejsze wykonanie planu wydatków inwestycyjnych spowodowane jest tym, iż przyznane środki z PFRON, wpłynęły na rachunek bankowy Gminy ostatniego dnia 2006 roku i nie było możliwości uregulowania całkowitej należności za zakupiony samochód.

Należność w kwocie 89 360 zł zostanie uregulowana w pierwszych dniach 2007 roku.

- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – środki z dotacji

plan 378 912 zł wykonanie 378 912 zł

Dotacja została przyznana w związku z klęską suszy występującą na terenie

Gminy na wypłaty dla poszkodowanych rolników

- Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 129 659 zł wydatkowano kwotę 129 489

w tym:

 • dożywianie uczniów

plan 119 000 zł wykonanie 118 831 zł

w tym:

  • środki samorządowe - 48 831 zł
  • dotacja - 70 000 zł

Wydatki obejmują:

- dożywianie uczniów ze Szkół Podstawowych, Gimnazjum i Przedszkola

/ 204 uczniów/ oraz zasiłki celowe dla 98 rodzin na tzw.

„Posiłek dla potrzebujących” - 118 000 zł

- opłaty pocztowe - 831

/ pobierane przez Pocztę za wypłacane zasiłki celowe/

 • prace społecznie użyteczne

plan 10 659 zł wykonanie 10 658 zł

Prace realizowane przy współudziale Urzędu Pracy

Z prac skorzystało 21 osób.

Osoby te przepracowały 40 godzin miesięcznie przez okres 6 miesięcy.

 

Całkowity koszt wynagrodzenia pracowników wyniósł 26 642 zł

w tym:

- środki z Urzędu Pracy - 15 984 zł

- środki samorządowe - 10 658 zł

14. Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 123 027 zł wykonanie 122 996 zł

 • Świetlica przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie

Z planowanej kwoty 49 186 zł wydatkowano kwotę 49 157

na:

- wynagrodzenie pracownika świetlicy dodatki socjalne, dodatkowe

wynagrodzenie roczne i fundusz świadczeń socjalnych.

Środki pochodzące z subwencji oświatowej.

 • Pomoc materialna dla uczniów

Z planowanej kwoty 73 841 zł wydatkowano 73 839

- dotacja na stypendia dla uczniów.

Powołana komisja podzieliła przyznane środki z dotacji między uczniów spełniających kryterium dochodowe.

 

15. Gospodarka komunalna

Z planowanej kwoty 882 500 zł wydatkowano kwotę 871 032 zł tj. 98,7%

w tym:

- wydatki inwestycyjneusuwanie skutków klęsk żywiołowych

– zadanie pn. ”Zabezpieczenie skarpy wiślanej w Wyszogrodzie”.

Z planowanej kwoty 379 800 zł wydatkowano kwotę 379 766 zł.

w tym:

- dotacja - 109 800 zł

/Mazowiecki Urząd Wojewódzki/

- środki samorządowe - 269 966 zł .

W miesiącu maju zakończono II etap realizacji zadania zabezpieczającego górną krawędź skarpy tj. budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Klasztornej i Ogrodowej, wykonywano przykanaliki oraz

położono podłoże betonowe pod nawierzchnię docelową.

Zadanie realizowane jest ze środków Banku Światowego.

Pozostał do realizacji III etap tj. zabezpieczenie dolnej części Wisły.

Zadanie będzie realizowane w 2007 roku.

- wydatki bieżące

Plan 502 700 zł wykonanie 491 266 zł tj. 97,7 %

 • oczyszczanie miast i wsi. Z planowanej kwoty 262 370 zł wydatkowano kwotę 261 897 zł tj. 99,8%

w tym:

- na zakup materiałów budowlanych do remontu chodników:

 • krawężnik prosty zwykły szary – 472 szt. na kwotę - 8 638 zł
 • kostka betonowa - 439 m2 na kwotę - 11 782 zł
 • obrzeża szare - 96 szt. na kwotę - 585 zł

Razem wydatkowano 21 005

- remont chodnika – 67 177

Wyremontowano chodnik w ulicy Rębowskiej na 3 odcinkach o łącznej

powierzchni 1048 m2.

- wypłacono wynagrodzenie inspektorowi nadzoru przy remoncie

chodników kwotę - 3 210

- dokonano ustawienia i wymiany zniszczonych znaków drogowych na terenie gmin Wyszogród w ilości:

 • wykonanie słupków do znaków drogowych - 16 szt.
 • wymiana znaków drogowych - 9 sztuk
 • ustawienie nowych znaków – 5 szt.

Wartość robót wyniosła 5 767 zł.

- wymalowano pasy przejścia dla pieszych w Wyszogrodzie w ulicach :

Rębowska, Czerwińska, Mickiewicza, Okólna, Narutowicza,

Niepodległości, Kościelna, Płocka, Wąska, Kilińskiego,

w ilości 22 szt..

Wartość robót – 3 960

- wykonanie naprawy ogrodzenia ochronnego nad skarpą – 556

- przeprowadzono remont cząsteczkowy uszkodzonych nawierzchni

jezdni ulic Miasta - 25 693

- w oparciu o umowę z ZGKiM opłacono faktury za oczyszczanie i

omiatanie ulic i chodników w mieście, odśnieżanie „ akcja zima”,

opróżnianie pojemników z terenów wiejskich, usunięcie drzew

stanowiących zagrożenie dla otoczenia, obcięcie gałęzi, malowanie

pojemników - na kwotę - 134 529

- zieleń w mieście

Z planowanej kwoty 12 000 zł wydatkowano kwotę 11 871 zł tj.98,9%

na obcięcie chwastów i utrzymanie trawników.

 

 • oświetlenie ulic

Z planowanej kwoty 142 920 zł wydatkowano 132 774 zł tj.92,9% na:

opłacenie rachunków za zużytą energię elektryczną miasta i wsi

oraz zainstalowanie opraw oświetleniowych w sołectwie Rakowo w rejonie

przystanków PKS dowożących dzieci do szkół.

 • pozostała działalność – z planowanej kwoty 85 410 zł wydatkowano kwotę 84 724 zł tj. 99,2%

z tego na:

  • targowisko miejskie – wydatkowano kwotę 10 446 zł na:

inkaso z opłat targowiska – 8 359 zł, zakup bloczków na

opłaty targowe – 1639 zł i energię- 448 zł

  • utylizacja padłych zwierząt - 596 zł
  • grobownictwo - 990 zł
  • wyłapywanie bezdomnych psów i umieszczanie w schronisku

- 5 136 zł

  • kary i odszkodowania - 67 557 zł

W związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 września 2005 roku Gmina została zobowiązana do wypłacenia na rzecz Spółki „Dromost” w upadłości zasadzoną kwotę w wysokości 132 556,76 zł za wykonanie asfaltowania ulic w mieście.

I ratę w wysokości 65 000 zł zapłacono w 2005 roku.

II ratę w wysokości 67 557 zł zapłacono w styczniu 2006 roku.

 

16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dział 921

Z zaplanowanej dotacji 160 609 zł przekazano 160 609

Dotacja dla Biblioteki Samorzadowej

Od 01.01.2006 Biblioteka została wydzielona jako odrębna jednostka -Samorządowa Instytucja Kultury dotowana przez UGiM Wyszogród – dotacja podmiotowa dla Biblioteki.

Według sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego za I półrocze 2006r. złożonego przez Dyrektora Biblioteki Publicznej przekazaną dotację wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

- zakup 42 książek głównie literatury pięknej, prenumeratę czasopism,

- zakup środków czystości, materiałów kancelaryjnych, opału,

- zakup artykułów papierniczych potrzebnych do przeprowadzenia zajęć

plastycznych, konkursów,

- zakup energii, opłata za monitoring i rozmowy telefoniczne

Pracownicy Biblioteki byli również głównymi koordynatorami XXVII Dni Wisły.

Należności i zobowiązania w 2006 roku nie wystąpiły.

 

17. Kultura fizyczna i sport

Z planowanej kwoty 221 420 zł wydatkowano kwotę 220 236

W tym:

 • obiekty sportowe plan 102 720 zł wykonanie 101 916

- wynagrodzenia, składki ZUS - 74 671 zł

- wydatki rzeczowe: - 27 245 zł

Na zakup środków czystości, energii i wody, monitoring, rozmowy telefoniczne, założenie monitoringu, delegacje, ubezpieczenie majątkowe.

 • zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

plan 118 700 zł wykonanie 118 320

w tym:

  • dotacja celowa dla Stowarzyszenia LKS „Stegny” Wyszogród.

plan 35 000 zł wykonanie 34 798 zł

Stowarzyszenie LKS „Stegny” wygrało konkurs na realizację

zadania publicznego – prowadzenie dla dzieci i młodzieży Miasta i Gminy Wyszogród zajęć sportowo szkoleniowych ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej.

Z planowanej kwoty 33 000 zł wydatkowano 33 000 zł

Pozostałe wydatki to:

- zorganizowanie memoriału J.Grzegorzewskiego

Z zaplanowanej kwoty 1 000 zł wydatkowano 992 zł. na

zorganizowanie rozgrywek lekkoatletycznych międzyszkolnych.

- zorganizowanie rozgrywek w siatkówce z zaplanowanej kwoty 500 zł

wydatkowano 306 zł na zakup pucharów w rozgrywkach siatkówki o puchar

Burmistrza z okazji „Dni Wyzwolenia”.

- zorganizowanie rozgrywek w tenisie stołowym z zaplanowanej

kwoty 500 zł wydatkowano 500 zł.

  • utrzymanie boiska na stadionie plan 5 000 zł wydatkowano 3 523 zł

na założenie monitoringu, opłacenie energii, ścięcie trawy.

  • remont budynków gospodarczych na stadionie LKS

- plan 80 000 zł wykonanie 80 000 zł

w tym:

dotacja – 56 000 zł

środki własne – 24 000 zł

Udział środków Gminy na uzupełnienie dotacji celowej udzielonej z budżetu Województwa Mazowieckiego na rozbudowę i modernizację obiektów sportowych w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza.

Całkowity koszt remontu budynków wyniósł – 80 000 zł

Remont został ukończony w sierpniu 2006 roku.

 

Ogółem wydatki budżetu w poszczególnych działach zostały wykonane w wysokości prawie 100 % z wyjątkiem:

-działu 600 rozdział 60016 § 6060 - nie wydatkowano środków w wysokości 50 000 zł na zakup równiarki .

Środki powyższe zostaną wydzielone w roku przyszłym na to samo zadanie.

- działu 852 rozdział 85219 § 6060 - nie wydatkowano środków w wysokości 89 360 zł przyznanych z fundusz PFRON na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Mniejsze wykonanie planu wydatków spowodowane było tym, iż przyznane środki z PFRON, wpłynęły na rachunek bankowy Gminy w ostatnim dniu roku nie było więc możliwości uregulowania całkowitej należności. Należność w kwocie 89 360 zł zostanie uregulowana w pierwszych dniach 2007 roku.

Stan środków pieniężnych na kontach Gminy na dzień 31.12.2006 r. wynosi:

 • rachunek bankowy dochodów 325 707,24 zł
 • rachunek bankowy funduszu świadczeń socjalnych 144 414,42 zł
 • rachunek depozytowy 6 697,27 zł
 • rachunek bankowy funduszu ochrony środowiska 24 330,17 zł
 • rachunek bankowy wyodrębniony 89 360,00 zł

/BGK –środki własne/

- rachunek bankowy wydatków dotyczący 28,91 zł

funduszy strukturalnych.

 

 

 

 

Sprawozdanie

z wykonania wydatków z przyznanych dotacji na zadania zlecone

z zakresu administracji rządowej w 2006 roku

 

010 – 01095 plan 54 487 zł wykonanie 54 485 zł

- zwrot akcyzy za paliwo dla rolników -

750 – 75011 plan 63 733 zł wykonanie 63 733 zł środki przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń pracowników USC i OC

751 - 75101 plan 990 zł wykonanie 990 zł

wypłata dla kierownika USC za aktualizację spisu wyborców

751 – 75109 plan 26 906 zł wykonanie 15 636 zł

wydatki poniesione na przeprowadzenie wyborów do rad gminy, powiatów i sejmików oraz wybory burmistrza

754 – 75414 plan 500 zł wykonanie 500 zł

wydatki poniesione zostały na konserwacje sprzętu OC oraz szkolenie

Dział 852

- poniższe kwoty zostały przeznaczone na wypłaty świadczeń rodzinnych, wynagrodzenie dla pracowników, składki na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe, zasiłki stałe i okresowe

852 - 85212 - plan 1 443 900 zł wykonanie 1 443 865 zł

852 – 85213 plan 16 593 zł wykonanie 16 593 zł

852 – 85214 plan 166 440 zł wykonanie 166 429 zł

852 - 85278 plan 378 912 zł wykonanie 378 912 zł

------------------- ---------------------

2 152 461 zł 2 141 143 zł

 

Nie wykorzystane kwoty dotacji w wysokości 11 318 zł zostały zwrócone

/w tym 11 270 zł Krajowego Biura Wyborczego ponieważ nie odbyła się II tura wyborów na burmistrza/.

 

 

 

Sprawozdanie

z realizacji zadania ze środków za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Z zaplanowanej kwoty 50 000 zł wydatkowano kwotę 46 607 zł

W tym:

Rozdział 85153 plan 2000 zł wykonanie 2 000 zł

- zwalczanie narkomanii na:

- Programy profilaktyczne „ Bezpieczna szkoła” przeprowadzone w szkołach przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień , oraz szkolenia dla nauczycieli.

 

Rozdział 85154 plan 48 000 zł wykonanie 44 607 zł

- świetlica socjoterapeutyczna na :

 • wynagrodzenie koordynatora i pracowników świetlicy

plan 19 687 zł wykonanie 19 684 zł

 • wydatki rzeczowe

plan 28 313 zł wykonanie 24 923 zł

/energia, wynagrodzenie psychologa, diety członków komisji P.działania alkoholizmowi , badania psychologiczne uzależnionych, delegacje, ubezpieczenie klubu, środki czystości, słodycze i nagrody dla dzieci występujące na Dni Wisły, turniej szachowy, sfinansowanie wycieczki dla dzieci ze szkoły w Kobylnikach/.

Przychody i rozchody budżetu Gminy i Miasta za 2006 rok.

 

Przychody Urzędu Gminy i Miasta w 2006 r. wyniosły 2 158 679 zł

zaciągnięto kredyt w PKO w wysokości - 880 000 zł

zaciągnięto kredyt w BGK w wysokości - 180 367 zł

zaciągnięto pożyczkę w BGK na prefinansowanie - 904 248 zł

/ pożyczka zostanie spłacona po uzyskaniu zwrotu środków z funduszy unijnych - ZPORR- na zadanie „Budowa SUW w Kobylnikach”

zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości - 92 852 zł

zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości - 101 212 zł

 

 

Rozchody w 2006 roku z tytułu przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek /bez odsetek/ wyniosły 791 419 zł

kredyty pożyczki

PKO - 133 140 zł WFOŚiGW - 110 000 zł

NBS - 32 920 zł WFOŚiGW - 40 000 zł

BOŚ - 120 000 zł WFOŚiGW - 6 192 zł

------------------ BGK - 349 167 zł

286 060 zł -----------------------

505 359 zł

- z kwoty przypadającej do spłaty w 2006 rok w wysokości 791 422 zł /bez odsetek/ spłacono kwotę 791 419 zł.

 

W budżecie na 2006 rok założono deficyt budżetowy w wysokości 1 200 000 zł, który został pokryty kredytem długoterminowym i pożyczką

z WFOŚi GW.

 

 

 

Prognoza długu na dzień 31.12.2006 rok

 

Stan zadłużenia na 31.12.2006 rok wynosi - 2 326 550 zł

z tytułów:

- kredytów –  1 278 597 zł

PKO – pozostało do spłaty - 880 000 zł

Zaciągnięto kredyt w 2006 roku na pokrycie założonego deficytu

– okres spłaty 31.03.2007 do 31.12.2011.

NBS - pozostało do spłaty - 8 230 zł

Zaciągnięto kredyt w 2003 roku w wysokości 140 000 zł na dokończenie budowy Gimnazjum - okres spłaty 14.03.2003 do 14.03.2007

BOŚ - pozostało do spłaty - 210 000 zł

Zaciągnięto kredyt w 2002 w wysokości 600 000 zł na współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych - okres spłaty 20.10.2003 do 21.07.2008

BGK - pozostało do spłaty - 180 367 zł

Zaciągnięto kredyt w 2006 w wysokości 180 367 zł na budowę stacji uzdatniania wody w Kobylnikach - okres spłaty 05.09.2007 do 07.12.2009

 

 

- pożyczek – 1 047 953 zł

WFOŚiGW - pozostało do spłaty - 165 000 zł

Zaciągnięto pożyczkę w 2002 w wysokości 550 000 zł na termomodernizację budynków szkół - okres spłaty 31.08.2003 do 31.05.2008

Pożyczka spłacana wspólnie ze Starostwem Powiatu.

Jest to pożyczka umarzalna, o częściowe umorzenie możemy się ubiegać w 2007 roku.

WFOŚiGW - pozostało do spłaty - 140 000 zł

Zaciągnięto pożyczkę w 2004 w wysokości 200 000 zł na budowę sieci wodociągowej w 6 miejscowościach

- okres spłaty 30.11.2005 do 31.05.2010

Pożyczka nieumarzalna

 

 

WFOŚiGW - pozostało do spłaty - 86 660 zł

Zaciągnięto pożyczkę w 2006 w wysokości 92 852 zł na budowę stacji uzdatniania wody w Kobylnikach

- okres spłaty 30.11.2006 do 31.05.2010

WFOŚiGW - pozostało do spłaty - 101 212 zł

Zaciągnięto pożyczkę w 2006 w wysokości 101 212 zł zł na wodociągowanie wsi Drwały

- okres spłaty 30.11.2007 do 31.03.2008

BGK - pozostało do spłaty - 555 081 zł

Zaciągnięto pożyczkę w 2006 w wysokości 904 247 zł na prefinansowanie na budowę Stacji uzdatniania wody w Kobylnicach /zadanie współfinansowe ze środków ZPORR/ Z zaciągniętej pożyczki spłaciliśmy kwotę 349 167 zł, pozostała kwota zostanie spłacona po uzyskaniu refundacji ze środków ZPORR.

 

 

 

Sprawozdanie

z realizacji planu inwestycji za 2006 rok.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Z planowanej kwoty 2 538 554 zł wydatkowano 2 535 754 tj. 99,9%

- SUW w Kobylnikach – z planowanej kwoty 1 567 905 zł wydatkowano

kwotę 1 567 812 zł na:

 • opłacenie faktur wykonawcy - kwota 1 567 588 zł

z tego:

- z pożyczki na prefinansowanie kwota - 904 248 zł

- środki własne kwota - 642 340 zł

w tym: kredyt z EBI 180 367 zł.

 • nadzór inwestycyjny - 26 000 zł

Do wykonania pozostała zewnętrzna sieć energetyczna.

Powyższa inwestycja była współfinansowana ze środków unijnych w

ramach programu ZPORR.

- udział funduszy unijnych ZPORR - 75%

- budżet państwa /dotacja - 8,61%

- środki własne Gminy - 16,39%

W ramach inwestycji wybudowano:

Budynki powierzchnia zabudowy : 196,23 m2

Kubatora 825,33 m2

Powierzchnia użytkowa 168,77 m2

Wybudowana stacja zapewni zapotrzebowanie w wodę dla 8 wsi .

Technologia stacji przewiduje – wg. obliczeń i doboru urządzeń technologicznych dla wydajności układu technologicznego Q = 95 m3/h.

Jest to ilość zapewniająca wodę dla w/w miejscowości, a po wykonaniu obiegu zamkniętego sieci dla całej Gminy.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie około 1 900 000 zł

- wodociąg wiejski Pozarzyn, Bolino, Wiązówka, Chmielewo Wilczkowo,

Rębowo.

Z planowanej kwoty 8 349 zł wydatkowano kwotę 8 306 zł .

Inwestycja współfinansowana ze środków unijnych w ramach programu

ZPORR. – końcowe rozliczenie zadania.

Całkowity koszt zakończonej inwestycji wyniósł 1 105 533 zł.

z tego:

- kwota 434 807 zł – środki ZPORR.

W I półroczu wpłynęła z refundacji kwota 298 328 zł z Unii Europejskiej.

- kwota 48 582 zł – środki z dotacji z budżetu państwa./rezerwa celowa z

budżetu państwa/.

- kwota 622 144 zł - środki samorządowe.

 

- budowa wodociągu we wsi Drwały -

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 723 800 zł wydatkowano kwotę

723 796 zł :

Realizacja zadania nastąpiła z następujących środków:

 • pożyczka z WFOŚiGW - 101 212,-
 • wpłaty rolników - 67 800,-
 • budżet Gminy - 554 784,-

Wykonano 13,9 km. sieci głównej i 64 przyłącza.

- wodociąg wsi Ciućkowo – z zaplanowanej kwoty 91 000 zł wydatkowano

90 100 zł na opracowanie dokumentacji technicznej, sporządzenie map oraz

opłacenie badań laboratoryjnych – nadzór sanitaryjny Państwowej Izby

Sanitarnej.

Wykonano 2 km sieci głównej i 5 przyłączy.

- wodociąg ul. Rybaki

Plan – 140 000 zł wykonanie 138 296

 • środki Gminy i Miasta - 58 296 zł
 • dotacja z Urzędu Mazowieckiego - 80 000 zł

W ramach zadania wykonano 0,9 km. sieci głównej i 8 przyłączy.

- wodociąg Słomin

Plan – 7 500 zł wykonanie 7 444 zł

Dopłata dla wykonawcy za dodatkowo wykonane przyłącza przy budowie

wodociągu.

 

 

 

 

Dział 600 Transport i łączność

Z Planowanej kwoty 559 270 zł wydatkowano 509 212 zł na:

- współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr. 250 w miejscowości

Rakowo o długości 0,7 km.

plan 200 000 zł – wykonanie 200 000 zł

- końcowe rozliczenie z wykonawcą za wykonanie zadania inwestycyjnego

pn. „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rębowo „ - nr. drogi

314217 o długości 1 km. na kwotę 119 449 zł .

Całkowity koszt zadania wyniósł 238 898 zł

- przebudowa drogi gminnej we wsi Kobylniki-Bziny o długości 0,5 km

plan 189 770 zł wykonanie 189 763 zł

Uzyskano dofinansowanie na złożony wniosek – 80 000 zł od Marszałka

Województwa Mazowieckiego ze środków Terenowego Funduszu Ochrony

Gruntów Rolnych.

Koszt przebudowy wyniósł – 189 763 zł

- zaplanowano kwotę 50 000 zł na zakup równiarki. Do końca 2006 roku

wydatek nie został zrealizowany.

 

Dział 710 Działalność usługowa

Z planowanej kwoty 16 950 zł wydatkowano 16 397 zł na:

- zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego.

W/w kwotę wydatkowano na opracowanie projektów decyzji o

warunkach zabudowy dla terenu miasta i wsi.

 

Dział 750 Administracja publiczna

Z planowanej kwoty 20 000zł wydatkowano 19 439 zł na

- zakupy inwestycyjne:

zakup 3 zestawów komputerowych dla działu księgowości

budżetowej, księgowości podatkowej oraz dla Sekretariatu

Urzędu Gminy i Miasta.

 

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa

Plan 68 504 wykonanie 67 681zł

- Komendy Wojewódzkie Policji - zaplanowana została kwota 32 00031 178

w tym:

- zakup fotoradaru plan 19 000 zł wykonanie 18 178 zł

Fotoradar przekazano umową darowizny Komendzie Wojewódzkiej Policji w Radomiu, która go zamontowała oraz przekazała w użytkowanie Komendzie Miejskiej Policji w Płocku.

- dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji

w Wyszogrodzie plan 13 000 zł wykonanie 13 000 zł

- OSP Rębowo - Plan 36 504 zł wykonanie 36 503 zł

dotacja od Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Przyznana dotacja została przeznaczona na zakupy inwestycyjne- zakup motopomp

 

Dział 801 Oświata i wychowanie

Z zaplanowanej kwoty 1 276 505 na budowę Hali Sportowej dla Zespołu

Szkół w Wyszogrodzie wydatkowano kwotę 1 276 505 zł.

na :

 • opłacenie faktur dla wykonawcy - 1 259 391 zł
 • Inspektor nadzoru - 11 813 zł
 • Zabezpieczenie P.Poż. – 5 301 zł

Budowa Hali Sportowej została zrealizowana ze środków:

- Urzędu Marszałkowskiego - 1 300 000 zł

- Starostwa Powiatowego - 300 000 zł

Pozostała kwota to środki własne Gminy.

W powstałej Hali Sportowej znajdują się-

- 3 zespoły szatniowo-sanitarne z natryskiem, sala ćwiczeń korekcyjnych, wentylatornia, magazyny oraz budynek główny z areną sportową i widownią na 216 osób.

Hala Sportowa dostępna jest dla uczniów szkół, osób niepełnosprawnych oraz dla mieszkańców.

 

Dział 852 Pomoc społeczna

- wydatki inwestycyjne – plan 119 360 zł wykonanie 30 000

środki własne – 30 000 zł - dofinansowanie zakupu samochodu z udziałem środków PFRON

Mniejsze wykonanie planu wydatków spowodowane jest tym, iż przyznane środki z PFRON, wpłynęły na rachunek bankowy Gminy ostatniego dnia 2006 roku i nie było możliwości uregulowania całkowitej należności za zakupiony samochód.

Należność w kwocie 89 360 zł zostanie uregulowana w pierwszych dniach 2007 roku.

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wydatki inwestycyjneusuwanie skutków klęsk żywiołowych

Z planowanej kwoty 379 800 zł wydatkowano kwotę 379 766

na zadanie pn. ”Zabezpieczenie skarpy wiślanej w Wyszogrodzie”.

w tym:

- dotacja - 109 800 zł

/Mazowiecki Urząd Wojewódzki/

- środki samorządowe - 269 966 zł .

W miesiącu maju zakończono II etap realizacji zadania zabezpieczającego górną krawędź skarpy tj. budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Klasztornej i Ogrodowej, wykonywano przykanaliki oraz

położono podłoże betonowe pod nawierzchnię docelową.

Zadanie realizowane jest ze środków Banku Światowego.

 

Ogółem na zadania inwestycyjne z planowanej kwoty 4 978 943 zł wydatkowano 4834 754 zł tj. 34,1% w stosunku do planowanych wydatków ogółem

 

Sprawozdanie

z realizacji planu przychodów i wydatków Zakładu Budżetowego

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej osiągnął w 2006 r.:

- przychody w wysokości - 1 003 132 zł

- koszty w wysokości - 1 004 621 zł

 

Należności z tytułu dostaw towarów i usług wyniosły 187 287 zł.

Zobowiązania wg. tytułów dłużnych w Zakładzie nie wystąpiły

 

 

Sprawozdanie

z realizacji planu finansowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 rok

Fundusz ochrony środowiska – założono plan 10 000 zł

Saldo rachunku bankowego na początku roku – 8 412,89 zł

 

Wpływy w 2006 roku – 17 531 zł

w tym:

- wpłaty z Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego na FOŚ – 11 134 zł

- opłaty eksploatacyjne za wydobytą kopalinę - 6 397 zł

 

 

 

Wydatki w 2006 roku - 1 613 zł

- za opróżnianie pojemników oraz utylizację odpadów.

 

Saldo rachunku bankowego na 31.12.2006r. – 24 330 zł.

 

 

 

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

 

 

- wpłaty z tytułu wydanych dowodów osobistych

plan 7 890 zł wykonanie 23 254 zł

Dochody Gminy tj. 5 % wpłat za wydane dowody osobiste

wyniosły 1 163 zł.

 

 

- zwrot ściągniętych przez komornika od dłużników zaliczek alimentacyjnych w kwocie 1734 zł z tego :

50 % - 867 zł należność dla budżetu państwa

50% - 867 zł należność dla budżetu Gminy

Ogółem w 2006 roku wypłacono zaliczki alimentacyjne w kwocie 132 983 zł

 

 

Sprawozdanie

Z realizacji wykonania planu finansowego Samorządowej Jednostki Kultury za 2006r.

Dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury – Biblioteka Samorządowa

Z zaplanowanej dotacji 160 609 zł. przekazano na konto Biblioteki kwotę

160 609 zł

Według sprawozdania złożonego przez Dyrektora Biblioteki Publicznej przekazaną dotację wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 126 336 zł

- zakup nowych pozycji literatury 669 książek głównie literatury pięknej

- 6 518 zł

- zakup środków czystości, materiałów kancelaryjnych oraz artykułów

papierniczych potrzebnych do przeprowadzenia zajęć plastycznych,

konkursów - 2 609 zł

- zakup opału - 2 918 zł

- zakup energii - 555 zł

- opłata za monitoring i rozmowy telefoniczne

prenumeratę czasopism, drobne naprawy - 6 819 zł

- ubezpieczenie majątkowe - 273 zł

- podróże służbowe - 488 zł

-------------------------

146 516 zł

Różnica między przekazaną dotacją a wydatkami w wysokości 20 093 zł pozostała na rachunku bankowym do wydatkowania w roku przyszłym z przeznaczeniem na remont budynku.

Należności i zobowiązania w 2006 roku nie wystąpiły.

Pracownicy Biblioteki byli również głównymi koordynatorami XXVII Dni Wisły.

 

 

 

Sprawozdanie z realizacji dotacji celowej na zadania w zakresie

kultury fizycznej i sportu dla Stowarzyszeń za 2006 rok.

 

Z planowanej dotacji w wysokości 35 000 zł wydatkowano kwotę 34 798 zł na:

- dotację celową dla Stowarzyszenia LKS „Stegny” w Wyszogrodzie

kwotę - 33 000 zł

Stowarzyszenie LKS „Stegny” wygrało konkurs na realizację zadania publicznego – prowadzenie dla dzieci i młodzieży Miasta i Gminy Wyszogród zajęć sportowo szkoleniowych ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej na terenie Gminy i Miasta Wyszogród

- zorganizowanie memoriału J.Grzegorzewskiego

Z zaplanowanej kwoty 1 000 zł wydatkowano 992 zł. na

zorganizowanie rozgrywek lekkoatletycznych międzyszkolnych.

- zorganizowanie rozgrywek w siatkówce z zaplanowanej kwoty 500 zł

wydatkowano 306 zł na zakup pucharów w rozgrywkach siatkówki

o puchar Burmistrza z okazji „Dni Wyzwolenia”.

- zorganizowanie rozgrywek w tenisie stołowym z zaplanowanej

kwoty 500 zł wydatkowano 500 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-06-05 11:46:44
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2007-06-05 11:46:44
 • Liczba odsłon: 682
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674531]

przewiń do góry