Uchwała Nr.35/IV/2007

                              Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

                                                z dnia. 28.02.2007

 

w sprawie: zmian w budżecie na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. 2001 r Nr.142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art.165 i art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz.U. z 2005 r Nr. 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami /.

Rada Gminy i Miasta postanawia:

§ 1

 

Zwiększyć plan dochodów budżetu na 2007 rok o kwotę 841 399 zł.

Zmniejszyć plan dochodów budżetu na 2007 rok o kwotę 16 136 zł

zgodnie z załącznikiem Nr. 1

Plan dochodów po zmianach wynosi 12 163 490 zł.

§ 2

Zwiększyć plan wydatków budżetu na 2007 rok o kwotę 286 151 zł.

Zmniejszyć plan wydatków budżetu na 2007 rok o kwotę 16 136 zł

zgodnie z załącznikiem Nr. 2

Plan wydatków po zmianach wynosi 11 093 178 zł.

§ 3

 

Zwiększyć rozchody budżetu na 2007 rok § 963 o kwotę 555 248 zł

Dokonać zmian w planie rozchodów - załącznik nr. 4 do uchwały budżetowej nr.15/III/2006 z dnia 28.12.2006 polegających na:

 • zmniejszyć § 992 - spłata kredytów o kwotę - 36 074.-
 • zwiększyć § 963 - spłata kredytów otrzymanych na finansowanie zadań z udziałem środków ZPORR o kwotę - 36 074.-
 • zmniejszyć § 992 - spłata pożyczek o kwotę - 20 000.-
 • zwiększyć § 963 - spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań z udziałem środków ZPORR o kwotę - 20 000.-

Plan rozchodów po zmianach wynosi 1 070 312 zł

 

§ 4

Dokonać przeniesień planu wydatków budżetu między działami klasyfikacji budżetowej.

zgodnie z załącznikiem nr. 3

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr.1
do Uchwały Rady Gminy i Miasta

w Wyszogrodzie Nr. 35/IV/2007

z dnia 28.02.2007.r.

Dział

Roz dział

§

Treść

Zmniejszyć

Zwiększyć

0010

   

Rolnictwo i łowiectwo

 

570 047,-

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

 

570 047,-

   

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł –finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

 

555 248,-

   

6339

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

 

14 799,-

7750

   

Administracja publiczna

 

3 000,-

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

 

3 000,-

   

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

 

3 000,-

7751

   

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

4 190,-

 

75109

 

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

 

4 190,-

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

 

4 190,-

7756

   

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

16 136,-

 
 

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

16 136,-

 
   

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

16 136,-

 

7758

Różne rozliczenia

205 384,-

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t

205 384,-

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

205 384,-

8801

Oświata i wychowanie

58 778,-

80104

Przedszkola

5 000,-

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

5 000,-

80120

Licea ogólnokształcące

53 778,-

6610

Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t

53 778,-

Razem

16 136,-

841 399,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr.2
do Uchwały Rady Gminy i Miasta

w Wyszogrodzie Nr. 35/IV/2007.

z dnia .28.02.2007.r.

Dział

Roz dział

§

Treść

Zmniejszyć

Zwiększyć

7750

   

Administracja publiczna

16 136,-

17 799,-

 

75023

 

Urzędy gmin

16 136,-

4 603,-

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

16 136,-

4 603,-

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

 

13 196,-

 

4270

Zakup usług remontowych

 

3 000,-

4300

Zakup usług pozostałych

 

10 196,-

7751

   

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

4 190,-

 

75109

 

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

 

4 190,-

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

2 860,-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

694,-

4300

Zakup usług pozostałych

 

586,-

4410

Podróże służbowe krajowe

 

50,-

8801

Oświata i wychowanie

264 162,-

80101

Szkoły podstawowe

205 384,-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

205 384,-

80104

Przedszkola

5 000,-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,-

80195

Pozostała działalność

53 778,-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

53 778,-

Razem

16 136,-

286 151,-

 

 

 

 

 

Załącznik Nr.3
do Uchwały Rady Gminy i Miasta

w Wyszogrodzie Nr. 35/IV/2007

z dnia .28.02.2007.r.

Dział

Roz dział

§

Treść

Zmniejszyć

Zwiększyć

0010

   

Rolnictwo i łowiectwo

500,-

500,-

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

500,-

500,-

 

4309

Zakup usług pozostałych -współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych

 

500,-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek

500,-

 

8852

   

Pomoc społeczna

 

5 000,-

 

85278

 

Usuwanie skutków klęski żywiołowych

 

5 000,-

 

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t

 

5 000,-

7900

   

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5 000,-

 
 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

5 000,-

 
 

4300

Zakup usług pozostałych

5 000,-

 

9926

   

Kultura fizyczna i sport

15 600,-

15 600,-

 

92601

 

Obiekty sportowe

10 600,-

 
 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 600,-

 

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

5 000,-

15 600,-

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

5 000,-

10 600,-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

1 500,-

4260

Zakup energii

 

1 000,-

4300

Zakup usług pozostałych

 

2 500,-

Razem

21 100,-

21 100,-

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr. 35/IV/2007

Rady Gminy i Miasta z dnia 28.02.2007 r.

Do załącznika nr.1 i 2

Zwiększono plan dochodów:

 • w dziale 010 rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 570 248 zł ; 14 799 zł – dotacja z budżetu państwa - współfinansowanie ze środków fundusz strukturalnych zadania pn. SUW Kobylniki ; 555 248 zł – refundacja poniesionych wydatków na zadanie pn. SUW Kobylniki ze środków unijnych – spłata pożyczki na prefinansowanie.
 • w dziale 750 rozdział 75075 Promocja j.s.t o kwotę 3 000 zł - remont amfiteatru – środki ze Związku Miast Nadwiślańskich
 • w dziale 751 rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw o kwotę 4 190 zł w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego DPŁ 3101-1/07 z przeznaczenie na wybory uzupełniające do Rady Gminy i Miasta Wyszogród w okręgu wyborczym nr.7
 • w dziale 758 rozdział 75801 Różne rozliczenia o kwotę 205 384 zł zwiększona subwencja oświatowa – pismo Ministra Finansów Nr. ST3-4820-3/2007-02-26.
 • W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 58 778 zł ; rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 5 000 zł środki pozyskane z firmy Danone ; rozdział 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 53 778 zł w związku z pismem Starostwa Powiatowego F.I.3012/75/2005 .

Zmniejszono plan dochodów w dziale 756 rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 16 136 w związku z pismem Ministra Finansów Nr. ST3-4820-3/2007-02-26.

Zwiększono plan wydatków:

 • W dziale 750 rozdział 75023 o kwotę 4 603 zł na wydatki bieżące; rozdział 75075 Promocja j.s.t o kwotę 13 196 zł – dofinansowanie realizacji projektu przez Związek Gmin Regionu Płockiego – Region Płocki Regionem Europejskim – 10 196,- o raz 3 000 zł na remont amfiteatru.
 • W dziale 751 rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw o kwotę 4 190 zł na wybory uzupełniające do Rady Gminy i Miasta w okręgu nr.7
 • W dziale 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 205 384 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia; rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 5 000 zł na wydatki bieżące; rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 53 778 zł na zakup oleju opałowego do kotłowni.

Zwiększono plan rozchodów o kwotę 555 248 zł w związku ze spłatą pożyczki na prefinansowanie

 

 

 

 

Do załącznika nr.3

Dokonano przeniesień w dziale 010 rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na kwotę 500 zł z przeznaczeniem na prowizje bankowe konta w BGK.

Zwiększono plan wydatków w dziale 852 rozdział 85278 Usuwanie skutków klęski żywiołowych o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem dla poszkodowanych w gminie Bulkowo w wyniku huraganu.

 

Zwiększono plan dotacji w dziale 926 rozdział 92605 zadania w zakresie kultury i sportu o kwotę 10 600 zł oraz zmniejszono dotacje o kwotę 5 000 zł na wydatki związane z utrzymaniem stadionu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-03-28 13:59:39
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-28 13:59:39
 • Liczba odsłon: 686
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671389]

przewiń do góry