Wyszogród, dnia 29.03.2016r

Ogłoszenie

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród   

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie

„kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

 

I.       Zasady postępowania konkursowego oraz przyznawania dotacji określają:

1). ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
     i o wolontariacie (DZ. U. z 2014 r. poz. 118 z późń. zm.) zwana dalej Ustawą,

2). uchwała Nr 72/XII/15 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 19 listopada  2015r.
     w sprawie ”Programu  współpracy Gminy i Miasta Wyszogród z organizacjami
     pozarządowymi na rok 2016”, zwana dalej Uchwałą.

II.    Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań pn.:

1) ,,kultywowanie tradycji lokalnych i kulturalnych poprzez organizację  imprez
     o zasięgu lokalnym  dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy i Miasta
     Wyszogród”

2) „ udział w konkursie na  wianek  świętojański „     

III. Rodzaj działań –organizacja imprez  o zasięgu lokalnym i udział w konkursie na wianek świętojański  dzieci, młodzieży i dorosłych.

IV.   Na realizację zadania przeznacza się z budżetu Gminy i Miasta Wyszogród środki finansowe w wysokości 6000,00- zł- słownie sześć tysięcy złotych.

V.     W konkursie na realizację powyższego zadania mogą uczestniczyć wyłącznie podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy.

VI.  Zasady i warunki przyznawania dotacji.

1)      Rozpatrywane będą oferty zgodne z tematem ogłoszonego zadania.

2)      Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z realizacji zadania.

3)      Dotacja będzie przekazywana w trzech transzach ,

4)      Wysokość udziału środków własnych organizacji nie może być niższa od 5% kosztów całkowitych realizacji zadania.

5)      W podziale środków nie będą uwzględniane oferty, których średnia ocena będzie mniejsza niż 50% maksymalnej, możliwej do otrzymania w danym konkursie  punktacji.

VII.          Termin i warunki realizacji zadania.

1)   Termin realizacji zadania opisanego w ofercie, powinien rozpoczynać się nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy, a kończyć nie później niż do 30 października  2016 r.

2)    Dotowane podmioty zobowiązane są do:

·         prowadzenia dokumentacji finansowej z realizacji zadania, gromadzenia materiałów potwierdzających zorganizowanie imprezy (zdjęcia, zaproszenia, listy uczestników zajęć i inne) oraz materiałów promujących imprezę i Gminę Wyszogród.

·         umieszczenia logo Gminy i Miasta Wyszogród na wszystkich materiałach,
w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych dotyczących realizowanego zadania, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność,

·         informowania, że zadanie jest współfinansowane  ze środków otrzymanych z budżetu Gminy i Miasta Wyszogród; informacja ta powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego.

3)    Dotowane podmioty powinny posiadać niezbędne doświadczenie w zakresie zadań
o podobnym charakterze.

VIII.       Termin i warunki składania ofert.

1)  Termin składania ofert upływa z dniem 19 kwietnia 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego). Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne  lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2)  Oferta realizacji zadania powinna być sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, dostępnego na stronie internetowej ugimwyszogrod.bip.org.pl oraz  w siedzibie Urzędu Gminy
i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37 -sekretariat.

Oferty należy składać w Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród lub wysłać pocztą na adres Urząd Gminy Miasta Wyszogród-pokój nr 4 –kancelaria, z dopiskiem na kopercie „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.

1)      ,,Kultywowanie tradycji lokalnych i kulturalnych poprzez organizację  imprez o zasięgu lokalnym  dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy i Miasta Wyszogród”.

2)      „Udział w konkursie na  wianek  świętojański”

IX.  Wymagane załączniki do oferty:

1)  kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru, ewidencji  – odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został  wydany.

X.     Tryb i kryteria wyboru ofert oraz termin dokonywania wyboru ofert.

1)  Oceny formalnej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród. 

2)  Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

3)  Oceny merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa w ciągu 7 dni od ostatniego dnia terminu składania ofert, w oparciu o ustalone kryteria:

·         zgodność proponowanych działań z priorytetami zawartymi
  w Programie współpracy                                                                   10 pkt

·         trafność zidentyfikowania grupy odbiorców                                      5 pkt

·         zasięg i oddziaływanie projektu,                                                         5 pkt

·         opis działań i przejrzystość jego harmonogramu,                                5 pkt

·         racjonalność wykazanych kosztów w ofercie,                                    5 pkt

·         realność przyjętych stawek  jednostkowych w ofercie,                      5 pkt

·         kwalifikacje osób zaangażowanych w realizacje projektu,                 5 pkt

·         zaangażowanie wolontariuszy,                                                            5 pkt

·         doświadczenie oferenta w realizacji podobnych projektów.              5 pkt

        Razem punktów                                                                              50

4)      Burmistrz uwzględniając opinię Komisji Konkursowej, dokonuje wyboru najkorzystniejszych ofert i przyznaje środki finansowe, w okresie nie dłuższym niż
w ciągu 14 dni, od  ostatniego dnia terminu składania ofert.

5)      Decyzja Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród  jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

6)      Decyzja Burmistrza o przyznaniu dotacji jest podstawą do podpisania, umowy zawierającej szczegółowe i ostateczne terminy oraz warunki realizacji, finansowania
i rozliczania zadania.

7)      Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

8)      W przypadku pozytywnej oceny większej liczby ofert, dla których łączna kwota wnioskowanej dotacji przekroczy poziom zaplanowanych na zadanie środków finansowych, dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano w ofercie.

9)      W przypadku kiedy przyznana dotacja będzie niższa niż oczekiwana, beneficjent może
zrezygnować z przyjęcia przyznanej dotacji.

W 2015 r. Gmina i Miasto Wyszogród nie  zlecało organizacjom pozarządowym realizację zadań z zakresu „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

Pouczenie:

W przypadku załączników złożonych w formie kserokopii, każda strona załącznika powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, składane dokumenty powinny być podpisane czytelnie z zaznaczeniem pełnionej funkcji. Przed złożeniem ofert, Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi  może udzielać stosownych wyjaśnień, na pytania oferenta dot. wymogów formalnych.
oferta

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-03-29 10:40:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-29 10:41:26
  • Liczba odsłon: 750
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680650]

przewiń do góry