UGiM.6220.2.1.2016r                                                                           Wyszogród, dnia 16.06.2016r. 

 

 

 

Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie:

-  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.)

- art. 73 ust. 1, art. 74 ust 3, art.75 ust.1pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (dz.U.z 2013r. poz. 1235),

Organ zawiadamia strony, że na wniosek Pana Norberta Królikowskiego , zam. Wiązówka 20, 09-450 Wyszogród w dniu 16.06.2016r zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „pietrzenie wód rzeki Strugi w km. 1+660 na istniejącej zasrawce do wysokości ponad 1,0m, pobór wód rzeki Strugi dla potrzeb rybnych na działkach o nr.ewid. nr 27 wiązówka, nr.ewid. 90 Wiązówka, nr.ewid.  173 Bolino, nr.ewid.146/1 Bolino, nr.ewid. 58 Chmielewo.

W związku z okolicznością, iż liczba stron w niniejszym postępowaniu nie przekracza 20, zawiadomienia stron o wszystkich czynnościach i wydanych orzeczeniach w sprawie, organ prowadzący postępowanie będzie dokonywał w trybie zawiadomienia stron postępowania  oraz poprzez tablicę ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, BIP, publicznie dostępny wykaz danych o środowisku.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród. Gdyż na jej obszarze znajduje się teren, na którym będzie realizowane ww. przedsięwzięcie.

Jednocześnie zawiadamiam, iż zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Gminy i Miasta zwrócił się do opinię w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku ora Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Z materiałami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37 ( pokój nr 3), w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

Otrzymują:

- strony postępowania wg.rozdzielnika znajdującego się w aktach sprawy

- tablica ogłoszeń UGiM Wyszogród, tablica ogłoszeń sołectwa Kobylniki;

- a/a

Do wiadomości:

Norbert Królikowski, Wiązówka 20, 09-450 Wyszogród;


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-06-17 08:25:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-17 08:25:41
  • Liczba odsłon: 822
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2668927]

przewiń do góry