Zarządzenie nr 47/2005

Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród.

§ 1.

Na podstawie art. 33 ust. 3, ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 oraz art. 3a ust. 2 ustawy z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1593 wprowadzam Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród – w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Nadzór nad realizację zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy i Miasta Wyszogród.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02 – 01 – 2006r.

Załącznik nr 1.

Do zarządzenia nr 47/2005

Burmistrza Gminy i Miasta

 

 

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD

Rozdział I

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowiska urzędnicze.

§ 1.

 1. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród w oparciu o zaopiniowany przez Sekretarza Gminy w terminie 7 dni wniosek Kierownika Referatu o wakującym stanowisku.

 2. Wniosek o którym mowa w punkcie 1 powinien być przedstawiony z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem pozwalającym na uniknięcie zakłóceń w funkcjonowaniu danej komórki administracyjnej.

 3. Osoba bezpośrednio nadzorująca stanowisko zobligowana jest do przedłożenia do akceptacji Burmistrza za pośrednictwem Sekretarza projektu opisu stanowiska na wykonywanie niniejszej pracy (załącznik 4).

 4. Opis stanowiska pracy o którym mowa w punkcie 3 zawiera

  1. dokładne określenie zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy oraz wynikających z tej funkcji obowiązków odciążających zajmującego te stanowisko

  2. określenie szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji osób które je zajmują

  3. określenie uprawnień służbowych do wykonywania zadań

  4. określenie odpowiedzialności

  5. inne wyznaczniki określające indywidualny charakter danego stanowiska pracy.

 5. Akceptacje projektu opisu stanowiska pracy oraz zgoda Burmistrza powoduje rozpoczęcie procedury nabory kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze.

 6. Nie przeprowadza się naboru w przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnej umowy o pracę oraz konieczności zawarcia umowy na zastępstwo.

Rozdział II.

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej.

§ 2.

 1. W przypadku naboru na stanowisko Kierownika Referatu Składu Komisji Rekrutacyjnej stanowią:

  1. Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

  2. Sekretarz Gminy i Miasta Wyszogród

  3. Skarbnik Gminy i Miasta Wyszogród

  4. .............................................................

 2. W przypadku naboru na pozostałe stanowiska urzędnicze skład Komisji Rekrutacyjnej stanowią:

  1. Sekretarz Gminy i Miasta Wyszogród

  2. Skarbnik Gminy i Miasta Wyszogród

  3. Inspektor ds. Oświaty

  4. .............................................................

 3. W przypadku braku możliwości uczestnictwa przedstawiciela Komisji Rekrutacyjnej w jej pracach Burmistrz każdorazowo wyznacza zastępstwo.

 4. Komisja działa do czasu zakończenia procedury nabory na wolne stanowisko urzędnicze.

 

Rozdział III.

Etapy naboru.

§ 3.

 1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

 2. Składanie dokumentów aplikacyjnych.

 3. Wstępna ocena kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.

 4. Ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.

 5. Ocena końcowa kandydatów poprzez rozmowę kwalifikacyjną.

 6. Sporządzenie protokółu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko urzędowe.

 7. Podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisanie umowy o pracę.

 8. Ogłoszenie wyników wyboru.

 

 

Rozdział IV.

§ 4.

 1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędowym umieszcza się obligatoryjnie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród art. 3a, ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych (załącznik nr 5 lub nr 6)

 2. Decyzję o ewentualnym rozszerzeniu publikacji ogł0oszenia podejmuje Burmistrz.

 3. Ogłoszenie na wolne stanowisko zawiera:

  1. nazwę i adres jednostki

  2. określenie stanowiska urzędowego

  3. określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniami, które z nich są niezbędne a które dodatkowe

  4. wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym

  5. wskazanie wymaganych dokumentów

  6. określenie terminu i miejsca składania dokumentów

 4. Ogłoszenie będzie znajdowało się w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta przez 14 dni kalendarzowych.

 5. Nie udziela się innych informacji, niż zawarte w ogłoszeniu o którym mowa w ust. 3.

 

 

 

Rozdział V.

Przyjmowania dokumentów aplikacyjnych.

§ 5.

 1. Po ogłoszeniu umieszczonym w BIP i na tablicy ogłoszeń następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku urzędniczym.

 2. Na dokumenty aplikacyjne składa się:

  1. list motywacyjny

  2. życiorys – curriculum vitae

  3. oryginałów kwestionariusza osobowego

  4. kserokopie świadectw pracy

  5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane uprawnienia

  6. kserokopie świadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach

  7. pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

 3. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowiska urzędnicze i tylko w formie pisemnej.

 4. Termin składania dokumentów nie może być krótszy niż 14 dni od daty opublikowania o naborze w BIP.

 

 

 

 

Rozdział VI.

Wstępna ocena kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych.

§ 6.

 1. Analizy dokumentów dokonuje Komisja Rekrutacyjna.

 2. Analiza dokumentów polega na zapoznanie się przez Komisję z aplikacjami nadesłanymi przez kandydatów.

 3. Celem analizy dokumentów jest porównanie danych zawartych w aplikacji z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.

 4. Wynikiem analizy wstępnej dokumentów jest wstępne określenie możliwości zatrudnienia kandydata do pracy na wolnym stanowisku urzędniczym.

Rozdział VII.

§ 7.

 1. Po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze i wstępnej ocenie, umieszcza się w BIP Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze (załącznik nr 7)

 2. Lista o której mowa w punkcie 1 zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

 3. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne będzie umieszczona w BIP do momentu ogłoszenia ostatecznych wyników naboru.

 4. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętymi wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonym w ogłoszeniu o naborze.

 

Rozdział VIII.

Końcowa ocena kandydatów.

§ 8.

 1. Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne Komisja Rekrutacyjna przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną.

 2. O terminie i miejscu rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Rozmowa kwalifikacyjna.

§ 9.

 1. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartej w aplikacji.

 2. Rozmowa kwalifikacyjna pozwoli również zbadać:

  1. predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków

  2. posiadaną wiedzę na temat zadań przypisanych na stanowiska, o które się ubiega

  3. obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata.

 3. Komisja Rekrutacyjna biorąc pod uwagę przedstawione dokumenty, aplikacje oraz wyniki przeprowadzonej rozmowy przydziela kandydatowi punkty od 0 do 10 (załącznik nr 8).

Rozdział IX.

Ustalenie wyników.

§ 10.

 1. Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wybiera kandydata, który uzyskuje najwyższą liczbę punktów.

 2. W przypadku, gdy przewodniczącym Komisji jest Sekretarz Gminy i Miasta – Przewodniczący przedkłada Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród do akceptacji protokół z przeprowadzonego naboru.

 3. W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzymuje taką samą ilość punktów Komisja przeprowadza dodatkowy test sprawdzający.

Rozdział X.

Sporządzanie protokółu z przeprowadzanego naboru na dane stanowisko pracy.

§ 11.

 1. Po zakończeniu procedury naboru Sekretarz Komisji sporządza protokół (załącznik nr 9).

 2. Protokół zawiera w szczególności:

  1. określenie stanowiska urzędniczego, na które był przeprowadzony nabór kandydatów oraz imiona i nazwiska i adresy trzech najlepszych kandydatów uszeregowanych wg spełniania przez nich wymogów określonych w ogłoszeniu o naborze

  2. informacje o zastosowanych metodach i technikach naboru

  3. uzasadnienie dokonanego naboru

Rozdział XI.

Informacje o wynikach naboru.

§ 12.

 1. Informacje o wynikach naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończeniu procedury naboru w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata (załącznik 10 i 11).

 2. Informacja o której mowa w punkcie 1 zawiera:

   1. nazwę i adres jednostki

   2. określenie stanowiska urzędniczego

   3. imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania

   4. uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego kandydata

 3. Informacje o wyniku naboru upowszechnia się w BIP i na tablicy ogłoszeń przez okres co najmniej trzech miesięcy.

 4. Jeżeli z osobą wyłonioną w drodze naboru nie został nawiązany stosunek pracy z przyczyn nie dotyczących Urzędu Gminy lub jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokóle tego naboru. Przepisy punktu 1,2,3 stosuje się odpowiednio.

Rozdział XII.

Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi.

§ 13.

 1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacyjnym zostaną dołączone do jego akt osobowych.

 2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie aplikacyjnym zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokóle będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną przez okres 2 lat.

Rozdział XIII.

Warunki zatrudnienia

 1. Pracownik po raz pierwszy podejmujący pracę w Urzędzie Gminy i Miasta może być zatrudniony tylko na okres próbny wynoszący 3 miesięce.

 2. Okres próbny traktuje się jako czas rozpoznania praktycznego wykonania posiadanych kwalifikacji i umiejętności pracownika przy realizacji strategicznych celów objętego stanowiska.

 3. Po okresie próbnym pracownika Sekretarz może wnioskować do Burmistrza o nawiązanie umowy na czas określony lub nieokreślony.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2006-01-17 11:00:08
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-20 08:06:09
 • Liczba odsłon: 867
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681293]

przewiń do góry