Protokół nr V/2013

z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z  dnia 22 maja 2013 r.

__________________________________________

 

         

Porządek obrad posiedzenia:  

1.     Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

4.     Przyjęcie protokółów z obrad z poprzednich Sesji.

5.     Wystąpienia zaproszonych gości.

6.     Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami. 

7.     Interpelacje i zapytania radnych.

8.     Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy i Miasta Wyszogród za 2012 rok

 

- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok

oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi GiM absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 r.

 

9.     Podjęcie uchwały w sprawie:

-  powierzenia jednoosobowej spółce Gminy i Miasta Wyszogród pod firmą „Fresh Market Wyszogród” Sp. z.o.o w zarządzanie Miejsko Gminnego Targowiska w Wyszogrodzie,

- zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i ścieki,

- przedłużenie dopłaty do ceny 1 m3 wody ze zbiorczych urządzeń wodociągowych i odprowadzania ścieków dla ZGK w Wyszogrodzie Sp. z o. o na czas obowiązywania taryf ,

- przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowego zagospodarowania przestrzennego Drwały, Rakowo, Starzyno,

- zmian w budżecie,

- zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej.

 

10. Sprawy różne.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 12.  Przedstawienie wniosków Komisji wniosków i uchwał.

            13.  Zakończenie obrad.

Punkt 1.

 

O godz. 10-tej Pan Przewodniczący Rady GiM Maryś Maciej Mieszkowski otworzył obrady XXVIII Sesji Rady GiM witając radnych, Burmistrza wraz z pracownikami Urzędu, sołtysów oraz zaproszonych gości Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku Panią Lucynę Kęsicką, Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyszogrodzie Pana Zbigniewa Laskowskiego, Radnego Powiatu Płockiego Pana Wojciecha Zmysłowskiego.

 

W obradach uczestniczy 12 radnych.

Nieobecni:

Radny Wiesław Gaworski – obecność usprawiedliwiona

Radny Wojciech Janczak – obecność usprawiedliwiona

Wiceprzewodniczący Rady Sławomir Ząbek – obecność usprawiedliwiona.

 

Listy obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Punkt 2.

 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród zapytał, czy są uwagi do porządku obrad.

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród poprosił o wprowadzenie do porządku uchwał:

-  w sprawie  zmiany Uchwały nr 217/XXIX/2010 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29.06.2010 r. dot. sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu położonej w Wyszogrodzie przy ul. Rębowskiej 57 oraz

 

- udzielenia spółce gminnej „Fresh Market Wyszogród sp. z o.o.” zamówienia in house  na zarządzanie nieruchomością gminy i miasta Wyszogród położonej w Wyszogrodzie na działkach ewidencyjnych 241 i 848 tj. „targowisko miejsko-gminne”.

 

Przewodniczący przystąpił do głosowania w sprawie zatwierdzenia porządku obrad. Radni jednogłośnie przyjęli porządek uwzględniając wprowadzone zmiany.

 

Porządek obrad – po zmianach:

                                                                   

1.       Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

4.       Przyjęcie protokółów z obrad z poprzednich Sesji.

5.       Wystąpienia zaproszonych gości.

6.       Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami.

7.       Interpelacje i zapytania radnych.

8.       Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy i Miasta Wyszogród za 2012 rok

 

- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok

oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi GiM absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 r.

 

9.       Podjęcie uchwały w sprawie:

- udzielenia spółce gminnej „Fresh Market Wyszogród sp. z o.o.” zamówienia in house  na zarządzanie nieruchomością gminy i miasta Wyszogród położonej w Wyszogrodzie na działkach ewidencyjnych 241 i 848 tj. „targowisko miejsko-gminne”

- zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i ścieki,

- przedłużenie dopłaty do ceny 1 m3 wody ze zbiorczych urządzeń wodociągowych i odprowadzania ścieków dla ZGK w Wyszogrodzie Sp. z o. o na czas obowiązywania taryf ,

- przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowego zagospodarowania przestrzennego Drwały, Rakowo, Starzyno,

- zmiany Uchwały nr 217/XXIX/2010 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29.06.2010 r. dot. sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu położonej w Wyszogrodzie przy ul. Rębowskiej 57.

- zmian w budżecie,

- zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej.

 

10.    Sprawy różne.

11.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

12.     Przedstawienie wniosków Komisji wniosków i uchwał.

13.     Zakończenie obrad.                                   

 

Punkt 3.

 

W skład Komisji Wniosków i Uchwał weszli następujący radni:

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” powołali Komisję Wniosków i Uchwał w w/w składzie.

 

1.      Radna Elżbieta Biernat

2.      Radny Wojciech Kuliński

3.      Radny Marek Głowacki

 

Punkt 4.

 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród Pan Maryś Mieszkowski poinformował Radę Gminy, że nie zostały zgłoszone żadne uwagi do protokołu i przeszedł do głosowania.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli  protokół z obrad poprzedniej Sesji bez uwag.

 

Punkt 5.

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród poprosił Panią Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku Panią Lucynę Kęsicką o przedstawienie informacji związanej z rozpoczęciem budowy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku – Podstacji w Wyszogrodzie.

Pani Dyrektor powiedziała, że inwestycja powstaje dzięki wsparciu Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika oraz zaangażowaniu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku. Swój udział w powstaniu tej inwestycji ma również samorząd Gminy i Miasta Wyszogród, który przekazał teren pod inwestycję.

Jest to kolejny wielki krok, w celu sprawniejszego działania i wysokiej jakości usług ratowniczych w skali regionu, a mieszkańcy Wyszogrodu i okolic będą pod stałą opieką fachowców, którzy poświęcą się ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego.
Szacunkowa wartość inwestycji to 1 mln 700 tyś. zł. Budynek jednopiętrowy  o powierzchni użytkowej 267 metrów kwadratowych, posiadać będzie ambulatorium, zaplecze techniczne, poczekalnię dla pacjentów oraz dwa garaże na dwa ambulanse. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej to dwa podstawowe założenia, które  realizowane będą kompleksowo od jesieni 2014 r. Dyrektor Pogotowia przekazała uczestnikom sesji informację o zakupie nowego ambulansu oraz specjalistycznego sprzętu medycznego dla Wyszogrodu, który już z końcem czerwca br. będzie służył w Wyszogrodzie.
Wszystkie zadania i cele realizujemy z myślą o pacjentach, przy utrzymaniu wysokiej jakości świadczonych usług medycznych – powiedziała Dyrektor SP ZOZ WSPRiTS Pani Lucyna Kęsicka.
Burmistrz wraz z Przewodniczącym w imieniu własnym oraz całej społeczności Gminy i Miasta Wyszogród złożyli serdeczne gratulacje i podziękowania Pani Dyrektor SP ZOZ WSPRiTS.
Dyrektor SP ZOZ WSPRiTS Pani Lucyna Kęsicka podziękowała Radzie Gminy i Miasta Wyszogród za zaproszenie na sesję, gdzie mogła się podzielić istotnymi informacjami w sprawie inwestycji.

Radny Józef Zbigniew Boszko podziękował Pani Dyrektor za fachową i  doraźną pomoc pogotowia.

Dyrektor SP ZOZ WSPRiTS Pani Lucyna Kęsicka opowiedziała, że nocna pomoc lekarska jest potrzebna.

Przewodniczący zarządził 10 minut przerwy, po czym wznowiono obrady.

 

Punkt 6.

 

Przewodniczący Rady poprosił Burmistrza o przedstawienie informacji o pracy Urzędu między Sesjami.

Burmistrz Mariusz Bieniek, podsumował miniony rok w zakresie sytuacji ekonomiczno-społecznej. Za nim jednak rozpoczął podsumowanie Burmistrz odczytał uczestnikom sesji art. z Expressu Sochaczewskiego „Slums na powitanie. W niewielkim mieście i niezbyt zamożnym Wyszogrodzie miejscowy samorząd buduje nowoczesny dworzec autobusowy. Nie oglądając się przy tym na PKS czy innych przewoźników. Gdyż tamtejsze władze doskonale wiedzą, że pierwsze wrażenie podróżnych przyjeżdżających do ich miasta jest najważniejsze. Jakie wrażenie mają obcy przyjeżdżający autobusami do Sochaczewa, nie ma co nawet pisać. Slums, który udaje „dworzec autobusowy” nie wystawia na pewno dobrej opinii naszemu miastu” – Burmistrz podzielił się refleksją na temat odczytanego artykułu.

Następnie Burmistrz powiedział, że przepisy są nie jasno skonstruowane i nie wiadomo, czy nasz dworzec jest dworcem, czy zajezdnią autobusową. Inwestycja budowy zajezdni zwróci się mniej więcej za 15 lat, licząc, że Gmina za jeden wjazd otrzyma max 1 zł.

Następnie Burmistrz przeszedł do omówienia Budżetu. 20 mln Budżet Gminy to ¼ inwestycje w trakcie realizacji:

- Nabrzeże Wiślane,

- przebudowa dróg,

- zakup pływającej przystani

- termomodernizacja Ośrodka Zdrowia

- remont w SP w Kobylnikach

Utrzymanie oświaty to 6 mln rocznie. Za miesiąc zostanie oddany Rębowski Dom Kultury za około 600 tyś. zł. Budowa przystanku zostanie zakończona za 2 miesiące, zakup tramwaju i budowa placów zabaw w Kobylnikach i Grodkowie plus remont świetlicy wiejskiej w Grodkowie.

Od 2014 roku będzie indywidualny sposób rozliczania. Od 2010 roku nie ma możliwości zaciągnięcia kredytu na bieżące wydatki. Burmistrz powiedział, że należy przebudować strategię gminy, uwzględniając pozyskiwanie podatków, inwestorów. Planując strategię należy zrobić, żeby przebudować świadomość, wyróżniając jakość pracy gminy i miasta Wyszogród.

Burmistrz przeszedł do omówienia zrealizowanej modernizacji dróg w ostatnim roku oraz to, co planowane jest w najbliższych latach.

Następnie Burmistrz poinformował o prowadzonych w ostatnim czasie kontrolach: RIO (kompleksowa kontrola raz na kadencję Burmistrza), archiwum, Urzędu Skarbowego (z względu na wystąpienie Gminy o zwrot VATu), a także USC, wojskowości i ławników (kontrola wojewody).

Burmistrz jeszcze raz podziękował Pani Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku Pani Lucynie Kęsickiej za budowę pogotowia w Wyszogrodzie.

Burmistrz złożył serdeczne podziękowania za współpracę z Radą Gminy i Miasta Wyszogród, Sołtysami, Przewodniczącymi Zarządów Osiedli, a także pracownikom Urzędu wraz z jednostkami organizacyjnymi. Podkreślił bardzo ważną funkcję Rady Gminy i Miasta Wyszogród, która daje zielone światło w działaniach samorządu.

 

Następnie Burmistrz przeszedł do omówienia bieżących działań UGiM Wyszogród:

- rozbiórka mostu – rozbiórkę przeprowadził Zakład Gospodarki Komunalnej wraz ze Spółdzielnią Socjalną Wyszogrodzianka przy współpracy prywatnego wykonawcy ze względu na wykorzystanie jego sprzętu. Do rozbiórki nie zostały dopłacone pieniądze gminy. Drzewo z mostu zostało zmagazynowane na potrzeby UGiM (nie zapadła jeszcze konkretna decyzja na jaki cel – chwilowo wstrzymane). Burmistrz podziękował Prezesowi Spółki ZGK i Prezes Spółdzielni Socjalnej za profesjonalne przeprowadzenie rozbiórki. Całość naszej działalności prowadzona była pod kierunkiem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który w efekcie zdecydował o natychmiastowej rozbiórce obiektu z przyczyn bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia osób przebywających w otoczeniu obiektu. Postanowieniem Burmistrza oraz Rady Gminy i Miasta Wyszogród w celu trwałego upamiętnienia mostu w historii Wyszogrodu w Muzeum Wisły zostanie stworzona stała ekspozycja poświęcona przeprawie wraz z makietą, natomiast nad Wisłą w miejscu przyczółku zostanie wybudowany taras widokowy jako symbol funkcjonującej w tym miejscu przeprawy mostowej.

 

- Przenoszenie muzeum – przenoszenie dotychczasowej ekspozycji i przygotowywaniem nowej wystawy archeologicznej Muzeum jest zamknięte dla zwiedzających. Ponowne udostępnienie ekspozycji nastąpi 1 czerwca 2013 r. w budynku TNP.

 

- Jarmark Tumski - Burmistrz zachęcił uczestników sesji do uczestnictwa w Jarmarku Tumskim, gdzie w tym roku po raz pierwszy swoje stoisko będzie miała Gmina i Miasto Wyszogród, gdzie będzie promować tramwaj, który podczas Dni Wisły rozpocznie spacery po Wiśle. Na imię dla tramwaju został ogłoszony konkurs, który przeszedł najśmielsze oczekiwania.

 

Następnie Burmistrz złożył wniosek do Rady Gminy i Miasta Wyszogród o zgodę na przeprowadzenie na koniec czerwca sesji z udziałem przedsiębiorców, w celu poznania ich potrzeb  i dopasowanie pakietu startowego dla rozwoju przedsiębiorczości w gminie.

Burmistrz zaproponował stworzenie pakietu wspierającego przedsiębiorców i podjęcie w tej sprawie uchwały intencyjnej pozwalającej na opracowanie Programu wsparcia na terenie Gminy i Miasta Wyszogród.

 

Punkt 7.

 

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie interpelacji i zapytań. W związku z brakiem pytań Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu.

 

Punkt 8

 

Przewodniczący przeszedł do Sprawozdania z realizacji wykonania budżetu Gminy i Miasta Wyszogród za 2012 rok.

Regionalna Izba Obrachunkowa wydała uchwałę w sprawie wydania pozytywnej opinii z wykonania Budżetu za 2012 r., po uprzednim przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy i Miasta Wyszogród wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród – wyjaśnił Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród, w związku z tym poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie szczegółów w tej kwestii.

 

Skarbnik GiM Wyszogród Elżbieta Biernat poinformowała, że Rada, Sołtysi oraz Przewodniczący Zarządów Osiedli otrzymali wyciąg ze Sprawozdania z wykonania Budżetu za 2012 (treść stanowi załącznik), po czym odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie – treść stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok.

Za przyjęciem uchwały jest  12 radnych

Przeciw - 0       

Wstrzymało się – 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę 212/XXVIII/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok

 

Następnie Przewodniczący poprosił, aby Pani Skarbnik przedstawiła uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi GiM absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 r.

Przewodniczący poinformował, że Rada Gminy i Miasta Wyszogród przystępuje do głosowania uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi GiM absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 r.

Za przyjęciem uchwały jest  12 radnych

Przeciw - 0       

Wstrzymało się – 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę 213/XXVIII/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród z tytułu wykonania budżetu za 2012 r. Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Rada Gminy i Miasta Wyszogród na czele z Przewodniczącym pogratulowała Burmistrzowi otrzymania absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 r.

 

Przewodniczący zarządził głosowanie, po 10 minutach wznowiono obrady.

 

Punkt 9.

 

Przewodniczący poprosił Burmistrza o przedstawienie uchwały w sprawie udzielenia spółce gminnej „Fresh Market Wyszogród sp. z o. o.” zamówienia in house za zarządzanie nieruchomością gminy i miasta Wyszogród położonej w Wyszogrodzie na działkach ewidencyjnych 241 i 848 tj. „targowisko miejsko-gminne”.

Burmistrz wyjaśnił, że spółka prawa handlowego jest w trakcie przygotowywania. In house tzn. że zamówienia publiczne mogą być realizowana w ramach własnej korporacji. Następnie Burmistrz przedstawił Prezesa nowej spółki – Panią Annę Kossakowską – obecnego Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w UGiM Wyszogród, Społecznego Prezesa Spółdzielni Socjalnej „Wyszogrodzianka”. Pani Anna Kossakowska funkcję Prezesa nowej spółki będzie miała dopisaną do swoich obecnych obowiązków dodał Burmistrz. Powierzenie na czas nieokreślony zarządzania wynika z celów ekonomicznych, ale w każdej uzasadnionej sytuacji Rada Gminy i Miasta Wyszogród będzie mogła w każdym czasie zmienić decyzję.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący przeszedł do głosowania.

Za przyjęciem uchwały jest  12 radnych

Przeciw - 0       

Wstrzymało się – 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę 216/XXVIII/2013 w sprawie udzielenia spółce gminnej „Fresh Market Wyszogród sp. z o. o.” zamówienia in house za zarządzanie nieruchomością gminy i miasta Wyszogród położonej w Wyszogrodzie na działkach ewidencyjnych 241 i 848 tj. „targowisko miejsko-gminne”.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

O odczytanie kolejnej uchwały Przewodniczący poprosił Panią Aleksandrę Wachaczyk.

Pani Aleksandra Wachaczyk odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat dostarczaną wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy i Miasta Wyszogród.

 

Następnie, Prezes ZGK w Wyszogrodzie Pan Zbigniew Laskowski wyjaśnił, że od 1 czerwca 2013 roku, stawka za 1 m3 wody, 3,52 + VAT (8%) za 1 m3 pobranej wody - wzrost w stosunku do dotychczasowej ceny o 30 groszy, natomiast stawka za 1 m3 ścieków wynosić będzie 3,72 - wzrost w stosunku do dotychczasowej ceny o 37 groszy. Jest to niewielka podwyżka cen podyktowana wzrostem kosztów bieżących m.in. energii, po dwóch latach obowiązywania dotychczasowych stawek. Amortyzacja  w tym okresie wynosiła 1,5%. W poprzednim roku było wnoszone podniesie o 22 gr. za 1 m3, ale wówczas nie została przyjęta przez Radę. Straty wynosił tyś. Prezes dodał, że w najbliższym czasie zostało zaplanowane zmodernizowanie sieci wodociągowej na ul. Kilińskiego i ul. Sienkiewicza.

Radny Marek Głowacki zapytał jakie są straty wody.

Prezes ZGK odpowiedział, że 26-28%, dodając, że zostało wymienionych mnóstwo wodomierzy. W sołectwie Pruszczyn i Grodkowo wykryto, aż 12 miejsc nielegalnego poboru wody. Pan Laskowski powiedział, że straty wody są również przez straże pożarne, ze względu na brak możliwości wyliczenia poboru przez straże wody.

Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania przedstawionej uchwały.

Za przyjęciem uchwały jest  10 radnych

Przeciw - 0       

Wstrzymało się – 2 (Radny Józef Zbigniew Boszko, Radny Zbigniew Madany)

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę 217/XXVIII/2013 w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat dostarczaną wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy i Miasta Wyszogród. Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Kolejną uchwałę odczytała również Pani Aleksandra Wachaczyk w sprawie  przedłużenie dopłaty do ceny 1 m3 wody ze zbiorczych urządzeń  wodociągowych i odprowadzania ścieków dla ZGK w Wyszogrodzie Sp. z o. o na czas obowiązywania taryf. Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania.

Za przyjęciem uchwały jest  12 radnych

Przeciw - 0       

Wstrzymało się – 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę 218/XXVIII/2013 w sprawie dopłaty do ceny 1m3 wody ze zbiorczych urządzeń wodociągowych i odprowadzania ścieków dla ZGK w Wyszogrodzie Sp. z o. o. Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Następnie Aleksandra Wachaczyk odczytała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowego Drwały, Rakowo, Starzyno.

Radny Wojciech Kuliński zapytał o zaproponowaną przez Burmistrza, podczas zebrań sołeckich zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w Wilczkowie i Ciućkowie.

Burmistrz odpowiedział, że gmina czeka na złożenie w tej sprawie wniosków przez mieszkańców. Dzisiejsze zmiany to tylko zmiany do uchwalonego miejscowego planu, gdzie kiedyś były działki przekształcone bez wiedzy mieszkańców. Teraz zgodnie ze złożonym przez nich wnioskiem wprowadzane są zmiany.

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący przeszedł do głosowania.

Za przyjęciem uchwały jest  12 radnych

Przeciw - 0       

Wstrzymało się – 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę 219/XXVIII/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Drwały, Rakowo, Starzyno. Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Następną uchwałę, która do porządku została wprowadzona dzisiaj, ale omawiana była podczas ostatniego wspólnego posiedzenia Komisji Rady uchwała w sprawie wyrażenia zgody na uchylenie części niezrealizowanej Uchwały nr 217/XXIX/2010 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29.06.2010 r. dot. sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu położonej w Wyszogrodzie przy ul. Rębowskiej 57 – odczytała Pani Maria Panek.

Pani Maria Panek wyjaśniła zgromadzonym na sesji, że jest to uchwała wycofująca sprzedaż po dawnym ZGK. Część tej uchwały została zrealizowana, natomiast część jest wycofywana, ponieważ jest przewidziana inna inwestycja w to miejsce.

Pani Maria Panek odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 217/XXIX/2010 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29.06.2010 r., dotycząca sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu położonej w Wyszogrodzie przy ul. Rębowskiej 57.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały jest  12 radnych

Przeciw - 0       

Wstrzymało się – 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę 220/XXVIII/2013 w sprawie zmiany Uchwały nr 217/XXIX/2010 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29.06.2010 r., dotycząca sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu położonej w Wyszogrodzie przy ul. Rębowskiej 57. Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący poprosił Panią Skarbnik o odczytanie kolejnych uchwał.

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie. Zmiany dotyczyły zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu. Zwiększenie planu o kwotę 28 359 – dotacja na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. W związku z brakiem dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały jest  12 radnych

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 214/XXVIII/2013 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr 178/XXIII/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. na rok 2013. Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Konsekwencją uchwały w sprawie zmian w budżecie jest uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, którą odczytała Pani Skarbnik. W związku z brakiem dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie.

Za przyjęciem uchwały jest  12 radnych

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 215/XXVIII/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr 179/XXIII/2012 z dnia 28 grudnia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2013-2023. Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Punkt 10.

 

Przewodniczący przeszedł do spraw różnych.

Jako pierwszy zabrał głos Sołtys Ciućkowa Pan Wojciech Lubiszewski, który zgłosił następujące uwagi w kwestiach:

1.      Odśnieżania – wyjaśniając, że 3 razy Pan, który obsługiwał teren w Ciućkowie nie przyjechał na czas.

2.      Oświetlenie uliczne na Ciućkowie – lampy uliczne świecą się tylko 10 minut przed godziną 21.

3.      Nie została przeniesiona lampa na sołectwie Ciućkowo – pracownik UGiM Wyszogród zapewniał, że zostanie to zrealizowane grudniu, a do dnia dzisiejszego nie zostało to dokonane.

4.      Droga na sołectwie Ciućkowo – Sołtys wyjaśnił, że droga jest w złym stanie technicznym, że równiarka nie może przejechać.

 Sekretarz Gminy odpowiedziała, że odpowiedzi zostaną udzielone Panu Sołtysowi na piśmie w późniejszym terminie.

 

Radny Andrzej Dobaczewski zapytał, kiedy zostanie zrobiony przystanek w Kobylnikach?

Burmistrz odpowiedział, że pracownicy Spółdzielni Socjalnej Wyszogrodzianka, jak skończą modernizację ul. Kilińskiego to przejdą do Kobylnik, aby zrobić przystanek.

 

Sołtys sołectwa Rostkowice Pani Grażyna Wilczyńska zgłosiła, że modernizowana droga jesienią jest w chwili obecnej nie przejezdna.

Pani Sołtys uzyskała odpowiedź, że pracownik Urzędu sprawdzi, co w tej sytuacji można zrobić.

Następnie radny Józef Zbigniew Boszko poprosił o wyjaśnienie, jak będzie przedstawiał się nowy system gospodarowania odpadami w Gminie i Mieście Wyszogród.

Burmistrz wyjaśnił, że system jest prosty. Segregacja podzielona na dwa worki, które zostaną dostarczone przez operatora. Pierwszy – plastik, drugi szkło i puszki. W momencie uruchomienia nowego systemu zostaną dostarczone mieszkańcom książeczki instruktarzowe. Burmistrz dodał, że będą odbierane również śmieci wielkogabarytowe oraz trawa po zgłoszeniu takiej prośby do operatora.

Radny Józef Zbigniew Boszko zapytał, jak będzie z odbiorem śmieci w czerwcu i lipcu, ponieważ w Drwałach śmieci są zbierane na początku czerwca i kto odbierze śmieci za ten okres .

 

Obecny podczas sesji Prezes ZGK w Wyszogrodzie odpowiedział, że ZGK odbierze tą zawartość.

Przy tej okazji Prezes ZGK Pan Zbigniew Laskowski podziękował Radzie Gminy i Miasta Wyszogród za konstruktywne podejście do podjęcia uchwały w sprawie tarfy za wodę i ścieki. Wyjaśnił, z czego wynika podwyżka, a przy okazji dodał, że Spółka ponosi również koszty z związku z wejściem nowego systemu gospodarowania odpadami, a  nie wiadomo czy się w nim znajdą. 

 

Następnie głos zabrał Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 1 Pan Piotr Kafliński zgłaszając swoje uwagi:

-  Nielegalne wysypiska śmieci – Pan Piotra Kafliński zaproponował, aby to zlikwidować i wstawić tabliczki informujące o zakazie.

- Oczyszczalnia ścieków – w ostatnim czasie wydobywa się smród na miasto.

- Przy ul. Ogrodowej nie działa oświetlenie uliczne.

- Zmiany w organizacji ruchu – podczas sesji 28 marca br. została zgłoszona uwaga w kwestii wprowadzenia ul. Szkolnej jako ulicy jednokierunkowej.

- ul. Klasztorna zarośnięta – Pan Piotr Kafliński zaproponował zastosowanie oprysków  na zarastającym chodniku.

 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród poinformował, że wszystkie odpowiedzi zostaną udzielone na piśmie i przekazane osobom zainteresowanym.

Radny Powiatu Płockiego Pan Wojciech Zmysłowski podzielił się swoją refleksją w kwestii nowej „ustawy śmieciowej”, która  jest niedoskonała, chociażby dlatego, że eliminuje lokalne przedsiębiorstwa – wyjaśniła radny powiatowy.

Następnie Pan Wojciech Zmysłowski powiedział, że 24 kwietnia na sesji powiatu zostało udzielone absolutorium Zarządowi Powiatu Płockiemu z tytułu wykonania Budżetu za 2012 rok, gdzie w tym roku za udzieleniem był również Pan Wojciech Zmysłowski.

 

Pan Wojciech Zmysłowski pogratulował udzielonego jednogłośnego absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród oraz wyraził swoje uznanie dla działań o całegsamorządu. Na koniec swojej wypowiedzi radny powiatowy dodał, że jest mu żal mostu, ale rozumie że nie ma takiej instytucji, która mogłaby się tym obiektem zająć, chociażby pod względem finansowym.

 

Radny Wojciech Kuliński zapytał radnego powiatowego, czy wiadomo, co będzie ze szkołą w Ciućkowie.

 

Radny powiatowy Pan Wojciech Zmysłowski, odpowiedział, że nie. Wyjaśnił, że Powiat Płocki zastanawia się nad utworzeniem w tym budynku Domu Dziecka. Powierzchnia budynku umożliwia zamieszkanie 14 osób. Radny dodał, że teraz prowadzona jest symulacja kosztów tego zadania, ale Zarząd Powiatu przychylnie podchodzi do tej propozycji.

 

Radny Wojciech Kuliński zgłosił, aby na następną komisję zaprosić Kierownika Posterunku Policji, w celu przedstawienia informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców w gminie i mieście. Uzasadnił to tym, że w ostatnim czasie mieszkańcy skarżą się na złodziejstwo.

Przewodniczący wyjaśnił, że na dzisiejszą sesję był zapraszany kierownik, ale przebywa na zwolnieniu lekarskim w związku z czym nie mógł przybyć.

Burmistrz powiedział, że na następne spotkanie Rady zaprosi Kierownika Posterunku Policji, a w przypadku jego dłuższej nieobecności poprosi o wydelegowanie osoby która go zastępuje.

Punkt 11.

 

Podczas XXVIII Sesji został zgłoszony jeden wniosek, który został przegłosowany jednogłośnie:

Przeprowadzenie na koniec czerwca sesji z udziałem szerokiego grona przedsiębiorców, w celu poznania ich potrzeb  i dopasowanie pakietu startowego dla przedsiębiorczości.

 

Punkt 12.

 

W związku z wyczerpaniem  porządku obrad Pan Przewodniczący o godz. 13.30 zamyka obrady XXVIII Sesji Rady GiM Wyszogród.

 

 

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Maryś Mieszkowski

 

Protokołowała:

Agata Szczurowska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-07-02 10:38:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-02 10:38:38
  • Liczba odsłon: 856
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674915]

przewiń do góry