Uchwała 168/XXVII/2020 w sprawie przyjęcia Budżetu Gminy i Miasta Wyszogród na rok 2021

Uchwała 167/XXVII/2020 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031

Uchwała 166/XXVII/2020 zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 118/XVI/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. na rok 2020

Uchwała 165/XXVII/2020 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie i Mieście Wyszogród na lata 2021-2024

Uchwała 164/XXVII/2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Wyszogród na 2021r.

Uchwała 163/XXVI/2020 zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 118/XVI/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. na rok 2020

Uchwała 161/XXVI/2020 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy i Miasta Wyszogród na 2021 rok

Uchwała 160/XXVI/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień obowiązujących na terenie Gminy i Miasta Wyszogród na 2021 rok

Uchwała 159/XXVI/2020 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy i Miasta Wyszogród na 2021 rok

Uchwała 158/XXVI/2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wyszogród

Uchwała 157/XXVI/2020 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Wyszogród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi a wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie Gminy i Miasta Wyszogród na 2021 rok

Uchwała 156/XXV/2020 zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 118/XVI/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. na 2020 rok

Uchwała 154/XXV/2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie i Mieście Wyszogród na lata 2020-2024

Uchwała 153/XXIV/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Wyszogród

Uchwała 152/XXIV/2020 zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 118/XVI/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 grudnia 2019 r. na 2020 rok 

Uchwała 151/XXIV/2020 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy i Miasta Wyszogród

Uchwała 150/XXIII/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie i Mieście Wyszogród na rok szkolny2020/2021

Uchwała 149/XXIII/2020 zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 118/XVI/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. na 2020 r.
 
Uchwała 147/XXIII/2020 w sprawie ustalenia wysokości dopłaty z budżetu Gminy i Miasta Wyszogród do ceny 1m3 wody ze zbiorczych urządzeń wodociągowych i do 1m3 odprowadzanych ścieków, na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego Remondis Aqua Wyszogród sp. z o.o.
 
Uchwała 146/XXIII/2020 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Wyszogród
 
Uchwała 145/XXIII/2020 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego obecnemu dzierżawcy na kolejny okres 10 lat położonych w obrębie Wyszogród

Uchwała 144/XXIII/2020 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia gminnego obecnemu dzierżawcy na kolejny okres 3 lat położonych w obrębie Wyszogród

Uchwała 143/XXII/2020 zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 118/XVI/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. na rok 2020
 
Uchwała 142/XXII/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.
 
Uchwała 141/XXII/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Wyszogród wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Wyszogród
 
Uchwała 140/XXII/2020 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród wotum zaufania
 
Uchwała 139/XXI/2020 w sprawie powołania Skarbnika Gminy i Miasta Wyszogród
 
Uchwała 138/XX/2020 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy i Miasta Wyszogród 
 
Uchwała 137/XX/2020 zmieniająca Uchwałę Budżetowa nr 118/XVI/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. na 2020 rok
 
Uchwała 136/XX/2020 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na drogę gminną
 
Uchwala 135/XX/2020 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na drogę gminną wewnętrzną
 

Uchwała 134/XIX/2020 zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 118/XVI/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. na 2020r.

Uchwała 133/XIX/2020 w sprawie zmiany WPF
 
Uchwała 132/XIX/2020 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 
Uchwała 131/XIX/2020 w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Wyszogród.
Uchwała 130/XIX/2020 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej.
 
Uchwała 129/XIX/2020 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej udziału 4/32 we współwłasności nieruchomości nr ewid. 2221 o pow. 0,1097 ha w obrębie miasta Płońska przy ul. Wyszogrodzkiej 66.

Uchwała 128/XVIII/2020 w sprawie zatwierdzenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2020-2022 Remondis Aqua Wyszogród Sp. z o.o.

Uchwała 127/XVIII/2020 w sprawie uznania skargi na Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród za bezzasadną.

Uchwała 126/XVIII/2020 w sprawie wystąpienia Gminy i Miasta Wyszogród ze Związku Gmin Regionu Płockiego.

Uchwała 125/XVIII/2020 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy i Miasta Wyszogród na 2020r.

Uchwała 124/XVIII/2020 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy i Miasta Wyszogród na 2020r.

Uchwała nr 123/XVII/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020.

Uchwała nr 122/XVII/2020 zmieniająca Uchwałę budżetową nr 118/XVI/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. na 2020r.

 

 
 
 
Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Pieniążek
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-30 10:59:03
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Pieniążek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-01-11 15:13:14
  • Liczba odsłon: 1695
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671338]

przewiń do góry