Protokół nr IX/2013

z obrad XXXII Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z  dnia 28 października 2013 r.

__________________________________________

 

           

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

4. Przyjęcie protokółu z obrad z poprzedniej Sesji.

5. Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

- zmiany w budżecie,

- zmiany WPF.

8. Sprawy różne.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

10. Przedstawienie wniosków Komisji wniosków i uchwał.

11. Zakończenie obrad.

 

 

Punkt 1.

 

O godz. 13-tej Przewodniczący Rady GiM Maryś Maciej Mieszkowski otworzył obrady XXXII Sesji Rady GiM witając radnych, Zastępcę Burmistrza wraz z pracownikami Urzędu, sołtysów.

W obradach uczestniczy  13 radnych.

 

Nieobecni:

Radny Hubert Więckowski – obecność usprawiedliwiona

Radny Wiesław Gaworski – obecność usprawiedliwiona

 

Listy obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Punkt 2.

 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród wyjaśnił, że dzisiejsza sesja została zwołana z uwagi na wprowadzenie do budżetu dotacji przeznaczonej na realizację, wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dodał, że w dzisiejszych obradach nie może uczestniczyć Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród i w zastępstwie informację z bieżących działań przedstawi Zastępca Burmistrza Bożena Myszkowska.

Przewodniczący zapytał, czy są uwagi do porządku obrad. Z związku z brakiem uwag jednogłośnie przegłosowano porządek obrad.

 

 

Punkt 3.

 

W skład Komisji Wniosków i Uchwał weszli następujący radni:

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” powołali Komisję Wniosków i Uchwał w w/w składzie.

 

1.      Radny Wiesław Tomkiewicz

2.      Radny Andrzej Dobaczewski

3.      Radna Mariola Olszewska

 

Punkt 4.

 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród Pan Maryś Mieszkowski poinformował Radę, że nie zostały zgłoszone żadne uwagi do protokołu, po czym przeszedł do głosowania.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli  protokół z obrad poprzedniej Sesji bez uwag.

Punkt 5.

 

Zastępca Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród, Bożena Myszkowska przedstawiła informację z bieżących inwestycji realizowanych pomiędzy sesjami:

Zajezdnia autobusowa – trwają na ukończeniu prace, oczekiwanie na wykonanie przyłącza energetycznego;

Przydomowe oczyszczalnie – przekazano teren budowy zadania pn „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy i Miasta (instalacje przewidziane do realizacji w roku 2013 – zostaną zrealizowane w listopadzie br.)

Wodociąg – zakończono prace przy Budowie sieci wodociągowej przy ul. Warszawskiej”, zadanie w trakcie odbioru inwestorskiego;

Targowica – ogłoszenie III przetargu na „Przebudowę i modernizację targowiska miejsko – gminnego w Wyszogrodzie”

Przygotowanie procedury przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Kościuszki z sięgaczem w m. Wyszogród wraz z odbudową nawierzchni” w ramach realizowanego projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie i Mieście Wyszogród”;

Trwają prace projektowe nad uzupełnieniem brakujących odcinków sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy i Miasta Wyszogród;

Następnie Zastępca Burmistrza, Bożena Myszkowska przedstawiła działania z zakresu gospodarki komunalnej:

- Rozpoczęto prace remontowe zadania pn.: Remont drogi gminnej nr 291547 W w m. Marcjanka /Drwały o l= 2250m”.

- Zakończono remont drogi gminnej w m. Wilczkowo przez wieś.

- Rozpoczęto remonty bieżące dróg w sołectwach : Grodkowo ( nawrotka autobusu dowożącego dzieci do szkoły ), Wiązówka , Rakowo.

- Trwają prace związane z remontem ciągu pieszego w ul. Płockiej – lewa strona .

- Rozpoczęto prace projektowe do nowego projektu drogowego.

Następnie Zastępca Burmistrza poinformowała o spotkaniu, które miało miejsce 3 października w Wyszogrodzie, w celu przybliżenia informacji i przeprowadzenia wizji lokalnej budowy pogotowia. A na koniec Pani Bożena Myszkowska zaprosiła wszystkich radnych, sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli do wspólnych Obchodów święta Niepodległości połączonego z Dniem Edukacji Narodowej (8 listopada br.) – program uroczystości stanowi załącznik do protokołu.

 

Punkt 6.

 

Przewodniczący poprosił o zgłaszanie interpelacji i zapytań.

 

Sołtys Ciućkowa Wojciech Lubiszewski zapytał od czego zależy wycena przydomowych oczyszczalni, ponieważ przy takich dwóch takich samych pojemnościach jest różnica w cenie.

Pani Sekretarz wyjaśniła, że wynika to na pewno z uwarunkowań, które zawarte są w projekcie dodając, że  szczegółowych informacji udziela Pani Aleksandra Wachaczyk.

Radny Andrzej Dobaczewski dodał, że kwota inwestycji uwarunkowana jest od poniesionych kosztów, które między innymi zależne są od poziomu wód gruntowych.

 

Punkt 7.

 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród poprosił  Skarbnika o odczytanie pierwszego projektu uchwały.

Pani  Elżbieta Biernat odczytała uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr 178/XXIII/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. na rok 2013 zostaje wprowadzona ze względu na wprowadzenie dotacji celowej na realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Pozostałe zmiany to wprowadzenie dotacji dla OSP w Kobylnikach, zwiększanie planu na realizację projektu „Przedszkole szansą na wszechstronny rozwój”, dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, dotacja na wypłatę zasiłków stałych, dotacja na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013, świadczenia pielęgnacyjne, dożywianie, dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz wyprawka szkolna.

Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania:

Za przyjęciem uchwały jest  13 radnych

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 245/XXXII/2013 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr 178/XXIII/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. na rok 2013 Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu.

 

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr 179/XXIII/2012 z dnia 28 grudnia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2013-2023 jest konsekwencją wprowadzonych zmian do budżetu – powiedziała Pani Skarbnik.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania:

Za przyjęciem uchwały jest  13 radnych

Przeciw - 0

Wstrzymało się – 0

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie  „za”  przyjęli uchwałę nr 246/XXXII/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2013-2023. Treść uchwały stanowi załącznik do protokołu.

 

Punkt 9.

 

W sprawach różnych, jako pierwszy zabrał głos Pan Piotr Kafliński, który zapytał czy będą zmiany w częstotliwości odbioru śmieci?

Pani Sekretarz  odpowiedziała, że trwają rozmowy w Związku Gmin Regionu Płockiego w tej kwestii. W najbliższym czasie zostanie przedstawione ich stanowisko w tym temacie.

 

Następnie Pan Piotr podziękował w imieniu Rady Rodziców działających przy SP Wyszogród za fajne podejście do sprawy użyczenia Hali Sportowej celem organizacji tegorocznego Sylwestra.

Punkt 10.

 

Pytania zostały udzielone  w punkcie 7.

 

Punkt 11.

 

Podczas XXXII Sesji nie został zgłoszony żaden wniosek.

 

Punkt 12.

 

Kończąc Przewodniczący ponowił zaproszenie na 8 listopada do obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

W związku z wyczerpaniem  porządku obrad Pan Przewodniczący o godz. 13.30 zamyka obrady XXXII Sesji Rady GiM Wyszogród.

 

 

                                                                  Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Maryś Mieszkowski

 

Protokołowała:

Agata Szczurowska

 

 

 

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-12-17 07:25:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-17 07:25:34
  • Liczba odsłon: 875
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674614]

przewiń do góry