____________________________________________________________________________________
Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym:

Wyszogród, dnia 21.05.2019 r. 

PP.6733.1.2019

 

Obwieszczenie

o zebranym materiale dowodowym

 

Działając zgodnie z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1945 z późn. zm.) w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek  Energa- Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, w imieniu której działa pełnomocnik Tomasz Jezierski w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nn 04kVprzewidzianej do realizacji na terenie n/w działek zlokalizowanych w gminie Wyszogród: 98/4, 98/5, 98/6, 98/7, 113/1, 115/1 – obręb Wilczkowo niniejszym informuje, że:

·         został opracowany projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

·         został zgromadzony materiał dowodowy wymagany do wydania w/w decyzji, z którym można się zapoznać i co do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym obwieszczeniu.

W związku z powyższym strony mogą się zapoznać z aktami przedmiotowej sprawy a także wypowiedzieć się, co do zebranych materiałów oraz zgłosić uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród  (siedziba urzędu: Wyszogród, ul. Rębowska 37 (pokój nr 3) w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 7.30-15.30) w terminie 3 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.


____________________________________________________________________________________
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania:

PP.6733.1.2019                                                                                                                                                       Wyszogród, dnia 15.04.2019r

 


OBWIESZCZENIE

o   wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 61 § 4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z   późn. zm.)   oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z   2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)

zawiadamia się

iż w dniu 29.03.2019r zostało wszczęte postępowanie na wniosek Energa- Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, w imieniu której działa pełnomocnik Tomasz Jezierski w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nn 04kV przewidzianej do realizacji na terenie n/w działek zlokalizowanych w gminie Wyszogród: 98/4, 98/5, 98/6, 98/7, 113/1, 115/1 – obręb Wilczkowo

 

W związku z powyższym informuję wszystkie strony postępowania o uprawnieniach wynikających z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów oraz zgłoszeń żądań.

 

W związku z powyższym w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród (parter, pok.3), można uzyskać niezbędne informacje.

 

W trakcie postępowania strony mogą składać uwagi i wnioski w sprawie wszczętego postępowania na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród.

 

Sprawę prowadzi: Katarzyna Rogulska, Tel. 24 267 26 15

Otrzymują;

- strony wg rozdzielnika

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Pieniążek
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-04-16 14:23:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Pieniążek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-22 11:08:13
  • Liczba odsłon: 596
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2668980]

przewiń do góry