OGŁOSZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród

(z siedzibą w Wyszogrodzie, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród)

 

Działając w imieniu Gminy Wyszogród, na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 171, poz. 1397 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z postanowieniami uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród nr 29/IV/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad zbywania udziałów lub akcji spółek z udziałem Gminy Wyszogród, przez Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród niniejszym zaprasza zainteresowane podmioty do negocjacji w sprawie:

 

nabycia do 6 500 (słownie: SZEŚĆ tysięcy PIĘĆSET) udziałów, o wartości nominalnej po 500,00 (pięćset) zł każdy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej

w Wyszogrodzie sp. z o.o. z siedzibą w Wyszogrodzie,

ul. Szkolna 16, 09-450 Wyszogród, zwanej dalej „ZGK”,

należących do Gminy Wyszogród.

 

Sprzedaż udziałów nastąpi w całości, jednorazowo jednemu podmiotowi (inwestorowi branżowemu).

Gmina Wyszogród, na dzień publikacji niniejszego dokumentu, jest właścicielem 100% udziałów, tj. 13.060 udziałów (słownie: trzynaście tysięcy sześćdziesiąt).

Oferowane udziały są wolne od zastawów, innych obciążeń oraz praw osób trzecich.

Przedmiotem podstawowej działalności spółki jest: zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, gospodarka odpadami i administrowanie nieruchomościami należącymi do gminnego zasobu mieszkaniowego Gminy Wyszogród.

 

  1. Przedmiot negocjacji


Przedmiotem negocjacji będzie cena za zbywane udziały. Wspomagająco brane będą pod uwagę inne zobowiązania, takie jak:

1)        proponowany przez Potencjalnego Inwestora program rozwoju ZGK, obejmujący:

a)    zobowiązania inwestycyjne, w tym zobowiązanie do podwyższenia kapitału zakładowego,   

b)    zobowiązania w zakresie ochrony środowiska,

c)    zobowiązania dotyczące ochrony interesów pracowników ZGK,

d)    sposób zabezpieczenia wykonania powyższych zobowiązań, 

2)        zasady współpracy między Gminą i Miastem Wyszogród i Potencjalnym Inwestorem,

3)        inne sprawy uznane za istotne przez Strony.

 

  1. Memorandum informacyjne

 

Memorandum informacyjne zawiera informacje o sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej ZGK oraz  o strukturze odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji.

Podmiot zainteresowany złożeniem odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji może odebrać memorandum informacyjne, jeżeli w terminie do 29  listopada 2013 r. złoży w  Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, mieszczącym się w Wyszogrodzie, przy ul. Rębowskiej 37, 09-450 Wyszogród, pokój nr 3 podpisany przez umocowanego przedstawiciela podmiotu wniosek o wydanie memorandum informacyjnego.

 

Warunkiem otrzymania memorandum informacyjnego jest:

1)        wpłacenie kwoty 1 500,00  (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) zł + 23% VAT na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród prowadzony przez VISTULA Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie, nr  65 9011 0005 0000 0101 2000 0010.

2)        przedstawienie dokumentów umożliwiających identyfikację Potencjalnego Inwestora, tj. aktualnego (wystawionego nie wcześniej, niż w ciągu trzech miesięcy od momentu przedłożenia) odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS, albo innego właściwego dla danego podmiotu potwierdzenia działalności gospodarczej, odzwierciedlających aktualną reprezentację Potencjalnego Inwestora,

3)        złożenie przez umocowanych przedstawicieli Potencjalnego Inwestora pisemnego zobowiązania do zachowania poufności w zakresie treści memorandum informacyjnego i innych istotnych informacji dotyczących ZGK.

 

Memorandum informacyjne wraz z informacją o strukturze odpowiedzi na zaproszenie umocowany przedstawiciel podmiotu będzie mógł odebrać w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, pok. nr 3, w godz. 8-15, albo zostanie doręczone jemu za pośrednictwem poczty.

 

  1. Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji

 

Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji powinna być sporządzona w języku polskim i złożona w Urzędzie Gminy i Miasta w Wyszogrodzie (ul. Rębowska 37, pokój nr 5 /Sekretariat Burmistrza/, 09-450 Wyszogród; telefon 24/267 26 20) w dwóch egzemplarzach, w zapieczętowanej kopercie.

 

Termin składania odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji upływa w dniu 06.12.2013 r. o godzinie 12:00 czasu warszawskiego.

 

Na kopercie należy umieścić informację:

„Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia  do 6 500 udziałów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wyszogrodzie sp. z o.o. Nie otwierać.”

 

Złożenie odpowiedzi na zaproszenie jest warunkiem udziału w negocjacjach w sprawie zakupu udziałów ZGK.

 

Odpowiedź na zaproszenie powinna zawierać m.in. następujące informacje i dokumenty:

1)        nazwę (firmę) lub imię i nazwisko oraz siedzibę (adres) podmiotu,

2)        status prawny podmiotu (aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 3  miesiące przed upływem terminu do składania odpowiedzi na zaproszenie),

3)        wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu (wskazanie podstawy umocowania),

4)        określenie przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej,

5)        wskazanie wysokości kapitału zakładowego lub ogólną charakterystykę sytuacji finansowej (dotyczy podmiotu innego niż spółka kapitałowa),

6)        zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające niezaleganie z opłacaniem – odpowiednio - podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne  i społeczne.

 

Szczegółowa struktura odpowiedzi, wraz ze wskazaniem pozostałych informacji i dokumentów, znajduje się w memorandum informacyjnym (rozdział 11).

 

4.    Dopuszczenie do negocjacji

 

Potencjalni Inwestorzy, którzy złożyli odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji, zostaną poinformowani pisemnie o wyniku jej rozpatrzenia w ciągu 10 dni od dnia upływu terminu składania odpowiedzi na zaproszenie.

 

5.    Zastrzeżenie

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród zastrzega, że:

1)        ma prawo:

a)    wyboru jednego lub kilku Potencjalnych Inwestorów, z którymi podejmuje negocjacje,

b)    odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny,

c)    do przedłużenia terminu, w którym można zapoznać się z memorandum informacyjnym,

d)    do przedłużenia terminu do składania odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji,

e)    do przedłużenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji,

f)     zmiany procedury i harmonogramu negocjacji.

2)        nie zwraca kosztów poniesionych przez podmioty zainteresowane nabyciem udziałów w związku ze złożeniem odpowiedzi na publiczne zaproszenie do negocjacji, uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem umowy zbycia udziałów Spółki.

 

6.    Osoby upoważnione do udzielania informacji

 

Osobami upoważnionymi do udzielania informacji w zakresie niniejszego ogłoszenia oraz treści memorandum informacyjnego są:

 

1)        Bożena Myszkowska – Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród (nr tel. 24/ 267 26 21)

2)        Aleksandra Wachaczyk – Pełnomocnik ds. prywatyzacji Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wyszogrodzie  (nr tel. 24/ 267 26 15).

Zarządzenie nr 43

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-11-08 11:20:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-08 11:20:59
  • Liczba odsłon: 1090
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674881]

przewiń do góry