UCHWAŁA Nr 103/XV/2008

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 25.09.2008 r.

 

w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych z tytułu czynszu najmu za zajmowane lokale mieszkalne.

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 43 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz.U. z 2005 roku nr 249 poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy i Miasta Wyszogród uchwala co następuje:

 

§ 1

określa zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych z tytułu czynszu najmu, zwanych dalej „należnościami” przypadających:

 1. Gminie i Miastu Wyszogród,
 2. Gminnym jednostkom budżetowym,
 3. Gminnym zakładom budżetowym

od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – zwanych dalej „dłużnikami” oraz wskazuje organy lub osoby do tego uprawnione.

 

§ 2

Na wniosek dłużnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika, w szczególności warunkami jego egzystencji lub interesem publicznym należności mogą być:

 1. odraczane w całości lub części,
 2. rozkładane w całości lub części,
 3. umarzane w całości lub części.

Umorzenie należności głównej, powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części w jakiej została umorzona należność główna.

§ 3

Do udzielania umorzeń, odroczeń i rozkładania na raty uprawnieni są:

 1. Kierownik Zakładu zarządzającego nieruchomością
 2. Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród w stosunku do nieruchomości nie przekazanych w zarząd.

§ 4

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem publicznym, działając z urzędu można udzielić umorzeń, odroczeń w spłacie należności w szczególności gdy:

 1. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego.
 2. dłużnik zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił nieruchomości nie podlegające egzekucji.
 3. postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

§ 6

Uchyla się Uchwałę Nr 101/XIV/2008 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 04.07.2008 roku.

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-10-14 09:51:53
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2008-10-14 09:51:53
 • Liczba odsłon: 595
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2675027]

przewiń do góry