Zarządzenie Nr 18/2015

Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 6 maja 2015 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. F.Chopina w Kobylnikach

Na podstawie art. 36a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60 poz. 373 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. F. Chopina w Kobylnikach – ogłoszenie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się regulamin konkursu stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. oświaty.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

 

/-/ Jan Boszko

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 6 maja 2015 roku

OGŁOSZENIE o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej

im. F. Chopina w Kobylnikach

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

Ogłasza konkurs na stanowisko:

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. F. Chopina w Kobylnikach

 

I. Wskazanie wymagań wobec kandydata.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające
z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r.
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. nr 184, poz. 1436 z późn. zm.) 

1.      Stanowisko dyrektora publicznej szkoły może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1.      ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole,

2.      ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

3.      posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

4.      uzyskał:

a.       co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy, lub

b.      pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku, albo

c.       w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy
w okresie ostatnich  czterech lat pracy w szkole wyższej

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,
a w przypadku, o którym mowa w art. 36a ust. 4 oraz ust. 3 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora,

1.      spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

2.      nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r. poz.191), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

3.      nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4.      nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego,

5.      nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 z późn.zm.).

2.      Stanowisko dyrektora publicznej szkoły może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 854, z późni. zm.), spełniający wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. nr 184, poz. 1436 z późn. zm.), z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

3.      Stanowisko dyrektora publicznej szkoły może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1.      posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,

2.      ukończyła studia magisterskie,

3.      ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

4.      posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

5.      spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

6.      ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,

7.      nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

8.      nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9.      nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr. 14, poz. 114 z późn. zm.)

II.    Wskazanie wymaganych dokumentów

 Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1.      uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania
i rozwoju publicznej szkoły- Szkoły Podstawowej im. F. Chopina w Kobylnikach,

2.      poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

3.      życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

a.       stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo

b.      stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

c.       stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym –
w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

4.      oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy,
o którym mowa w pkt 3,

5.      oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6.      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7.      oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

8.      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem
za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9.      oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa  w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2013.168),

10.  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym  mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.)

11.  oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego wraz z uzasadnieniem - w przypadku osoby będącej nauczycielem,

12.  oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w  przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13.  oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U.z 2014 poz. 191 ) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14.  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

15.  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

III. Inne informacje 

1.      Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu kandydata z dopiskiem: ,,Konkurs na stanowisko dyrektora  Szkoły Podstawowej im. F. Chopina w Kobylnikach w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród pok. nr 4 lub pocztą na adres: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród w terminie do dnia 22.05.2015 r. do godz. 10.00

2.      Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród.

3.      O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci i członkowie komisji konkursowej zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

 

/-/ Jan Boszko

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 18/2015 z dnia 6 maja 2015r.

 

REGULAMIN

Konkursu na stanowisko dyrektora szkoły oraz tryb pracy komisji

Konkursowej

 

I. Ogłoszenie konkursu

1. Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród powołuje, zgodnie z art. 36a ust. 1 w związku z art. 5c, pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2571 z późn. zm.) komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły prowadzonej przez Gminę i Miasto Wyszogród.

 

2. Konkurs ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród.

 

3. Konkurs przeprowadzony zostanie zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z dnia 13 kwietnia 2010r. Nr. 60, poz. 373 oraz Dz. U. z 2011r. nr 254, poz. 1525)

 

4. Termin składania ofert przez kandydatów wskazany jest w ogłoszeniu i wynosi nie mniej niż 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

 

5. W ogłoszeniu o konkursie, kandydatom na dyrektora stawia się wymogi formalne dotyczące kwalifikacji i stażu pracy nauczyciela, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436).

 

II. Komisja konkursowa

1. Komisję konkursową w tym jej przewodniczącego, w drodze zarządzenia powołuje Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród, w skład komisji wchodzą:

 

- trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę,

 

- dwóch przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

 

- jeden przedstawiciel rady pedagogicznej,

 

- jeden przedstawiciel rady rodziców,

 

- po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych.

 

2. Podmioty uprawnione do desygnowania swoich przedstawicieli do komisji konkursowej powiadamiane są o ogłoszeniu i terminie prac komisji.

 

3. Podmioty o których mowa w ust. 1 przesyłają Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród imienne zgłoszenia swoich przedstawicieli w terminie określonym w powiadomieniu, o którym mowa w ust. 1.

 

4. Podstawą powołania na członka komisji jest pisemna desygnacja uprawnionego podmiotu- imienne upoważnienie lub uwierzytelnionym wyciągiem z protokołu posiedzenia Rady Pedagogicznej lub zebrania rodziców.

 

5. Członkiem komisji nie może być osoba spokrewniona z którymkolwiek z kandydatów.

 

6. Posiedzenie komisji odbywa się nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert przez kandydatów, wskazanego w ogłoszeniu o konkursie.

 

7. Przewodniczący komisji ustala termin i miejsce pierwszego posiedzenia komisji, o czym powiadamia na piśmie członków komisji oraz kandydatów, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.

 

8. Prace komisji mogą byś prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 składu.

 

9. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący, który w szczególności uzupełnia lub dokonuje zmiany komisji w przypadku, gdy podmioty o których mowa w ust. 1 nie prześlą imiennych zgłoszeń swoich przedstawicieli w terminie określonym w ust. 3 lub dokonują ich zmiany i na posiedzenie komisji zgłaszają się osoby nie ujęte w zarządzeniu określającym skład komisji a posiadające pisemne upoważnienie, o którym mowa w ust. 4.

 

10. W kwestiach spornych występujących między członkami komisji przewodniczący zarządza jawne głosowanie, w którym, w przypadku różnego podziału głosów rozstrzygający jest jego głos.

 

11. Konkurs odbywa się w dwóch etapach przeprowadzonych w jednym dniu.

 

III. Tryb pracy komisji konkursowej

A.    ETAP PIERWSZY

1.Pierwszy etap konkursu przebiega bez udziału kandydatów. Członkowie komisji zapoznają się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, orzekając czy kandydaci spełniają kryteria określone w przepisach ustawowych i ogłoszeniu o konkursie, sprawdzają warunki formalne i merytoryczne złożonych ofert. Komisja, na podstawie złożonej oferty, podejmuje decyzję o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego. Decyzja zapada zwykła większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów, głos decydujący należy do przewodniczącego komisji.

2. Komisja podejmuje uchwałę o odmowie dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego, jeżeli:

- oferta została złożona po terminie,

- oferta nie zawiera wszystkich dokumentów wskazanych w ogłoszeniu konkursu,

- z ofert wynika, że kandydat nie spełnia wymagań wskazanych w ogłoszeniu konkursu.

3. Po zakończeniu prac przewodniczący komisji informuje ustnie kandydatów o dopuszczeniu albo odmowie dopuszczenia do postępowania konkursowego.

4. Kandydat, któremu odmówiono dopuszczenia do postępowania konkursowego, może w terminie 3 dni wystąpić z pisemnym wnioskiem o podanie przyczyn odmowy. Przewodniczący komisji informuje kandydata na piśmie o przyczynach odmowy dopuszczenia do postępowania konkursowego w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

B. ETAP DRUGI

1. Drugi etap to rozmowa z kandydatem na temat perspektyw funkcjonowania szkoły, własnej koncepcji funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły. Komisja przeprowadza rozmowy z kandydatami oddzielnie. Członkowie komisji mogą zadawać kandydatom pytania. Celem rozmów kwalifikacyjnych jest ocena merytoryczna kandydatów, ocena predyspozycji i umiejętności kandydatów gwarantujących prawidłowe prowadzenie szkoły.

 

2. Komisja wyłania kandydata na stanowisko dyrektora w głosowaniu tajnym. Każdy z członków komisji dysponuje jednym głosem.

 

3. Każdy członek komisji głosuje na przygotowanej przez przewodniczącego opieczętowanej karcie z wypisanymi w kolejności alfabetycznej nazwiskami kandydatów. Wybierając kandydata należy postawić znak ,,x” przy jednym nazwisku. W przypadku postawienia dwóch lub więcej znaków ,,x” na karcie, głos uważa się za nieważny. W przypadku wstrzymania się od głosowania należy przekreślić całą kartę na krzyż.

 

4. Konkurs wyłania kandydata na dyrektora, jeżeli jeden z uczestników otrzyma bezwzględną większość głosów obecnych członków komisji.

 

5. Jeżeli pierwsze głosowanie nie wyłoni kandydata a do konkursu przystąpiło co najmniej 2 kandydatów, przeprowadza się drugie głosowanie. Do drugiej tury przechodzą dwaj kandydaci, którzy uzyskali najwięcej głosów, a jeżeli według powyższej zasady nie można wyłonić dwóch kandydatów, wszyscy kandydaci, którzy uzyskali dwie największe liczby głosów.

 

6. Jeżeli w drugim głosowaniu kandydat nie zostanie wyłoniony zgodnie z ust. 3, komisja konkursowa zarządza jeszcze jedno głosowanie według reguł określonych w ust. 4 albo stwierdza nie rozstrzygnięcie konkursu.

 

 

 

IV. Zakończenie prac komisji

1. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który podpisują obecni na posiedzeniu członkowie komisji

 

Protokół zawiera:

 

a.       Informację o składzie komisji;

b.      Imiona i nazwiska kandydatów;

c.       Decyzję o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu kandydatów do dalszego postępowania konkursowego wraz z podaniem przyczyn odrzucenia ofert

d.      Informację o rozmowach przeprowadzonych z kandydatami, pytania zadane kandydatom w czasie postępowania konkursowego oraz informację o udzielonych odpowiedziach;

e.       Informację o liczbie głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów w kolejnych głosowaniach;

f.       Informację o wyniku postępowania konkursowego.

2. Po zakończeniu obrad komisji Przewodniczący Komisji niezwłocznie powiadamia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród o wyniku postępowania konkursowego oraz przekazuje dokumentację postępowania konkursowego.

 

3. Dokumentacja z prac Komisji przechowywana jest w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród.

 

4. Po rozstrzygnięciu konkursu, Przewodniczący Komisji występuje z wnioskiem do Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogrodu o powołanie wyłonionego kandydata na stanowisko dyrektora.

 

5. Decyzja o powierzenie funkcji kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród podejmuje w ciągu 14 dni licząc od dnia przedstawienia protokołu Komisji Konkursowej kończącego przeprowadzoną rekrutację.

 

6. W przypadku wyboru na stanowisko dyrektora szkoły osoby nie będącej nauczycielem, powierzenie jej tego stanowiska może nastąpić po zasięgnięciu opinii sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

7. Stanowisko dyrektora szkoły powierza się na 5 lat szkolnych. W uzasadnionych przypadkach można powierzyć to stanowisko na krótszy okres, jednak nie krótszy niż jeden rok szkolny.

 

8. W przypadku nie rozstrzygnięcia konkursu czyli, jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat, albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata w trybie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu przez siebie kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej.

 

V. Unieważnienie konkursu

1. Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród zatwierdza konkurs albo unieważnia konkurs i zarządza ponowne jego przeprowadzenie w razie stwierdzenia:

 

- nieuzasadnionego niedopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego,

 

- przeprowadzenia przez komisję postępowania konkursowego bez wymaganego udziału 2/3 jej członków,

 

- naruszenia tajności głosowania,

 

- innych nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na wynik konkursu.

 

VI. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty wraz z przepisami wykonawczymi.

 

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

 

/-/ Jan Boszko

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-05-07 08:35:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-07 08:35:46
  • Liczba odsłon: 1443
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681384]

przewiń do góry