UGiM.3041.1.2014

                                                               Wyszogród, 29 lipca 2014 r.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród zaprasza do składania oferty na wykonanie/dostawę:

REMONTU CIĄGU PIESZEGO W UL. CZERWIŃSKIEJ W WYSZOGRODZIE
O POW. 1600 m2OD JEZDNI DO KRAWĘDZI ZEWNĘTRZNEJ CHODNIKA

(opis zamówienia)

 

 

Termin składania ofert:12 sierpnia 2014 r., do godz. 10.00.

 

Miejsce składania ofert:Kancelaria Ogólna Urzędu Gminy iMiasta Wyszogród (dalej UGiM Wyszogród),
 ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród

 

Forma składania ofert:pisemna

 

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są :

UGiM Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, tel. 24/ 267 26 31 – Artur Kaźmierczak

 

Kryterium wyboru: najniższa cena – 100%

                              

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30000 euro.

 

Zadanie obejmuje: Remont ciągu pieszego w ul. Czerwińskiej w Wyszogrodzie o pow. 1600 m2 od jezdni do krawędzi zewnętrznej chodnika.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodny z tabelą przedmiaru robót:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela przedmiaru robót

 

 

Kod

Numer

 

 

Ilość

 

Nr

pozycji

Nazwa, opis i obliczenie ilości robót

J.m.

 

STWiOR

j.m.

 

 

przedmiaru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział nr 1. Roboty rozbiórkowe - chodniki

[CPV: 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg

pieszych]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

BCD

 

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach

50x50x7 cm, ułożonych na podsypce piaskowej, wywóz

gruzunaodl. do 3km w miejsce wskazane przez inwestora

m2

790.5000

 

 

D-01.03.02-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

str. prawa od ul.Rębowskiej:

 

582.00000

 

 

 

 

2,5*(13+14+7+17+20+26)+1,5*(42+23+23+12+20+15)+15*4*0,5+2*(6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

str. lewa od pos. nr 9 do Grabowskiego:

 

208.50000

 

 

 

 

1,5*(35+20+6+8+18+7+13+8+12+5+7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

BCD

 

Rozebranie obrzeży betonowych, wywóz gruzu na odl. do 3km

w miejsce wskazane przez inwestora

m

832.0000

 

 

D-01.03.02-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

str. P: 2*(42+23+23+12+20+15+6+22)

 

326.00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

str. L: 2*(35+20+6+8+6+18+7+13+8+125+7)

 

506.00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział nr 2. Roboty rozbiórkowe - zjazdy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

BCD

 

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych

(trylinki), grubości 15 cm, spoiny wypełnione piaskiem, wywóz

trylinki na odl. do 3km

m2

594.0000

 

 

D-01.03.02-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

str. P do posesji 12: (4,0+6,0)*0,5*4+(5+7)*0,5*4

 

44.00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pos. 10/12: (10+14)*0,5*4

 

48.00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

posesje 14: (5+7)*0,5*4*2

 

48.00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

posesja 1264/1: (5+8)*0,5*10

 

65.00000

 

 

 

 

pos. 1265/2 gruntowa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od Gałczyńskiego nr 18: 5*10*2

 

100.00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pos. 26 trylinka +asf: 6*4

 

24.00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

str. L od Rębowskiejnr1 i 3: 5*3*2

 

30.00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nr 15 i 17 asfalt na trylince: (12+5)*0,5*4*2

 

68.00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nr 23: 7*5

 

35.00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nr 27 i 29: 18*6

 

108.00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nr 31asf na tryl.: 6*4

 

24.00000

 

 

 

 

 

 

 

 

4

BCD

 

Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce

cementowo-piaskowej

m

289.0000

 

 

D-01.03.02-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

str. P od Rębowskiej, przejście, do wjazdu na pos. 10 wraz z na

 

170.00000

 

 

 

 

wjazdach: 122+4,0*12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

str. L, odc. od przejścia do Sienkiewicza: 87

 

87.00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w linii chodnika - ulice Sienkiewicza: 2*2

 

4.00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

działka 1368: 2*8,0

 

16.00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gałczyńskiego: 2*2

 

4.00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grabowskiego: 2*4

 

8.00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział nr 3. Chodnik z kostki beton

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

KNR 2-31

 

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, na

podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław z

B15 z oporem

m

307.0000

 

 

0403-0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

355-12*4

 

307.00000

 

 

 

 

 

 

 

 

6

KNR 2-31

 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm -

szarej, na podsypce cementowo-piaskowej

m2

764.5000

 

 

0511-0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do dz nr 1248/1: 3,0*(13+7+14+17)

 

153.00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od wjazdu na 1248/1 do Gałczyńskiego: 1,5*

 

285.00000

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

Kod

Numer

 

 

Ilość

 

Nr

pozycji

Nazwa, opis i obliczenie ilości robót

J.m.

 

STWiOR

j.m.

 

 

przedmiaru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(20+26+42+23+23+12+20+24)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od Gałczyńskiego do Grabowskiego: 2,0*(15+10+6+12)+2*4+2*6+2*2

 

110.00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

str. L  od nr 9: 1,5*(35+20+6+8+18+7+13+8+12+5+7)+1,0*2*4

 

216.50000

 

7

KNR 2-31

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce

piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem

m

666.0000

 

0407-0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

str. P: 2*(20+26+42+23+23+12+20+24)

 

380.00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

str. L: 2*(35+20+6+8+18+7+13+8+12+5+7+4)

 

286.00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział nr 4. Zjazdy do posesji

 

 

 

 

 

 

 

 

8

KNR 2-31

 

Warstwy odsączające w korytach i na poszerzeniach o

grubości 10cm po ręcznym zagęszczeniu

m2

558.0000

 

0104-0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w linii chodników str. P do posesji 1248/1: 15*3*4

 

180.00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od  posesji 8: 5*3,5+10*3,5+5*3,5

 

70.00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od kr. jezdni do zewn. kr. chodnika, od 1262/2: 5*2,5

 

12.50000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1264/1: 5*2,5

 

12.50000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1265/2: 5*2,5

 

12.50000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gałczyńskiego - Grabowskiego: 5*3,5+15*3,5

 

70.00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pos. nr 26: 6*3,5

 

21.00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

str. L od posesji nr 1: 5*5*2

 

50.00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nr 15 i 17 w linii chodnika: (12+5)*0,5*4*2

 

68.00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nr 23, 27, 29,: 2,5*(5+5+5)

 

37.50000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nr 31: 6*4

 

24.00000

 

 

 

 

 

 

9

KNR 2-31

 

Podbudowy z kruszyw betonowych 0-31,5mm - warstwa o

grubości 10cm po zagęszczeniu

m2

558.0000

 

0114-0700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

558

 

558.00000

 

 

 

 

 

 

10

KNR 2-31

 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm -

szarej, na podsypce cementowo-piaskowej

m2

558.0000

 

0511-0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

558

 

558.00000

 

 

 

 

 

 

11

KNR 2-31

 

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm, na

podsypce cementowo-piaskowej, obramowania wjazdów

m

78.0000

 

0403-0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

str P: 2*3+3*2+6*3

 

30.00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

str. L: 3*2*2+6*2+3*2*4

 

48.00000

 

 

 

 

 

 

 

 

W proponowanej wycenie należy podać łączną kwotę za realizację zlecenia, która stanowi ryczałt wynagrodzenia za cały okres realizacji zamówienia.

Każda kwota powinna posiadać co najmniej wartość netto i brutto.

 

Podana cena nie będzie podlegała negocjacjom w trakcie trwania zamówienia.

 

Wymagany termin realizacji usługi –do 30 września 2014 r.

Z poważaniem,

Mariusz Bieniek

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród


 

FORMULARZ OFERTY

dla Zamówienia wykonania usługi/dostawy

PROWADZONEGO W TRYBIE POZAUSTAWOWYM ZGODNIE Z ART. 4, UST. 8

USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na:

 

WYKONANIE REMONTU CIĄGU PIESZEGO W UL. CZERWIŃSKIEJ
W WYSZOGRODZIE O POW. 1600 m2 OD JEZDNI DO KRAWĘDZI
ZEWNĘTRZNEJ CHODNIKA

 

1.      ZAMAWIAJĄCY:

 

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród

 

 

2.      WYKONAWCA:

 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Lp.

Nazwa Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

 

 

 

 

 

 

3.   JA (MY) NIŻEJ PODPISANY(I) OŚWIADCZAM, ŻE:

 

·   zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego niniejszego zamówienia;

·   gwarantuję(my) wykonanie całości niniejszego zamówienia osobiście, zgodnie z treścią: zapytania ofertowego;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena naszej oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:

 

L.p.

Opis

Jedn. miary

Ilość

Cena zł za 1 m/m2

Wartość zł (5x6)

1

3

4

5

6

7

 

Dział nr 1. Roboty rozbiórkowe - chodniki

[CPV: 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg

pieszych]

 

1

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach

50x50x7 cm, ułożonych na podsypce piaskowej, wywóz

Gruzuna odl. do 3km w miejsce wskazane przez inwestora

m2

790.5000

 

 

2

Rozebranie obrzeży betonowych, wywóz gruzu na odl. do 3km

w miejsce wskazane przez inwestora

 

m

832.0000

 

 

 

Dział nr 2. Roboty rozbiórkowe - zjazdy

 

3

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych

(trylinki), grubości 15 cm, spoiny wypełnione piaskiem, wywóz

trylinki na odl. do 3km

m2

594.0000

 

 

4

Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce

cementowo-piaskowej

m

289.0000

 

 

 

Dział nr 3. Chodnik z kostki beton

 

5

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, na

podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław z

B15 z oporem

m

307.0000

 

 

6

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm -

szarej, na podsypce cementowo-piaskowej

m2

764.5000

 

 

7

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce

piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem

m

666.0000

 

 

 

Dział nr 4. Zjazdy do posesji

 

8

Warstwy odsączające w korytach i na poszerzeniach o

grubości 10cm po ręcznym zagęszczeniu

m2

558.0000

 

 

9

Podbudowy z kruszyw betonowych 0-31,5mm - warstwa o

grubości 10cm po zagęszczeniu

m2

558.0000

 

 

10

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm -

szarej, na podsypce cementowo-piaskowej

m2

558.0000

 

 

11

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm, na

podsypce cementowo-piaskowej, obramowania wjazdów

m

78.0000

 

 

 

RAZEM:

 

 

RAZEM WARTOŚĆ w zł:

 

netto……………………………………………………….VAT………………………………………………………….

 

brutto……………………………………………………..

 

Zapewniamy realizację zamówienia, zgodnie ze specyfikacją techniczną w terminie rzeczywistego okresu wykonywania inwestycji będącej przedmiotem zamówienia wraz z okresem usunięcia usterek, włącznie z udziałem w odbiorze po usterkowym i gwarancyjnym.

 

 

 

PONADTO OŚWIADCZAMY, ŻE:

 

·         posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 

·         posiadamy niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym
i osobami - zdolnymi do wykonania zamówienia;

 

·         znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 

·         oświadczamy, że zapoznaliśmy się z niniejszym ogłoszeniem i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty;

 

·         informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu;

 

·         oświadczamy, że usługę będącą przedmiotem Zamówienia wykonam zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

 

·         Udzielam gwarancji na wykonane zadanie na okres 36 miesięcy.

 

 

 

 

 …………………………………………

                                                                                                                       Podpis Wnioskodawcy      
Zapytanie
 

UGiM.3041.1.2014/02

Wyszogród, 18 sierpnia 2014 r. 

Gmina i Miasto Wyszogród

Ul. Rębowska 37

09-450 Wyszogród

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy: Wykonania remontu ciągu pieszego w ul. Czerwińskiej w Wyszogrodzie w pow. 1600m2 od jezdni do krawędzi zewnętrznej chodnika.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu ciągu pieszego w ul. Czerwińskiej w Wyszogrodzie o pow. 1600m2 od jezdni do krawędzi zewnętrznej chodnik wpłynęły 2 oferty.

 

Zbiorcze zestawienie złożonych ofert:

 

Numer

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres

oferenta

Wartość zamówienia netto

Podatek VAT

Wartość zamówienia brutto

1

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Daniel Panuś

ul. Lachmana 26/8

09-407 Płock

158 525,00

36 460,75

194 985,75

2

Spółdzielnia Socjalna „Wyszogrodzianka”

ul. Płocka 12

09-450 Wyszogród

108 523,30

24 960,36

133 483,66

 

Po analizie ofert i wniesionych do dnia 12 sierpnia 2014 r., do godz. 10.00 uzupełnień, Zamawiający stwierdził, że wszystkie oferty złożone przez dostawców spełniają wymogi określone w przedmiarze robót i będą podlegały ocenie, a żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania.

 

Zamawiający przy obliczaniu kryterium cena = 100% brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta z ceną najniższą otrzymała 100 pkt przemnożonych przez wagę kryterium i została przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru: 

                                                 Najniższa cena oferty

          Kryterium cena    =      ------------------------------ x 100 pkt x 100 %

                                                Cena badanej oferty

 

 

 

 

 

Tabela oceny złożonych ofert

 

Numer

oferty

Liczba pkt w kryterium:

cena 100% (max. 100 pkt.)

Liczba pkt w kryterium:

RAZEM:

1

 68,4582 pkt

-

68,4582 pkt

2

100 pkt

-

100 pkt

 

Zamówienie zostało udzielone firmie:

Spółdzielnia Socjalna „Wyszogrodzianka”

ul. Płocka 12

09-450 Wyszogród

 

Umowa w sprawie udzielenia zamówienia zostanie podpisana z wybranym wykonawcą w terminie po dniu 18 sierpnia 2014 r. 

 

Z poważaniem

Mariusz Bieniek

Burmistrz Gminy i Miasta

Wyszogród

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-08-04 11:03:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-20 15:27:31
  • Liczba odsłon: 942
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2668987]

przewiń do góry