Wyszogród, dnia 24.06.2013r

UGiM.6220.6.59.2012.2013

 

 

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 267), po rozpoznaniu wniosku Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego Klub Gaja z siedzibą w Wilkowicach zawartego w piśmie z dnia 2 stycznia 2013 r. (data wpływu do urzędu 07.01.2013 r.) o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa Farmy Wiatrowej „Wyszogród”, składającej się z 13 elektrowni wiatrowych o mocy do 2 MW każda, o maksymalnej całkowitej wysokości do 150 m npt wraz z przyłączem kablowym oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

postanawia:

 

odmawia zawieszenia postępowania w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:  Budowa Farmy Wiatrowej „Wyszogród”, składającej się z 13 elektrowni wiatrowych o mocy do 2 MW każda, o maksymalnej całkowitej wysokości do 150 m npt wraz z przyłączem kablowym oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą.

 

UZASADNIENIE

 

            W dniu 07.01.2013  r. do UGiM Wyszogród wpłynął wniosek Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego Klub Gaja reprezentowanego przez Prezesa Pana Jacka Bożka o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa Farmy Wiatrowej „Wyszogród”, składającej się z 13 elektrowni wiatrowych o mocy do 2 MW każda, o maksymalnej całkowitej wysokości do 150 m npt wraz z przyłączem kablowym oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą.

Organizacja na prawach strony powołała się na art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. czyli w ocenie Wnioskodawcy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zagadnieniem wstępnym, zgodnie z Wnioskiem z dnia 07.01.2013 r. były według Wnioskodawcy zażalenia wniesione na postanowienia:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 03.12.2013 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu tegoż organu z dnia 09.11.2012 w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia;

- Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 19.12.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia w części położonej na terenie gminy Mała Wieś.

Zdaniem wnoszącego o zawieszenie postępowania, rozpatrzenie zażaleń na wymienione postanowienia, stanowić miało rozstrzygnięcie powstałych w sprawie zagadnień wstępnych, bez których organ (Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród) nie będzie w stanie wydać decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez narażenia jej na uchylenie.

 

            Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród ustalił i zważył co następuje:

Wniosek o zawieszenie postępowania nie zasługuje na uwzględnienie.

W spornej sprawie zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U.  2013 r., poz. 267).

Z treści wniosku wynika, że przesłanką warunkującą potencjalne zawieszenie postępowania miałoby być zagadnienie wstępne.

Zgodnie z art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., organ administracji publicznej zawiesza postępowanie z urzędu, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Gdy ustąpiły przyczyny zawieszenia postępowania, organ administracji publicznej podejmie postępowanie z urzędu lub na żądanie strony ( §2 ).

K.p.a. nie definiuje pojęcia „zagadnienie wstępne", a w orzecznictwie i piśmiennictwie pojęcie zagadnienia wstępnego jest sporne. Przyjmuje się, że zagadnieniem wstępnym w rozumieniu tego przepisu mogą być wyłącznie kwestie (zagadnienia) prawne, które albo ujawnią się w toku postępowania i dotyczą istotnej dla sprawy przesłanki decyzji, albo z przepisów prawa materialnego wynika wprost konieczność rozstrzygnięcia danej kwestii prawnej.

Obowiązek wyjaśnienia sprawy pod względem faktycznym i prawnym należy do organu administracji publicznej prowadzącego postępowanie. Należy zatem przyjąć, że zagadnieniem wstępnym w rozumieniu powyższego przepisu może być tylko zagadnienie prawne, którego rozstrzygnięcie należy do właściwości innego organu lub sądu i zagadnienie to może być odrębnym przedmiotem postępowania przed takim organem lub sądem.

Z przepisu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. wynika, że zagadnienie to nie mogło być jeszcze przedmiotem postępowania przed właściwym organem, albo w toczącym się postępowaniu nie zapadło prawomocne (ostateczne) rozstrzygnięcie w tej kwestii. Należy ponadto przyjąć, że istnieje konieczność rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd, co należy rozumieć w ten sposób, że dana kwestia prawna stała się sporna w toku postępowania administracyjnego lub przepisy prawa wymagają ustalenia stanu prawnego w danej kwestii mającej znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, a w toku postępowania okaże się, że ustalenie tego stanu może nastąpić tylko w drodze rozstrzygnięcia właściwego organu lub sądu

 

W nawiązaniu do wymienionych we wniosku podstaw do zawieszenia postępowania, to jest zażaleń należy zważyć, że:

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w dniu 09.11.2012 r. wydał postanowienie znak: WOOŚ-II.4242.304.2012.UW uzgadniające realizację przedsięwzięcia i określające warunki jej realizacji. W dniu 03.12.2012 r. ten sam organ wydał postanowienie o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu uzgadniającym z dnia 09.11.2012 r. Na przedmiotowe postanowienie z dnia 03.12.2012 r. zażalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie wniosło Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja – zażalenie z dnia 09.01.2013 r. (data wpływu 14.01.2013 r.). Zażalenie wraz z aktami sprawy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie przekazał pismem z dnia 21.01.2012 r. do Generalnego Dyrektora ochrony Środowiska.

 

  • Wójt Gminy Mała Wieś w dniu 19.12.2012 r. wydał postanowienie w sprawie wyrażenia zgody na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród dla przedsięwzięcia w związku z faktem, że mniejsza część inwestycji realizowana będzie również na terenie gminy Mała Wieś. Na przedmiotowe postanowienie z dnia 19.12.2012 r. zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Wójta Gminy Mała Wieś wniosło Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja – zażalenie z dnia 09.01.2013 r. (data wpływu 14.01.2013 r.). Zażalenie wraz z aktami sprawy Wójt Gminy Mała Wieś przekazał pismem z dnia 21.01.2012 r. do SKO w Płocku.

 

O wpływie przedmiotowych zażaleń oraz przekazaniu akt do organów odwoławczych Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród został powiadomiony pismami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 21.01.2013 r.

Organ prowadzący powiadomił wszystkie strony postępowania poprzez obwieszczenie z dnia 30.01.2013 r. o przedmiotowych zażaleniach oraz o przekazaniu ich do organów odwoławczych. Jednocześnie w tym samym obwieszczeniu powiadomił, że do czasu rozpatrzenia przedmiotowych zażaleń decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie będzie wydana.

Postanowieniem z dnia 20.02.2013 r. SKO w Płocku uchyliło w całości zaskarżone postanowienie i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Postanowieniem z dnia 09.05.2013 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska utrzymał w mocy postanowienie RDOŚ w Warszawie.

 

            W realiach niniejszej sprawy, Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród stwierdza, że nie zachodzi przesłanka określona w art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. do zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z urzędu. Wnioskodawca – Klub Gaja wskazało we wniosku z dnia 02.01.2013 r. (data wpływu 07.01.2013 r.), że zagadnieniem wstępnym w postępowaniu są złożone zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 03.12.2013 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu tegoż organu z dnia 09.11.2012 oraz na postanowienie Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 19.12.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia w części położonej na terenie gminy Mała Wieś.

Przedmiotowe zażalenia zostały przekazane przez Wnioskującego – Klub Gaja do organów odwoławczych pismami z dnia 09.01.2013 (daty wpływu 14.01.2013 r.). Organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach czyli Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród został o nich poinformowany pismami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 21.01.2013 r. (data wpływu 25.01.2013 r.) oraz Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 21.01.2013 r. (data wpływu 24.01.2013 r.).

W przedmiotowym postępowaniu w związku z wniesionymi zażaleniami mamy do czynienia wyłącznie z postępowaniem incydentalnym związanym z toczącym się postępowaniem w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a nie z zagadnieniem wstępnym w rozumieniu przepisu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a..

Zgodnie z cytowanym wyżej wyrokiem NSA (wyrok NSA z dnia 28 maja 2008 r., II OSK 1698/07, LEX nr 489631organ) organ przed którym toczy się postępowanie w sprawie głównej, musi ustalić związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym. Powyższa zależność musi być bezpośrednia. O takiej zależności przesądza treść przepisów prawa materialnego, stanowiących podstawę prawną decyzji administracyjnej. W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z przepisami prawa procesowego - k.p.a. reguluje wyłącznie kwestie proceduralne, a nie materialne. 

Gdy w sprawie wyłania się zagadnienie, które wykazuje jedynie pośredni związek z rozpatrzeniem sprawy i wydaniem decyzji, nie ma ono charakteru zagadnienia wstępnego w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. Mogą wiązać się z nim określone skutki, ale powstanie takiego zagadnienia nie rodzi obowiązku zawieszenia postępowania administracyjnego.

 

Podkreślić przy tym należy, że zawieszenie postępowania, jest klasyczną instytucją procesową każdego sformalizowanego postępowania, w tym również postępowania administracyjnego. Zawieszenie postępowania tymczasowo tamuje normalny tok czynności procesowych ze względu na istnienie przeszkody dla ustalenia obiektywnego stanu sprawy. Do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego istnieje materialno -prawna przeszkoda w rozstrzygnięciu sprawy głównej. Przeszkoda ta ma bezpośredni wpływ na sprawę administracyjną, jej usunięcie jest konieczne dla umożliwienia dalszego biegu sprawy głównej i jej merytorycznego rozstrzygnięcia (vide: wyrok NSA z dnia 22 lutego 2012 r. sygn. akt: II GSK 1435/2010 oraz wyrok NSA z dnia 30 marca 2012 r. sygn. akt: I OSK 107/2012).

W wyroku z dnia 28 maja 2008r. II OSK 1698/07 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że „ organ, przed którym toczy się postępowanie w sprawie głównej , musi ustalić związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, a zagadnieniem wstępnym, O takiej zależności przesądza treść przepisów prawa materialnego, stanowiących podstawę prawną decyzji administracyjnej. Powyższa zależność musi być bezpośrednia".

 

W tym miejscu należy również podnieść, iż Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja nie jest stroną postępowania ale podmiotem na prawach strony i jako takie nie dysponuje takim samym zakresem uprawnień jak strona. Wśród uprawnień procesowych wyłączonych dla podmiotów na prawach strony wskazać należy: wyrażenie zgody na kontynuowanie wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego na podstawie art. 61 § 2 k.p.a., żądanie zawieszenia postępowania administracyjnego na podstawie art. 98 § 1 k.p.a. (zawieszenie fakultatywne), żądanie umorzenia postępowania na podstawie art. 105 § 2 k.p.a. (umorzenie fakultatywne), prawo zawarcia ugody (art. 114 k.p.a.), prawo cofnięcia odwołania wniesionego przez stronę postępowania (art. 137 k.p.a.), żądanie wznowienia postępowania w oparciu o podstawę określoną w art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a. (strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu). Jeżeli w wyniku realizacji któregokolwiek ze wskazanych uprawnień strony następuje wydanie postanowienia administracyjnego (np. w kwestii fakultatywnego zawieszenia postępowania administracyjnego, o odmowie fakultatywnego umorzenia postępowania administracyjnego, w kwestii zawarcia ugody), akt taki podlega doręczeniu również podmiotowi na prawach strony. Niedopuszczalność wykonywania powyższych uprawnień przez podmiot na prawach strony nie oznacza bowiem, że nie jest on adresatem aktów podjętych w związku z ich wykonywaniem przez stronę postępowania (Łaszczyca Grzegorz Postanowienie administracyjne w ogólnym postępowaniu administracyjnym, LEX 2012). Przedstawiona wyżej analiza prowadzi do wniosku, iż Stowarzyszenie Klub Gaja nie może skutecznie żądać zawieszenia postępowania administracyjnego.

 

           Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji niniejszego postanowienia.

 

 


Pouczenie

 

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku, za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród, w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

 

Otrzymują:

1. Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja, ul. Parkowa 10, 43-365 Wilkowice

2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a.

3. a/a

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-06-25 02:12:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-06-25 02:12:54
  • Liczba odsłon: 610
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671277]

przewiń do góry