Sposób składania i rozpatrywania petycji określony został w ustawie z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach.

Przedmiot petycji

Przedmiotem petycji kierowanej do Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród  może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu ją wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji Burmistrza.

Nadawca petycji

Petycje mogą składać: obywatel lub grupa obywateli, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje.

Petycja może być złożona w interesie:
-  publicznym,
 - podmiotu wnoszącego petycję,
 - podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

 Petycja powinna zawierać: 

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów; 

3) oznaczenie adresata petycji; 

4) wskazanie przedmiotu petycji.

 Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, o którym mowa powyżej wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego - w przypadku gdy petycja jest składana w interesie podmiotu trzeciego.

 

 Termin załatwienia petycji

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące. Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem - w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

 

Data złożenia petycji: 11.04.2016 r.
Podmiot wnoszący petycję:
Skan petycji: dokument do pobrania
Sposób załatwienia petycji: odpowiedz do pobrania

 

Data złożenia petycji: 18.04.2016 r.
Podmiot wnoszący petycję:
Skan petycji: dokument do pobrania
Sposób załatwienia petycji: odpowiedz do pobrania

 

 

Data złożenia petycji: 30.09.2016 r.
Podmiot wnoszący petycję:
Skan petycji:  dokument do pobrania
Sposób załatwienia petycji: odpowiedź do pobrania

 

 

 

Data złożenia petycji: 06.10.2016 r.
Podmiot wnoszący petycję:
Skan petycji:  dokument do pobrania
Sposób załatwienia petycji: odpowiedź do pobrania

 

Data złożenia petycji: 30.10.2016 r.
Podmiot wnoszący petycję:
Skan petycji:  dokument do pobrania
Sposób załatwienia petycji:  odpowiedź do pobraania

 

Data złożenia petycji: 10.02.2017 r.
Podmiot wnoszący petycję:
Skan petycji:   dokument do pobrania
Sposób załatwienia petycji: 

 

 

Data złożenia petycji: 02.12.2019r.
Podmiot wnoszący petycję: adw. Renata Sutor
Skan petycji:  POBIERZ
Sposób załatwienia petycji: POBIERZ  POBIERZ

 

Data złożenia petycji: 24.03.2020r.
Podmiot wnoszący petycję:
Skan petycji:  POBIERZ
Sposób załatwienia petycji: POBIERZ

 

 Data złożenia petycji: 01.06.2020
 Podmiot wnoszący petycję: adw. Renata Sutor
 Skan petycji:  POBIERZ
 Sposób załatwienia petycji:

 

 Data złożenia petycji: 01.08.2022

 Podmiot wnoszący petycję: Patryk Janusz Król 

 Skan petycji: POBIERZ

 Sposób załatwienia petycji:

 

Data złożenia petycji:17.08.2022

Podmiot wnoszący petycję:

Skan petycji: POBIERZ

Sposób załatwienia petycji: POBIERZ

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-04-26 11:11:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Pieniążek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-08-24 10:39:02
  • Liczba odsłon: 3133
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671416]

przewiń do góry