PP.6730.54.2018                                                                           Wyszogród, dnia 04.01.2019r

 

 

OBWIESZCZENIE

o  wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 61 § 4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z  późn. zm.)  oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)

zawiadamia się

iż w dniu 31.12.2018r zostało wszczęte postępowanie na wniosek Energa – Operator SA, 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130w imieniu której działa pełnomocnik Witold Urban sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

demontażu i budowie linii napowietrznej 0,4 kV z przyłączami napowietrznymi i kablowymi oraz wymiana słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działkach o nr.ewid. 283,284,285/9 i 285/12 obręb Rębowo.

W związku z powyższym informuję wszystkie strony postępowania o uprawnieniach wynikających z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów oraz zgłoszeń żądań.

 

W związku z powyższym w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród ( parter, pok.3), można uzyskać niezbędne informacje.

 

W trakcie postępowania strony mogą składać uwagi i wnioski w sprawie wszczętego postępowania na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród.

 

 

Sprawę prowadzi: Katarzyna Rogulska, Tel. 24 267 26 15
Wyszogród, dnia 30.01.2019 r. 

PP.6730.54.2018

 

Obwieszczenie

o zebranym materiale dowodowym

 

Działając zgodnie z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1945 z późn. zm.) w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek firmy Energa Operator S.A. 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130 w imieniu której działa pełnomocnik   Witold Urban o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: demontaż i budowa linii napowietrznej 0,4 kV z przyłączami napowietrznymi i kablowymi oraz wymiana słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działkach o nr.ewid. 283,284,285/9 i 285/12 obręb Rębowo niniejszym informuje, że:

·          został opracowany projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

·          został zgromadzony materiał dowodowy wymagany do wydania w/w decyzji, z którym można się zapoznać i co do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym obwieszczeniu.

W związku z powyższym strony mogą się zapoznać z aktami przedmiotowej sprawy a także wypowiedzieć się, co do zebranych materiałów oraz zgłosić uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród  (siedziba urzędu: Wyszogród, ul. Rębowska 37 (pokój nr 3) w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 7.30-15.30) w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.

 

Otrzymują:

- wg rozdzielnika

 

 

Sprawę prowadzi: Katarzyna Rogulska

tel. 24 267-26-15Wyszogród, dn. 12.02.2019 r.

PP.6730.54. 2018                                                                            

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla demontażu i budowy linii napowietrznej 0,4 kV z przyłączami napowietrznymi i kablowymi oraz wymiana słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działkach o nr.ewid. 283,284,285/9 i 285/12 obręb Rębowo.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 1945 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród zawiadamia, że w dniu 12.02.2019 r.  została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na demontażu i budowie linii napowietrznej 0,4 kV z przyłączami napowietrznymi i kablowymi oraz wymiana słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV na działkach o nr.ewid. 283,284,285/9 i 285/12 obręb Rębowo.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród  ul. Rębowska 37, pokój nr 3 w godz. 7.30 – 15.30.


Spełniając wymogi ustawy informuję, że od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia.


 

 

 

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-11 01:54:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Pieniążek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-02-13 15:12:33
  • Liczba odsłon: 761
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674887]

przewiń do góry