UGiM.271.8.2018

 

 

Wyszogród, dn. 12.03.2018r.

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

I.     ZAMAWIAJĄCY

Gmina i Miasto Wyszogród

ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród

NIP: 774-32-11-407, REGON: 611015508

 

Podstawa wszczęcia postępowania:

- Art. 4 pkt. 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2017.1579, z późn. zm.);

- §5 załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2016 z dn. 09.02.2016r. Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych do kwoty 30 000,00 tys. euro.

 

 

II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.      Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ,, Przeprowadzenie remontu cząstkowego uszkodzonych jezdni dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na powierzchni około 150m2- teren miasta Wyszogrodu oraz sołectw gminy i miasta”

 

KOD CPV – 45233142

 

2.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

Remont cząsteczkowy polegać będzie na odcięciu w jezdni uszkodzonej nawierzchni bitumicznej, usunięciu zniszczonych części nawierzchni, oczyszczenia remontowanego miejsca z piasku, kurzu, skropieniu emulsją asfaltową, a następnie uzupełnienia remontowanego miejsca mieszanką mineralno-bitumiczną wytworzoną wg NZ na gorąco o średniej grubości 4 cm., zabezpieczeniu połaczeń emulsją asfaltową. Materiał oraz  niezbędny sprzęt do przeprowadzenia remontu zapewni we własnym zakresie Wykonawca. Prace należy wykonać w sprzyjających warunkach atmosferycznych w tem . Pow. 8 st. Celsjusza. ( zał. nr 2 )

3. Lokalizacja zakresu prac do wykonania :

- miasto Wyszogród,

- sołectwo Rostkowice,

- sołectwo Bolino.

 

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1.   Posiadanie wiedzy i doświadczenia w wykonywaniu robót o o charakterze odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zamówienia . Posiadanie odpowiedniego zaplecza sprzętowo technicznego do realizacji zadania.

 

2. Zamówienie  należy wykonać w nieprzekraczalnym  terminie do  30 kwietnia 2018 r.

 

 

 

III. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

1. Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres email,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

2. Do oferty należy dołączyć  zaparafowany projekt umowy stanowiący załacznik nr 3 do niniejszego zapytania.

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1.    Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie przy ul. Rębowskiej 37 w pok. nr 4 lub przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres email: k.caban@wyszogrod.pl lub poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród. (liczy się data wpływu do urzędu).

2.    Oferty można składać do dnia 21.03.2018r. , godz.10.00 , w zamkniętej opieczętowanej  kopercie z dopiskiem – Oferta na wykonanie zadania p.n. -,, Przeprowadzenie remontu cząstkowego uszkodzonych jezdni dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na powierzchni około 150m2- teren miasta Wyszogrodu oraz sołectw gminy i miasta” - nie otwierać przed dniem 21.03. 2018r , godz. 10.15

3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.03.2018 roku o godz. 10.15 w sali posiedzeń pok. nr 6, w budynku UGiM Wyszogród.

4.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

6.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

V. OCENA OFERT

1.Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- najniższa cena ,

- okres udzielonej gwarancji ,

2. Waga punktowa kryteriów oceny ofert :

a) najniższa cena – 80 punktów ( % )

b) okres udzielonej gwarancji – 20 punktów ( % )

Razem – 100 pkt ( % )

 

3. Opis sposobu kryterium oceny ofert:

a)      Kryterium ceny oferty pod kątem najniższej ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny oferty podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym. Punkty za kryterium ceny oferty oblicza się wg poniższego wzoru:

 Wartość punktowa = (cena najniższa spośród złożonych ofert / cena oferty badanej) x 100 pkt x 0,80

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 80 punktów. ( % )

b)  Kryterium terminu udzielonej gwarancji - oferta będzie oceniona na podstawie terminu udzielenia gwarancji podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym. Do wyliczeń zostanie przyjęta następująca punktacja:

- 36 miesięcy udzielenia gwarancji                 - 20 pkt

- od 35 do 24 miesięcy udzielenia gwarancji   - 10 pkt

- od 23 do 12 miesięcy udzielenia gwarancji   - 5 pkt

- poniżej 12 miesięcy udzielenia gwarancji      - 0 pkt

4. Oferta najkorzystniejsza to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryterium ceny oferty oraz kryterium terminu udzielenia gwarancji (największa ilość punktów z dwóch kryteriów oceny oferty).

           

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej oraz zamieśći taką informację na stronie BIP urzędu oraz tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

 

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE

 

1. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny .

 

2.  Zamwiający nie dopuszcza  składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie przewiduje zmiany projektu treści umowy dołaczonej do zapytania ( załącznik nr 8 )

 

 Dodatkowe informacje  dotyczące przedmiotowego zapytania można uzyskać pod numerem telefonu 24 267 26 15, kom. 512  050  993 oraz adresem email:       a.kazmierczak@wyszogrod.pl

 

 

 

                                                                                         Zatwierdzam Wyszogród dnia 09. 03.2018 r.

                                                                                         

 

                                                                                                      Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

                                                                                                                        Jan Boszko

 


 

 

 

oferta_-_zalacznik_nr._1
opis_przedmiotu_zamowienia_-_zal_2
projekt_umowy_-_zalacznik_nr._3

 

Wyszogród, 22 marzec 2018 r.

 

Informacja z otwarcia ofert na wykonanie zadania pn.:

„Przeprowadzenie remontu cząstkowego uszkodzonych jezdni dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na powierzchni około 150m2”

 

Dnia 21 marca 2018 r. o godz. 10:15 w budynku Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród dokonano otwarcia ofert. Zgodnie z określonym w Zaproszeniu do składania ofert wywieszonym na tablicy ogłoszeń oraz umieszczonym na stronie internetowej urzędu dnia 12.03.2018r. w terminie tj. do 21 marca do godz. 10:00 do siedziby zamawiającego, wpłynęły 2 oferty.

 

Zestawienie ofert:

Numer

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres oferenta

Cena netto

jednego m2

Cena brutto

jednego m2

 

1

U.S.T. HANDEL ŻWIREM

Nowy Podleck 20,

09-454 Bulkowo

Mariusz Guziński

110,00 zł

135,30 zł

 

2

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ARENA”

Łukasz Wasek

ul. Batalionu Parasol 55

09-410 Płock

100,00 zł

123,00 zł

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

/-/ Jan Boszko
Wyszogród, 23 marzec 2018 r. 

 

 

UGiM.271.8.2018

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy:  „Przeprowadzenia remontu cząstkowego uszkodzonych jezdni dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na powierzchni około 150m2”

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż w postępowaniu z dnia 12.03.2018r  na zadanie pod nazwą-  „Przeprowadzenie remontu cząstkowego uszkodzonych jezdni dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na powierzchni około 150m2” wpłynęły 2 oferty.

 

 

Ofertę złożyły następujące firmy:

 

1.      U.S.T. HANDEL ŻWIREM

Nowy Podleck 20,

09-454 Bulkowo

Mariusz Guziński

 

2.      Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ARENA”

Łukasz Wasek

ul. Batalionu Parasol 55

09-410 Płock

 

 

Po analizie ofert  wniesionych w terminie, tj. do  dnia 21 marca 2018r. do godz. 10:00, zleceniodawca stwierdził poprawność ofert pod względem formalno-prawnym.

 

Zamawiający zgodnie z warunkami zapytania , przy obliczaniu kryterium brał pod uwagę:

a) najniższa cena – 80 punktów ( % )

b) okres udzielonej gwarancji – 20 punktów ( % )

Razem – 100 pkt ( % )

 

 

 

Punktacja za ceny kolejnych ofert odbyła  się wg wzoru: 

                                             

                                                   Najniższa cena oferty

          Kryterium cena    =      ------------------------------ x 80 pkt.

                                                   Cena badanej oferty

 

Punktacja za termin udzielonej gwarancji odbyła się wg wzoru:

 

- 36 miesięcy udzielenia gwarancji                 - 20 pkt

- od 35 do 24 miesięcy udzielenia gwarancji   - 10 pkt

- od 23 do 12 miesięcy udzielenia gwarancji   - 5 pkt

- poniżej 12 miesięcy udzielenia gwarancji      - 0 pkt

 

 

 

Tabela oceny złożonych ofert

 

Numer

Oferty

Liczba pkt w kryterium:

najniższa cena

Liczba pkt w kryterium: gwarancja

Łączna liczba punktów

1

72,73 pkt

0 pkt

72,73 pkt

2

80 pkt

5 pkt

85 pkt

 

Do realizacji zadania została wybrana następująca firma:

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ARENA”

Łukasz Wasek

ul. Batalionu Parasol 55

09-410 Płock

 

Wartość udzielonego zamówienia : za 1m2 brutto 123,00 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy złote 00/100).

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

/-/ Jan Boszko

 

                                 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-03-12 14:47:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-26 11:39:44
  • Liczba odsłon: 1342
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671247]

przewiń do góry