Uchwała Nr 26/IV/2007

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 28.02.2007 r.

w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady GiM Wyszogród na 2007 rok.

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U.Nr.142 poz.1591 z 2001 roku z późn.zm.) Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje:

§.1.

Zatwierdza plan pracy Komisji:

1.Rewizyjnej,

2.Komunalnej i Spraw Obywatelskich,

3.Rolnictwa,Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

w brzmieniu załączników nr.1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§.2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady GiM.

                                                           §.3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej
na 2007 rok.

 

L.p.

Tematyka posiedzeń

Termin

Uwagi

1.

1. Opracowanie planów pracy Komisji

Styczeń

 

 

2.

 1. Informacja ut. Regulaminu utrzymania
  czystości i porządku na terenie GiM.
 2. Podjecie decyzji w sprawie gminnego

wysypiska śmieci.

Luty

 

 

3.

 1. Kontrola realizacji budżetu GiM za 2006 r.

2. Informacja ut. bezpieczeństwa i porządku publicznego w GiM Wyszogród.

3. Informacja ut. możliwości zmiany zasilania w ciepło obiektów szkolnych z kotłowni w Wyszogrodzie.

Marzec

 

4.

 1. Sporządzenie wniosku o absolutorium dla Burmistrza GiM Wyszogród.
 2. Ocena realizacji dochodów GiM z dzierżaw i podatków.

Kwiecień

 

5.

 1. Informacja ut. oświaty i przygotowania placówek oświatowych oraz organizacji sportowych do nadchodzących wakacji.

Maj

 

6.

 1. Analiza umów dzierżawnych zawartych przez Urząd GiM Wyszogród.
 2. Ocena pracy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie.

Czerwiec

 

7.

1. Zwołanie posiedzenia uzależnione od potrzeb.

Lipiec

Sierpień

 

8.

 1. Kontrola realizacji budżetu GiM za I półrocze 2007 r.

2. Ocena działalności ZGKiM w Wyszogrodzie.

Wrzesień

 

 

9.

 1. Ocena realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Uzależnień.
 2. Informacja ut. realizacji Programu Ochrony Środowiska wraz z planem Gospodarki odpadami w GiM Wyszogród do 2010 r.

Październik

 

10.

 1. Analiza i ustalenie stawek podatkowych na 2008 rok.
 2. Zaopiniowanie projektu budżetu GiM na 2008 rok.

Listopad

 

11.

1. Zatwierdzenie budżetu GiM na 2008 rok.

Grudzień

 

Plan pracy Komisji Komunalnej i Spraw

Obywatelskich na 2007 rok.

 

L.p.

Tematyka posiedzeń

Termin

Uwagi

1.

1. Opracowanie planów pracy Komisji

Styczeń

 

 

2.

 1. Informacja nt. Regulaminu utrzymania

czystości i porządku na terenie GiM.

2. Podjecie decyzji w sprawie gminnego

wysypiska śmieci.

Luty

 

 

3.

.

1. Informacja ut. bezpieczeństwa i porządku publicznego w GiM Wyszogród.

2. Informacja ut. możliwości zmiany zasilania w ciepło obiektów szkolnych z kotłowni w Wyszogrodzie.

Marzec

 

4.

1. Informacja nt. realizacji budżetu GiM za 2006 r.

2. Ocena realizacji dochodów GiM z dzierżaw i

podatków.

Kwiecień

 

5.

 1. Informacja ut. oświaty i przygotowania placówek oświatowych oraz organizacji sportowych do nadchodzących wakacji.

Maj

 

6.

 1. Analiza umów dzierżawnych zawartych przez Urząd GiM Wyszogród.
 2. Ocena pracy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie.

Czerwiec

 

7.

1. Zwołanie posiedzenia uzależnione od potrzeb.

Lipiec

Sierpień

 

8.

 1. Informacja nt. realizacji budżetu GiM za I półrocze 2007 r.
 2. Informacja ut. działalności ZGKiM w Wyszogrodzie.

Wrzesień

 

 

9.

 1. Ocena realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Uzależnień.
 2. Informacja ut. realizacji Programu Ochrony Środowiska wraz z planem Gospodarki odpadami w GiM Wyszogród do 2010 r.

Październik

 

10.

 1. Analiza i ustalenie stawek podatkowych na 2008 rok.
 2. Zaopiniowanie projektu budżetu GiM na 2008 rok.

Listopad

 

11.

1. Zatwierdzenie budżetu GiM na 2008 rok.

Grudzień

 

Plan pracy Komisji Rolnictwa, Rozwoju

Gospodarczego i Budżetu na 2007 rok.

 

L.p.

Tematyka posiedzeń

Termin

Uwagi

1.

1. Opracowanie planów pracy Komisji

Styczeń

 

 

2.

 1. Informacja ut. Regulaminu utrzymania

czystości i porządku na terenie GiM.

2. Podjecie decyzji w sprawie gminnego

wysypiska smieci.

Luty

 

 

3.

 1. Przyjęcie harmonogramu modernizacji dróg

gminnych na okres kadencji..

2. Informacja nt. przygotowania służb obsługujących rolnictwo do pomocy rolnikom

ubiegającym się o dopłaty z UE.

Marzec

 

4.

1. Informacja nt. realizacji budżetu GiM za 2006 r.

2. Analiza dochodów wpływających z umów

dzierżawnych zawartych przez Urząd GiM.

Kwiecień

 

5.

 1. Posiedzenie wyjazdowe - grupa producencka.

Maj

 

6.

 1. Informacja dot ochrony zdrowia na terenie GiM. /pogotowie ,Centrum medyczne, rehabilitacja, poradnia „K”
 2. Przygotowanie do akcji zniwnej.

Czerwiec

 

7.

1. Zwołanie posiedzenia uzależnione od potrzeb.

Lipiec

Sierpień

 

8.

 1. Informacja nt. realizacji budżetu GiM za I półrocze 2007 r.
 2. Informacja ut. Bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Wrzesień

 

 

9.

 1. Ocena realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Uzależnień.
 2. Informacja ut. działalności MGOPS w Wyszogrodzie.

Październik

 

10.

 1. Analiza i ustalenie stawek podatkowych na 2008 rok.
 2. Zaopiniowanie projektu budżetu GiM na 2008 rok.

Listopad

 

11.

1. Zatwierdzenie budżetu GiM na 2008 rok.

Grudzień

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-03-09 12:28:11
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-09 12:32:49
 • Liczba odsłon: 648
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681341]

przewiń do góry