Protokół nr XIX/2009

z obrad XIX Sesji rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 23 kwietnia 2009 roku.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
 4. Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu GiM Wyszogród za 2008 rok – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi GiM Wyszogród za 2008 rok.
 7. Informacja nt. działalności służby zdrowia na naszym terenie.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach.
  • zatwierdzenia projektu systemowego pt. „Program aktywizacji społeczno zawodowej bezrobotnych w GiM Wyszogród,
  • przyjęcia gminnego programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień na 2009 rok,
  • uchwalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu
  • nadania nazwy ulicy,
  • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów farmy wiatrowej,
  • przystąpienia do zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Kobylniki,
  • przyjęcia aktualizacji Gminnego Programu Gospodarki Odpadami dla GiM Wyszogród,
  • przyjecia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez ZGK Sp. z o.o w Wyszogrodzie,
  • sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Wyszogród,
  • wydzierżawienia gruntu mienia gminnego przy ul. Klasztornej,
  • zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
  • zmian w budżecie GiM.
 9. Sprawy różne.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 11. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
 12. Zakończenie obrad.

Punkt 1.

O godz. 10-tej Pan Przewodniczący rady GiM – Józef Zbigniew Boszko otwiera obrady XIX Sesji rady Gminy i Miasta Wyszogród, witając radnych, Pana Burmistrza GiM , Jego zastępcę wraz z pracownikami Urzędu, sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli, dyrektorów szkół, kierowników

-2-

gminnych jednostek organizacyjnych, Panią Jolantę – Łukasiak Malicką – Prezesa Zarządu NBS w Czerwińsku, Pana Wojciecha Celińskiego – Prezesa Zarządu Centrum Medyczne BMC w Wyszogrodzie, Pana Zbigniewa Laskowskiego – Prezesa Zarządu ZGK sp z o.o. w Wyszogrodzie, Pana Jarosława Brendę – Kierownika Posterunku Policji w Wyszogrodzie oraz wszystkich przybyłych na dzisiejsze obrady.

Pan Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdza, że w obradach XIX Sesji Rady GiM na stan 15 radnych uczestniczy 15 radnych co stanowi quorum, przy którym Rada GiM może podejmować prawomocne decyzje i uchwały.

Punkt 2.

Pan Przewodniczący Rady GiM stwierdza, ze wszyscy radni otrzymali porządek obrad dzisiejszej Sesji i pyta czy są uwagi co do proponowanego porządku obrad.

Radny M. Mieszkowski proponuje nie podejmowanie na dzisiejszej Sesji uchwały dot. ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu, w związku z ostatnimi wydarzeniami na Zamieściu. Pan M. Mieszkowski proponuje powołać odpowiednią Komisję sprawdzić i przeanalizować dokładnie tą sprawę.

Pan Przewodniczący proponuje zdjęcie z porządku obrad podjęcie uchwały dot. sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność gminy, w związku z ustaleniami na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady GiM.

Radny Z. Madany proponuje nie podejmowanie uchwały dot. farmy wiatrowej.

Radni ustalili, że o farmie wiatrowej będą dyskutować przy tym punkcie porządku obrad.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli porządek obrad ze zmianami zgłoszonymi przez radnego M. Mieszkowskiego i Pana Przewodniczącego Rady GiM.

W tym punkcie porządku obrad Pani Jolanta Łukasiak Malicka – Prezes Zarządu NBS Czerwińsk z/s w Wyszogrodzie w podziękowaniu za dobrą współpracę z Gminą Wyszogród przekazała Panu Burmistrzowi Okolicznościowy Medal oraz komputer dla Urzędu GiM za uruchomienie elektronicznego przekazywania poleceń przelewu.

Punkt 3.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” powołali Komisję Uchwał i wniosków w niżej wymienionym składzie:

-3-

- radny Wojciech Janczak,

- radny Maryś Mieszkowski

- radny Zbigniew Budek.

Punkt 4 i 6

Pan Burmistrz przedstawił informację o pracy między Sesjami oraz sprawozdanie z realizacji budżetu GiM Wyszogród za 2008 rok.

Treść sprawozdania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Brak dyskusji na temat przedstawionego sprawozdania.

Punkt 5.

Interpelacje i zapytania zgłosili następujący radni:

Radny J. Kuliński w sprawie modernizacji drogi na Drwały. Stwierdza, ze przy tej drodze znajduje się 1 budynek i kaplica a w Ciućkowie na 900 m jest 12 gospodarstw i ta droga powinna być remontowana.

Radny Z. Budek pyta jaka jest szansa na wykonanie ronda w Kobylnikach na drodze nr 50. Stwierdza, ze jest dużo wypadków drogowych w tym miejscu.

Radny Jan Boszko pyta czy w tym roku będzie realizowane zadanie pn. Park Zamkowa.

Radny M. Głowacki pyta czy rewitalizacja wsi Rębowo jest jeszcze aktualne czy nie.

Radny Z. Madany pyta czy odcinek drogi w Rębowie /do P. Rząpa/ będzie dokończony.

Pan Przewodniczący Rady GiM pyta o fundusz sołecki, czy gmina przygotowuje się do tego tematu ponieważ w tej sprawie Rada musi podjąć uchwałę.

Punkt 6.

W tym punkcie porządku obrad przystąpiono do przedstawienia dokumentów dot. udzielenia Burmistrzowi GiM absolutorium za 2008 rok.

Pan Przewodniczący Rady GiM przedstawia wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium, który został przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej Zespół w Płocku.

Treść wniosku stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radna E. Biernat przedstawia opinię RIO w sprawie przedłożonego wniosku przez Komisję Rewizyjną o udzielenie absolutorium Burmistrzowi GiM za 2008 rok.

Treść opinii stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

-4-

Radna E. Biernat przedstawia opinię RIO w sprawie przedłożonego przez Burmistrza GiM sprawozdania z realizacji budżetu GiM Wyszogród za 2008 rok.

Treść opinii stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W dyskusji na temat przedstawionych dokumentów głos zabrali:

Radny Z. Madany stwierdza, że nie ma zastrzeżeń odnośnie udzielenia absolutorium i będzie głosował za jego udzieleniem. Pyta dlaczego Pan Burmistrz nie był na ostatnim wspólnym posiedzeniu Komisji a wie , że Pan Burmistrz w Wyszogrodzie w tym czasie był. Miał kilka pytań do Pana Burmistrza. Stwierdza również, że na wspólnych posiedzeniach Komisji trzej panowie nie dadzą dojść do słowa a miałby coś więcej do powiedzenia.

Radny Z. Madany prosi, żeby na przyszłość Pan Burmistrz przychodził na posiedzenia Komisji.

Radny J. Janczak stwierdza, że nie będzie Panu Madanemu sprzedawał zboża.

Pani B. Dominikiewicz poinformowała, że Gmina ma duże kłopoty z ul. Klasztorną i w tym dniu kiedy było ostatnie wspólne posiedzenie Komisji Pan Burmistrz miał spotkanie o godz. 11-tej w Zakładzie Energetycznym w sprawie oświetlenia tej ulicy, wyznaczone przez ten zakład i Pana Burmistrza nie było na terenie Wyszogrodu.

W związku z brakiem dalszej dyskusji radna E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi GiM Wyszogród za 2008 rok.

Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 141/XIX/2009 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi GiM Wyszogród za 2008 rok.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący Rady GiM składa na ręce Pana Burmistrza gratulacje i podziękowania za wkład i zaangażowanie w realizację budżetu GiM za 2008 rok. Złożył również podziękowania wszystkim pracownikom Urzędu.

Punkt 7.

Informację nt. działalności służby zdrowia na naszym terenie przedstawił Pan W. Celiński – Prezes Zarządu Centrum Medyczne BMC w Wyszogrodzie.

Pan W. Celiński poinformował że:

- przychodnia pracuje w godz. od 8 do 18-tej,

- od stycznia tego roku w miejscowej przychodni nie funkcjonuje poradnia dla kobiet, ponieważ po ostatniej kontroli NFZ nałożono karę za źle podpisaną umowę z ginekologiem,

-5-

- w ciągu miesiąca wykonywane jest ok. 4000 badań laboratoryjnych oraz ok. 50 wizyt domowych u chorych pacjentów,

- uruchomiono w ramach NFZ poradnię dla diabetyków,

Pan W. Celiński zwraca uwagę na konieczność wykonania remontu dachu na przychodni.

Radny M. Głowacki uważa, że przy remoncie wjazdu do na teren przychodni powinno się dalej połatać dziury na placu przed przychodnią.

Pan W. Celiński uważa, ze obecnie największym problemem jest naprawa dachu na przychodni.

Radny J. Kuliński pyta czy nie można byłoby pozyskać środków z zewnątrz na inwestycje remontowe w przychodni.

Radny A. Woźniak uważa, że należałoby do naszej przychodni pozyskać lekarzy specjalistów nawet przyjmujących prywatnie, żeby pacjenci nie musieli szukać pomocy poza Wyszogrodem.

Pan W. Celiński uważa, ze jest to za mała miejscowość, żeby tacy specjaliści się utrzymali. Informuje, że sprawdziła się prywatna praktyka gabinetu usg. Są duże kolejki i robi to dobry fachowiec. Poza tym uważa, że chętnych do prywatnych praktyk jest ale on nie jest zwolennikiem łączenia prywatnej praktyki z NFZ.

Pan W. Celiński poinformował również, że stomatologia nie podlega pod Centrum Medyczne oraz, że bardzo dobrze układa się współpraca miejscowej przychodni ze specjalistami w zakresie pulmonologii.

Pan Przewodniczący Rady GiM stwierdza, ze trudno będzie wytłumaczyć naszym mieszkankom, że w naszej przychodni nie ma poradni dla kobiet.

Pan W. Celiński stwierdza, że bardzo by chciał i stara się, żeby znów tą poradnie uruchomić ale są z tym problemy. Przychodnia zapłaciła parę tysięcy kary za to że na takich zasadach ta poradnia funkcjonowała. Jest to koszt przychodni i z punktu widzenia biznesu nie powinno się takiej działalności prowadzić.

Odnośnie pozyskania środków z zewnątrz na remont przychodni Pan W. Celiński informuje, że nie jest właścicielem budynku tylko dzierżawcą i trudno byłoby takie środki pozyskać.

Radny Z. Budek pyta o możliwość korzystania przez chorych z wizyt domowych.

Pan W. Celiński informuje, ze każdorazowo o wyjeździe do chorego decyduje lekarz i taka wizyta jest bezpłatna. Informuje również, że część takich wizyt jest nie uzasadniona.

Pan Burmistrz stwierdza, że nic nie stoi na przeszkodzie jeśli jest długa umowa dzierżawy, żeby występować o środki z zewnątrz na modernizację obiektu. Pan Burmistrz uważa również, że takie usługi w przychodni jak rtg i poradnia dla kobiet powinny w naszej przychodni istnieć.

-6-

Pan W. Celiński informuje, że z rtg jest bardzo duży problem. Zakup nowego aparatu to ogromny wydatek natomiast pacjentów jest za mało, żeby to się zwróciło. Żeby taka działalność była rentowna musi obsługiwać co najmniej 20 tys. mieszkańców. Pan W. Celiński uważa, że nie jest to tylko problem Wyszogrodu np. w Gostyninie również nie ma rtg.

Pan Przewodniczący o godz. 12-tej ogłasza 15 minutową przerwę w obradach.

Wznowiono obrady.

Punkt 8.

Podjęcie uchwał.

Radna E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pt. „Program aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych w GiM Wyszogród”.

Pan M. Bieniek poinformował, że jest ten sam program co w roku ubiegłym skierowany do osób długotrwale bezrobotnych, korzystających z opieki społecznej. 10 tys. zł to wkład własny w to zadanie. Wniosek został złożony i zaakceptowany.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 142/XIX/2009 w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pt. „Program aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych w GiM Wyszogród.”

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Sekretarz GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień na 2009 rok.

Pan sekretarz poinformował, ze Nadzór Wojewody zwrócił uwagę na zapis w tym Programie dotyczący ograniczenia godzin sprzedaży i podawania napojów alkoholowych jako niezgodny z obowiązującym prawem. W związku z tym należało ten zapis usunąć.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 143/XIX/2009 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień. na rok 2009.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radna E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

-7-

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę Nr 144/XIX/2009 w sprawie nadania nazwy ulicy.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radna E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów farmy wiatrowej.

Pani B. Dominikiewicz informuje, że wszystkie inwestycje będą miały mieć odzwierciedlenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Radny Z. Madany informuje, że w Gminie Mała Wieś przedstawiciele Farm Wiatrowych byli na Sesji. Pan Madany stwierdza, że prosił, żeby takie spotkanie zorganizować, uważa, że nie jest chyba tak trudno ich ściągnąć i porozmawiać na ten temat.

Dziś podejmujemy taką decyzję a niewiele wiemy na ten temat. Trzeba wszystkie wątpliwości na ten temat wyjaśnić.

Pan M. Bieniek informuje, że takie spotkanie odbędzie się na początku maja.

Wobec braku dalszej dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 145/XIX/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów farmy wiatrowej.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radna E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Kobylniki.

Pani B. Dominikiewicz informuje, że są to tereny przeznaczone pod kopaliny i jest to robione na koszt zainteresowanych przedsiębiorców.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli uchwałę nr 146/XIX/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Kobylniki.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Gminnego Programu Gospodarki odpadami dla GiM Wyszogród.

Pan M. Bieniek informuje, że aktualizacja tego programu polega na dostosowaniu tego dokumentu do aktualnych przepisów i warunków naszej gminy np. likwidacja wysypiska odpadów komunalnych. Aktualizacja tego planu niezbędna jest do pozyskiwania dotacji.

 

-8-

Radny J. Kuliński pyta dlaczego indywidualnie nie można wywozić za odpłatnością odpadów na nasze wysypisko i czy nie spływają ścieki z tego składowiska.

Pan Z. Laskowski informuje, ze dno składowiska nie jest wyłożone folią ale są pokłady gliny i izometry nie wykazują żadnych odcieków.

Poza tym Pan Z. Lskowski informuje, że jest zakaz indywidualnego wywożenia nieczystości zgodnie z przyjętym przez Radę GiM Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie GiM. żeby śmieci wywozić indywidualnie trzeba mieć na to odpowiednie zezwolenie.

Radny J. Kuliński stwierdza, że takie działanie powoduje, ze mamy coraz więcej śmieci w lasach i przy drogach.

Pan Z. Laskowski uważa, że proceder wywozu nieczystości trwa od zawsze i dopóki świadomość mieszkańców się nie zmieni to tak będzie zawsze.

Radny Z. Madany pyta, czy pojemnik KP-7 będzie z Rębowa zabrany.

Pan Z. Laskowski informuje, że pracownicy ZGK dotrą do mieszkańców tej wsi, żeby zawierali umowy na wywóz nieczystości, ponieważ z tej wsi zgłosiło się tylko 7 osób ale tylko ze względu na dobre gospodarowanie – chodzi o dopłaty unijne.

Radny Z. Madany proponuje, żeby w tej sprawie zorganizować w tej wsi spotkanie z rolnikami.

Pan Z. Laskowski stwierdza, ze chętnie to zrobi, poza tym ZGK jest otwarty w godz. 7 –15 ta i z każdym będzie rozmawiać. Poza tym przy podatku Pan sołtys też będzie o tej sprawie rozmawiał.

Poza tym Pan Z. Laskowski poinformował, że nieodpłatnie na wysypisko można przywozić gruz z rozbiórki i ziemię.

Wobec braku dalszej dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli uchwałę nr 147/XIX/2009 w sprawie przyjęcia aktualizacji Gminnego Programu Gospodarki Odpadami dla GiM Wyszogród.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radna E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Pani B. Dominikiewicz poinformowała, że ZGK przekształcono w spółkę i taki regulamin należy przyjąć.

Radny Z. Budek pyta czy do celów ochrony p-poż woda jest dostarczana nieodpłatnie.

Pani B. Dominikiewicz informuje, że woda pobierana do ochrony p-poż jest pobierana na koszt gminy.

-9-

Pan Z. Laskowski zaapelował do sołtysów i członków OSP, żeby zgłaszać awarie hydrantów.

Radna E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia na okres 10 lat gruntu mienia gminn ego położonego przy ul. Klasztornej.

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu.

Pan M. Bieniek informuje, że 1.200 tys. zł na remont ulicy Klasztornej. Gmina składa wniosek na rewitalizację i te pieniądze zwrócą się.

Poza tym Pan M. Bieniek poinformował, że gmina musi szukać nowej siedziby Urzędu.

Radny M. Głowacki pyta czy jest ekspertyza tego budynku, na który złożono ofertę.

Pan M. Bieniek informuje, że sami oceniliśmy atrakcyjność, położenie tego obiektu. Chodzi również o to żeby było to postępowanie bezprzetargowe.

W związku z brakiem dalszej dyskusji w sprawie przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym 14 głosów „za”, 1 głos „przeciw” /radny Z. Madany / przyjęli Uchwałę nr 150/XIX/2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie GiM.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 151/XIX/2009 w sprawie zmian w budżecie GiM.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Punkt 9.

W sprawach różnych głos zabrali:

Pan Burmistrz GiM zaapelował do zebranych, żeby iść na wybory do europarlamentu. Wybrać ludzi konkretnych i dobrych samorządowców.

Radny M. Mieszkowski stwierdza, że ustosunkuje się do wypowiedzi radnego Z. Madanego. Uważa, że Jego wypowiedź uderza w Przewodniczących komisji. Rada wybrała Przewodniczących Komisji i to Rada może ich odwołać. Pan M. Mieszkowski stwierdza, że zgodnie ze Statutem prowadzi obrady. Informuje również, że Pan Burmistrz nie musi być na posiedzeniu Komisji, może w swoim imieniu upoważnić do udziału w posiedzeniu Komisji. Radny M. Mieszkowski uważa, że każde posiedzenie

-10-

Komisji jak i obrady Sesji powinny kończyć się wnioskami. Z obrad dzisiejszej Sesji też prawdopodobnie nie będzie wniosków.

Radny J. Kuliński informuje, w sprawie drogi nr 62. I wersja to obwodnica poza Wyszogrodem. Tylko z gminy Czerwińsk i Wyszogród nie było protestów.

Pan K. Plichciński stwierdza, ze II wariant po starej trasie jest najlepszy dla GDDKiA ale nie dla mieszkańców.

Pan M. Caban pyta o złożony wniosek na drogi - droga sołectwo Kobylniki , która to droga. Poza tym Pan M. Caban informuje, że z innych instytucji otrzymuje pisma do wywieszenia na tablicy ogłoszeń pisane po jednej stronie, natomiast z Urzędu przychodzą pisma pisane po obydwu stronach i jak takie pismo wywiesić, żeby mieszkańcy się z nim zapoznali.

Pan M. Bieniek poinformował, ze jest to droga Rostkowice – Kobylniki. Poza tym zwrócona zostanie uwaga, żeby takie pisma pisać na każdej stronie oddzielnie.

Radny Z. Madany stwierdza, ze chciałby się odnieść do wypowiedzi radnego M. Mieszkowskiego. Stwierdza, że jeśli radny J. Janczak będzie mu przeszkadzał to opuści obrady Sesji.

Radny Z. Madany stwierdza, że jeśli Komisja Rewizyjna stwierdziła, że nie ma uwag do sprawozdania za 2008 rok to on również nie ma .

Punkt 10.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udzielił Pan M. Bieniek – Zastępca Burmistrza GiM.

Odnośnie drogi w Kobylnikach Pan M. Bieniek poinformował, że prawdopodobnie z braku pieniędzy nie jest robiona.

Zadanie - Park Zamkowa – część środków z tego zadania została przeznaczona na dopłaty do wody. Mamy nadzieję, że w tym roku to zadanie zostanie rozpoczęte.

Wniosek gmina na to zadanie złożyła jako pierwsza.

Odnowa wsi Rębowo – kiedy spotkanie w tej sprawie zorganizować zależy od jej mieszkańców.

Na drogę w Rębowie jeszcze dodatkowo zostanie dowieziony żwir, żeby było to dobrze zrobione.

Fundusz sołecki – jak będą konkretne informacje to wtedy gmina się tym zajmie. A czy ma sens tworzenie takiego funduszu i rozdrabnianie tych niewielkich środków to należy się zastanowić.

Odnośnie podwyżki wynagrodzenia dla sołtysów Pani Skarbnik poinformowała, że policzy środki w budżecie i od I półrocza przedstawi propozycje w tej sprawie – 100 zł miesięcznie plus 5 % za inkaso.

-11-

Punkt 11.

Protokół z obrad poprzedniej XVIII Sesji Rady GiM przyjęto bez uwag.

Punkt 12.

O godz. 14-tej Pan Przewodniczący zamyka obrady XIX Sesji Rady GiM Wyszogród.

 

Protokołowała:                                              Przewodniczący Rady Gminy

Izabela Boszko                                              i Miasta Wyszogród

                                                                    Józef Zbigniew Boszko

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-05-21 08:29:02
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-21 08:29:02
 • Liczba odsłon: 578
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681344]

przewiń do góry