Wyszogród, 27.08.2012 r

  UGiM.6220.6.11.2012


O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 33, art. 34 i art. 79 ust. 1 oraz w związku z art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm., dalej: ustawa OOŚ) informuje się o złożeniu w urzędzie raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa Farmy Wiatrowej „Wyszogród”, składającej się z 13 elektrowni wiatrowych o mocy do 2 MW każda, o maksymalnej całkowitej wysokości do 150 m n.p.t. wraz z przyłączem kablowym oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą.


Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach został złożony przez Masovia Wind Farm I Sp. z o.o. reprezentowaną przez Pełnomocnika Pana Łukasza Wacława Nowaka.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) przedmiotowa inwestycja polegająca na budowie instalacji wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy OOŚ, dla których, zgodnie z art. 63 ust.1 ustawy OOŚ obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród, zaś organami biorącymi udział w ocenie jest:

 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku.

Ze względu na fakt, że przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na terenie gminy Wyszogród i Mała Wieś Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród wyda decyzję w porozumieniu z Wójtem Gminy Mała Wieś.

Zgodnie z uzyskanymi opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie - postanowienie z dnia 23.07.2012 r. (znak: RDOŚ- WOOŚ-II.4240.848.2012.JC) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku - pismo z dnia 20.07.2012 r, (znak: ZNS.7170-482-158/12.MW) po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz określił zakres koniecznego do przygotowania raportu o oddziaływaniu na środowisko – postanowieniem z dnia 01.08.2012 znak: UGiM.6220.6.3.2012.

Do czasu przedłożenia przez Masovia Wind Farm I Sp. z o.o. w Warszawie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko organ prowadzący zawiesił postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach postanowieniem z dnia 01.08.2012, znak: UGiM.6220.6.4.2012. W dniu 27 sierpnia 2012 r., pełnomocnik Inwestora złożył wymagany raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia, a organ prowadzący postępowanie postanowieniem 27 sierpnia 2012 r., podjął zawieszone postępowanie.


Podaje się do publicznej wiadomości, że postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa i każdy ma prawo składania uwag i wniosków.

Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, w tym raportem o oddziaływaniu na środowisko w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37 (pokój nr 3), w godzinach pracy Urzędu.


Uwagi i wnioski w ww. sprawie można składać w formie pisemnej i ustnej w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, pok. nr 3 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: a.wachaczyk@wyszogrod.pl w terminie 21 dni tj. od dnia 29.08.2012r.(data wywieszenia obwieszczenia + 1 dzień) do dnia 20.09.2012 r.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Podanie do publicznej wiadomości następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wyszogród, Mała Wieś, Naruszewo i Czerwińsk nad Wisłą oraz we wszystkich sołectwach (w zakresie odpowiadającym zasięgowi oddziaływania planowanej inwestycji) oraz na stronie internetowej pod adresem: www.wyszogrod.plWywieszono dnia …………………


Zdjęto dnia ………………………..Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty:

 1. Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, sołectwa: Słomin, Kobylniki, Rostkowice, Pruszczyn, Grodkowo

 2. Urząd Gminy Mała Wieś, sołectwa: Lasocin, Główczyn, Orszymowo

 3. Urząd Gminy Czerwińsk n/Wisłą, sołectwo Raszewo Dworskie

 4. Urząd Gminy Naruszewo, sołectwo Stary NacpolskPo obwieszczeniu (23 dni) należy niezwłocznie odesłać na adres:

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród
Raport OOŚ Budowa Farmy Wiatrowej WYSZOGRÓD  

Załącznik 1.Postanowienie UG Wyszogród o ocenie i zakresie_raportu 01 08 2012

Załącznik 2a. Szkic lokalizacyjny wraz z koncepcją dróg

Załącznik 2b. Szkic lokalizacyjny wraz z koncepcją połączeń kablowych  

Załącznik 3. Mapa uwarunkowań wodno-gruntowych  

Załącznik 4. Mapa obszarów chronionych

Załącznik 5a. Mapa uwarunkowań przyrodniczych_drogi

Załącznik 5b. Mapa uwarunkowań przyrodniczych_połączenia kablowe

Załącznik 6a. Mapa uwarunkowań kulturowych_drogi

Załącznik 6b. Mapa uwarunkowań kulturowych_połączenia kablowe

Załącznik 8. Dokumentacja fotograficzna

Załącznik 9. Raport z rocznego monitoringu ornitologicznego

Załącznik 10.Raport chiropterologiczny

Załącznik 11. Inwentaryzacja przyrodnicza

Załącznik 12. Schemat placu montażowego

Załącznik 7. Analiza akustyczna

Analiza akustyczna_FW WYSZOGRÓD

Załącznik 7.1. Wariant inwestorski_pora dnia

Załącznik 7.2. Wariant inwestorski_pora nocy

Załącznik 7.3. Wariant alternatywny_pora dnia

Załącznik 7.4. Wariant alternatywny_pora nocy

Załącznik 7.5. Wariant inwestorski_zabezpieczenia_pora nocy

Załącznik 7.6. Wariant alternatywny_zabezpieczenia_pora nocy

Załącznik 7.7. Pismo_UGiM Wyszogród_kwalifikacja zabudowy

Załącznik 7.8. Pismo_UG Naruszewo_kwalifikacja zabudowy 

Załącznik 7.9. Pismo z UG Mała Wieś_kwalifikacja zabudowy

Załącznik 7.10. Pismo Wójta Gminy Czerwinsk n. Wisła_kwalifikacja zabudowyInformacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
 • Data udostępnienia w BIP: 2012-08-27 22:07:40
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
 • Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-28 20:33:41
 • Liczba odsłon: 720
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674853]

przewiń do góry