U C H W A Ł A Nr 68/VIII/2011

Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie z dnia 28.09. 2011 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr. 8/II/2010 z dnia 30.12.2010 r. na rok 2011


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) Rada Gminy i Miasta w Wyszogrodzie uchwala, co następuje:


§ 1


W Uchwale Budżetowej Gminy i Miasta w Wyszogrodzie na rok 2011 Nr. 8/II/2010

z dnia 30 grudnia 2010 roku Rada Gminy i Miasta wprowadza następujące zmiany1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 29 150 zł

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 16 025 924,08 zł.

 1. dochody bieżące zwiększa się o kwotę 29 150 zł

tj. do kwoty 14 314 593,08 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2011 rok


2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 29 150 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 16 524 193,08 zł.

 1. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 109 343,14 zł i zmniejsza się o kwotę 83 693,14 zł tj. do kwoty 14 146 273,08 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2011 rok.

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 48 890 zł i zmniejsza się o kwotę

45 390 zł tj. do kwoty 2 377 920 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej

uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 b do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki

majątkowe.

 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy i Miasta na zadania inwestycyjne na 2011 rok zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadanie inwestycyjne na 2011 rok. 1. Dokonano zmiany w załączniku „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych” zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2011 rok.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie do uchwały Gminy i Miasta nr 68/VIII/2011 z dnia 28.09.2011


Do załącznika nr.1 i 2Zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących budżetu- w dziale 750 rozdział 75075 Promocja jst o kwotę 24 150 zł z tyt. wpłat sponsorów na organizację XXXII Dni Wisły


- w dziale 852 rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 5 000 zł z tyt. częściowego zwrotu za usługi opiekuńcze od osób wymagających opieki, z przeznaczeniem na wynagrodzenie opiekunek.Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu :


- zmniejszono plan wydatków w dziale 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 70 890 zł z zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja systemu dróg gminnych: Ciućkowo-Marcjanka-Drwały, Rębowo, Słomin, Kobylniki-Rostkowicez przeznaczeniem na zadania pn:


 • Budowa nawierzchni drogi gminnej w Ciućkowie” o kwotę 25 500 zł- dział 600 rozdział 60016 .

 • Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j.st na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych „ Modernizacja drogi” - dział 600 rozdział 60014 w wysokości 40 000 zł

 • Zakup motopompy dla OSP Wyszogród – 5 390 zł dział 754 rozdział 75412


W związku z przedłużającym się oczekiwaniem na podpisanie umowy na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja systemu dróg gminnych”, a w dalszej kolejności prowadzenia postępowań przetargowych, Rada Gminy i Miasta zdecydowała o przesunięciu części środków na w/w zadania


- zwiększono plan wydatków w dziale 900 rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 3 500 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków „- dokumentacja / przeniesiono plan z wydatków bieżących/.

W przyszłości będą zawierane umowy użyczenia z właścicielami nieruchomości.

Zmiany w planie wydatków bieżących budżetu :


- przeniesiono plan wydatków dotyczących wynagrodzenia bezosobowego

pracowników zatrudnionych do prac porządkowych w mieście z działu 750

rozdziału 75095 Pozostała działalność do działu odpowiadającego tym wydatkom

tj. dział 900 rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi.


- zwiększono plan wydatków w dziale 853 rozdział 85395 Pozostała działalność

o kwotę 9 193,14 zł - udział własny w „ Programie aktywacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie i Mieście Wyszogród” zgodnie z umową /aneks/ UDA-POKL.07.01.01-14-154/08-00 – środki pochodzące z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób biorących udział w programie

/przeniesiono plan z działu 852-85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zapisany w budżecie /.


- zwiększono plan dotacji dla biblioteki dział 921 rozdział 92116 Biblioteki

o kwotę 6 000 zł w związku z przeprowadzką biblioteki do nowego lokalu.

/przeniesiono plan z działu 926 92601 Hala sportowa z wynagrodzeń bezosobowych

- zmniejszono liczbę etatów nauczycieli prowadzących zajęcia w godzinach

popołudniowych na hali/.


- zwiększono plan dotacji na finansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia dział 926 rozdział 9205 Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 21 000 zł w związku z zorganizowaniem dodatkowych imprez sportowych /przeniesiono plan z działu 710 rozdział 71004

oraz z działu 900 rozdział 90095 w związku z odwołaniem inkasenta targowiska ze stanowiska zgodnie z decyzją rady /.
Do załącznika nr. 3


Dokonano zmian planu wydatków w załączniku „Wydatki inwestycyjne”
Do załącznika nr. 4


Dokonano zmian planu wydatków w załączniku „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2011 r.”
Przewodniczący Rady GiM Wyszogród

Maryś Mieszkowski
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-10-21 10:42:48
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-10-21 10:42:48
 • Liczba odsłon: 614
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680813]

przewiń do góry