UGiM.6220.6.38.2012                                                                     Wyszogród, dnia 19.12.2012 r. 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm., dalej: ustawa OOŚ) Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa Farmy Wiatrowej „Wyszogród”, składającej się z 13 elektrowni wiatrowych o mocy do 2 MW każda, o maksymalnej całkowitej wysokości do 150 m n.p.t. wraz z przyłączem kablowym oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą niniejszym zawiadamiam strony postępowania o:

·         wydaniu postanowienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: WOOŚ-II.4242.304.2012.UW z dnia 03.12.2012 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: WOOŚ-II.4242.304.2012.UW z dnia 09.11.2012 r. w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia

·         wydaniu postanowienia przez Wójta Gminy Mała Wieś znakPP.7331.42.P.11.2012: … z dnia 19.12.2012 r. w ramach porozumienia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia wykraczającego poza obszar jednej gminy

 

 

Z treścią wszystkich postanowień można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, przy ul. Rębowska 37 (pokój nr 3), w  godzinach pracy Urzędu. 

 

Zawiadomienie  uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

                                                                                              Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

                                                                                                   …………….

 

 

Wywieszono dnia …………………

 

Zdjęto dnia ………………………..

 

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty:

1.       Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, sołectwa: Słomin, Kobylniki, Rostkowice, Pruszczyn, Grodkowo

2.       Urząd Gminy Mała Wieś, sołectwa: Lasocin, Główczyn, Orszymowo

3.       Urząd Gminy Czerwińsk n/Wisłą, sołectwo Raszewo Dworskie

4.       Urząd Gminy Naruszewo, sołectwo Stary Nacpolsk

 

Po obwieszczeniu (14 dni) należy niezwłocznie odesłać na adres:

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-12-20 10:44:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-20 10:44:22
  • Liczba odsłon: 618
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2669076]

przewiń do góry