UGiM.271.7.1.2018

 

 

Wyszogród, dn. 26.03.2018r.

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

I.     ZAMAWIAJĄCY

Gmina i Miasto Wyszogród

ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród

NIP: 774-32-11-407, REGON: 611015508

 

Podstawa wszczęcia postępowania:

- Art. 4 pkt. 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2017.1579, z późn. zm.);

- §5 załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2016 z dn. 09.02.2016r. Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród w sprawie Wewnętrznego Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych do kwoty 30 000,00 tys. euro.

 

 

II.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.      Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ,, Odnowa zabytkowych schodów z okresu międzywojennego”  -nr 2

 

KOD CPV – 45110000-1, 45120000-4, 45223500-1, 4522310-1, 45223820-0

 

2.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

1. Przedmiotem niniejszego zapytania jest Wykonanie :

a) wykonanie remontu istniejących schodów betonowych zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zapytania oraz przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania i załącznikami nr . 4 (rzut z góry i przekrój schodów ) , nr.5 ( widok balustrady )

b) zagospodarowanie terenu poprzez dostawę i montaż kompl. 3 szt latarni parkowych solarnych na słupach, dostawę i montaż  kompletu  - 1 szt. tablicy ( gabloty ) informacyjnej podświetlanej ( oświetlenie solarne ) min wymiary 150 cm x  150 cm ( projekt tekstu informacji na tablicę przekaże Zamawiający ) , wykonanie podestu z kostki betonowej o wym. 3,0 x 1,5 m w obrzeżach betonowych  zabezpieczonego pochwytem stalowym h = 1.1 m, dojście do schodów z kostki betonowej ograniczone obrzeżami na powierzchni 12 m2 ( 2.0 x 6.0 m ) zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zapytania oraz przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania i planem zagospodarowania terenu stanowiącym załącznik nr.3 do niniejszego zapytania.

 

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1.   Posiadanie wiedzy i doświadczenia w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych o charakterze odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zamówienia – Wykaz zrealizowanych  w okresie ostatnich  pięciu lat min. dwóch  robót ogólnobudowlanych o min. wartości : 25 000,00 zł. ( załacznik nr. 6 )

 

2. Zamówienie należy wykonać w nieprzekraczalnym  terminie do  20 czerwca 2018 r.

 

 

 

III. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

1. Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres email,

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę. ( załącznik nr 7 )

2. Do oferty należy dołączyć  zaparafowany projekt umowy stanowiący załacznik nr 8 do niniejszego zapytania.

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1.    Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie przy ul. Rębowskiej 37 w pok. nr 4 lub przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres email: k.caban@wyszogrod.pl lub poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród. (liczy się data wpływu do urzędu).

2.    Oferty można składać do dnia 09.04.2018r. , godz.10.00 , w zamkniętej opieczętowanej  kopercie z dopiskiem – Oferta na wykonanie zadania p.n. -,, Odnowa zabytkowych schodów z okresu międzywojennego” nr 2 - nie otwierać przed dniem 09.04.2018r , godz. 10.15

3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.04.2018 roku o godz. 10.15 w sali posiedzeń pok. nr 6, w budynku UGiM Wyszogród.

4.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

6.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

V. OCENA OFERT

1.Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- najniższa cena ,

- okres udzielonej gwarancji ,

2. Waga punktowa kryteriów oceny ofert :

a) najniższa cena – 80 punktów ( % )

b) okres udzielonej gwarancji – 20 punktów ( % )

Razem – 100 pkt ( % )

 

3. Opis sposobu kryterium oceny ofert:

a)      Kryterium ceny oferty pod kątem najniższej ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny oferty podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym. Punkty za kryterium ceny oferty oblicza się wg poniższego wzoru:

 Wartość punktowa = (cena najniższa spośród złożonych ofert / cena oferty badanej) x 100 pkt x 0,80

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 80 punktów. ( % )

b)  Kryterium terminu udzielonej gwarancji - oferta będzie oceniona na podstawie terminu udzielenia gwarancji podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym. Do wyliczeń zostanie przyjęta następująca punktacja:

- 36 miesięcy udzielenia gwarancji                 - 20 pkt

- od 35 do 24 miesięcy udzielenia gwarancji   - 10 pkt

- od 23 do 12 miesięcy udzielenia gwarancji   - 5 pkt

- poniżej 12 miesięcy udzielenia gwarancji      - 0 pkt

4. Oferta najkorzystniejsza to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryterium ceny oferty oraz kryterium terminu udzielenia gwarancji (największa ilość punktów z dwóch kryteriów oceny oferty).

           

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej oraz zamieśći taką informację na stronie BIP urzędu oraz tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

 

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE

 

1. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny .

 

2.  zamwiający nie dopuszcza  składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie przewiduje zmiany projektu treści umowy dołaczonej do zapytania ( załącznik nr 8 )

 

 Dodatkowe informacje  dotyczące przedmiotowego zapytania można uzyskać pod numerem telefonu 24 267 26 15, kom. 512 050 993 oraz adresem email:       a.kazmierczak@wyszogrod.pl

 

 

 

                                                                                         Zatwierdzam Wyszogród dnia 26.03.2018 r.

                                                                                        

 

                                                                                                      Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

                                                                                                                        Jan Boszko

 

st-_wyszogrod_schody-zal._nr_1
przedmiar_-_zal._nr_2
pzt_schody_-_zal._nr_3
rzut_schodow_-_zal._nr_4
balustrada_-_zal._nr_5
zalacznik_nr._6_-_wykaz_wykonywanych_prac.
formularz_ofertowy_-_zal_nr._7
projekt_umowy_-_zal_nr_8

 

Wyszogród, 10 kwiecień 2018 r.

 

Informacja z otwarcia ofert na wykonanie zadania pn.:

„Odnowa zabytkowych schodów z okresu międzywojennego”

 

Dnia 9 kwietnia 2018 r. o godz. 10:15 w budynku Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród dokonano otwarcia ofert. Zgodnie z określonym w Zapytaniu ofertowym wywieszonym na tablicy ogłoszeń oraz umieszczonym na stronie internetowej urzędu dnia 26.03.2018r. w terminie tj. do 9 kwietnia do godz. 10:00 do siedziby zamawiającego, wpłynęły 3 oferty.

 

Zestawienie ofert:

Numer

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres oferenta

Cena netto oferty

Cena brutto oferty

 

 

1

PROGRES

Magdalena Paczek

96-321 Żabia Wola

ul. Szybowcowa 2

84 000,00 zł

103 320,00 zł

 

 

2

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TYMBUD Wojciech Szwech

09-400 Płock

Maszewo Duże, ul. Dębowa 37

85 971,54 zł

105 744,99 zł

 

3

Remondis Aqua Wyszogród Sp. z o.o.

09-450 Wyszogród

ul. Szkolna 16

65 000,00 zł

79 950,00 zł

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

/-/ Jan Boszko

 

 

Wyszogród, 16 kwietnia 2018 r. 

 

 

UGiM.271.7.1.2018

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy:  „Odnowa zabytkowych schodów z okresu międzywojennego”

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż w postępowaniu z dnia 26.03.2018r  na zadanie pod nazwą-  „Odnowa zabytkowych schodów z okresu międzywojennego” wpłynęły 3 oferty.

 

 

Ofertę złożyły następujące firmy:

 

1.      PROGRESS

Magdalena Paczek

96-321 Żabia Wola

ul. Szybowcowa 2

 

2.      Przedsiębiorstwo Handlowo

Usługowe TYMBUD

Wojciech Szwech

09-400 Płock

Maszewo Duże, ul. Dębowa 37

 

3.      Remondis Aqua Wyszogród Sp. z o.o.

09-450 Wyszogród

ul. Szkolna 16

 

 

Po analizie ofert  wniesionych w terminie, tj. do  dnia 9 kwietnia 2018r. do godz. 10:00, zleceniodawca stwierdził poprawność ofert pod względem formalno-prawnym.

Zamawiający zgodnie z warunkami zapytania , przy obliczaniu kryterium brał pod uwagę:

a) najniższa cena – 80 punktów ( % )

b) okres udzielonej gwarancji – 20 punktów ( % )

Razem – 100 pkt ( % )

 

 

Punktacja za ceny kolejnych ofert odbyła  się wg wzoru: 

                                             

                                                   Najniższa cena oferty

          Kryterium cena    =      ------------------------------ x 80 pkt.

                                                   Cena badanej oferty

 

Punktacja za termin udzielonej gwarancji odbyła się wg wzoru:

 

- 36 miesięcy udzielenia gwarancji                 - 20 pkt

- od 35 do 24 miesięcy udzielenia gwarancji   - 10 pkt

- od 23 do 12 miesięcy udzielenia gwarancji   - 5 pkt

- poniżej 12 miesięcy udzielenia gwarancji      - 0 pkt

 

 

 

Tabela oceny złożonych ofert

 

Numer

Oferty

Liczba pkt w kryterium:

najniższa cena

Liczba pkt w kryterium: gwarancja

Łączna liczba punktów

1

61,90

20

81,90

2

60,5

20

80,50

3

80

20

100

 

 

Do realizacji zadania została wybrana następująca firma:

 

Remondis Aqua Wyszogród Sp. z o.o.

09-450 Wyszogród

ul. Szkolna 16

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

/-/ Jan BoszkoInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-03-26 15:06:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-17 02:54:16
  • Liczba odsłon: 1083
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673166]

przewiń do góry