UGiM – 7624/4-25/10-11-12

Wyszogród, dn. 04.06.2012

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10, art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm) oraz art. 33, art. 74 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam, iż, w związku z ostateczną decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku znak SKO 45/4160/4/12 z dnia 30 marca 2012 roku, na podstawie której Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku uchyliło w całości decyzję Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród znak UGiM – 7624/4-15/10-11 z dnia 7 grudnia 2011 r. w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa parku elektrowni wiatrowych „Wyszogród” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy 34 MW, składająca się z 17 turbin wiatrowych o mocy 2,0 MW każda, o maksymalnej wysokości do 140 m n.p.t. wraz z przyłączem” w zakresie budowy 13 turbin o łącznej mocy 26 MW oraz przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji, Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród, jako organ właściwy do wydania decyzji przystąpił do ponownego rozpatrzenia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: „Budowie parku elektrowni wiatrowych „Wyszogród” wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy 34 MW, składająca się z 17 turbin wiatrowych o mocy 2,0 MW każda, o maksymalnej wysokości do 140 m n.p.t. wraz z przyłączem” w zakresie budowy 13 turbin o łącznej mocy 26 MW”.

W związku z powyższym, organ informuje strony postępowania oraz społeczeństwo, iż w toku prowadzonego postępowania, został zebrany materiał dowodowy, obejmujący m.in:

 1. wniosek Inwestora z dnia 16.09.2010 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z wymaganymi załącznikami (data wpływu do Urzędu 19.09.2010 r.), zmieniony pismem z dnia 01.06.2011 r. (data wpływu do Urzędu 1.06.2011 r.), oraz pismem z dnia 10.06.2011 r. (data wpływu do Urzędu 13.06.2011 r.),

 2. opinia sanitarna z dnia 22.12.2010 r., znak: ZNS.7170-1193-375/10.MW, w której Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia,

 3. Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 25.01.2011r. znak: WOOŚ-II.4240.139.2011.MB, stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

 4. Postanowienie Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 04.02.2011 r., znak: UGiM7624/4-3/10-11 co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

 5. Postanowienie Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 01.03.2011 r., znak: UGiM 7624/4-5/10-11 o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

 6. Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, uzupełniony pismem Inwestora z dnia 10.06.2010 r. (data wpływu do Urzędu 13.06.2010 r.), uzupełniony pismem z dnia 11.07.2011 r. (data wpływu do Urzędu 11.07.2011 r.,

 7. Postanowienie Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 02.06.2011 r., znak: UGiM 7624/4-7/10-11 o wznowieniu postępowania administracyjnego,

 8. Postanowienie Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29.06.2011 r., znak: UGiM 7624/4-11/10-11 o dopuszczeniu do udziału na prawach strony Towarzystwa Ochrony Przyrody z siedzibą w Warszawie,

 9. Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku - opinia sanitarna ZNS. 7170-441-199/11.MW z dnia 09.08.2011 r., opiniująca pozytywnie przedmiotowe przedsięwzięcie,

 10. Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 03.08.2011r., znak: WOOŚ-II.4242.326.2011.MB uzgadniająca realizację przedmiotowego przedsięwzięcia,

 11. Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku z dnia 30.11.2011 r., znak: KO 1564/4160/54/11 odmawiające wstrzymania wykonania postanowienia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 02.06.2011 r., znak: UGiM 7624/4-7/10-11,

 12. Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku z dnia 2.12.2011 r., znak: KO 1172/4160/43/11 odmawiające stwierdzenia nieważności postanowienia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 02.06.2011 r., znak: UGiM 7624/4-7/10-11,

 13. Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku z dnia 16.12.2011 r., znak: KO 1443/4160/52/11 uznające za nie uzasadnione wniesione zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie,

 14. Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku z dnia 13.02.2012 r., znak: KO 1655/4160/59/11 utrzymujące w mocy postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku z dnia 30.11.2011 r., znak: KO 1564/4160/54/11,

 15. Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku z dnia 15.02 2012 r., znak: KO 1653/4160/58/11 utrzymujące w mocy postanowienie Samorządowego Kolegium odwoławczego w Płocku z dnia 2.12.2011 r., znak: KO 1172/4160/43/11 odmawiające stwierdzenia nieważności postanowienia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród z 2.06.2011 r., znak: UGiM 7624/4-7/10-11,W związku z powyższym, zawiadamiam, iż strony postępowania oraz społeczeństwo mogą zapoznawać się z tak zebranym materiałem dowodowym oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów, składając wnioski i uwagi – w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, pok. nr 3, w dniach poniedziałek - piątek, w godzinach 7.30-15.30, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej;

2) ustnie do protokołu;

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.15).

Organ prowadzący postępowanie rozpatruje zgłoszone uwagi i wnioski. Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Strony postępowania zostają zawiadomione przez ogłoszenia na:

 • stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród,

 • tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród,

 • stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czerwińsk,

 • tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czerwińsk,

 • stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Naruszewo,

 • tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Naruszewo,

 • stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mała Wieś,

 • tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mała Wieś,

 • tablicach ogłoszeń w sołectwach: SŁOMIN, NACPOLSK, KOBYLNIKI, RASZEWO, ROSTKOWICE, GRODKOWO, PRUSZCZYN, LASOCIN, GŁÓWCZYN.

Obwieszczenie wywiesza się na okres 21 dni.

Wywieszono w BIP UGiM WYSZOGRÓD na okres: od dnia 05.06.2012 do dnia 27.06.2012 (miejsce) (data) (data)

POUCZENIE

Zgodnie z art. 49 KPA, w stosunku do stron postepowania, w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Mariusz Bieniek

Burmistrz Gminy i Miasta

Wyszogród


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
 • Data udostępnienia w BIP: 2012-06-07 02:02:06
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
 • Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-07 02:02:06
 • Liczba odsłon: 616
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671293]

przewiń do góry