Uchwała Nr 15/III/2006

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 28 XII 2006 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta Wyszogród na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 11 338 227 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 10 823 163 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

 2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku) .

§ 3

 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 515 064 zł z przeznaczeniem na:

 1. planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 340 304 zł,

 2. planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 174 760 zł.

 1. Przychody budżetu w wysokości ....0... zł, rozchody w wysokości 515 064 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości - 4 774 zł,

§ 5

 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

 1. Ustala się dochody w kwocie 50 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 48 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr.7

 2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr.7

 

§ 7

 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:

 1. zakładów budżetowych: przychody – 1 183 233 zł, wydatki – 1 183 233 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

 1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

  1) z tytułu dopłaty do czynszów mieszkalnych i użytkowych - 86 000 zł

  zgodnie z załącznikiem nr 9.

 2. Dotacje podmiotowe dla:

 1. gminnych instytucji kultury na łączną kwotę -195 300 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

 1. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 60 000 zł, zgodnie załącznikiem nr 11.

§ 9

 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

 1. przychody - 15 000 zł,

 2. wydatki - 25 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości

200 000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków w tym: planu funduszu płac i pochodnych

od wynagrodzeń z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3) przekazania kierownikowi jednostki organizacyjnej uprawnień do dokonywania

przeniesień w planie wydatków.

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie finansowym.

§ 11

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12

Ustala się dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat za wydane dowody osobiste w kwocie - 19 927 zł,

zgodnie z załącznikiem nr.14

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

 

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

                                                                 i Miasta Wyszogród

                                                                 Józef Zbigniew Boszko

 

 

 

 

BUDŻET

GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD

na 2007 rok

Budżet opracowano na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/ Dz.U.z 2001 roku Nr.142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/, Ustawy z dnia 13.10.2003 roku o dochodach jednostek samorządowych /Dz.U.Nr.203 poz.1966/, Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych/ Dz.U z 2005 roku Nr.249 poz.2104 z późniejszymi zmianami/, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14.06.2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych / Dz.U z 2006 roku.Nr.107,poz.726, pisma Ministerstwa Finansów w sprawie ustalenia wysokości subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, pisma Wojewódzkiego Urzędu Mazowieckiego Delegatura w Płocku w sprawie ustalenia wysokości dotacji na zadania zlecone, sprawozdań z wykonania budżetu za dziewięć miesięcy bieżącego roku .

Ogółem dochody budżetu Gminy i Miasta zostały zaplanowane na kwotę 11 338 227 zł

w tym:

1. dochody własne 3 676 549 zł 32,4 %

4. subwencje 4 979 996 zł 43,9%

2. dotacje 2 143 908 zł 18,9 %

3. dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację inwestycji

i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

współfinasow.ze śr. strukturalnych 118 607 zł 1,0 %

5. środki na pomoc finansową

udzieloną między j.s.t na

dofinans. własnych zadań inwestyc. 70 000 zł 0,7%

6 . środki na dofinansowanie własnych

inwestycji pozyskane ze środków strukturalnych 349 167 zł 3,1%

ZPORR.

Ogółem wydatki budżetu Gminy i Miasta zostały zaplanowane na kwotę : 10 823 163 zł

W tym:

1. Wydatki bieżące 9 811 163 zł 90,6 %

2. Wydatki inwestycyjne 1 012 000 zł 9,4 %

Dochody ogółem zaplanowano na kwotę 11 338 227 zł.

w tym:

I. Dochody własne:

Dochody własne zostały zaplanowane na ogólną kwotę 3 676 549 zł

w tym:

1. Dochody z majątku Gminy 268 000 zł

 • dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 15 000 zł

- dochody z dzierżaw i czynszów komunalnych 93 000 zł

Dochody stanowią wpływy za czynsze roczne , miesięczne,

za dzierżawione place.

/dzierżawy – 7 000 zł ,czynsze komunalne – 86 000 zł/

 • dochody ze sprzedaży mienia gminnego 50 000 zł

Planowane są sprzedaże mieszkań komunalnych

oraz 2 działek.

- wpływy z najmu lokali 20 000 zł

Dochody zaplanowano z tytułu najmu lokali przez: Policję , Towarzystwa Ubezpieczeniowe, KRUS.

- dochody z tyt. najmu i dzierżawy składników

majątku j.s.t 90 000 zł

targowisko – 15 000 zł, hala sportowa - 75 000 zł

2. Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy 102 000 zł

 • podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 15 000 zł

- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych 65 000 zł

- wpływy z opłaty skarbowej 20 000 zł

- wpływy z podatku od spadków i darowizn 2 000 zł

Podstawą do ustalenia planu dochodów na 2007 rok stanowi realizacja dochodów 2006r.

3. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i oplat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 1 143 500 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości 1 100 000 zł

- podatek rolny 30 000 zł

- podatek leśny 9 000 zł

- podatek od środków transportowych 3 500 zł

- wpływy podatku od czynności cywilno prawnych 1 000 zł

Przy ustalaniu kwoty dochodów uwzględniono wykonanie planu za

3 kwartały 2006 roku.

 

4. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 797 000 zł

w tym :

- podatek od nieruchomości 270 000 zł

- podatek rolny 380 000 zł

- podatek od środków transportowych 30 000 zł

- wpływy z opłaty administracyjnej

za czynności urzędowe 5 000 zł

- dochody z dzierżaw rolnych 2 000 zł

- wpływy z opłaty targowej 60 000 zł

- wpływy z wydanych zezwoleń. na sprzedaż alkoholu 50 000 zł

O płaty uiszcza 30 podmiotów.

Kwoty zaplanowane na poziomie 2006 roku.

 

 

 

5. Dochody pozostałe 95 496 zł

- wpłaty za wyżywienie w Przedszkolu 30 000 zł

Rodzice pokrywają pełne koszty wyżywienia dziecka.

- wpłaty rodziców na rzecz Przedszkola / 17 zł/ 14 500 zł

Środki te wykorzystywane są na zakupy materialne.

- odpłatność za wyżywienie 50 000 zł

Kwotę tę stanowią wpłaty rodziców oraz wpłaty Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za korzystanie z posiłku przez młodzież szkolną w stołówce przy Szkole Podstawowej w Wyszogrodzie i dożywianie dzieci w Sz.P. w Rębowie i w Kobylnikach.

- 5 % udział Gminy w dochodach realizowanych na rzecz
budżetu Państwa z zakresu administracji rządowej 996 zł

6.Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych

- 1 270 553 zł

w tym:

- od osób fizycznych - 1 260 553 zł

- planowane udziały od osób prawnych 10 000 zł

Planowane udziały w podatku dochodowym zostały ustalone przez Ministerstwo Finansów w wysokości 36,22 %.

Jest to kwota wstępna , która może ulec podwyższeniu lub obniżeniu. Ostateczne dane zostaną przekazane do Gmin, po uchwaleniu budżetu Państwa.

 

W budżecie wpływy z dochodów własnych zostały przyjęte na poziomie roku bieżącego ponieważ nie wystąpiły okoliczności pozwalające na zwiększenie dochodów między innymi:

 • brak nowych podmiotów gospodarczych.

 • likwidacja małych podmiotów.

II. Subwencje: 4 979 996 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej 3 342 239 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 637 757 zł

Ogółem subwencje w stosunku do 2006 roku wzrosły o 1%.

Ustalone kwoty są kwotami wstępnymi .

Ostateczne kwoty zostaną podane po uchwaleniu Budżetu Państwa.

 

III. Dotacje ogółem: 2 143 908 zł

w tym:

1. Dotacje celowe z budzetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom ustawami 1 926 408 zł

- celowa z budżetu Państwa na zadania z
zakresu administracji rządowej 63 924 zł

/pracownicy zleceni, OC,USC/

- aktualizacja spisu wyborców 984 zł

- obrona cywilna 500 zł

- pomoc społeczna 1 861 000 zł

w tym:

 • dotacja na świadczenia rodzinne oraz składki na

ubezp.emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego

- 1 682 000 zł

 • składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane

za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

- 15 000 zł

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki

na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 164 000 zł

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 217 500 zł

- pomoc społeczna 217 500 zł

w tym:

- zasiłki okresowe 47 000 zł

- ośrodek pomocy społecznej 139 500 zł

- dożywianie uczniów 31 000 zł

 

IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 118 607 zł

- współfinansowanie realizacji zadań ze środków strukturalnych

- refundacja z budżetu państwa.

SUW Kobylniki

V. Środki na pomoc finansową udzieloną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 70 000 zł

-środki przeznaczone na budowę wodociągu ul. Rybaki.

VI. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane ze

środków strukturalnych 349 167 zł

- refundacja poniesionych wydatków na zadania współfinansowane

ze środków ZPORR

SUW Kobylniki

Kwotę 515 064 zł przeznacza się na spłatę przypadających w 2007 roku rat zaciągniętych kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne w latach poprzednich

 

 

 

 

 

Wydatki:

Z planowanej kwoty wydatków 10 823 163 zł przeznacza się na:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 300 000 zł

Zaplanowano kwotę przeznacza się na:

  • Wydatki inwestycyjne 292 000 zł

w tym:

- Stacja Uzdatniania Wody w Kobylnikach 140 000 zł

- budowa wiaty na agregator - 10 000 zł

- odwodnienie zbiorników wód popłócznych - 30 000 zł

- projekt i wykonanie podłączenia sieci z SUW do

pozostałych sołectw - 100 000 zł

- opracowanie dokumentacji technicznej wodociągu

we wsi Ciućkowo etap III 12 000 zł

- opracowanie dokumentacji technicznej wodociągu

we wsi Wilczkowo etap II 10 000 zł

- budowa sieci wodociągowej Ciućkowo etap III

i Wilczkowi etap II 60 000 zł

- budowa sieci wodociągowej ul. Rybaki II etap 70 000 zł

  • - Wydatki bieżące

wpłata Gminy na rzecz Izby Rolniczej 8 000 zł

/ 2 % wpływu podatku rolnego/

Dział 600 T ransport i łączność 473 000 zł

w tym:

- wydatki inwestycyjne 380 000 zł

- przebudowa drogi gminnej Rębowo Wiązówka - 280 000 zł

- położenie nakładki asfaltowej na ul. Klasztornej - 100 000 zł

-

- wydatki bieżące : 93 000 zł

w tym:

- remonty dróg gminnych 93 000 zł

  • remonty dróg gminnych wg sporządzonego harmonogramu

uzgodnionego z sołectwami - 46 000zł

  • odśnieżanie dróg gminnych - 35 000 zł
  • opracowanie projektów budowlanych dróg

Rębowo-Wiązówka – 4 500 zł

Rębowo Kolonia - 4 500 zł

  • nadzór inwestycyjny – droga Rębowo Wiązówka – 3 000 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 38 000 zł

Kwotę powyższą zaplanowano na

- wykonanie wycen, podziałów, opłaty notarialne, opłaty ksiąg

wieczystych, opłaty za wypisy z rejestru gruntów itp. – 20 000 zł

- uregulowanie gruntów Skarbu Państwa przez zasiedzenie - 8 000 zł

- komunalizacja dróg i ulic gminnych - 10 000 zł

 

Dział 710 Działalność usługowa 200 000 zł

- zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 150 000 zł

- plan rewitalizacji ulic w mieście i odnowy wsi Rębowo 50 000 zł

 

Dział 750 Administracja publiczna 1 767 720 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne dla pracowników
zleconych / USC, OC 139 436 zł

Przyznana dotacja w wysokości 63 924 zł stanowi pokrycie wydatków w 45,9%, pozostałą kwotę pokrywamy ze środków własnych.

W kwocie wydatków zaplanowana jest wypłata nagrody jubileuszowej dla 1 pracownika.

Kwotę 996 zł tj.5% za wydane dowody osobiste przeznacza się na zakup druków do USC.

 

 

 

- Rada Gminy 65 000 zł

Diety dla Radnych i sołtysów, drobne zakupy, ryczałt
Przewodniczącego Rady.

- Urząd Gminy 1 472 232 zł

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- Wynagrodzenia osobowe: 1 200 250 zł

Są to: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłata 6 nagród jubileuszowych, 2 odprawy emerytalne, wynagrodzenie dla zastępcy Burmistrza i 1 pracownika dla referatu finansowego oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne . Zabezpieczono kwotę 82 000 zł na zwiększenie zatrudnienia.

W podanej kwocie znajduje się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

– Wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/ 22 000 zł

/ np. radca prawny/

- Wydatki materialne: 189 982 zł

- zakup opału i energii - 35 000 zł,

- zakup materiałów kancelaryjnych, środków czystości,

druki itp. – 35 000 zł
- podróże służbowe - 22 850 zł

- telefony, opłaty za usługi internetowe opłaty

pocztowe, szkolenia , bieżące remonty,

- 43 132 zł

- drobne remonty - 20 000 zł

- ubezpieczenie majątku i składki na Związek Gmin

- 6 000 zł

- zakup skrzynki podawczej obsługi interesantów

- 20 000 zł

- szkolenie pracowników - 8 000 zł

Zakupy inwestycyjne : - zakup 3-ech zestawów komputerowych 20 000 zł

Wydatki inwestycyjne:

- opracowanie dokumentacji na rozbudowę budynku

Urzędu Gminy i Miasta 40 000 zł

 

 

W kosztach materialnych Urzędu uwzględnia się także wydatki związane z obsługą jednostek organizacyjnych Gminy. Dotyczą one głównie obsługi ubezpieczeń społecznych tj. sporządzanie informacji w formie papierowej i elektronicznej , sporządzanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego itp.

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego 37 032 zł

Kwotę powyższa przeznacza się między innymi na organizowanie imprez np. „Dni Wisły” oraz promowanie miasta i gminy.

- Gminne Centrum Informacji 54 020 zł

Wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi - 42 520 zł

oraz wydatki materialne - 11 500 zł

/ zakup materiałów kancelaryjnych , środków czystości rozmowy telefoniczne/ .

 

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,

kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa 984 zł

Środki przeznaczone dla Kierownika USC za wykonaną aktualizację spisów wyborców - środki z dotacji.

 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 120 266 zł

- Ochotnicze Straże Pożarne 119 766 zł

w tym:

dla OSP w Wyszogrodzie zaplanowano środki - 84 766  zł

na:

- wynagrodzenie i pochodne kierowcy

i ryczałt komendanta OSP - 28 666 zł
- zakup paliwa do wozów bojowych - 10 000 zł

- zakup sprzętu p.poż. - 7 000 zł
- energia - 4 000 zł

- remonty pojazdów motopompy - 10 000 zł

- remont strażnicy - 10 000 zł

- podróże służbowe - 1 000 zł

- ubezpieczenia pojazdów i strażaków - 2 000 zł

- udział w akcjach pożarniczych - 10 000 zł

- usługi pozostałe /rozmowy telefoniczne/ - 2 100 zł

- OSP – jednostki w terenie 35 000 zł

Dla jednostek OSP w terenie zaplanowano środki po 5 000 zł na remonty strażnic i pojazdów, motopomp, uzupełnienie umundurowania, opłaty za energię elektryczną, ubezpieczenia oraz zakup paliwa.

- obrona cywilna 500 zł

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej pracownika OC

- środki z dotacji .

 

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki zawiązane z ich poborem 25 000 zł

Wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatków.

 

Dział 757 Obsługa długu publicznego 112 000 zł

Kwotę w wysokości 100 000 zł zaplanowano na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek w 2006 roku oraz zabezpieczono środki z tyt. udzielonych poręczeń dla Centrum BMC w wysokości 12 000 zł .

 

Dział 758 Różne rozliczenia 4774 zł

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1 % wydatków budżetu.

 

 

Dział 801 Oświata i wychowanie 4 037 567 zł

- Szkoły podstawowe 2 244 454 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników szkół podstawowych

- 2 000 967 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tj. kwotę

-113 487 zł

/w kwocie tej uwzględniono środki w wysokości 28 000 zł na wypłaty świadczeń dla nauczycieli emerytów i rencistów tj. 5% pobieranych przez nich emerytur i rent/.

- wydatki materialne - 80 000 zł

Powyższe środki wystarczą tylko na pokrycie najbardziej pilnych wydatków na bieżące funkcjonowanie szkół.

- zakup środków żywności do stołówki szkolnej

- 50 000 zł

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 115 470 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Rębowie i Kobylnikach

oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- Przedszkola 389 364 zł

Planowane wydatki obejmują koszty utrzymania Przedszkola

w Wyszogrodzie.

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i funduszem świadczeń socjal.

w kwocie - 322 739 zł

W/w kwocie założono podwyżki dla pracowników obsługi, nagrody

na DEN , 1%od funduszu płac na awans zawodowy nauczycieli.

- wydatki materialne - 53 350 zł

Kwotę powyższą przeznacza się na:

  • na zakup opału, materiały kancelaryjne, opłaty za energię

elektryczną i wodę, wyjazdy służbowe pracowników,

ubezpieczenie mienia - 41 350 zł

  • wydatki remontowe - 12 000 zł

- zakup środków żywności - 30 000 zł

Środki na zakup żywności pokrywane są z wpłat rodziców oraz ze środków Pomocy Społecznej dla dzieci kwalifikujących się do pomocy w formie dożywiania. Z opłat stałych za pobyt dziecka pokrywane są częściowo wydatki materialne / 14 500 zł/.

- Gimnazjum 1 057 485 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników Gimnazjum - 1 037 485 zł

- wydatki materialne - 20 000 zł.

Środki powyższe wystarczą tylko na pokrycie najpilniejszych

wydatków.

 

- Dowożenie uczniów do szkół 160 000 zł

Kwota przeznaczona jest na zabezpieczenie kosztów dowożenia dzieci do szkół.

- Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli 13 025 zł

Środki przeznaczone na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli .

 • Szkoły podstawowe i gimnazjum 11 160 zł

 • Oddziały przedszkolne i przedszkole 1 865 zł

- Zakup oleju do kotłowni dla Zespołu Szkół 24 547 zł

/koszty ogrzewania kotłowni są rozliczane wspólnie ze Starostwem Powiatu/.

 

 

 

W budżecie na 2007 rok na oświatę i wychowanie zaplanowano kwotę 4 085 679 zł łącznie ze świetlicą szkolną

w tym:

- subwencja oświatowa - 3 342 239 zł co stanowi 81,8 %

- środki samorządowe - 743 440 zł co stanowi 18,2%

Środki samorządowe przeznacza się na zadania własne

takie jak:

- dowożenie uczniów

- oddziały przedszkolne

- przedszkole

Dział 851 Ochrona zdrowia 71 600 zł

- Przeciwdziałanie narkomanii 2 000 zł

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi 48 000 zł

Z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano kwotę na poziomie 2006 roku z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia pracowników świetlicy socjoterapeutycznej

- 19 572 zł

- wydatki materialne - 28 428 zł

Wydatki będą realizowane zgodnie z opracowanym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

- Dofinansowanie gabinetu fizykoterapii 12 000 zł

Zaplanowane środki przeznacza się na utrzymanie gabinetu fizykoterapii.

- Ryczałt dla lekarza poradni ”K” 9 600 zł

Zaplanowana kwota stanowi zwrot kosztów dojazdu lekarza do
Poradni „K” w ramach przyjęć na ubezpieczenie.

 

 

 

Dział 852 Pomoc społeczna 2 436 640 zł

W tym:

- dotacja – 2 078 500 zł tj. 85,3% ogólnych wydatków

- środki samorządowe – 358 140 zł tj 14,7% ogólnych wydatków

Wydatki z dotacji: 2 078 500 zł

w tym:

-świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie

emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego 1 622 540 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane

od osób pobierających świadczenia rodzinne 9 000 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane

za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej 15 000 zł

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenie emerytalne i rentowe 164 000 zł

- zasiłki okresowe 47 000 zł

- dożywianie uczniów 31 000 zł

- wydatki dotyczące finansowania pracownika /naliczanie

zasiłków rodzinnych/ 50 460 zł

 • wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika

- 24 475 zł

 • wydatki materialne - 20 985 zł

 • opłaty pocztowe od przekazywanych świadczeń - 5 000 zł

- ośrodek pomocy społecznej 139 500 zł

 

Wydatki ze środków samorządowych 358 140zł

w tym:

- domy pomocy społecznej 40 000 zł

Są to środki przeznaczone na opłacenie pobytu osób samotnych z terenu naszego miasta i gminy.

- zasiłki celowe i opłaty pocztowe 95 000 zł

- dodatki mieszkaniowe 90 000 zł

W związku z tym, że dofinansowanie dodatków mieszkaniowych dla osób najuboższych stało się zadaniem własnym Gminy nie dotowanym z budżetu państwa konieczne stało się zabezpieczenie środków własnych.

- ośrodek pomocy społecznej 75 150 zł

W planowanej kwocie wydatków dla Ośrodka Pomocy Społecznej przyznana dotacja wynosi 139 500 zł i jest niewystarczająca, ponieważ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosić będą 199 140 zł, a utrzymanie biur / opał, energia elektryczna, telefony, monitoring itp./. - 15 510 zł. W kwocie wynagrodzeń zaplanowana jest 1 odprawa emerytalna i zatrudnienie księgowego na ½ etatu.

- pozostała działalność 58 000 zł

Do zadań własnych Gminy od 2004 roku należy także dożywianie uczniów w szkołach . Na ten cel ze środków własnych wydzielono powyższą kwotę wg . informacji Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 48 112 zł

- Świetlica szkolna 48 112 zł

Wynagrodzenia i pochodne pracownika świetlicy szkolnej oraz doskonalenie zawodowe.

Środki z subwencji oświatowej .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 636 000 zł

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód 80 000 zł

- wydatki inwestycyjne 80 000 zł

- modernizacja oczyszczalni ścieków 50 000 zł

- aktualizacja dokumentacji technicznej

kanalizacja Starego Miasta 30 000 zł

- Oczyszczanie miasta i wsi 270 000 zł

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się na:

- oczyszczanie miasta 90 000 zł

- wywóz nieczystości na wsi / kontenery/ 28 000 zł

/zgodnie z zawartą umową z Zakładem Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Wyszogrodzie./

- remont chodników ul. Niepodległości,

Narutowicza 98 000 zł

- remont ulicy Kościuszki 6 000 zł

- odnowienie pasów przejść dla pieszych 5 000 zł

- nadzór nad remontem chodników 2 000 zł

- remont cząsteczkowy jezdni 26 000 zł

- zakup pojemników na surowce wtórne 8 000 zł

na wsi

- zabiegi pielęgnacyjne drzew w

ul. Niepodległości i Klasztornej 7 000 zł

- Utrzymanie zieleni w miastach 19 000 zł

Środki przeznaczone na utrzymanie i obcinanie trawników w mieście.

 

- Oświetlenie ulic placów i dróg 158 000 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na:

opłacenie faktur za zużytą energię, za oświetlenie ulic i dróg- 123 000 zł

wymiana lamp na energooszczędne – 8 000 zł

opracowanie projektu założeń do zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz - 17 000 zł

zainstalowanie 2 opraw oświetleniowych w Rakowie - 10 000 zł

 

- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

86 000 zł

Dotacja przeznaczona dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wyszogrodzie.

- Pozostała działalność 23 000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 23 000 zł

- targowisko miejskie 10 000 zł

20% prowizji

- grobownictwo 2 000 zł

/zakup wiązanek i zniczy/.

- utylizacja padłych zwierząt 1 000 zł

- wyłapywanie psów bezdomnych wałęsających się po ulicach

i stwarzających zagrożenie szczególnie dla dzieci 10 000 zł

/umieszczanie w schronisku/

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 195 300 zł


Ustalono dotację podmiotową dla Samorządowej Instytucji Kultury dla Biblioteki Samorządowej w wysokości 195 300 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 356 200 zł

Obiekty sportowe – Hala sportowa - 296 200 zł

 

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na:

- Wynagrodzenia osobowe: 126 600 zł

 

Są to: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W/w kwocie zostały ujęte środki na zatrudnienie 2 sprzątaczek.

- wydatki bieżące - 169 600 zł

  • uzupełnienie wyposażenia hali sportowej - 120 000 zł

  • pozostałe wydatki w kwocie 49 600 zł to opłaty za energię, wodę, monitoring , ubezpieczenie majątku, zakup środków czystości.

Ustalono dotacje celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań a zakresie kultury fizycznej i sportu w wysokości 60 000 zł.

Szczegółowy plan imprez zostanie sporządzony po zatwierdzeniu budżetu Gminy i Miasta na 2007 rok.

 

 

Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 10 823 163 zł wynagrodzenia i pochodne wynoszą 5 065 853 zł tj. 46,8 %, wydatki inwestycyjne 1 012 000 zł tj. 9,4 % i wydatki bieżące

4 745 310 zł tj. 43,8 %/.

Zobowiązania Gminy w 2007 roku wynosić będą 515 064 zł /raty kredytów i pożyczki/ oraz kwota 100 000 zł odsetek.

 

 

 

 

W 2007 roku przystępujemy do zabezpieczenia dolnej krawędzi skarpy wiślanej. Zgodnie z zawartym porozumieniem prace w imieniu Gminy i Miasta jako głównego beneficjenta wykonywać będzie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Nie przewiduje się udziału w realizacji zadania środków własnych Gminy

 

Dochody budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział

Rozdział*

§

Źródło dochodów

Plan

2007 r.

1

2

3

4

5

010

Rolnictwo i łowiectwo

539 774

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

537 774

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków strukturalnych

349 167

6300

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.st na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

70 000

6339

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestrycyjnych własnych gmin

118 607

01095

Pozostała działalność

2 000

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze

2 000

700

Gospodarka mieszkaniowa

158 000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

158 000

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

15 000

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze

93 000

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

50 000

750

Administracja publiczna

99 920

75011

Urzędy wojewódzkie

64 920

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

63 924

2360

Dochody j.s.t zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

996

75023

Urzędy gmin i miast

35 000

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t

35 000

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

984

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

984

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

984

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

500

75414

Obrona cywilna

500

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

500

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

3 311 053

75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

15 000

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

15 000

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1 143 500

0310

Podatek od nieruchomości

1 100 000

0320

Podatek rolny

30 000

0330

Podatek leśny

9 000

0340

Podatek od srodków transportu

3 500

0500

Podatek od czynności cywilniprawnych

1 000

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych,oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

812 000

0310

Podatek od nieruchomości

270 000

0320

Podatek rolny

380 000

0340

Podatek od srodków transportu

30 000

0360

Podatek od spadków i darowizn

2 000

0430

Wpływy z opłaty targowej

60 000

0450

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

5 000

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

65 000

75618

Wpływy z innych opłat stanowiacych dochody j.s.t na podstawie ustaw

70 000

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

20 000

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

50 000

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiacych dochód budżetu państwa

1 270 553

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

1 260 553

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

10 000

758

Różne rozliczenia

4 979 996

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t

3 342 239

2920

Subwencje ogólne z budzetu państwa

3 342 239

75807

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

1 637 757

2920

Subwencje ogólne z budzetu państwa

1 637 757

801

Oświata i wychowanie

94 500

80101

Szkoły podstawowe

50 000

0830

Wpływy z usług

50 000

80104

Przedszkola

44 500

0830

Wpływy z usług

44 500

852

Pomoc społeczna

2 078 500

85212

Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 682 000

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1 682 000

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre swiadczenia rodzinne

15 000

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

15 000

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

211 000

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

164 000

2030

Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

47 000

85219

Ośrodki pomocy społecznej

139 500

2030

Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

139 500

85295

Pozostała działalność

31 000

2030

Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

31 000

926

Kultura fizyczna i sport

75 000

92601

Obiekty sportowe

75 000

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze

75 000

Dochody ogółem

11 338 227

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

 

 

 

 

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.

w złotych

Dział

Rozdział

§*

Nazwa

Plan

na 2007 r.

(6+12)

z tego:

Wydatki bieżące

w tym:

Wydatki majątkowe

Wynagro-

dzenia

Pochodne od

wynagro-dzeń

Dotacje

Wydatki na obsługę długu

Wydatki

z tytułu poręczeń

i gwarancji

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

010

Rolnictwo i łowiectwo

300 000

8 000

292 000

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

292 000

292 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych

292 000

292 000

01030

Izby rolnicze

8 000

8 000

2850

Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych

8 000

8 000

600

Transport i łączność

473 000

93 000

380 000

60016

Drogi publiczne gminne

473 000

93 000

380 000

4270

Zakup usług remontowych

93 000

93 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych

380 000

380 000

700

Gospodarka mieszkaniowa

38 000

38 000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

38 000

38 000

4300

Zakup usług pozostałych

38 000

38 000

710

Działalność usługowa

200 000

200 000

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

150 000

150 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych

150 000

150 000

71095

Pozostała działalność

50 000

50 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych

50 000

50 000

750

Administracja publiczna

1 767 720

1 707 720

1 203 600

192 012

60 000

75011

Urzędy wojewódzkie

139 436

139 436

118 140

18 760

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

110 510

110 510

110 510

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

7 630

7 630

7 630

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

16 420

16 420

16 420

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 340

2 340

2 340

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

996

996

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 540

1 540

75022

Rady gmin

65 000

65 000

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

56 000

56 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

9 000

9 000

75023

Urzędy gmin

1 472 232

1 412 232

1 044 570

165 360

60 000

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

960 650

960 650

960 650

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

61 920

61 920

61 920

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

144 740

144 740

144 740

4120

Składki na Fundusz Pracy

20 620

20 620

20 620

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

22 000

22 000

22 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

45 000

45 000

4260

Zakup energii

15 000

15 000

4270

Zakup usług remontowych

20 000

20 000

4300

Zakup usług pozostałych

30 000

30 000

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

3 000

3 000

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

4 132

4 132

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

20 000

20 000

4410

Podróże służbowe krajowe

22 850

22 850

4430

Różne opłaty i składki

6 000

6 000

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

12 320

12 320

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej

8 000

8 000

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzadzeń kserograficznych

10 000

10 000

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

6 000

6 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych

40 000

40 000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

20 000

20 000

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

37 032

37 032

6 000

1 032

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

1 032

1 032

1 032

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

6 000

6 000

6 000

4300

Zakup usłu pozostałych

30 000

30 000

75095

Pozostała działalność

54 020

54 020

34 890

6 860

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

32 150

32 150

32 150

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 740

2 740

2 740

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

6 000

6 000

6 000

4120

Składki na Fundusz Pracy

860

860

860

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 500

2 500

4300

Zakup usług pozostałych

2 000

2 000

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

500

500

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

200

200

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

3 000

3 000

4410

Podróże służbowe krajowe

300

300

4430

Różne opłaty i składki

500

500

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

770

770

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzadzeń kserograficznych

2 500

2 500

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

984

984

984

75101

Urzedy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

984

984

984

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

984

984

984

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

120 266

120 266

21 509

4227

75412

Ochotnicze straże pożarne

119 766

119 766

21 509

4 227

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

12 160

12 160

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

19 824

19 824

19 824

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 685

1 685

1 685

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

3 700

3 700

3 700

4120

Składki na Fundusz Pracy

527

527

527

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

17 000

17 000

4260

Zakup energii

4 000

4 000

4270

Zakup usług remontowych

20 000

20 000

4300

Zakup usług pozostałych

2 100

2 100

4410

Podróże służbowe krajowe

1 000

1 000

4430

Różne opłaty i składki

2 000

2 000

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

770

770

Pozostałe jednostki OSP

35 000

35 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000

10 000

4260

Zakup energii

5 000

5 000

4270

Zakup usług remontowych

5 000

5 000

4300

Zakup usług pozostałych

10 000

10 000

4410

Podróże służbowe krajowe

1 000

1 000

4430

Różne opłaty i składki

4 000

4 000

75414

Obrona cywilna

500

500

4300

Zakup usług pozostałych

500

500

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i inych jednostek nie posiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem

25 000

25 000

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych nalezności budzetowych

25 000

25 000

4100

Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne

25 000

25 000

757

Obsługa długu publicznego

112 000

112 000

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorzadu terytorialnego

100 000

100 000

100 000

8070

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

100 000

100 000

100 000

75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorzadu terytorialnego

12 000

12 000

12 000

8020

Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń

12 000

12 000

12 000

758

Różne rozliczenia

4 774

4 774

75818

Rezerwy ogólne i celowe

4 774

4 774

4810

Rezerwy

4 774

4 774

801

Oświata i wychowanie

4 037 567

4 037 567

2 664 185

571 845

80101

Szkoły podstawowe

2 244 454

2 244 454

1 559 657

333 911

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

107 399

107 399

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 450 335

1 450 335

1 450 335

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

109 322

109 322

109 322

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

293 497

293 497

293 497

4120

Składki na Fundusz Pracy

40 414

40 414

40 414

4210

Zakup materiałow i wyposażenia

33 000

33 000

4220

Zakup środków żywności

50 000

50 000

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

2 000

2 000

4260

Zakup energii

11 500

11 500

4270

Zakup usług remontowych

3 000

3 000

4300

Zakup usług pozostałych

8 000

8 000

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

500

500

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

9 000

9 000

4410

Podróże służbowe krajowe

3 000

3 000

4430

Różne opłaty i składki

4 000

4 000

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

113 487

113 487

4740

Zakup materiałow papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

6 000

6 000

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

115 470

115 470

85 832

17 602

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

6 702

6 702

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

79 512

79 512

79 512

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 320

6 320

6 320

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

15 410

15 410

15 410

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 192

2 192

2 192

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

5 334

5 334

80104

Przedszkola

422 586

422 586

258 970

52 634

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

11 135

11 135

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

239 060

239 060

239 060

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

18 910

18 910

18 910

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

46 071

46 071

46 071

4120

Składki na Fundusz Pracy

6 563

6 563

6 563

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 000

1 000

1 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

15 750

15 750

4220

Zakup środków żywności

30 000

30 000

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

4 000

4 000

4260

Zakup energii

10 000

10 000

4270

Zakup usług remontowych

12 000

12 000

4300

Zakup usług pozostałych

6 200

6 200

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 200

1 200

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

2 000

2 000

4410

Podróże służbowe krajowe

600

600

4430

Różne opłaty i składki

600

600

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

16 497

16 497

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzadzeń kserograficznych

1 000

1 000

80110

Gimnazja

1 057 485

1 057 485

759 726

167 698

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

60 722

60 722

4010

Wsynagrodzenia osobowe pracowników

708 447

708 447

708 447

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

51 279

51 279

51 279

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

147 598

147 598

147 598

4120

Składki na Fundusz Pracy

20 100

20 100

20 100

4210

Zakup materiałow i wyposażenia

1 000

1 000

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 000

1 000

4260

Zakup energii

8 000

8 000

4300

Zakup usług pozostałych

2 000

2 000

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

2 000

2 000

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

3 000

3 000

4410

Podróże służbowe krajowe

1 000

1 000

4430

Różne opłaty i składki

1 000

1 000

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

49 339

49 339

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzadzeń kserograficznych

1 000

1 000

80113

Dowożenie uczniów do szkół

160 000

160 000

4300

Zakup usług pozostałych

160 000

160 000

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

13 025

13 025

4300

Zakup usług pozostałych

13 025

13 025

80195

Pozostała działalność

24 547

24 547

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

23 000

23 000

4300

Zakup usług pozostałych

1 200

1 200

4430

Różne opłaty i składki

347

347

851

Ochrona zdrowia

71 600

71 600

18 192

2 880

85153

Zwalczanie narkomanii

2 000

2 000

4300

Zakup usług pozostałych

2 000

2 000

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

48 000

48 000

18 192

2 880

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

16 692

16 692

16 692

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

2 880

2 880

2 880

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

1 500

1 500

1500

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 800

1 800

4260

Zakup energii

8 000

8 000

4270

Zakup usług remontowych

1 000

1 000

4300

Zakup usług pozostałych

14 000

14 000

4410

Podróże służbowe krajowe

1 800

1 800

4430

Różne opłaty i składki

328

328

85195

Pozostała działalność

21 600

21 600

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000

10 000

4260

Zakup energii

2 000

2 000

4300

Zakup usług pozostałych

9 600

9 600

852

Pomoc społeczna

2 436 640

2 436 640

184 921

33 304

85202

Domy pomocy społecznej

40 000

40 000

4330

Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t

40 000

40 000

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 682 000

1 682 000

19 168

3 767

3110

Świadczenia społeczne

1 622 540

1 622 540

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

17 148

17 148

17 148

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 020

2 020

2 020

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

3 297

3 297

3 297

4110

Składki na ubezpieczenie od osób pobierających świadczenia rodzinne

9 000

9 000

4120

Składki na Fundusz Pracy

470

470

470

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7 000

7 000

4260

Zakup energii

3 000

3 000

4300

Zakup usług pozostałych

8 000

8 000

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

2 000

2 000

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

3 000

3 000

4410

Podróże służbowe krajowe

985

985

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 540

1 540

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzadzeń kserograficznych

2 000

2 000

85213

Składki na ubezpieczenie społeczne opłane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre swiadzcenia rodzinne

15 000

15 000

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

15 000

15 000

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

306 000

306 000

3110

Świadczenia społeczne - zasiłki stałe

164 000

164 000

3110

Świadczenia społeczne - zasiłki okresowe

47 000

47 000

3110

Świadczenia społeczne - zasiłki celowe

90 000

90 000

4300

Zakup usług pozostałych

5 000

5 000

85215

Dodatki mieszkaniowe

90 000

90 000

3110

Świadczenia społeczne

90 000

90 000

85219

Ośrodki pomocy społecznej

214 640

214 640

165 753

29 537

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

155 665

155 665

155 665

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

10 088

10 088

10 088

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

25 230

25 230

25 230

4120

Składki na Fundusz Pracy

4 307

4 307

4 307

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000

3 000

4260

Zakup energii

3 000

3 000

4300

Zakup usług pozostałych

3 000

3 000

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 000

1 000

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

2 600

2 600

4410

Podróże służbowe krajowe

500

500

4430

Różne opłaty i składki

400

400

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 850

3 850

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzadzeń kserograficznych

2 000

2 000

85295

Pozostała działalność

89 000

89 000

3110

Świadczenia społeczne-dożywianie /dotacja

31 000

31 000

3110

Świadzcenia społeczne - dożywianie /środki samorządowe

58 000

58 000

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

48 112

48 112

34 918

7 776

85401

Świetlice szkolne

47 794

47 794

34 918

7 776

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3 125

3 125

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

32 094

32 094

32 094

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 824

2 824

2 824

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

6 844

6 844

6 844

4120

Składki na Fundusz Pracy

932

932

932

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 975

1 975

85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

318

318

4300

Zakup usług pozostałych

318

318

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

636 000

556 000

2 000

86 000

80 000

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

80 000

80 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

80 000

80 000

90003

Oczyszczanie miast i wsi

270 000

270 000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 000

2 000

2 000

4270

Zakup usług remontowych

100 000

100 000

4300

Zakup usług pozostałych

168 000

168 000

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i wsi

19 000

19 000

4300

Zakup usług pozostałych

19 000

19 000

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

158 000

158 000

4260

Zakup energii

123 000

123 000

4300

Zakup usług pozostałych

35 000

35 000

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

86 000

86 000

2650

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

86 000

86 000

86 000

90095

Pozostała działalność

23 000

23 000

4100

Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne

10 000

10 000

4300

Zakup usług pozostałych -wyłapywanie psów

10 000

10 000

4300

Zakup usług pozostałych -utylizacja padłych zwierząt

1 000

1 000

4300

Zakup usług pozostałych - grobownictwo

2 000

2 000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

195 300

195 300

195 300

92116

Biblioteki

195 300

195 300

195 300

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

195 300

195 300

195 300

926

Kultura fizyczna i sport

356 200

356 200

101 960

21 540

60 000

92601

Obiekty sportowe

296 200

296 200

101 960

21 540

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

95 860

95 860

95 860

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 100

6 100

6 100

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

19 130

19 130

19 130

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 410

2 410

2 410

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

120 000

120 000

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

20 000

20 000

4260

Zakup energii

14 000

14 000

4270

Zakup usług remontowych

5 000

5 000

4300

Zakup usług pozostałych

1 000

1 000

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 500

1 500

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

2 000

2 000

4410

Podróże służbowe krajowe

2 000

2 000

4430

Różne opłaty i składki

4 100

4 100

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 100

3 100

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

60 000

60 000

60 000

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

60 000

60 000

60 000

Ogółem wydatki

10 823 163

9 811 163

4 232 269

833 584

341 300

100 000

12 000

1 012 000

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

 

 

 

 

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

i okres realizacji

(w latach)

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

2008 r.

2009 r.

dochody własne jst

kredyty

i pożyczki

środki pochodzące

z innych źródeł*

środki wymienione

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej Drwały Marcjanka

200 000

A.

B.

C.

200 000

UGiM

2

600

60016

6050

Modernizacja drogi gminnej Słomin

250 000

A.

B.

C.

250 000

UGiM

3

750

75023

6050

Opracowanie dokumentacji rozbudowy budynku Urzędu

440 000

40 000

40 000

A.

B.

C.

200 000

200 000

UGiM

4

900

90095

6050

Modernizacja oczyszczalni scieków

350 000

50 000

50 000

A.

B.

C.

150 000

150 000

UGiM

5

900

90095

6050

Przebudowa kanalizacji w mieście

550 000

A.

B.

C.

300 000

250 000

UGiM

Ogółem

1 790 000

90 000

90 000

850 000

850 000

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

 

 

 

 

 

 

 

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty

i pożyczki

środki pochodzące

z innych źródeł*

środki wymienione

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

010

01010

6050

wodociągowanie wsi Ciućkowo etap 3, Wilczkowo et.2, sporządzenie dokumentacji i realizacja zadania

82 000

82 000

82 000

A.

B.

C.

UGiM

2.

010

01010

6050

Stacja SUW

140 000

140 000

140 000

A.

B.

C.

UGiM

3

010

01010

6050

Budowa wodociagu ul.Rybaki II etap

70 000

70 000

A.

B. 70 000

C.

UGiM

3.

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej Rębowo Wiązówka

280 000

280 000

200 000

A.

B. 80 000

C.

UGiM

4

600

60016

6050

Położenie nawierzchni asfaltowej ul Klasztorna

100 000

100 000

100 000

5

710

71004

6050

Plan zagospodarowania przestrzennego

150 000

150 000

150 000

A.

B.

C.

UGiM

6

710

71095

6050

Plan rewitalizacji ulic w mieście i odnowy wsi Rębowo

50 000

50 000

50 000

A.

B.

C.

UGiM

7

750

75023

6060

Zakup zestawów komputerowych

20 000

20 000

20 000

UGiM

8

900

90001

6050

Aktualizacja dokumentacji technicznej - kanalizacja Starego Miasta

30 000

30 000

30 000

A.

B.

C.

UGiM

Ogółem

922 000

922 000

772 000

150 000

x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

 

 

 

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.

Projekt

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych

Klasyfikacja (dział, rozdział,

paragraf)

Wydatki

w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)

(6+7)

w tym:

Planowane wydatki

Środki

z budżetu krajowego

Środki

z budżetu UE

2007 r.

Wydatki razem (9+13)

z tego:

Środki z budżetu krajowego**

Środki z budżetu UE

Wydatki razem (10+11+12)

z tego, źródła finansowania:

Wydatki razem (14+15+16+17)

z tego, źródła finansowania:

pożyczki

i kredyty

obligacje

pozostałe**

pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa

pożyczki

i kredyty

obligacje

pozostałe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Wydatki majątkowe razem:

x

1.1

Program:

Priorytet:

Działanie:

Nazwa projektu:

Razem wydatki:

z tego: 2007 r.

2008 r.

2009 r.

2010 r.***

1.2

Program:

Priorytet:

Działanie:

Nazwa projektu:

Razem wydatki:

z tego: 2007 r.

2008 r.

2009 r.

2010 r.***

1.3

...............

2

Wydatki bieżące razem:

x

2.1

Program:

Priorytet:

Działanie:

Nazwa projektu:

Razem wydatki:

z tego: 2007 r.

2008 r.

2009 r.

2010 r.***

2.2

...............

Ogółem (1+2)

x

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

 

 

 

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja

§

Kwota

2007 r.

1

2

3

4

Przychody ogółem:

1.

Kredyty

§ 952

2.

Pożyczki

§ 952

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych

z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 955

Rozchody ogółem:

515 064

1.

Spłaty kredytów

§ 992

340 304

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

150 000

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

24 760

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

5.

Lokaty

§ 994

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

 

 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

w złotych

Dział

Rozdział

§*

Dotacje

ogółem

Wydatki

ogółem

(6+10)

z tego:

Wydatki

bieżące

w tym:

Wydatki

majątkowe

wynagrodzenia

pochodne od wynagrodzeń

świadczenia społeczne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

750

75011

2010

63 924

4010

47 711

47 711

47 711

4040

4 432

4 432

4 432

4110

8 963

8 963

8 963

4120

1 278

1 278

1 278

4440

1 540

1 540

750

75011

63 924

63 924

52 143

10 241

751

75101

2010

984

751

75101

4170

984

984

754

75414

2010

500

754

75414

4300

500

500

852

85212

2010

1 682 000

3110

1 622 540

1 622 540

1 622 540

4010

17 148

17 148

17 148

4040

2 020

2 020

2 020

4110

3 297

3 297

3 297

4110

9 000

9 000

4120

470

470

470

4210

7 000

7 000

4260

3 000

3 000

4300

8 000

8 000

4350

2 000

2 000

4370

3 000

3 000

4410

985

985

4440

1 540

1 540

4740

2 000

2 000

85212

1 682 000

1 682 000

19 168

3 767

1 622 540

852

85213

2010

15 000

852

85213

3110

15 000

15 000

15 000

852

85214

2010

164 000

852

85214

3110

164 000

164 000

164 000

Ogółem

1 926 408

1 926 408

71 311

14 008

1 801 540

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

 

 

 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2007 r.

w złotych

Dział

Rozdział

§*

Dotacje

ogółem

Wydatki

ogółem

(6+10)

z tego:

Wydatki

bieżące

w tym:

Wydatki

majątkowe

wynagrodzenia

pochodne od wynagrodzeń

świadczenia społeczne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ogółem

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

 

 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

w złotych

Dział

Rozdział

§*

Dotacje

ogółem

Wydatki

ogółem

(6+10)

z tego:

Wydatki

bieżące

w tym:

Wydatki

majątkowe

wynagrodzenia

pochodne od wynagrodzeń

dotacje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

010

01010

6300

70 000

010

01010

6050

70 000

70 000

Ogółem

70 000

70 000

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

 

 

 

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych

oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.

w złotych

Lp.

Wyszczególnienie

Stan środków obrotowych** na początek roku

Przychody*

Wydatki

Stan środków obrotowych** na koniec roku

Rozliczenia

z budżetem

z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.

ogółem

w tym:

ogółem

w tym: wpłata do budżetu

dotacje

z budżetu***

w tym:

§ 265

na inwestycje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I.

Zakłady budżetowe

73 767

1 183 233

86 000

86 000

1 183 233

12 800

73 767

x

z tego:

1.ZGKiM w Wyszogrodzie

73 767

1 183 233

86 000

86 000

1 183 233

12 800

73 767

x

2.

x

3.

x

4.

x

II.

Gospodarstwa pomocnicze

x

x

z tego:

1.

x

x

2.

x

x

3.

x

x

4.

x

x

III.

Dochody własne jednostek budżetowych

x

x

x

z tego:

1.

x

x

x

2.

x

x

x

3.

x

x

x

4.

x

x

x

Ogółem

73 767

1 183 233

86 000

86 000

1 183 233

12 800

73 767

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

 

 

Dotacje przedmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.

Dział

Rozdział

§**

Nazwa jednostki

otrzymującej dotację

Zakres

Ogółem kwota dotacji

1

2

3

4

5

6

7

1.

900

90017

2650

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

dofinansowanie czynszów komunalnych do 1 m2 powierzchni lokali wg. stawek ustalonych przez Radę Gminy i Miasta

86 000

Ogółem

86 000

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

 

Dotacje podmiotowe* w 2007 r.

w złotych

Lp.

Dział

Rozdział

§**

Nazwa instytucji

Kwota dotacji

1

2

3

4

5

6

1.

921

92116

2480

Samorządowa Instytucja Kultury - Biblioteka Miejsko-Gminna w Wyszogrodzie

195 300