Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór

na wolne stanowisko urzędnicze:

Podinspektor ds. organizacji biura i informacji

w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród

 

I. Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria formalne:

 

Wymagania niezbędne /konieczne/:

1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.

2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
    publicznych.

3. Wykształcenie wyższe. Preferowane: administracja, prawo, pedagogika.

4. Znajomość przepisów z zakresu: Ustawy o samorządzie gminnym, Kodeksu Postępowania

    Administracyjnego, Ustawy o dostępie do informacji publicznej, Rozporządzenia Rady 
    Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, Ustawy 

    prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

5. Posiadanie prawa jazdy kat. B.

6. Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie Microsoft Office i programów
    graficznych.

 

Wymagania dodatkowe:

1. Odbyty staż w administracji rządowej lub samorządowej.

2. Umiejętność interpretowania i korzystania z przepisów prawa.

3. Znajomość edytora aktów prawnych – LEGISLATOR.

4. Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, terminowość, komunikatywność.

5. Umiejętność pisania i redagowania tekstów.

6. Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

 

II. Do głównych zadań wykonywanych na w/w stanowisku należeć będzie:

 

1. Wykonywanie prac zleconych przez Burmistrza, Przewodniczącego Rady oraz Sekretarza  
    Gminy i Miasta Wyszogród.

2. Obsługa kancelaryjno-biurowa oraz merytoryczno-prawna Rady i jej organów przy
    współpracy z radcą prawnym, w tym organizacyjne przygotowywanie sesji oraz

    posiedzeń komisji i ich protokołowanie.

3. Prowadzenie rejestrów zarządzeń, uchwał i stanowisk rady oraz interpelacji i wniosków,
    skarg i wniosków.

4. Wprowadzanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej.

5. Przygotowywanie materiałów informacyjnych na sesje, komisje, narady Burmistrza.

6. Przygotowywanie odpowiedzi na wnioski o udostępnianie informacji publicznej.

7. Realizacja polityki promocyjnej gminy, w tym współpraca z mediami.

8. Redagowanie stron internetowych  www.wyszogrod.pl , www.tramwajwodny.wyszogrod.pl

9. Prowadzenie dokumentacji prasowej i audiowizualnej dotyczącej gminy.

10. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

11. Uczestnictwo w imprezach i uroczystościach organizownych przez Gminę.

 

III. Warunki pracy na w/w stanowisku:

 

Praca w siedzibie Urzędu jak również w terenie, praca przy komputerze, stanowisko pracy na pierwszym piętrze, brak windy, brak dostosowania toalet dla potrzeb niepełnosprawnych.

 

IV. Inne informacje

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

V. Wymagane dokumenty:

 

a) list motywacyjny,

b) życiorys (CV),

c) posiadane kserokopie świadectw pracy lub opinie o odbytych stażach,

d) dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów),

e) dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie

    zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje),

f) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i
    korzystaniu z pełni praw publicznych,

g) oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla
    celów rekrutacji,

h) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
    przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

    (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia
    z Krajowego Rejestru Karnego),
i) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy

   zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, jeżeli znajdą się w gronie
   najlepszych kandydatów.

 

VI. Rekrutacja prowadzona będzie w formie rozmowy kwalifikacyjnej i testu

       sprawdzającego wiedzę.

 

Po upływie terminu składania ofert zostanie ogłoszona w BIP oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu lista kandydatów spełniających wymagania formalne.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej i testu sprawdzającego wiedzę.

Procedura naboru odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych /t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 902/.

Zastrzegamy sobie prawo, w celu sprawdzenia kompetencji pracownika, możliwość zawarcia umowy na czas określony.

Komplet dokumentów aplikacyjnych w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. organizacji biura i informacji ”, z podaniem adresu do korespondencji i numeru telefonu, należy składać w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród,            ul. Rębowska 37, w Kancelarii Ogólnej pok. nr 4 lub drogą pocztową na adres:

Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.06.2017r. do godz. 1000  (liczy się data wpływu do Urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą

rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.ugimwyszogrod.bip.org.pl oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu, ul. Rębowska 37.

 

                                                                                             Burmistrz

                                                                                Gminy i Miasta Wyszogród

                                                                                             Jan Boszko

 



 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

 określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko:

Podinspektor ds. organizacji biura i informacji

 

  I. Ilość złożonych ofert: 1

     Liczba kandydatów spełniających wymagania formalne: 1

 

II. Kandydaci spełniający wymagania formalne na w/w stanowisko:

    1. Sylwia Ziętara - Drwały

 

III. O terminie i miejscu testu sprawdzającego wiedzę oraz rozmowy kwalifikacyjnej   
      kandydat zostanie poinformowany telefonicznie.   
    

 

                                           20.06.2017r. Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej             

                                                                            Anna Kossakowska





 

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród
ul. Rębowska 37
09-450 Wyszogród

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko:
Podinspektor ds. organizacji biura i informacji.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko: Podinspektor ds. organizacji biura i informacji w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród wybrana została do zatrudnienia Pani Sylwia Ziętara zam. Drwały.

 

Uzasadnienie:

Pani Sylwia Ziętara spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko: Podinspektor ds. organizacji biura i informacji. Posiada wykształcenie wyższe oraz odbyła staże zarówno w administracji rządowej jak i samorządowej. W teście kwalifikacyjnym wykazała się dużą wiedzą i przygotowaniem merytorycznym do pracy na w/w stanowisku, co w pełni zaspokaja oczekiwania Pracodawcy.

 

                                                           22.06.2017r. Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

                                                                             Anna Kossakowska

                                                                               

 

 

 

 

                                                            

                                                                                 




                                                                                                        

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-06-06 13:11:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-22 09:28:44
  • Liczba odsłon: 815
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673152]

przewiń do góry