Protokół nr III/2012

z obrad XIV Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 30 marca 2012 r.

__________________________________________


Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

 4. Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami. 

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie:

-uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej

- odwołanie Skarbnika GiM Wyszogród

- powołanie Skarbnika GiM Wyszogród

- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych na 2012 rok

- Programu „Strategiczne Ramy Rozwoju Przedsiębiorczości Gminy i Miasta Wyszogród”

- przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Wyszogród

- zmian w budżecie

- udzielenia pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wyszogród

- wyrażenia lub nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy i Miasta Wyszogród w 2013 r.

7. Sprawy różne.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

9. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

10. Przedstawienie wniosków przez Komisję Wniosków i Uchwał.

11. Zakończenie obrad.


Punkt 1.

O godz. 10-tej Pan Przewodniczący Rady GiM Maryś Maciej Mieszkowski otwiera obrady XIV Sesji Rady GiM witając radnych, sołtysów, Pana Burmistrza wraz z pracownikami Urzędu, zaproszonych gości Radnego Powiatowego Jana Boszko oraz Panią Monikę Wojniak – Dziennikarkę Exsperssu Sochaczewskiego.

Na stan 15 radnych w obradach uczestniczy 14 radnych co stanowi quorum, przy którym Rada GiM może podejmować prawomocne decyzje i uchwały.

W obradach nie uczestniczy wiceprzewodniczący Rady GiM Wyszogród Sławomir Ząbek.

Listy obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Punkt 2.


Przewodniczący Rady stwierdza, że wszyscy radni otrzymali proponowany porządek obrad i pyta czy są uwagi co do tej propozycji.

Pani Sekretarz prosi o wprowadzenie do porządku obrad omawiany na Komisji projekt uchwały nr 118/XIV/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego części w mieście Wyszogród w rejonie ulicy Czerwińskiej i miejscowości Chmielewo, a także projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Drwały, Rakowo, Starzyno.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli porządek obrad XIV Sesji Rady GiM ze zmianami zgłoszonymi przez Panią Sekretarz GiM.


Punkt 3.


W skład Komisji Wniosków i Uchwał weszli następujący radni:

 1. radny Andrzej Woźniak,

 2. radny Mieczysław Majewski,

 3. radny Andrzej Głowacki.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” powołali Komisję Wniosków i Uchwał w w/w składzie.


Punkt 4.


Burmistrz GiM Wyszogród podsumował spotkania z mieszkańcami. Stwierdził, że były to jedne z lepszych spotkań z ostatnich lat. Społeczeństwo mentalnościowo zmieniło się. Udział w spotkaniach to przejaw najczystszej demokracji - stwierdził. Sukcesywnie z obu stron należy się wywiązywać z zdeklarowanych zobowiązań. Po spotkaniach mamy informacje zwrotne od zainteresowanych mieszkańców, którzy zgłaszają swoją ziemię do bazy danych.

Burmistrz złożył podziękowania dla sołtysów, mieszkańców, radnych i pracowników Urzędu. Podsumowanie spotkań z mieszkańcami zawarte zostało w najnowszym biuletynie.

Po podziękowaniach Burmistrz przeszedł do przekazania informacji o zaplanowanych inwestycjach.

Przedstawił harmonogram zaplanowanych przetargów, których ogłoszenie zaplanowane zostało w połowie kwietnia. Dotyczy to: Grodkowa – rozbudowa świetlicy, Kobylnik – budowa placu zabaw, Rębowa zaadaptowanie Rębowskiego Domu Kultury.

Rewitalizacja ulicy Wiślanej - potrzebne są instalacje wodno – kanalizacyjne. Burmistrz odniósł się do artykułu zamieszczonego w ostatnim nr Expressu Sochaczewskiego, a konkretnie do budynku przy ul. Wiślanej. Właściciele nie żyją, spadkobiercy w świecie. Lokatorzy mieszkający w tym budynku nie mają prawa do tych mieszkań. Cały teren nabrzeża nie ma zabezpieczenia pożarowego, zabezpieczeń w hydranty. Gmina jest w trakcie przygotowań przyłączy.

Przetarg zostanie także ogłoszony na budowę zajezdni autobusowej. W tej chwili wygląd tego miejsca to powód do wstydu podkreślił Burmistrz. Wyprowadzenie prądu, wody i ścieków przy zajezdni – kolejny zadanie, które czeka gminę.

Od 2 kwietnia – 47 osób rozpocznie prace społeczno – użyteczne – 40 – godzinnie/miesięcznie przez pół roku. Zagospodarowaliśmy obiekt po dawnej komunalnej – miejsce spotkań ludzi. Decyzje Pani Sekretarz po 5 godzin 2 razy w tygodniu.

Stan dróg niedoinwestowanych – pan Artur Kaźmierczak przeanalizował wszystkie zgłoszenia sołtysów i mieszkańców dotyczący złego stanu dróg. Wybrany został wykonawca do realizacji wyrównania nawierzchni drogowej.

Od 1 kwietnia rozpoczęła się współpraca z firmą, która zajmuje się recyklingiem. Mieszkańcy będą mieli możliwość bezpłatnego przekazywania posegregowanych śmieci: plastik, szkło, papier. Każda ilość od mieszkańca zostanie odebrana za darmo pod warunkiem prawidłowej segregacji.

Balast, którego nie da się zrecyklingować, można będzie raz na dwa miesiące na wsi, a w Wyszogrodzie raz w miesiącu składować w pojemnikach na podstawie podpisanych umów z ZGK. Od 1 lipca 2013 roku z automatu zostanie wprowadzony taki system, teraz jest czas na edukowanie mieszkańców. Realizację ustawy śmieciowej będziemy wdrażać za pośrednictwem ZGRP. Takim systemem zainteresowani są powiat gostyniński i sochaczewski. Jeśli wdroży się ten system ceny obecnego podatku nie zmieniłyby się. Naliczanie opłaty będziemy rekomendować od ilości lokatorów zamieszkujących w danym lokalu, bądź domu mieszkalnym. Mamy ponad rok, aby każde gospodarstwo domowe nauczyło się segregować śmieci. Po świętach poinformujemy naszych mieszkańców o planowanych zmianach. Jeśli to się sprawdzi to zmieniamy regulamin.

Kolejną inwestycją jest zaplanowany zakup samochodu dla OSP w Wyszogrodzie. Wartość 600 tys., wniosek został złożony o pozyskanie 300 tys. W przypadku pomyślnego zakupienia tego samochodu zostanie sprzedany stary wóz, szacowana wartość to około 40 tyś., za otrzymane pieniądze zostaną kupione 2 transity dla innych straży z naszej gminy.


5 kwietnia w końcu zostanie podpisana umowa na modernizację 7 km dróg. Podpisanie nastąpi w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego w Płocku. Burmistrz zachęcał zgromadzonych na udział w tym wydarzeniu. Pan Artur organizuje transport, czekamy na zgłaszanie się radnych, sołtysów, rad soleckich na udział w tymże podpisaniu. Jest to ogromne przedsięwzięcie. W którym bierze udział kilkanaście gmin z naszego powiatu.

2,3 tygodnie po podpisaniu umowy zostanie ustalony harmonogram, oszacowanie terminu wniosku o płatność.

Burmistrz przedstawił, także informację o zgłaszaniu szkód rolników wywołanych warunkami atmosferycznymi podczas ostatniej zimy. Wojewoda nie ogłosił metodologii działania. Na tę chwilę nie ogłoszono klęski dla województwa mazowieckiego, ale poradził, aby mimo wszystko rolnicy wypełnili stary wniosek i złożyli go w tutejszym Urzędzie. Zaproponował powołanie Komisji, która rozpoczęła by swoją pracę od poniedziałku.

Burmistrz zachęcił wszystkich zgromadzonych do udziału w akcji charytatywnej zbierania krwi zaplanowanej na 31 marca Moto Serce oraz zaprosił na niedzielne rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszą palmę.


Punkt 5.


Interpelacje i zapytania radnych:

- Losy mostu, co ustalono w tej sprawie – radny powiatowy Jan Boszko

- Obwodnica w Rębowie – radny Zbigniew Madany

- Czy to prawda, że zaskarżono decyzję środowiskową w sprawie Farmy Wiatrowej? – radny Andrzej Dobaczewski.

- KRUS, Policja, Ośrodek Zdrowia, Pogotowie – czy płacą za dzierżawę – radny Józef Boszko
Przewodniczący Rady ogłosił 7 minut przerwy.


Po przerwie wznowiono obrady.


Punkt 6.


Przewodniczący Rady GiM przystąpił do realizowania dalszych punktów porządku obrad.

Pan Burmistrz poinformował zgromadzonych, że pani Skarbnik w związku z planowanym przejściem na emeryturę złożyła rezygnację z pracy. Podziękował Pani Hannie Szczurowskiej za wieloletnią pracę, a przede wszystkim za profesjonalizm oraz sumienność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków na stanowisku skarbnika. Do podziękowań dołączył się także Przewodniczący Rady w imieniu całej Rady Gminy i Miasta Wyszogród. Pan Przewodniczący Rady poprosił o odczytanie projektu uchwały nr 109/XIII/2012 w sprawie odwołania Skarbnika GiM Wyszogród.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” radni przyjęli Uchwałę nr 109/XIV/2012. Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Burmistrz przedstawił nową kandydaturę na stanowisko skarbnika – Panią Elżbietę Biernat – pracownika tutejszego Urzędu. Przewodniczący Rady poprosił o odczytanie projektu uchwały nr 110/XIII/2012 w sprawie odwołania Skarbnika GiM Wyszogród.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” radni przyjęli Uchwałę nr 110/XIV/2012. Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W związku z wyborem na wiceprzewodniczącego Pana Sławomira Ząbka członka Komisji Rewizyjnej radni musieli podjąć uchwałę uzupełniającą skład tejże Komisji. Procedura uzupełnienia składu Komisji rewizyjnej przeprowadzona została w sposób jawny. Został zgłoszony radny Andrzej Woźniak do uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej, który wyraził zgodę i tym samym zrezygnował z udziału w posiedzeniach Komisji stałej Komunalnej i Spraw Obywatelskich, których był członkiem od niedawna.

W związku z brakiem dalszych zgłoszeń zamknięto listę kandydatów.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji rewizyjnej. W głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” radni przyjęli Uchwałę nr 111/XIV/2012. Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Wobec braku dyskusji radni przeszli do kolejnych uchwał.

Pani Sekretarz odczytała omawiany na Komisjach projekt uchwały nr 112/XIV/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok. W głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” radni przyjęli Uchwałę nr 112/XIV/2012. Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Agata Szczurowska odczytała omawiany na Komisjach projekt uchwały nr 113/XIV/2012 w sprawie przyjęcia Programu „Strategiczne Ramy Rozwoju Przedsiębiorczości Gminy i Miasta Wyszogród”. W głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” radni przyjęli Uchwałę nr 113/XIV/2012. Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie Pan Artur Kaźmierczak odczytał, również już omawiany na Komisjach projekt uchwały nr 114/XIV/2012 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Wyszogród. Pan Artur Kaźmierczak przekazał najważniejsze punkty proponowanej uchwały, a mianowicie to, iż Gmina wskazała podane gospodarstwa do przetrzymywania bezdomnych zwierząt. Dodał, iż gmina co roku wydaje na to zadanie 11 tyś i w ramach tego ma 4 miejsca w schronisku dla bezdomnych zwierząt i zawsze mamy te miejsca wykorzystane. Radny Andrzej Dobaczewski zaproponował złożenie wniosku o wprowadzenie rejestru zwierząt i czopowania ich.

Pan Przewodniczący zapytał radnych kto jest za przyjęciem wniosku radnego Dobaczewskiego w sprawie rejestru i czopowania. Radni „za” jednogłośnie przyjęli wniosek.

Radni przeszli do głosowania uchwały. W głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” radni przyjęli Uchwałę nr 114/XIV/2012. Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Pani Elżbieta Biernat – nowy Skarbnik odczytała projekt uchwały nr 115/XIV/2012 w sprawie zmian w budżecie. Wobec braku dyskusji nad daną uchwałą radni przeszli do głosowania. W głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” radni przyjęli Uchwałę nr 115/XIV/2012. Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Kolejną uchwałę, która jest obligatoryjna odczytała, również pani Elżbieta Biernat. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wyszogród. W głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” radni przyjęli powyższą Uchwałę nr 116/XIV/2012. Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Pani Elżbieta Biernat odczytała dwie uchwały w jednej sprawie. Pierwsza z nich to wyrażenie zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy i Miasta Wyszogród w 2013 r. Natomiast druga to nie wyrażenie zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy i Miasta Wyszogród w 2013 r.


Radny Wojciech Kuliński zaproponował, żeby wypowiedzieli się sołtysi w tej sprawie.


Pan Sołtys Rębowa wypowiedział się w sposób następujący – to są małe koszty, brakuje na remont dróg, zrobienie parkingu przy cmentarzu. Po co rady sołeckie.


Pan Wojciech Lubiszewski sołtys Ciućkowa stwierdził, iż było to już mówione, że fundusz zostanie przeznaczony na drogi.

Pan Przewodniczący Rady dodał – sprawa ta omawiana była przez 6 miesięcy, ustaliliśmy już harmonogram napraw, a teraz co rezygnujemy?


Wywiązała się dyskusja.

Radny Marek Głowacki – wypowiedział się za przyjęciem funduszu. Zapytał, czy sołtys będzie mógł przyjść po pieniądze np. na „drobny” remont dróg.


Wszystkie sołectwa przekazują drogi.

Pan Burmistrz – pan Artur przedstawił kalkulację napraw dróg. Jak nie będzie funduszu to co likwidować rady sołeckie. Sołtysi wezmą pieniądze i niech naprawią wszystkie drogi. Jeśli trzeba będzie wesprzeć to taką pomoc mieszkańcy na pewno otrzymają.


W kwestii parkingu przy kościele w Rębowie – należy przypomnieć, iż Gmina przekazała ziemię i zjazd, a ksiądz miał kupić kruszec (ok 2-3 tyś), mieszkańcy mieli go rozłożyć. A teraz co? Rada idzie na rękę, a całe ustalenia padają. Gmina parking zrobi, ale nie na zasadzie istnienia bądź nieistnienia funduszu.

Pan Burmistrz – my nie chcemy likwidować, ale dyspozycyjność funduszu jest w rękach rady. Kto ma go wydatkować i jak podejmuje rada.

Sołtys z Rębowa dodał do swojej wypowiedzi: zrobi się 500 m drogi a gdzie jest 10 km rozłożonych na pozostałych koloniach.

Radna Mariola Oliszewska włączyła się do rozmowy stwierdzając, że dużo robi się w Rębowie. A w Słominie nawet główna droga przez wieś nie jest zrobiona.


Burmistrz – utrzymujemy szkołę w Rębowie, 50% dokładamy, inwestujemy w Rębowski Dom Kultury. Rada daje zgodę na pieniądze. W dzieci warto inwestować i dlatego należy im pomagać, dokładamy żeby ta szkoła była.

Radny Andrzej Dobaczewski – rada solecka w Kobylnikach prowadziła rozmowy i ustaliliśmy skupienie tych środków w jednym miejscu. Zapewnienie do pana Burmistrza z przeznaczeniem na drogi wiejskie, ale prosimy o fundusz reprezentacyjny dla wsi.

Pan M. Głowacki zapytał - Fundusz Sołecki – czy to jedyne źródło na sfinansowanie modernizacji dróg?

Nie – pozyskamy środki z zewnątrz odpowiedział pan Burmistrz.

Pan Przewodniczący przeszedł do podejmowania uchwały ponownie został odczytany projekt uchwały w wyrażenie zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy i Miasta Wyszogród w 2013 r.

Zapytał - kto jest za wyrażeniem zgody? 13 radnych wyraziło zgodę, radny Zbigniew Madany wstrzymał się. W głosowaniu jawnym „za” radni przyjęli powyższą Uchwałę nr 117/XIV/2012. Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Pani Sekretarz odczytała projekt uchwały nr 118/XIV/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego części w mieście Wyszogród w rejonie ulicy Czerwińskiej i miejscowości Chmielewo.

Omawiany na komisjach, ale wniesiony dzisiaj do porządku obrad. W głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” radni przyjęli powyższą Uchwałę nr 118/XIV/2012. Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Kolejny projekt uchwały nr 119/XIV/2012, również odczytała Pani Sekretarz w sprawie w przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Drwały, Rakowo, Starzyno.


W głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” radni przyjęli powyższą Uchwałę nr 119/XIV/2012. Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Na koniec podejmowania uchwał pani Elżbieta Biernat odczytała projekt uchwały nr 120/XIV/2012 w sprawie zmiany uchwał 79/X/2012 z dnia 22.12.2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej GiM Wyszogród na lata 2012 – 2022.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” radni przyjęli powyższą Uchwałę nr 120/XIV/2012. Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Punkt 7.


W sprawach różnych radni zgłaszali kandydatów do komisji oszacowania strat rolników. Pan Przewodniczący Rady zaproponował zgłoszenie trzech członków.

Radny Zbigniew Madany powołał, radnego Zbigniewa Boszko.

Zgłoszone zostały także kandydatury radnego Marka Głowackiego i Andrzeja Dobaczewskiego, ale oni nie wyrazili zgody.

Radny Wojciech Kuliński - zgłosił wniosek żeby sołtysi także brali udział w pracach komisji.

W skład komisji ostatecznie weszli radni:

- Przewodniczący Rady GiM Wyszogród Maryś Mieszkowski

- Marek Głowacki

- Józef Zbigniew Boszko

- Janusz Wojciech Kuliński.


Radny Wiesław Tomkiewicz poruszył temat zabierania koszy przez ZGK z ulicy. Zadał pytanie: czy właściciel sklepu jest zobowiązany do utrzymywania pojemnika na śmieci przed swoim sklepem? Burmistrz odpowiedział, iż każdy kto prowadzi działalność musi mieć podpisaną umowę na odbiór śmieci. Dodał także, że kosze, które są na ulicach są dla mieszkańców. To działanie zostało przeprowadzone bez uzgodnienia z Burmistrzem, już monitorowaliśmy, po interwencji kosze wróciły na swoje miejsce.


Pan Wojciech Lubiszewski zapytał czy coś już wiadomo w sprawie domowych oczyszczalni – pan Burmistrz odpowiedział, że są w ocenie.


Radny Andrzej Woźniak – zapytał czy poprawiona będzie uchwała w sprawie wynajmu pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia Pani dr Siemiątkowskiej. Burmistrz odpowiedział, iż jest już umówiony z Panią Siemiątkowską i po rozmowie zostaną ostatecznie ustalone szczegóły.


Radna Mariola Olszewska zadała pytanie kiedy ruszają treningi sztuki walki w Kobylnikach..


Burmistrz odpowiedział, iż już jest podpisana umowa, szczegóły zostaną ustalone przez Panią Dyrektor Szkoły.

Pan Piotr Kafliński – zadał pytanie czy firmy, również będą mogły skorzystać z darmowej odbiórki posegregowanych odpadów? Pan Burmistrz – tak. Gmina podzielona zostanie na 3 sektory. Będą przekazywane informacje kiedy należy przekazać worki. Przeprowadzana będzie zbiórka dużych gabarytów.

Pan Andrzej Woźniak zaproponował, aby wyznaczyć kilka miejsc – dla dużych gabarytów.

Burmistrz dodał, iż Sołtysi wyznaczą miejsca, z których należy odbierać śmieci.


Radny powiatowy Jan Boszko poinformował o zorganizowanym turnieju tenisa stołowego przez pana Starostę.

Przekazał zgromadzonym informację o planowanym spotkaniu w sprawie dróg i drobnych poprawek. Przybliżył także informację o wspieraniu straży przez Pana Starostę.


Punkt 8.


Burmistrz odpowiedział na pytania radnych.

Pytanie radnego powiatowego Jana Boszko – co dalej z mostem? Burmistrz odpowiedział, iż odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele wojewody, starosty, radni, policja. Stwierdzono, że w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy Gmina ma jakiekolwiek prawa do podejmowania decyzji w sprawie mostu. Przedstawiciel stwierdził, że było zawarte porozumienie, natomiast do tej pory nie znaleziono dokumentacji potwierdzającej tę informację. Zwróciliśmy się z prośbą do RZGW przekazanie dokumentacji potwierdzającej zawarcie takiegoż porozumienia. Czekamy na odpowiedź. Na tę chwilę wiemy, iż właścicielem jest Skarb Państwa.

Równocześnie wystąpiliśmy do Inspektora Nadzoru Budowlanego z prośbą o zabezpieczenie terenu wokół mostu. Teren już został zabezpieczony.

Kolejne zadane pytanie dotyczyło obwodnicy w miejscowości Rębowo. Burmistrz wyjaśnił, iż Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad od jesieni do chwili obecnej nie udzieliła odpowiedzi.

Pytanie radnego Andrzeja Dobaczewskiego – czy to prawda, że zaskarżono decyzję środowiskową w sprawie Farmy Wiatrowej? – tak, została oddana do Samorządowego Kolegium Odwoławczego – czekamy na ich decyzję.

Na pytanie radnego Zbigniewa Boszko – dotyczące opłat i ich wysokości przekazywanych do gminy przez Pogotowie, KRUS, Policję i Ośrodek Zdrowia Burmistrz odpowiedział - pogotowie, Policja – nie płacą.

Ośrodek Zdrowia – projekt umowy został przygotowany, gdzie ustalono 10zł netto za m2/miesięcznie. KRUS – dokłada się do opału proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni.


Punkt 9.


Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli protokół z obrad poprzedniej Sesji bez uwag.Punkt 10.


Komisja Wniosków i Uchwał przedstawiła wniosek wynikający z obrad dzisiejszej Sesji.

Wniosek radnego Andrzeja Dobaczewskiego – o wprowadzenie czopowania zwierząt, aby uniknąć problemu bezdomności zwierząt.


Punkt 11.


Na koniec obrad Pan Przewodniczący złożył wszystkim zgromadzonym najlepsze Życzenia na Wielkanoc.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Przewodniczący o godz. 13.30 zamyka obrady XIV Sesji Rady GiM Wyszogród.


Protokołowała:

Agata SzczurowskaInformacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
 • Data udostępnienia w BIP: 2012-04-19 08:37:44
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
 • Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-19 08:37:44
 • Liczba odsłon: 786
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681221]

przewiń do góry