Protokół nr XXIII/2009

z obrad XXIII Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 30 listopada 2009 roku.

Porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

4.Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami.

5.Interpelacje i zapytania radnych.

6.Podjęcie uchwał w sprawach:

- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień

dot. tego podatku na 2010 r.

- obniżenia ceny skupu żyta przyjmowane jako obliczenia podstawy

podatku rolnego na 2010 r.

- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

- określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

- zmian w budżecie GiM.

7. Sprawy różne.

8.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

9.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

10.Zakończenie obrad.

Punkt 1.

O godz. 10-tej Pan Przewodniczący otwiera XXIII Sesję Rady Gminy i Miasta Wyszogród witając radnych, sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli, Pana Burmistrza wraz z pracownikami Urzędu, Kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz Pana Z. Laskowskiego – Prezesa Zarządu ZKG Sp. z o.o.

Pan Przewodniczący serdecznie powitał Pana Michała Boszko – Starostę Płockiego, który bierze udział w dzisiejszej Sesji Rady GiM.

Pan Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdza, że w obradach XXIII Sesji Rady GiM bierze udział 15 radnych co stanowi quorum, przy którym Rada GiM może podejmować prawomocne decyzje i uchwały.

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Punkt 2.

Pan Przewodniczący pyta czy są uwagi co do proponowanego porządku obrad.

Wobec braku uwag co do proponowanego porządku obrad Pan Przewodniczący informuje, że wpłynął projekt uchwały w sprawie przystąpienia GiM Wyszogród do Stowarzyszenia „Mazowsze Chopina” z/s w Sochaczewie.

Pan Przewodniczący zarządza głosowanie proponowanego porządku obrad.

-2-

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli proponowany porządek obrad ze zmianą zgłoszoną przez Pana Przewodniczącego.

Punkt 3.

Komisję Wniosków i Uchwał powołano w następującym składzie:

 1. Radny Maryś Mieszkowski,
 2. Radny Włodzimierz Łopatowski
 3. Radny Wojciech Janczak.

Punkt 4.

Informacje o pracy między Sesjami przedstawił Pan Burmistrz GiM.

W swoim wystąpieniu poinformował zebranych o:

- spotkaniach w jakich uczestniczył – w Senacie i Banku Krajowym.

Spotkanie w Banku Krajowym dotyczyło możliwości zaciągania kredytów oprocentowanych 1,12 % na tzw. prefinansowanie na zadania ujęte w budżecie.

- na dzień dzisiejszy brak jest środków w ramach RPO na wspólny wniosek złożony na budowę 7 km dróg gminnych,

- urządzenie Parku Zamkowa – podpisano z Marszałkiem porozumienie w tej sprawie i do czerwca 2010 roku zadanie to będzie zrealizowane.

- przejście w Kobylnikach i Rębowie. Dyrektor Dąbrowski został w trybie pilnym odwołany ze stanowiska i sprawa się komplikuje, trzeba podjąć działania, żeby te zadania zostały wprowadzone.

- Marcjanka – tereny usługowo – handlowe, Petrochemia realizuje tą działalność, nie będzie tylko strzelnicy, pozostałe zamierzenia będą realizowane.

- Lokalna Grupa Działania pozyskała kwotę 5,5 mln zł, po 200 tys. dla gmin, po 20 i 30 tys. zł mogą pozyskać firmy i osoby fizyczne na rozwój przedsiębiorczości,

- w kwietniu 2010 odbędzie się oficjalne oddanie skarpy wiślanej, nabrzerze przejmie gmina i będzie mogła wydzierżawić je osobom chętnym i zainteresowanym jego zagospodarowaniem.

Pan Burmistrz poinformował, że na dzisiejszej Sesji zatwierdzane będą stawki podatkowe natomiast budżetem Rada GiM zajmie się w grudniu.

Pan Burmistrz poinformował, że budżet jest bardzo trudny. Do oświaty do płac trzeba dołożyć 200 tys. zł, do opieki społecznej brakuje 500 tys. zł. Ostatnio do oświaty dostaliśmy z rezerwy tylko 5 tys. zł.

W dyskusji na temat przedstawionej informacji głos zabrali:

Radny Jan Boszko w sprawie kanalizacji Starego Miasta i wodociągowania ulicy Rybaki.

Pan Burmistrz informuje, że jak przejdzie wniosek to inwestycja ta będzie realizowana. Pan Burmistrz poinformował również, że złożony wniosek na tą inwestycję został wstępnie zakwalifikowany oraz, że w projekcie budżetu ta inwestycja jest ujęta.

-3-

Interpelacje i zapytania radnych zgłosili następujący radni:

Radny Jacek Janczak w sprawie zakresu obowiązków Pana Dyrektora Rygalskiego. Stwierdza, że już dwa miesiące temu chciał się z nim zapoznać a do dziś takiej informacji nie uzyskał. Poza tym chciałby zapoznać się z Regulaminem nagradzania Dyrektorów Szkół.

Radny Z. Madany informuje, że do dziś nie otrzymał odpowiedzi od Pana Rygalskiego na pytanie zadane na Sesji Rady GiM w dniu 29.09.2009 r. w sprawie stypendium.

Poza tym Pan Z. Madany pyta o maszt telefonii komórkowej, który prawdopodobnie ma powstać na Szkole w Rębowie.

Radny M. Mieszkowski uważa, że należałoby wystąpić do Ministerstwa Rolnictwa, żeby naszą gmina została objęta dotacjami do wapnowania gleb.

Radny M. Głowacki w sprawie dopłat do paliwa, jak przedstawia się ta sprawa na naszym terenie.

Punkt 6.

Podjęcie uchwał:

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień dotyczących tego podatku na 2010 rok.

Wobec braku dyskusji na temat przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 170/XXIII/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień dotyczących tego podatku na 2010 rok.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako obliczenia podstawy podatku rolnego na 2010 rok.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym 13 głosów „za”, 1 głos „przeciw” /radny Z. Madany/ i 1 głos „wstrzymujący” /radny M. Głowacki/ przyjęli Uchwałę nr 171/XXIII/2009 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako obliczenia podstawy podatku rolnego na 2010 rok.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Wobec braku dyskusji na temat przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

-4-

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 172/XXIII/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Wobec braku dyskusji na temat przedstawionego projektu uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 173/XXIII/2009 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pani Skarbnik GiM przedstawia projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie GiM.

Pan M. Bieniek informuje, że środki na Klasztorną przeznaczone będą dodatkowe chodniki i wjazdy w tej ulicy.

Wobec braku dyskusji na temat przedstawionej informacji Pan Przewodniczący zarządza głosowanie .

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 174/XXIII/2009 w sprawie zmian w budżecie GiM.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radna E. Biernat przedstawia projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Wyszogród do Stowarzyszenia.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Pan Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli Uchwałę nr 175/XXIII/2009 w sprawie przystąpienia GiM Wyszogród do Stowarzyszenia.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

O godz. 11-tej Pan Przewodniczący ogłasza 15 minutową przerwę w obradach.

O godz. 11.20 wznowiono obrady.

Punkt 7.

W sprawach różnych głos zabrali.

Pan Przewodniczący poinformował, że do Rady GiM wpłynęła od Wojewody skarga Pana Janusza Kicko. Pan Wojewoda zwrócił się do Rady GiM o jej rozpatrzenie w trybie przewidzianym dla Rady GiM.

Pan Przewodniczący poinformował, że na najbliższym posiedzeniu Komisji przedstawi w/w skargę.

-5-

Radny J. Kuliński stawia wniosek, żeby Rada GiM nie odpowiadała na takie pisma i nie zajmowała się tą sprawą. Jest to sprawa między Panem Kicko a Urzędem a nie Radą.

Radny J. Kuliński proponuje, żeby Rada GiM przyjęła taki wniosek i więcej się nie zajmowała obraźliwymi pismami Pana Kicko.

Radny M. Głowacki pyta czy wykupowi pod drogę podlega teren nie należący do rolników.

Radny Jan Boszko pyta kiedy Urząd planuje się przenieść do nowej siedziby po PKO i jakie są zobowiązania gminy wobec byłych właścicieli obecnego budynku.

Pan Burmistrz informuje, że żadna opłata nie jest naliczona jest to jeszcze budynek gminy.

Radny Z. Madany pyta czy coś się dzieje z lokalizacją wiatraków na naszym terenie. Pan Z. Madany informuje, że był w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płocku i należy ludziom uświadomić, że w obrębie 8 km nie może powstać nic, nawet studni nie będzie wolno postawić.

Pan Z. Madny pyta czy do Urzędu wpłynęło pismo od mieszkańców Rębowa.

Pan K. Plichciński pyta:

 • kto ma zabierać liście zgrabione przy chodniku prywatnej posesji.
 • jak przedstawia się zawieranie umów na wywóz nieczystości,
 • czy jest szansa na ułożenie chodnika w ulicy między internatem a LO od schodów do szkoły.

Pan Z. Laskowski - w sprawie obchodów Święta Niepodległości na naszym terenie. Stwierdza, że będzie wyrazicielem woli radnych o nieprzyjemnej sytuacji jaka miała miejsce na tej uroczystości. Uroczystość ta była bardzo ładna dopóki nie wystąpił jeden aktor. Stwierdzenie, że nieobecność na tej uroczystości świadczy o braku patriotyzmu naszych mieszkańców jest niefortunne i obrażające. Pan Z. Laskowski stwierdza, że nie było zaproszeń i informacji o tej uroczystości. Pan Z. Laskowski o tej uroczystości dowiedział się w Kościele.

Pan Przewodniczący stwierdza, że Pan Rygalski jest też człowiekiem i na pewno zrobił błąd ale być może nie zamierzony.

Radny M. Mieszkowski podziękował Panu Sekretarzowi za dopilnowanie i oczyszczenie wyjazdu na trasę mostową z krzaków i gałęzi. Zrobili to pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych.

Pan M. Mieszkowski ponownie zwraca się o spowodowanie oczyszczenia studzienek osadowych na ul. Zamieście ponieważ w czasie opadów deszczu zalewane jest skrzyżowanie.

Poza tym Pan M. Mieszkowski zwrócił się do Pana Burmistrza, żeby uczulił naszą Policję, żeby częściej patrolowała ulice miasta w godzinach wieczornych. Gmina dofinansowała zakup samochodu dla policji i powinni czuć się w obowiązku realizować nasze uwagi i prośby.

-6-

Radny Jacek Janczak podziękował Panu Z. Laskowskiemu za usunięcie części gałęzi z drzew przy ul. Niepodległości.

Pan J. Janczak uważa, że należałoby część drzew w pasie przy chodniku ul. Niepodległości usunąć. Ze względów bezpieczeństwa należy zająć się tym problemem.

Pan W. Lubiszewski - sołtys wsi Ciućkowo podziękował Panu Burmistrzowi, Panu J. Kulińskiemu i pracownikom Urzędu oraz wszystkim, którzy przyczynili się do wykonania modernizacji drogi w Ciućkowie.

Pan J. Kuliński poinformował, że zgłaszają się do niego osoby, które twierdzą, że pracownik ZGK jeździł i zbierał za wodę wypisując jakieś kwitki a tera przychodzą faktury i muszą ponownie płacić. Pan J. Kuliński prosi o wyjaśnienie tej sprawy.

Radny J. Kuliński zwraca również uwagę na parkujący za sklepem Wrzos tuż za pasami samochód, który stwarza niebezpieczeństwo dla osób pieszych przechodzących przez te pasy.

Radny Z. Madany prosi, żeby jeszcze raz przejechała równiarka i wyrównała drogę /trakt orszymowski/.

Pan Z. Laskowski informuje, że obserwuje nowe zjawisko w postaci rozwiązywania umów na wywóz nieczystości. Powstają nowe dzikie wysypiska śmieci, np. przy ul. Czerwińskiej ścięto krzewy i ułożono je przy jezdni i już w tym miejscu mieszkańcy wyrzucają śmieci. Nikt z własnej inicjatywy nie przyjdzie i nie podpisze umowy na wywóz nieczystości. Przychodzą i rozwiązują umowy. Pan Z. Laskowski informuje, że stawki za wywóz nieczystości będą podwyższone po zamknięciu naszego wysypiska odpadów. Informuje również, że jedynie na składowisko pod Drobin będziemy mogli wywozić odpady z naszego terenu.

Pan Z. Laskowski informuje, że ZGK wystawia faktury po przyjęciu wpłat za wodę a osoba która twierdzi, że musi po raz drugi płacić za wodę ma zaległości za poprzedni okres. Sprawa ta była wyjaśniana.

Odnośnie składanych liści Pan Z. Laskowski informuje, że liście te znajdują się na pasie zieleni i właściciel posesji ma obowiązek je uprzątnąć.

Radny M. Majewski informuje, że zgłaszają się do niego osoby, które chcą wycinać drzewa na stadionie. Informuje, że on nie może zezwalać na taką wycinkę bo jest zasada, że Starostwo wydaje pozwolenie i trzeba w zamian za wycięte drzewa posadzić określoną ilość nowych drzewek.

Radny M. Majewski informuje, że koniecznym jest zainstalowanie monitoringu na stadionie LKS ponieważ 7 krzesełek zostało spalonych, niszczona jest murawa stadionu przez osoby jeżdżące na motorach.

Radny M. Majewski poinformował o osiągnięciach drużyny „trampkarzy” LKS Stegny. W mistrzostwach Warszawy zajęli II miejsce. Podziękował wszystkim, którzy przyczyniają się do osiągnięć Klubu, szkołom, NBS w Wyszogrodzie, Urzędowi GiM, Firmie Kaltrus. Podziękował Panu Staroście za okazaną pomoc.

-7-

Radny m. Mieszkowski zwrócił się do Pana Starosty w sprawie wykonania modernizacji drogi powiatowej z Bolina do Gawarca. Jest to odcinek 800. Do granic naszej gminy na terenie Gminy Czerwińsk droga ta jest zmodernizowana, został tylko krótki odcinek na naszym terenie.

Pan M. Mieszkowski uważa, że wspólnie z Gminą Czerwińsk, Starostwem Powiatowym w Płońsku można byłoby ten odcinek zrobić.

Punkt 8.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udzielił Pan M. Bieniek – Zastępca Burmistrza GiM.

Pan m. Bieniek poinformował że:

 • zakres obowiązków Pana Dyrektora Rygalskiego i regulamin przyznawania nagród Dyrektorom Szkół przekazany zostanie przed następnym posiedzeniem Komisji,
 • na Szkole Podstawowej w Rębowie ma być umieszczony przekaźnik internetu, jeszcze nic nie jest podpisane ponieważ Gmina zażądała certyfikatów odnośnie oddziaływania na środowisko,
 • sprawa dopłaty do paliwa zostanie sprawdzona i będzie odpowiedź na ten temat na najbliższej Komisji,
 • odnośnie wykupu pod obwodnicę terenu strugi w Rębowie zostanie to sprawdzone i udzielimy odpowiedzi na piśmie,
 • farmy wiatrowe – Pan M. Bieniek poinformował, że będą uzgodnienia planu zagospodarowania przestrzennego i to mieszkańcy zdecydują czy te wiatraki mają być czy nie.
 • odnośnie wywozu śmieci oraz oczyszczenia studzienek na Zamieściu będzie porozumienie w tej sprawie z Panem Prezesem ZGK i sprawa ta będzie załatwiona.
 • ułożenie chodnika miedzy internatem a LO w miarę możliwości przerobowych gmina będzie to robić.
 • Kierownik Posterunku Policji w Wyszogrodzie w dniu dzisiejszym rozmawiał z Panem Burmistrzem w sprawie zwiększenia patroli nocnych na terenie miasta.
 • Pan M. Bieniek poinformował, że nikt z Gminy nie kierował nikogo po drzewa na stadion oraz, ze obecnie brak jest środków na zainstalowanie monitoringu na stadionie. Na posiedzeniach komisji w styczniu przedstawiona zostanie radnym oferta monitoringu.

W tym punkcie porządku obrad głos zabrał Pan Michał Boszko - Starosta Płocki.

Pan Starosta w sprawie farm wiatrowych poinformował, że jest sporo inwestorów w zakresie energii odnawialnej. W ubiegłym roku odbyło się

-8-

wspólne spotkanie sołtysów, inwestorów i fachowców od ochrony środowiska, które miało na celu wyjaśnienie wszystkich spraw dot. tego tematu. Pan Starosta poinformował, że przy podejmowaniu decyzji budowy farm wiatrowych trzeba być ostrożnym ponieważ są inne możliwości pozyskiwania energii odnawialnej np. z biomasy. Pan Starosta zadeklarował, że jeśli będzie potrzeba to może pomóc w organizacji spotkania w sprawie produkcji energii odnawialnej.

Pan Starosta stwierdził, że zrobiono chodnik w ul. Niepodległości ale tylko do szkół. Uważa, że będzie życzliwość w tym temacie i na pewno ułożony zostanie chodnik chociaż do cmentarza.

Odnośnie dopłat do wapnowania gleb Pan Starosta poprosił o pismo w tej sprawie i zapewnił, że Starostwo będzie wspierać, żeby Gmina Wyszogród takie dopłaty dostała.

W sprawie modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Wyszogród Pan Starosta poinformował, że Starostwo najmniej buduje dróg wspólnie z Gminą Wyszogród. W ciągu 4 lat zbudowano tylko 1 km drogi. Gmina wypowiedziała się, że w roku 2009 nie ma możliwości współfinansowania modernizacji drogi powiatowej.

Pan Starosta poinformował, że drogi Rębowo – Orszymowo, Rakowo i Słomin mogłyby wejść do planu modernizacji. Natomiast droga w Pozarzynie by odpadła, ponieważ ta droga uzyskałaby przy jej kwalifikacji małą ilość punktów.

Pan Starosta zapewnił, że dla Wyszogrodu będzie się starał pewne zadania wprowadzić. Będą ogłaszane przetargi i niejednokrotnie jest 40 % taniej niż w kosztorysie. I jeśli będzie porozumienie to Pan Starosta postara się pewne oszczędności zebrać dla Wyszogrodu. Jest zasada, że udział środków Starostwa i Gminy to 50 % do 50% i nie ma od niej żadnego odstępstwa. Poza tym muszą być w tym temacie uchwały Rady GiM przed ogłoszeniem przetargu.

Pan Starosta poinformował, że otrzymał z Gminy pismo, z którego treści wynika, że gmina deklaruje kwotę 500 tys. zł na drogi:

- Rakowo 1,9 km - 200 tys. zł,

- Rębowo 2,2 km - 100 tys. zł, /koszt 1 mln zł/

- Pozarzyn 2,6 km - 100 tys. zł, /koszt 2 mln zł/

- Bolino 800 m - 100 tys. zł. /koszt 400 tys. zł/

Pan Starosta uważa, że to pismo jest niepoważne i apeluje, żeby Rada zdecydowała, którą drogę robić. Może zwiększyć kredyt i zrobić drogę w Rębowie do granic Orszymowa. Pan Starosta uważa, że droga w Rakowie powinna być dokończona.

Poza tym Pan Starosta informuje, że nie ma możliwości wyłamania się i zmianę zasady 50 % do 50 %. Starostwo ma 800 km dróg powiatowych i też boryka się z trudnościami finansowymi.

-9-

Pan Starosta stwierdza, że dobrze, że zaplanowano środki ale trzeba wskazać drogę, którą Gmina chce modernizować. Poza tym stwierdził, że ze wszystkich gmin w powiecie są uchwały rad i porozumienia odnośnie modernizacji dróg powiatowych tylko nie ma tych dokumentów z Gminy Wyszogród.

Pan Starosta zaproponował, żeby drogę w Pozarzynie przejąć na gminę, wówczas Starostwo może jakieś środki dołożyć do tej drogi.

Odnośnie drogi z Bolina do Gawarca Pan Starosta poinformował, że od kilku lat Starosta Płoński, Wójt Gminy Czerwińsk i mieszkańcy domagają się modernizacji odcinka drogi położonej na terenie Gminy Wyszogród. Oferują nawet pomoc finansową ale nie honorowo jest brać pieniądze od innej gminy i powiatu. Koszt tego odcinka to 400 tys. zł – 200 tys. zł Powiat i 200 tys. Gmina Wyszogród.

W sprawie Szkół Pan Starosta poinformował, że dopóki będą dzieci Szkoła Rolnicza w Ciućkowie będzie. Zaprosił do LO i zaproponował odbycie w tej szkole Sesji Rady GiM. Poinformował, że Szkoła ta zostanie doinwestowana.

Pan Starosta poinformował również, że Starostwo pomaga również organizacjom sportowym na organizacje imprez propagujących kulturę fizyczną. Organizacje sportowe z Wyszogrodu mogą się również o taką pomoc do Starostwa zwracać.

Są również pieniądze na aktywizację osób bezrobotnych, możemy takie osoby kierować i za nie zapłacić.

Na zakończenie swojej wypowiedzi Pan Starosta stwierdził, że jest zbudowany spokojem, kulturą i dociekliwością radnych. Nawet z trudnymi pytaniami radni potrafią sobie poradzić. Podziękował za zaproszenie i zapewnił, że w miarę możliwości będzie starał się uczestniczyć w obradach Sesji Rady GiM Wyszogród jeśli nie będą odbywać się we wtorki i środy.

Pan Przewodniczący podziękował Panu Staroście i zapewnił, że propozycja w sprawie modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Wyszogród zostanie dopracowana i przedstawiona Panu Staroście.

Radny Z. Madany informuje, że radni dostali „rozpiskę” 100 tys. na tą drogę 100 tys. na tą, żeby wszystkich załagodzić. Pan Z. Madany pyta czy są realne szanse znalezienia środków na drogę Rębowo – Orszymowo. Informuje, że Rada Sołecka w Rębowie debatowała między innymi na ten temat i Sołtys z Rębowa miał dostarczyć pismo do Urzędu.

Radny Z. Madany stwierdza, że wstydem jest droga w Bolinie do Gawarca ale to samo odnosi się do drogi Rębowo – Orszymowo. Na terenie Gminy Mała Wieś droga jest zrobiona a na terenie Gminy Wyszogród nie. Stwierdza, ze jeśli teraz ta droga nie zostanie zrobiona to nie będzie zrobiona nigdy.

Pan Starosta uważa, że warto wziąć kredyt na dobre zadania. Proponuje zwiększyć udział 50 % do drogi w Rakowie i Rębowie i zostawić

-10-

te 100 tys. zł do Bolina już bez zwiększenia udziału. Jeśli byłoby takie porozumienie to Pan Starosta zapewnia, że te 2 drogi w przyszłym roku uda się zrobić. Pan Starosta poprosił o zastanowienie się i zakończenie tej sprawy honorowo.

W tym punkcie porządku obrad radny W. Łopatowski przedstawia wnioski z obrad XXIII Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród.

 1. Wystąpić do Ministerstwa i Rozwoju Wsi o objęcie Gminy Wyszogród dopłatami do wapnowania gleb.

Punkt 9.

Protokół z obrad poprzedniej Sesji przyjęto bez uwag.

Punkt 10.

Pan Przewodniczący Rady GiM godz. 13.30 zamyka obrady XXIII Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród.

 

Protokołowała:                                     Przewodniczący Rady Gminy i Miasta

Izabela Boszko                                     Wyszogród

                                                           Józef Zbigniew Boszko

 

 

 


 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-01-12 09:21:05
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-12 09:21:05
 • Liczba odsłon: 749
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2668961]

przewiń do góry