OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT

Burmistrz Miasta i Gminy Wyszogród

Zaprasza do składania ofert na:

 

OPRACOWANIE TREŚCI MERYTORYCZNYCH DO PRZEWODNIKA TURYSTYCZNEGO PO ZIEMI WYSZOGRODZKIEJ

Wyszogród , dnia 09.10.2014   r.


Zamawiający:

 

Nazwa: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

Adres pocztowy:  ul. Rębowska 37,

Miejscowość: Wyszogród

Kod pocztowy: 09-450

Województwo: mazowieckie

Telefon: 024 23 11 020

Faks: 024 23 11 024.

Adres strony internetowej na której zamieszczono ogłoszenie: https://ugimwyszogrod.bip.org.pl/

Tytuł Projektu:

 

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy i Miasta Wyszogród w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego RPO WM 2007 – 2013, Numer Projektu: RPMA.06.02.00-14-017/13.

 

Tytuł zamówienia: Zadanie w ramach projektu

OPRACOWANIE TREŚCI MERYTORYCZNYCH DO PRZEWODNIKA TURYSTYCZNEGO PO ZIEMI WYSZOGRODZKIEJ

Przedmiot zamówienia:

W ramach realizacji zadania przewiduje się opracowanie treści merytorycznych do  Przewodnika Turystycznego Po Ziemi Wyszogrodzkiej.

 

Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca w ramach zadania zapozna się z informacjami źródłowymi dotyczącymi historii Ziemia Wyszogrodzkiej, a przygotowane treści merytoryczne będą oddawała ducha i charakter Ziemi Wyszogrodzkiej.

 

Wymagania:

1.       Zakres treści merytorycznych do opracowania:

a)      Wstęp, zarys historii Ziemi Wyszogrodzkiej z uwzględnieniem zmian administracyjnych na przestrzeni wieków. Informacja o badaniach archeologicznych i stanowiskach archeologicznych na tym terenie oraz opis znalezisk luźnych, również tych znajdujących się w innych muzeach.

b)      Rola Wisły dla rozwoju tego regionu

c)       Mapa ze szlakami turystycznymi i ilustrująca ważniejsze obiekty  zabytkowe na terenie dawnej Ziemi Wyszogrodzkiej.

d)      Mapa przedstawiająca dawne szlaki komunikacyjne

e)      Wielokulturowość tego obszaru

Osadnictwo żydowskie

Olenderskie

Niemieckie

f)       Zdjęcia ważniejszych zabytków ruchomych i obiektów

g)      Przyroda środkowej Wisły

h)      Podsumowanie w języku angielskim

2.       Treści zostaną dostarczone Zamawiającemu w edytowalnej formie elektronicznej [format word]  oraz w formacie pdf.

 

Termin realizacji zamówienia:

12 listopada 2014 r.

 

Zasady odbioru przedmiotu zamówienia opisano we wzorze Umowy stanowiącej załącznik Nr 2 do Ogłoszenia.

Kryterium oceny:

Kryterium najniższej ceny:  100% cena.

Miejsce składania ofert:

 Kancelaria Ogólna Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród

Forma złożenia ofert:

Pisemna. Wykonawcy przedstawiają ofertę na Formularzu oferty – Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia.

 

1.     Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

2.     Wszystkie strony oferty muszą być parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i kolejno ponumerowane, począwszy od numeru 1 na pierwszej stronie oferty.

3.     Kartki oferty muszą być połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację.

4.     Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

5.     Oferta musi być umieszczona w dwóch kopertach.

6.     Koperta zewnętrzna musi być zaadresowana na Zamawiającego, na adres podany na wstępie oraz musi posiadać oznaczenia:

Oferta na: OPRACOWANIE TREŚCI MERYTORYCZNYCH DO PRZEWODNIKA TURYSTYCZNEGO PO ZIEMI WYSZOGRODZKIEJ

Nie otwierać przed:  16 października 2014 r., godz. 12.00

7.    Koperta wewnętrzna oprócz opisu j.w. musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby Zamawiający mógł ją odesłać w przypadku stwierdzenia, że została złożona po terminie.

Wymagane Załączniki do Oferty:

§  Dokument rejestrowy [KRS, EDG, inny równoważny dokument rejestrowy]

§  Pełnomocnictwo do złożenia oferty – jeśli oferta nie jest podpisana przez osoby wskazane w dokumencie rejestrowym

§  Wykazy i oświadczenia wskazane w formularzu oferty i stanowiące załączniki do niej.

Termin złożenia ofert:

 

Termin związania ofertą:

Termin złożenia oferty:    16 października  2014 r. do godz. 12.00

Termin związania ofertą: 30 dni

Wymagania dla wykonawców

1.    Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponować co najmniej jedną osobą wskazaną do realizacji zamówienia, która posiada wykształcenie historyczne i ma w dorobku co najmniej dwie publikacje na temat historii regionu północnego Mazowsza (książki, artykuły, ect.)

W celu potwierdzenia spełnienia warunków w pkt. 1   Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z pkt.  12 Formularza Oferty, stanowiącego Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

2.     Wykonawca musi posiadać uprawnienia i koncesje do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

3.     Wykonawca musi być w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia

4.     Na dzień składania oferty Wykonawca nie może posiadać zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków w pkt. 2 – 4  Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z pkt.  7 – 11 Formularza Oferty, stanowiącego Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

Informacje o umowie

Zgodnie z załączonym wzorem umowy. Załącznik  nr 2 do Ogłoszenia.

Inne informacje:

1.     Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2.     Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty.

3.      

 

Zatwierdzam

 

Mariusz Bieniek

Burmistrz Miasta i Gminy Wyszogród

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Ogłoszenia

Formularz Ofertowy

 

Pieczęć wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

POSTĘPOWANIE NA WYBÓR WYKONAWCY

na zadanie pn.:

OPRACOWANIE TREŚCI MERYTORYCZNYCH DO PRZEWODNIKA TURYSTYCZNEGO PO ZIEMI WYSZOGRODZKIEJ

Wykonawca/ Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie:

(opis ze względu na siedzibę)

 

1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy :

_______________________________________________________________________________

 

2. Zarejestrowany adres Wykonawcy :

_______________________________________________________________________________

 

3. Numer  telefonu : ____________________________________

 

4. Numer Faxu:  ________________________________________

 

5. Adres e-mail:_________________________________________

 

6.Adres do korespondencji

_______________________________________________________________________________

 

 

 

Nawiązując do Ogłoszenia o zamówieniu realizowanym w zgodnie z zasadą konkurencyjności na zadanie pn. OPRACOWANIE TREŚCI MERYTORYCZNYCH DO PRZEWODNIKA TURYSTYCZNEGO PO ZIEMI WYSZOGRODZKIEJ oferuję, wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w Ogłoszeniu i Załącznikach.

 

w kwocie brutto _____________________________________________

(słownie: ___________________________________________________)

w kwocie netto ______________________________________________

(słownie: ___________________________________________________)

Stawka VAT _______________%

 

 

1)       Oświadczam, że w pełni akceptuję wszystkie warunki określone w Ogłoszeniu i Załącznikach, w tym wyrażam zgodę na przyjęcie warunków umowy, określonych w Załączniku Nr 2 do Ogłoszenia.

2)       Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w Ogłoszeniu.

3)       Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres wskazany w Ogłoszeniu, tj. przez okres 30 dni

4)        Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia siłami własnymi.

5)       Oświadczam, że występuję w niniejszym postępowaniu jako: osoba  fizyczna/osoba prawna/jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej/konsorcjum.*

6)       Oświadczam, że podpisuję niniejszą ofertę jako osoba do tego upoważniona na podstawie załączonego: pełnomocnictwa / odpisu z ewidencji działalności gospodarczej/ odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego*.

7)       Oświadczam, że posiadam uprawnienia i koncesje do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

8)       Oświadczam, iż posiadam wiedzę i doświadczenie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

9)       Oświadczam, iż dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

10)   Oświadczam, iż jestem w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizacje zamówienia

11)   Oświadczam, iż na dzień złożenia oferty nie posiadam zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego.

12)   Oświadczam, iż w realizacji zamówienia uczestniczyć będzie:

a)        Pan/Pani …………….. posiadająca wykształcenie: …………………………….. oraz posiadający/ca następujący dorobek w postaci publikacji na temat historii regionu północnego Mazowsza: ………………………………………. Podstawą dysponowania Panem/Panią przy realizacji zamówienia będzie ……. …………….

b)       Pan/Pani …………….. posiadająca wykształcenie: …………………………….. oraz posiadający/ca następujący dorobek w postaci publikacji na temat historii regionu północnego Mazowsza: ………………………………………. Podstawą dysponowania Panem/Panią przy realizacji zamówienia będzie ……. …………….

 

 

 

Załączniki do Formularza Oferty:

1.Dokument rejestrowy …………………………………………………………………………………. (wskazać  nazwę dokumenty rejestrowego oraz załączyć kopię podpisana przez osobę upoważnioną).

2.Pełnomocnictwo dla Pana/Pani ………………………. (Jeśli dotyczy. Dokument pełnomocnictwa należy załączyć w oryginale)

3.Inne : ………………………………………………………………..

 

 

(*niepotrzebne skreślić)

 

 

 

Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy

 

 

_____________________________________

                                                                                              ( data, podpis, pieczęć)

 

 

 

ogloszenie_2_przewodnik_ziemia_wyszohgrodzka_tresci
formularz_ofertwoy_przewodnik_ziemia_wyszogrodzka_edytowalna
wzor_umowy_przewodnik_ziemia_wyszogrodzka_tresci_2Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-10-09 14:37:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-09 14:37:26
  • Liczba odsłon: 787
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680733]

przewiń do góry