Wyszogród 03.11.2005r

PP-7330-112/05

DECYZJA Nr 32a/2005

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 89 i art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 50 ust.1 i art.51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.07.2005r Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej:

przebudowę drogi gminnej Nr ewid. 258 relacji Kobylniki - Bziny we wsi Kobylniki i Bziny w gminie Wyszogród

USTALAM

następujące warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego:

 1. Rodzaj inwestycji: przebudowa drogi gminnej Nr ewid. 258 relacji Kobylniki – Bziny w gminie Wyszogród. Przedmiotowa inwestycja obejmuje: przebudowę drogi na odcinku o długości ok. 0,5km od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 236 do wsi Bziny, wykonanie poboczy żwirowych i odtworzenie rowów przydrożnych.
 2. WARUNKI ZABUDOWY I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH I ODRĘBNYCH ORAZ Z ANALIZY w zakresie warunków zawartych w art. 53 ust. 3 pkt 1-2 oraz art. 54 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717)

 1. stan faktyczny i prawny terenu: teren po którym przebiega inwestycja stanowi działka Nr ewid. 258 będąca własnością Gminy i Miasta Wyszogród – droga publiczna, oraz działki przyległe do drogi o funkcji zabudowy zagrodowej i rolniczej przestrzeni produkcyjnej będące własnością prywatną,
 2. funkcja zabudowy: droga publiczna,

c) warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

  • lokalizację inwestycji ustala się z wykorzystaniem naturalnie wytyczonego szlaku drogowego, w liniach rozgraniczających drogi gminnej o szerokości 15m,
  • minimalna szerokość jezdni 4,5m,
  • skrzyżowanie z drogą powiatową i drogami gminnymi zgodnie z przepisami odrębnymi,
  • ograniczenie ingerencji w zieleń wysoką,
  • stosowanie materiałów posiadających atest jakości do stosowania w drogownictwie,
  • obowiązek rekultywacji najbliższego otoczenia drogi po zakończeniu robót,

 1. warunki ochrony środowiska:

 • teren inwestycji nie jest objęty prawną formą ochrony przyrody,
 • inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być wymagane sporządzenie raportu OOŚ,
 • uporządkowanie rowów przydrożnych i poboczy,

 1. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków: nie dotyczy,
 2. obsługa w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

 • odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo do istniejących, przebudowywanych rowów przydrożnych
 • dla projektowanej inwestycji zachować odległości od wszelkich istniejących sieci i urządzeń podziemnych i naziemnych wynikające z przepisów szczególnych,

 1. w celu ochrony interesów osób trzecich obiekty i roboty budowlane mogą być realizowane wyłącznie na zasadach przewidzianych w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami),
 2. lokalizację inwestycji – drogi oznaczono na mapie sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:10000 stanowiącej załącznik Nr 1 do decyzji;
 3. Projektowanie i realizacja drogi zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2.03.1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430),
 4. Obiekty budowlane odpowiadać muszą przepisom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.), oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7.04.2004r zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109),
 5. Projekt budowlany musi spełniać warunki Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120),

UZASADNIENIE

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród wystąpił z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: przebudowę drogi gminnej relacji Kobylniki – Bziny na dz. Nr ewid. 858 w gminie Wyszogród.

Rozpatrując niniejszą sprawę stwierdza się, iż stosownie do art. 50 ust.1 i art.51 ust. 1 pkt 2 i w związku z art. 56 ustawy z dnia 27.03.2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717) celem decyzji jest ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w oparciu o przepisy w/w ustawy.

W związku z art. 71 ust.3 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska i mając na względzie wymagania ochrony walorów krajobrazowych i kształtowania ładu przestrzennego (art.54 ust.1 pkt 2a ustawy z dnia 27.03.2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) określono wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego dla inwestycji, które umieszczono w pkt 2c niniejszej decyzji mając na uwadze kształtowanie ładu przestrzennego. Poprawa obsługi komunikacyjnej mieszkańców wsi Bziny wymaga utwardzenia nawierzchni drogi gminnej, poprawy jej standardu technicznego, co skutkuje podniesieniem poziomu bezpieczeństwa użytkowników drogi. Przedmiotowa inwestycja usprawni powiązania lokalne gminy, płynność ruchu i zlikwiduje zjawisko pylenia w czasie jazdy po drodze gruntowej, co wpłynie korzystnie na środowisko.

W sprawie wydania przedmiotowej decyzji wszczęto postępowanie administracyjne w dniu . 03.10.2005 zawiadamiając o planowanej inwestycji strony postępowania. W terminie 7 dni nie wpłynęły uwagi do sprawy.

W wyniku analizy ustalono, że wniosek spełnia wymogi do wydania decyzji, żaden przepis prawa materialnego nie stoi na przeszkodzie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wnioskowanego przedsięwzięcia. Biorąc pod uwagę powyższe argumenty orzeczono jak w sentencji.

                                                    POUCZENIE

 1. Niniejsza decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
 2. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją ustalającą warunki zabudowy.
 3. Stosownie do art. 28 i art. 33 ust. 2 oraz art. 34 ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami) roboty budowlane na wskazanym terenie można rozpocząć na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
 4. Po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę inwestor będzie zobowiązany do poniesienia kosztów realizacji ewentualnych roszczeń, o których mowa w art. 36 oraz art. 37 w związku z art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), o ile roszczenia te będą skutkiem niniejszej decyzji.
 5. Niniejsza decyzja wiąże organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę.
 6. Decyzja niniejsza jest wydana po uzyskaniu następujących uzgodnień stosownie do art: 53 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.):

 • z Zarządem Dróg Powiatowych w Płocku, Nr ZDP.T.5451-1/210/05 z dnia 11.10.2005r – bez uwag.
 • z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych – Oddział w Płocku, Nr EKP/P-7323-873/1/621/05 z dnia 07.10.2005r – bez uwag ( teren nie zmeliorowany ).

 1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Załącznik: mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:10000

 

Otrzymują:

1.Urząd Gminy i Miasta Wyszogród,

2. Sołtys Wsi Kobylniki- Pan Roman Pawlak

 

 

Sporządziła: mgr inż. Alicja Pejta-Jaworska

Okręgowa Izba Urbanistów

z siedzibą w Warszawie WA-154

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-12-06 09:26:48
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2005-12-06 09:26:48
 • Liczba odsłon: 640
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671427]

przewiń do góry