UGiM.271.16.2017                                                                        Wyszogród, dn. 28.07.2017 r.

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 30 000 euro, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z dn. 2013 r. poz. 907  z późn. zm. )

 

I.     ZAMAWIAJĄCY

Gmina i Miasto Wyszogród

ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród

NIP: 774-32-11-407, REGON: 611015508

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1.      Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych – wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych do 3 szkół w gminie Wyszogród, tj. Szkoły Podstawowej w Rębowie, Szkoły Podstawowej w Kobylnikch i Szkoły Podstawowej w Wyszogrodzie w ramach projektu „Rozwój kompetencji najmłodszych mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród”, które otrzymały dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1. Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkie urządzenia/produkty powinny być fabrycznie nowe, tzn. że żadna część składająca się na dane urządzenie nie może być wcześniej używana. Zamawiający wymaga od wykonawcy, dostarczenia własnym transportem zakupionych towarów (urządzeń/produktów).

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia sprzętu pod względem jakości, estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa z opisem zawartym w załącznikach do niniejszego zapytania.

2.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr. 2.

 

3.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

4.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Termin wykonania zamówienia: 14 dni od otrzymania zlecenia przez Wykonawcę.

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

            Oferta powinna być:

            - złożona na formularzu załączonym do niniejszego zapytania – Załącznik nr 1.

            - opatrzona pieczątką firmową;

            - posiadać datę sporządzenia;

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, adres email;

            - podpisana czytelnie przez wykonawcę, złożona w formie pisemnej.

 

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1.    Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: k.caban@wyszogrod.pl , poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród ( z dopiskiem Oferta na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych)  , lub osobiście  w Kancelarii Ogólnej do dnia 7 sierpnia 2017r., do godz. 10:00 (liczy się data wpływu do urzędu), - na załączonym formularzu do zapytania.

2.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: najniższa cena.

           

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej  lub poczty tradycyjnej oraz poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz stronie BIP tutejszego urzędu.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

 

1.      Zapłata za usługę nastąpi w ciągu 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury przesłanej na adres Zamawiającego.

 

 

 

2.      Całość wydatków będzie finansowana w 100% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

3.      Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie - bez podawania przyczyn, w szczególności bez wyłonienia najkorzystniejszej oferty, a także po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty, a przed zleceniem realizacji zamówienia i/lub zawarciem umowy.

4.      Dodatkowych informacji udziela :

      - Kinga Caban pod numerem telefonu 24 267 26 31,

       oraz adresem email:  k.caban@wyszogrod.pl

 

IX. ZAŁĄCZNIKI

 

1.      Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.

2.      Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia- Załącznik nr 2.

 

 

                        

                           

                                                                          Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

                                                                                                          Jan Boszko


zapytanie_ofertowe
zalacznik_nr_1
zalacznik_nr_2


Wyszogród, 8 sierpień 2017 r. 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy: : „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych – wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych”.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na - Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych – wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych wpłynęły 4 oferty.

 

 

Ofertę złożyły następujące firmy:

 

1.      Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak

Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów

 

2.      Grupa MAC S.A.

ul. Witosa 76, 25-561 Kielce

 

3.      Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.K.

ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź

 

4.      Tesora Marzena Paczyńska

ul. Cieszyńska 367/201, 43-300 Bielsko-Biała

 

 

 

Po analizie ofert  wniesionych w terminie tj. do  dnia 07.08.2017r. do godz. 10:00  zleceniodawca stwierdził poprawność ofert pod względem formalno-prawnym.

 

Zamawiający przy obliczaniu kryterium brał pod uwagę:

- najkorzystniejszą cenę – 100 %

 

Punktacja za ceny kolejnych ofert odbyła  się wg wzoru: 

                                             

 

                                                   Najniższa cena oferty

          Kryterium cena    =      ------------------------------ x 100 pkt.

                                                   Cena badanej ofert

 

 

Tabela oceny złożonych ofert

 

Numer

oferty

Liczba pkt w kryterium: cena

100 pkt

 Suma punktów:

Max. 100 pkt

1

73,53

73,53

2

92,60

92,60

3

76,60

76,60

4

100

100

 

 

Zamówienie zostało udzielone firmie:

 

Tesora Marzena Paczyńska

ul. Cieszyńska 367/201,

43-300 Bielsko-Biała

 

Zobowiązującej się do realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości : 62 549,68 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści dziewięć 68/100 )

 

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Boszko    


  informacja_z_otwarcia_ofert
Wyszogród, dn. 09.08.2017r.

 

 

UGiM.271.16.2017   

                       

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych – wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych”.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

 Gmina i Miasto Wyszogród, działając w oparciu o  art. 93 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zawiadamia co następuje:

 

1.      W trakcie prowadzonego postępowania przetargowego o wartości poniżej 30 000,00 euro (zapytanie ofertowe) znak sprawy: UGiM.271.16.2017 z dnia 28.07.2017 r., w dniu 9 sierpnia 2017 r. Zamawiający w treści zapytania ofertowego wykrył istotne błędy, które w sposób znaczący wpływają na zakres zamówienia. Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania, posiłkując się wykładnią art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP.

 

2.      Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy”.

 

3.      W związku z zaistnieniem okoliczności wskazanej w pkt. 1. Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania.

 

 

 

 

   Burmistrz              

Gminy i Miasta Wyszogród

/-/ Jan Boszko                       

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-07-28 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-09 20:06:26
  • Liczba odsłon: 679
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680802]

przewiń do góry