Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór

na wolne stanowisko urzędnicze: pracownik socjalny 

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie

na czas określony –

w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy

 

I. Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria formalne:

 

Wymagania niezbędne /konieczne/:

 

1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.

2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3. Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodne z art. 116 i    
    art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 163)  
    tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

    - ukończone kolegium pracowników służb społecznych;

    - ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna;

    lub do dnia 31 grudnia 2013r.:

    - ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika    
    socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka  
    społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

4. Znajomość przepisów z zakresu: Ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw i rozporządzeń
    związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego.

5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia 
    publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Dobra znajomość obsługi komputera.

 

Wymagania dodatkowe:

 

1. Umiejętność interpretowania i korzystania z przepisów prawa.

2. Łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich.

3. Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, terminowość, komunikatywność.

4. Umiejętność pisania i redagowania tekstów.

 

II. Do głównych zadań wykonywanych na w/w stanowisku należeć będzie:

 

Wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; w szczególności: dokonywanie prawidłowych ocen sytuacji potrzebujących pomocy, określanie przyczyn ich trudnej sytuacji bytowej, planowanie form pomocy, stosowanie metod i technik w pracy socjalnej, monitorowanie i okresowa ocena wyników podjętych działań, współpraca z innymi specjalistami.

 

 

III. Warunki pracy na w/w stanowisku:

 

Praca w siedzibie MGOPS Wyszogród i w terenie, praca przy komputerze, stanowisko pracy na parterze, brak dostosowania toalet dla potrzeb niepełnosprawnych.

 

IV. Inne informacje

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MGOPS, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

V. Wymagane dokumenty:

 

a) list motywacyjny,

b) życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów),

d) dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie  zaświadczeń

    o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje),

e) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
    z pełni praw publicznych,

f)  oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów
    rekrutacji,

g) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
    przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

    (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia
    z Krajowego Rejestru Karnego),

h) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy

    zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, jeżeli znajdą się w gronie najlepszych
    kandydatów.

 

VI. Rekrutacja prowadzona będzie w formie rozmowy kwalifikacyjnej i testu

       sprawdzającego wiedzę.

 

Po upływie terminu składania ofert zostanie ogłoszona w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lista kandydatów spełniających wymagania formalne.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Procedura naboru odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych /t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 1202 z późn. zm./.

Komplet dokumentów aplikacyjnych w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: "Pracownik socjalny”, z podaniem adresu do korespondencji i numeru telefonu, należy składać w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, w Kancelarii Ogólnej pok. nr 4 lub drogą pocztową na adres:

Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.12.2016r. do godz. 1200  (liczy się data wpływu do Urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą

rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.ugimwyszogrod.bip.org.pl oraz na tablicy informacyjnej w MGOPS Wyszogród, ul. Rębowska 42.

 

 

 

                                                                        28-11-2016 Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka

                                                                                 Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie

                                                                                             Grażyna Piotrowska

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie
ul. Rębowska 42
09-450 Wyszogród

 

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko:
Pracownik socjalny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie.

 

Informuję, iż w związku z brakiem złożonych dokumentów aplikacyjnych na stanowisko: pracownik socjalny, procedura naboru została zakończona.

 

 

 

                                                           09.12.2016r. Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

                                                                                     Grażyna Piotrowska


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-11-28 10:06:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-09 22:54:21
  • Liczba odsłon: 973
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674555]

przewiń do góry