Uchwała nr 90/XII/2012

Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie  z dnia 20.01. 2012 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr. 78/X/2011 z dnia 22.12.2011 r. na rok 2012

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)  oraz art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) Rada Gminy i Miasta w Wyszogrodzie uchwala, co następuje:

§ 1

 

W Uchwale Budżetowej Gminy i Miasta w Wyszogrodzie na rok 2012 Nr. 78/X/2011

   z dnia 22 grudnia 2011 roku Rada Gminy i Miasta wprowadza  następujące zmiany

 

 

1)   Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę   1 493 607,13 

       Plan dochodów budżetu  Gminy i Miasta ogółem wynosi    18 236 407,13 zł.

a)      dochody bieżące  zwiększa się o kwotę 580 841,13 zł tj. do kwoty 15 790 703,13 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn.  Dochody na 2012 rok.

b)     dochody majątkowe  zwiększa się o kwotę 912 766 zł  tj. do kwoty 2 445 704 zł.

      zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik

      nr 1 do Uchwały Budżetowej pn.  Dochody na 2012 rok.

 

2)  Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę  1 596 707,13  zł.

     Plan wydatków budżetu    Gminy i Miasta ogółem wynosi  18 798 707,13 zł.

a)      wydatki bieżące zwiększa się o kwotę  582 841,13  i zmniejsza się o kwotę 68 600 zł tj. do  kwoty 14 852 823,13 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2  do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2012 rok.

b)     wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę  1 082 466    tj. do kwoty 3 945 884 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2  do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki   majątkowe.

 

3)     Zwiększa  się przychody budżetu § 950  do kwoty  979 500 zł

         zgodnie z  załącznikiem nr. 3  zmieniający załącznik nr.3 do Uchwały Budżetowej

          na 2012r.

 

4)            Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 103 100 zł tj. do kwoty 562 300 zł, który

          będzie pokryty  przychodami z:

a)      kredytów w kwocie 459 200 zł

b)     innych źródeł (wolne środki) -  103 100 zł      

 

 

5)            Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy i Miasta na zadania

          inwestycyjne na 2012 rok zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

          zmieniającym załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadanie

          inwestycyjne na 2012 rok.

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-02-09 15:12:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-09 15:12:40
  • Liczba odsłon: 926
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2668992]

przewiń do góry