UgiM 3041/K. 2.2014 Wyszogród,03.11.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród zaprasza do składania oferty na dostawę materiałów biurowych w 2015r. Dla Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie , wykaz materiałów biurowych stanowi załącznik nr.1 do pisma.

Termin składania ofert: 18.11. 2014r. Do godz. 9.00

Miejsce składania ofert: Kancelaria Ogólna UGiM Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród

Forma składania ofert: pisemna

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są :

UGiM Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, tel. 24/ 267 -26 - 00

Kryterium wyboru: najniższa cena – 100%

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 000 euro.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Załącznik nr 1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiekszenia o 20 % ilości asortymentu zamówienia w zależności od zapotrzebowania na materiały biurowe dla Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie.

Do kontaktu z oferentami upoważniona jest Urszula Caban tel. 24/ 267-26-00

Ofertę należy złożyć na adres: Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

ul. Rębowska 37 , 09-450 Wyszogród

w kopercie z oznaczeniem : Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych

Nie otwierać przed dniem 18 listopad 2014r. Przed godz. 9.00

w pok. Nr. 4 / Kancelaria/ do dnia 18.11.2014do godz. 9.00

Z wybranym oferentem zastanie podpisana umowa w miejscu i terminie podanym przez Zamawiającego.


Z a t w i e r d z a m:

......................................

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe na materiały biurowe – wyszczególnione materiały biurowe.

 2. Formularz ofertowyFORMULARZ OFERTY
dla Zamówienia wykonania -dostawę

PROWADZONEGO W TRYBIE POZAUSTAWOWYM ZGODNIE Z ART. 4, UST. 8

USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na:

dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie.


 1. ZAMAWIAJĄCY:


Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród 1. WYKONAWCA:


Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Lp.

Nazwa Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)


3. JA (MY) NIŻEJ PODPISANY(I) OŚWIADCZAM, ŻE:


 • zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego niniejszego zamówienia;

 • gwarantuję(my) wykonanie całości niniejszego zamówienia osobiście, zgodnie z treścią: zapytania ofertowego;Cena naszej oferty na dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród- stanowi załacznik nr. 1 do niniejszego formularza ofertowego.


RAZEM WARTOŚĆ w zł:


netto………………………………………………………. VAT………………………………………………………….


brutto……………………………………………………..


Zapewniamy realizację zamówienia, zgodnie ze specyfikacją w terminie rzeczywistego okresu wykonywania dostawy będącej przedmiotem zapytania ofertowego .


PONADTO OŚWIADCZAMY, ŻE:


 • posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


 • posiadamy niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
  i osobami - zdolnymi do wykonania zamówienia;


 • znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;


 • oświadczamy, że zapoznaliśmy się z niniejszym ogłoszeniem i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty;


 • informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu;


 • oświadczamy, że dostawę będącą przedmiotem Zamówienia wykonam zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.


 • Udzielam gwarancji na wykonane zadanie na okres ………………………..miesięcy/lat
…………………………………………

Podpis

Załącznik nr 1 zapytania ofertowego na materiały biurowe

_______________________________________________________________

Lp. Nazwa artykułu miara cana vat brutto szacunkowa wartość wartość

opako. Netto ilość netto brutto

zamówieni

­-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Płyty CD-R VERBATIM 10szt 150 szt

2 Płyty DVD +R i – R 25szt 50 szt

3 Papier Biurowy Pol -Lux80 A4 5 ryz 300ryz

4 Papier biurowy Pol-Lux 80 A3 1ryza 10ryz

5 papier do faxu 216/30 6 rol 60rol

6 koperta biała C-6 samoprzylepna 1000szt 8000szt

7 koperta C-5 samoprzylepna z paskiem 500 „ 3000szt

8 koperty białeC-4 samoprzylepne 250” 1000szt

9 taśma pakowa WONDER- brązowa

48mmx50m 1szt 5szt

10 bloczek samoprzylepny żółty 76x76mm 1blocz 4000kart.

11 kostka biurowa mix kolor 83x83x50mm 1 kost 20kost

12 Dziennik korespondencyjny A4 96 kart 1 szt 2 szt

13Długopisy UNI SN-100 1szt 20szt

14Ołówki BIC Ecolutions evoludion z gumką 1 szt 20szt

15Gumka uniwersalna mała 41x21x11 biała 1szt 5 szt

16 Kolektor Uni CorrectionPEN/długopis/ 1 szt 30szt

17 Marker olejowyD-OIL gr.linii2,2 1 szt 10 szt

18 zakreslacz Schneider Job 1szt 20 szt

19 tasma klejąca biurowaGRAND24mmx30m 6szt 60 szt

20 Klejw sztyfcie Donu Klebestift 25g 1szt 20 szt

21 kolorowe pinezki ALCO 750szt 1500szt

22 spinacze GRAND 33mm 1000szt 20000 ''

23 spinacze zakończone kulkami 50mm 125szt 500szt

24 klipy DOX 51 mm 12 szt 24szt

25 nożyczki techniczne RAPESCO 21 cm 1 szt 4 szt

26 Dziurkacz SAX 318 1 szt 6 szt

27 Zszywacz SAX 39 24/6 lub 26/6 1 szt 6 szt

28 Rozszywacz DONA 4 1szt 5 szt

29 Zszywki 24/6 GRAND 1000szt 20000''

30 linijka biurowa 30 cm 1 szt 5 szt

31 poduszka do stempli Horse 12cmx8cm 1 szt 5 szt

32 tusz NORIS 110S 1szt 5szt

33 skoroszytPPA4 wpinany ESSELTE 10 szt 300szt

34 skoroszyt miekki z wasamiA4ESSELTE 25szt 300szt

35skoroszyt wpinanyPVCPANTA plast 20szt 250 szt

36 skoroszyt tekturowy A4 pełnt 50 szt 400 ''

37 '' '' A4 zawieszkowy pełny 50szt 300 ''

38 obwaluta PP AL,typu L miekka 1 op. 500''
         • 2


39 obwaluta L PVC A4 1opak 500szt

40 ofertówka A4 ESSELTE 1 '' 500 ''

41 segregator A4 DONAU 75mm 1 '' 100 szt

42 segregator A4 DONAU 50mm 1 '' 80 szt

43 koszulka do dok.ESSELTE A4/75um 100'' 800 szt

44 teczka z gumką pionową kartonowa

A4 DOX 50szt 250szt

45 cienkopisy Uni -ball II micro UB-104 12 szt 250szt

46 toner do drukarki HP Laser Jet 1020 oryginał 15 szt

1 szt

cena vat brutto wartość wartość

netto netto brutto


RAZEM

WAŻNE: Z uwagi na zastosowanie znaków handlowych , dopuszcza się zastosowanie innych materiałów nie gorszej jakości

przy czym Zamawiający wymaga, aby dostawca potwierdził wymaganą jakość materiałów.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-11-04 15:14:35
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
 • Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-04 15:14:35
 • Liczba odsłon: 619
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2669073]

przewiń do góry