UGiM.6220.2.12.2012 Wyszogród, dn 09.07.2012
O B W I E S Z C Z E N I ENa podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 poz. 107 z 2000r. z późn. zm) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227), zawiadamiam, że Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród, dnia 9 lipca 2012 r, w trybie art. 75 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm), wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie linii elektroenergetycznej WN 110 kV zlokalizowanego na terenie gmin Mała Wieś i Wyszogród” planowanego do realizacji na terenie:

- obrębu Orszymowo, działki nr ew.: 30/4, 31/1, 31/3, 31/7, 31/6, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 97, 133, 134, 135, 144, 161, 163, 174, 175, 280, 176, 177/2, 177/3, 179, 180/4, 180/3, 181, 182, 183, 184, 185, 233, 234, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 257, 258, 262, 272, 273; oraz


- obrębu Rębowo, działki nr ew.: 284, 285, 340, 341, 342, 343, 344/1, 344/2, 345, 346, 347, 348, 350, 351, 352, 33, 86, 89, 90, 119, 120, 142, 144, 166, 168, 181,182, 205, 206, 215, 255, 256, 260, 261, 262, 266;

położonego w okolicy miejscowości Wyszogród, Rębowo, Orszymowo, Mała Wieś na terenie gmin Mała Wieś i Wyszogród w porozumieniu z Wójtem Gminy Mała Wieś znak UGiM.6220.2.12.2012


Liczba stron postępowania w powyższej sprawie przekracza 20. W związku z tym strony mogą być zawiadomione poprzez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.nr 199, poz. 1227, ze zm.) w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071, ze zm.).


Zgodnie z art. 10 § 1 KPA, informuję o uprawnieniu stron do czynnego udziału

w każdym stadium postępowania. Z treścią w/w decyzji oraz aktami postępowania strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, pok. nr 3 w godzinach 8.00-15.00.


Obwieszczenie wywiesza się na okres od dnia ……………….. lipca 2012 r. do dnia …………………………… lipca 2012 r,


P O U C Z E N I E


Zgodnie z art. 49 KPA, w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Na decyzję Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 09.07.2012 r, o środowiskowych uwarunkowaniach (sygn. UGiM.6220.2.12.2012) stronom postępowania służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku, za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród w terminie 14 dni od doręczenia tej decyzji.


Mariusz Bieniek

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

Otrzymują :

Strony postępowania poprzez zamieszczenie Obwieszczenia na:

 1. Masovia Wind Farm I Sp. z o. o.., ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa

 2. Towarzystwo Ochrony Przyrody, ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa;

 3. publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku;

 4. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród,

 5. strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród,

 6. tablicach ogłoszeń sołectw Rębowo, w gminie Wyszogród,

 7. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Mała Wieś,

 8. strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mała Wieś,

 9. tablicach ogłoszeń sołectwa Orszymowo w gminie Mała Wieś,

 10. a/a
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
 • Data udostępnienia w BIP: 2012-07-10 08:24:08
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
 • Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-10 08:24:08
 • Liczba odsłon: 691
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2672042]

przewiń do góry