Wyszogród 14.10.2005r

PP-7330-113/05

DECYZJA Nr 34/2005o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 89 i art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 59 ust.1 i art.60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.08.2005r Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” Płock, ul. Armii Krajowej 16 o ustalenie warunków zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu obejmującej:

budowę budynku mieszkalnego z funkcją usługową oraz urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego, kanału ciepłowniczego na działkach Nr ewid. 926/1, 927/1, 928/2, 931 w mieście Wyszogród

USTALAM

następujące warunki zabudowy:

 1. Rodzaj inwestycji: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcją usługową oraz urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego, kanału ciepłowniczego na działkach Nr ewid. 926/1, 927/1, 928/2, 931 w mieście Wyszogród.
 2. WARUNKI ZABUDOWY WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH I ODRĘBNYCH ORAZ Z ANALIZY FUNKCJI, CECH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU w zakresie warunków zawartych w art. 61 ust. 1-5 ustawy z dnia 27.03.2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

a) rodzaj zabudowy: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

b) funkcja zabudowy: budynek mieszkalno - usługowy, urządzenia infrastruktury technicznej

c) warunki i wymagania kształtowania ładu przestrzennego:

  • linię zabudowy wyznacza się jako nieprzekraczalną w odległości 15m od krawędzi jezdni ulicy Niepodległości dla budynku mieszkalnego i w odległości 6m od krawędzi jezdni ulicy Niepodległości dla budynku usługowego,
  • maksymalna wysokość budynku – cztery kondygnacje (13m),
  • szerokość elewacji frontowej - do 45m,
  • geometria dachu – kąt nachylenia połaci 20-45o,
  • dopuszcza się realizację funkcji usługowej w zakresie usług bytowych (nieuciążliwych) jako wbudowanej,
  • wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy nie może przekraczać 50% w stosunku do powierzchni działki,
  • zabezpieczenie miejsc parkingowych w granicach działki z uwzględnieniem wskaźnika - 3 miejsca parkingowe na 100m2 powierzchni użytkowej przeznaczonej na funkcję usługową, oraz 1,5 miejsca parkingowego na 1 mieszkanie,
  • forma architektoniczna dostosowana do krajobrazu i lokalnych tradycji,
  • lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej ustala się wzdłuż istniejących układów komunikacyjnych, w liniach rozgraniczających ul. Niepodległości (szerokość linii rozgraniczających 15m), dopuszcza się sytuowanie sieci, szczególnie przyłączy poza liniami rozgraniczającymi ulicy z zachowaniem przepisów szczególnych i norm, stosowanie materiałów posiadających atest jakości, rozwiązania techniczne i materiały wg obowiązujących norm,

 1. ustalenia dotyczące ochrony środowiska: teren objęty jest formą ochrony przyrody jako Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu, dla którego obowiązują przepisy Rozporządzenia Nr 60 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24.07.2002r w sprawie wprowadzenia obszarów chronionego krajobrazu;
 2. ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków: działki położone są w granicach strefy podporządkowania obszarów ochronie konserwatorskiej i podlega ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 3. obsługa w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

 • obsługa komunikacyjna z ulicy Niepodległości,
 • zaopatrzenie w wodę poprzez przyłącze od wodociągu miejskiego
 • odprowadzenie ścieków do zbiorczej kanalizacji w mieście,
 • zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez przyłącze od linii el-en nn na warunkach uzgodnionych z ZEP – Dystrybucja Zachód,
 • zaopatrzenie w ciepło w oparciu o indywidualne źródło ciepła z preferencją dla ekologicznych nośników energii,
 • usuwanie odpadów - selektywna zbiórka do pojemników i wywóz na składowisko zgodnie z regulacjami gminnymi,
 • dla projektowanej zabudowy zachować odległości od wszelkich istniejących sieci i urządzeń podziemnych i naziemnych wynikające z przepisów szczególnych.

 1. w celu ochrony interesów osób trzecich obiekty i roboty budowlane mogą być realizowane wyłącznie na zasadach przewidzianych w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami)
 2. linie rozgraniczające inwestycji oznaczono na mapie sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500 stanowiącej załącznik Nr 1 do decyzji, literami ABCDEFG.
 3. Obiekty budowlane odpowiadać muszą przepisom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7.04.2004r zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109).
 4. Projekt budowlany musi spełniać warunki Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120),

UZASADNIENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” Płock, ul. Armii Krajowej 16, wystąpiła z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie budynku mieszkalnego z częścią usługową na działkach Nr 926/1, 927/1, 928/1, 931 w mieście Wyszogród.

Rozpatrując niniejszą sprawę stwierdza się, iż stosownie do art. 61, art. 64 i w związku z art. 56 ustawy z dnia 27.03.2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) celem decyzji jest ustalenie warunków zabudowy w oparciu o przepisy w/w ustawy i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r w sprawie ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z w/w Rozporządzeniem przeprowadzono analizę funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunków, o których mowa w art.61 ust. 1 i art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27.03.2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W wyniku tej analizy stwierdzono:

 • występowanie funkcji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w sąsiedztwie,
 • stan faktyczny i prawny terenu: przedmiotowe działki są własnością wnioskodawcy, zagospodarowanie stanowią budynki gospodarcze w złym stanie technicznym,
 • działki posiadają dostęp do drogi publicznej – ulica Niepodległości,
 • maksymalne wysokości budynków mieszkalnych w sąsiedztwie – cztery kondygnacje (13 m),
 • szerokości elewacji frontowych do 45m,

 • geometria dachów - kąt nachylenia połaci do 45o, przeważnie dachy dwuspadowe oraz płaskie, główne kalenice równoległe do frontów działek,
 • istniejące i projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające do obsługi zamierzenia budowlanego,
 • linię zabudowy przyjęto jako nieprzekraczalną w odległości 15m od krawędzi jezdni ulicy Niepodległości dla budynku mieszkalnego nawiązując do wykształconej linii zabudowy budynków tego typu na działkach sąsiednich oraz dopuszczono sytuowanie części usługowej budynku w odległości 6m od krawędzi jezdni ul. Niepodległości w nawiązaniu do linii zabudowy budynków usytuowanych w kierunku ul. Rębowskiej i zgodnie z przepisami szczególnymi,
 • teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze (posiada zgodę uzyskaną do MPZP miasta Wyszogród, który stracił ważność 31.12.2003r),
 • decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Odnosząc się do wyników powyższej analizy i mając na uwadze kształtowanie ładu przestrzennego oraz warunki wynikające z przepisów szczególnych określono wymagania dla nowej zabudowy umieszczone w niniejszej decyzji.

W wyniku analizy ustalono, że wniosek spełnia wymogi do wydania decyzji, żaden przepis prawa materialnego nie stoi na przeszkodzie ustaleniu warunków zabudowy dla wnioskowanego przedsięwzięcia. Biorąc pod uwagę powyższe argumenty orzeczono jak w sentencji.

                                                POUCZENIE

 1. Niniejsza decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
 2. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją ustalającą warunki zabudowy.
 3. Stosownie do art. 28 i art. 33 ust. 2 oraz art. 34 ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami) roboty budowlane na wskazanym terenie można rozpocząć na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
 4. Po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę inwestor będzie zobowiązany do poniesienia kosztów realizacji ewentualnych roszczeń, o których mowa w art. 36 oraz art. 37 w związku z art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), o ile roszczenia te będą skutkiem niniejszej decyzji.
 5. Niniejsza decyzja wiąże organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę
 6. Decyzja niniejsza jest wydana po uzyskaniu następujących uzgodnień stosownie do art: 60 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.):

 • z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków - Delegatura w Płocku, Nr WKZ/P.4119-391/05 z dnia 28.10.2005r – załącznik do niniejszej decyzji.
 • z Wojewodą Mazowieckim (Wydział Ochrony Środowiska) - Delegatura w Płocku, Nr WŚR-P/6810/594/05 z dnia 19.10.2005r. – bez uwag.

 1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

 

Załącznik: mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500

 

Otrzymują:

1. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani”

2. a/a

 

 

Sporządziła: mgr inż. Alicja Pejta-Jaworska

Okręgowa Izba Urbanistów

z siedzibą w Warszawie WA-154

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-12-06 09:30:29
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2005-12-06 09:30:29
 • Liczba odsłon: 1039
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2672226]

przewiń do góry