Wyszogród 16.12.2016r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie  z art. 17 pkt. 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.  z 2016r.  poz. 778 z późn. zm.),  art.  54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016r.  poz. 353) oraz Uchwały Nr  293/XXXIX/2014 Rady Gminy i Miasta Wyszogród  z dnia 16.06.2014r., 

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu   zagospodarowania przestrzennego dla  terenów w  miejscowości Drwały i Rakowo   wraz  z  prognozą oddziaływania na środowisko,  w dniach  od  28.12.2016r.  do 19.01.2017r.   w  siedzibie   Urzędu Gminy i Miasta  w Wyszogrodzie  ul. Rębowska 37,    w godz. od  800 do 1500 oraz na stronie   internetowej   gminy  www.wyszogrod.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się  w dniu  18.01.2017r.  w siedzibie  Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród,      o godz.  1000.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu i prognozie, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród  lub w formie  elektronicznej   na adres ugim@wyszogrod.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3.02.2017r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Gminy i Miasta.

 

drwaly_-_zal._graficzny

rakowo_-_zal._graficzny
mpzp_drwalyrakowo_-_prognoza_oddzialywania
mpzp_drwalyrakowo_-_projekt_uchwaly

 

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-12-19 18:48:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-28 12:45:54
  • Liczba odsłon: 568
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674963]

przewiń do góry