Informacja o wyborze oferty na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z dnia 20 lipca 2020 r.

Zarządzenie nr 41/2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu


OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

I.        Zasady postępowania konkursowego oraz przyznawania dotacji określają:

1.       Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) zwana dalej Ustawą,

2.     Uchwała Nr 109/XIV/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu  współpracy Gminy i Miasta Wyszogród z organizacjami pozarządowymi na rok 2020, zwana dalej Uchwałą,

II.           Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie niżej wymienionych zadań z zakresu: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.

Zadanie: Prowadzenie zajęć szkoleniowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie kultury fizycznej oraz organizowanie imprez sportowych" kwota przeznaczona na realizację zadania z budżetu Gminy i Miasta Wyszogród – 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

III.              W konkursie na realizację powyższych zadań mogą uczestniczyć wyłącznie podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy.

IV.              Zasady i warunki przyznawania dotacji.

1.       Rozpatrywane będą oferty zgodne z tematem ogłoszonego zadania.

2.       Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z realizacji zadania.

3.       Dotacja będzie przekazywana w jednej lub kilku transzach.

4.       Wysokość udziału środków własnych organizacji nie może być niższa od 3 % kosztów całkowitych realizacji zadania.

V.                 Termin i warunki realizacji zadania.

1.       Termin realizacji zadania opisanego w ofercie, powinien rozpoczynać się nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy, a kończyć nie później niż do dnia 15 grudnia 2020 r.

2.       Dotowane podmioty zobowiązane są do:

     a) prowadzenia dokumentacji finansowej z realizacji zadania, gromadzenia materiałów potwierdzających zorganizowanie imprezy (np. zdjęcia, zaproszenia, listy uczestników zajęć i inne) oraz materiałów promujących imprezę oraz Gminę i Miasto Wyszogród,

     b) umieszczenia logo Gminy i Miasta Wyszogród na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych dotyczących realizowanego zadania, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność,

     c) informowania, że zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Gminy i Miasta Wyszogród, przy czym informacja ta powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego,

3. Dotowane podmioty powinny posiadać niezbędne doświadczenie w zakresie zadań o podobnym charakterze.

VI.              Termin i warunki składania ofert.

1.       Termin składania ofert upływa z dniem 17 lipca 2020 r. (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród). Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne  lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2.       Oferta realizacji zadania powinna być sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).

VII.       Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród lub wysłać pocztą na adres Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród – pokój nr 5, z dopiskiem na kopercie: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu: (należy podać tytuł zadania).

VIII. Wymagane załączniki do oferty:

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru stowarzyszeń (Starostwa Powiatowego), ewidencji – odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

2. Aktualny Statut stowarzyszenia.

IX.        Tryb i kryteria wyboru ofert oraz termin dokonywania wyboru ofert.

1. Oceny formalnej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród.

2. Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

3. Oceny merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa w ciągu 7 dni od ostatniego dnia terminu składania ofert, w oparciu o ustalone kryteria.

Zgodność proponowanych działań z priorytetami zawartymi w Programie współpracy

0-10 pkt

Trafność zidentyfikowania grupy odbiorców

0-5 pkt

Zasięg i oddziaływanie projektu

0-5 pkt

Opis działań i przejrzystość jego harmonogramu

0-5 pkt

Racjonalność wykazanych kosztów w ofercie

0-5 pkt

Kwalifikacje osób zaangażowanych w realizacje projektu,

0-5 pkt

Zaangażowanie wolontariuszy

0-5 pkt

Doświadczenie oferenta w realizacji podobnych projektów.

0-5 pkt

Prawidłowe i terminowe rozliczenie dotacji w latach poprzednich

0-5 pkt

Maksymalna liczba punktów

50

4.    Beneficjent musi uzyskać minimum 35 pkt, aby oferta była rozstrzygana.

5.   Burmistrz uwzględniając opinię Komisji Konkursowej, dokonuje wyboru najkorzystniejszych ofert i przyznaje środki finansowe, w okresie nie dłuższym niż w ciągu 14 dni, od  ostatniego dnia terminu składania ofert.

6.    Decyzja Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród  jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

7.    Decyzja Burmistrza o przyznaniu dotacji jest podstawą do podpisania, umowy zawierającej szczegółowe i ostateczne terminy oraz warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania.

8.    Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

9.   W przypadku pozytywnej oceny większej liczby ofert, dla których łączna kwota wnioskowanej dotacji przekroczy poziom zaplanowanych na zadanie środków finansowych, dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie mniejszej niż wskazano w ofercie.

X.                 W przypadku kiedy przyznana dotacja będzie niższa niż oczekiwana, beneficjent może zrezygnować z przyjęcia przyznanej dotacji.

XI.              W 2019 r. w Budżecie Gminy i Miasta Wyszogród została zaplanowana kwota 56 0000,00 zł na realizację zadań publicznych przez jednostki spoza sektora finansów publicznych. I tak, na zadania z zakresu:

- Kultury Fizycznej i sportu - Prowadzenie zajęć szkoleniowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie kultury fizycznej oraz organizowanie imprez sportowych – przeznaczono kwotę 46 000,00 zł ,

- Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego organizowanie imprez kulturalnych – przeznaczono kwotę 10 000,00 zł.

 

Ponadto, w 2019 r. Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród przeznaczył kwotę 4 000,00 zł na realizację zadania publicznego pn. „Wyrównywanie szans – uczymy się pływać”. Oferta na realizacje powyższego zadania została złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. tryb małych zleceń).      

 

Pouczenie:

W przypadku załączników złożonych w formie kserokopii, każda strona załącznika powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, składane dokumenty powinny być podpisane czytelnie z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Zarządzenie nr 35/2020 z 25 czerwca 2020 r. + Ogłoszenie

2. Wzór oferty na realizację zadania publicznego

3. Wzór umowy o realizację zadania-publicznego

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Emilia Ozdowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-06-25 13:28:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Emilia Ozdowska
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-07-23 11:21:47
  • Liczba odsłon: 858
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674634]

przewiń do góry