Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród ogłasza otwarty konkurs
nr 1/2008 na realizację usług integracji społecznej.

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA
Usługi integracji społecznej

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Wyszogród uzyskała dotację w wysokości 299.605,68 PLN, część tej dotacji przeznacza na realizację niżej określonych usług.

 


1.ZAMAWIAJĄCY
Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród, (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej.

 


2.SPOTKANIE INFORMACYJNE

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się  w dniu 9 września 2008 r. w Urzędzie Gminy w Wyszogrodzie, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, /w sali posiedzeń na parterze/ o godz. 10.00.

 


3.PROCEDURA
Zgodnie z §3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 233 poz. 1655) wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl  Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.


4.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (szczegółowy opis poszczególnych części)


OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

 

WARIANTY

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

Część I

Działania na rzecz dzieci i młodzieży.

1.                  Organizacja edukacyjnych warsztatów tematycznych, imprez integracyjnych
i wyjazdów.

Odbiorcy: dzieci i młodzież w wieku 3-16 lat, z placówek oświatowych z terenu Gminy i Miasta Wyszogród.

 

Projekt powinien obejmować min. 20 osobową grupę.

Termin realizacji zadania: do 31.12.2008 r.

Warunkiem złożenia wniosku jest dołączenie pisemnej zgody dyrektora placówki na realizację projektu.

 

Część II

Działania na rzecz osób starszych.

1.      Utworzenie chóru, w tym: prowadzanie prób i warsztatów muzycznych, organizacja przeglądów chóralnych, wyjazdy studyjne uczestników chóru;

Odbiorcy: osoby starsze, mieszkańcy Gminy i Miasta Wyszogród.

Projekt powinien obejmować min. 20 osobową grupę.

Termin realizacji zadania: do 31.12.2008 r.

 

 

Część III

Działania na rzecz rodzin.

1.      Organizacja przedsięwzięć integracyjnych dla dzieci i rodziców z terenu Gminy
i Miasta Wyszogród, m.in.: utworzenie koła szachowego, rozgrywki sportowe ligi lokalnej, zajęcia rekreacyjne.

Odbiorcy: mieszkańcy Gminy i Miasta Wyszogród.

Projekt powinien obejmować min. 20 osobową grupę.

Termin realizacji zadania: do 31.12.2008 r.

 

Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie:

ü     Informacji nt. sposobu monitorowania realizacji usług,

ü     Przewidywanych działań informacyjnych.

ü     Dysponowanie odpowiednią bazą lokalową,

ü     Dysponowanie odpowiednią kadrą,

ü     Przedstawienie spójnego programu realizowanych zajęć

ü     Zamawiający wymaga od usługodawcy zapewnienia atrakcyjnych form realizacji zajęć

 

Podstawą dla płatności na rzecz usługodawcy będzie rzeczywiście zrealizowana liczba jednostek zdefiniowanych jako: liczba godzin wykonywanych usług opisanych powyżej

 

 

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2008 r.

 

 

Na realizację tych usług przeznacza się kwotę – 80.000 zł

       

Zamawiający wyraża zamiar zakontraktowania całości usług w rozszerzonym czasie

realizacji, to znaczy do 31.12.2009 roku po aktualizacji Strategii Rozwiązywania

Problemów Społecznych i aktualizacji Planu Działania.

 

 

5.UPRAWNIENI USŁUGODAWCY

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:

1.Organizacje pozarządowe (NGOs)

2.Organizacje kościelne

3.Prywatni usługodawcy: Firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne,

4.Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze

5.Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst i in. podległe jednostki organizacyjne.

 

6.KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ

a .zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,

b. kompleksowość i atrakcyjność planu imprezy,

c. Zapewnienie bazy lokalowej , miejsca do realizacji działań,

d. Zaangażowanie osób z odpowiednimi kwalifikacjami i specjalistycznym przygotowaniem
    do prowadzenia zajęć, konsultacji i  warsztatów,

e. Przedstawienie spójnego programu realizowanych zajęć


Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w

oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

     -     CV prowadzących zajęcia z poświadczeniem kwalifikacji

-         Plan imprezy

-         Program zajęć

-         Zgoda właściwego organu na organizację imprezy /jeżeli dotyczy/

-    Poświadczenie  o dysponowaniu odpowiednim lokalem

Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. spodziewanych rezultatów oferowanych usług, sposobu monitorowania ich osiągnięcia, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.

7.PROCEDURY SKŁADANIA I OCENY OFERT

 

SKŁADANIE OFERT

 

a) Oferty techniczno-finansowe przygotowane z użyciem formularzy załączonych do niniejszego ogłoszenia, należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty do Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród pok. Nr 4 w terminie do 23 września 2008 r.

 

b) Oferta będzie ważna przez  30 dni od daty określonej w pkt. a)

 

c) Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Oferta na świadczenie usług: /tytuł usługi taki jak w pkt.4/”, ponadto na kopercie winny zostać umieszczone dane adresowe Usługodawcy.

 

Druki można pobierać na stronie internetowej www.ugimwyszogrod.bip.org.pl  oraz osobiście w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, pok. nr 3.

 

OCENA OFERT

 

1. Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty odbywać się będzie w 3 etapach:

  1. Ocena spełniania minimalnych kryteriów technicznych określonych w pkt. 6
  2. Wybór najkorzystniejszej oferty (ofert).

Przy ocenie ofert, ustalaniu ich rankingu i podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia Komisja będzie brała pod uwagę zapisy przedstawionej oferty, oferowaną jakość usług, ich innowacyjność, trwałość, oraz ekonomiczność i efektywność działań zaproponowanych przez Usługodawcę.

c. Negocjacje szczegółów umowy z wybranym(i) Usługodawcą (-ami) (jeśli takie negocjacje okażą się niezbędne),

 

2. Ostateczna decyzja dotycząca złożonych wniosków zostanie ogłoszona po terminie składania ofert w ciągu 7 dni od wyznaczonego terminu składania ofert, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.

 

3. Decyzja Zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurom odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien złożyć umotywowany wniosek do Zamawiającego z kopią do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporu.

 

4. Z wybranym(i) oferentem(ami) zostanie zawarta umowa/porozumienie oparte na wzorach załączonych do niniejszego ogłoszenia.

 

 

8.KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji Zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się
z Mariuszem Bieńkiem pod numerem telefonu 024 23 11 135, Bożeną Myszkowską numer telefonu 024 23-11-716 lub osobiście w Urzędzie Gminy i Miasta w Wyszogrodzie,
ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, pok. Nr 3.


9.ZAŁĄCZNIKI

Formularz oferty

Wzór umowy

Wzór Sprawozdania

Wzór porozumienia /w odniesieniu do instytucji podległych Burmistrzowi/

Koszty podlegające finansowaniuOgłoszenie o konkursie
Formularz oferty
Wzór umowy
Sprawozdanie
Wzór porozumienie
Koszty podlegające finansowaniu

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-09-01 14:27:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-01 14:27:19
  • Liczba odsłon: 3016
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2675023]

przewiń do góry