Protokół nr VII/2012

z obrad XVII Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 27 lipca 2012 r.

__________________________________________


Porządek obrad:              

                                    

 1. Otwarcie Sesji oraz stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.

 4. Przyjęcie protokółu z obrad z poprzedniej Sesji.

 5. Podpisanie umowy z wykonawcą na realizację zadania

pt. „Rębowski Dom Kultury”.

 1. Informacja Burmistrza GiM o pracy między Sesjami. 

 2. Interpelacje i zapytania radnych.

 3. Podjęcie uchwał w sprawie:

- w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2011

- zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE

– „Nabrzeże Wiślane”

- zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE

–„Urządzanie przestrzeni publicznej w Gminie i Mieście Wyszogród

- zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE

– „Rębowski Dom Kultury”

- zmiana uchwały nr 79/X/2011 z dn. 22.12.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2012 – 2022.

- zmian w budżecie

 1. Sprawy różne.

 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

11. Przedstawienie wniosków Komisji wniosków i uchwał.

12. Zakończenie obrad.


Punkt 1.


O godz. 10-tej Pan Przewodniczący Rady GiM Maryś Maciej Mieszkowski otwiera obrady XVIII Sesji Rady GiM witając radnych, Pana Burmistrza wraz z pracownikami Urzędu, sołtysów, radnych powiatowych, a także zaproszonych gości:

Starostę Płockiego Pana Michała Boszko, Radnego Powiatu Płockiego Pana Jana Boszko, Kierownika Posterunku Policji Pana Zbigniewa Adamkiewicz, Właściciela Firmy Budra, Naczelnika OSP w Rębowie Pana Sławomira Malickiego z przedstawicielami Zarządu OSP, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rębowie Panią Danutę Gwiazda, Kierownika MGOPS w Wyszogrodzie Panią Grażynę Piotrowską, a także Kierownika Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyszogrodzie Panią Małgorzatę Winczyńską.


W obradach nie uczestniczy radny Hubert Więckowski (usprawiedliwiony).

Listy obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Punkt 2.


Przewodniczący Rady stwierdza, że wszyscy radni otrzymali proponowany porządek obrad i pyta czy są uwagi co do przedstawionej propozycji.

Radni przyjęli zaproponowany porządek obrad.


Punkt 3.


W skład Komisji Wniosków i Uchwał weszli następujący radni:

 1. Radny Mieczysław Majewski

 2. Radna Józef Zbigniew Boszko

 3. Radny Andrzej Woźniak

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” powołali Komisję Wniosków i Uchwał w w/w składzie.


Punkt 4.


Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie „za” przyjęli protokół z obrad poprzedniej Sesji bez uwag.


Punkt 5.


Zanim nastąpiło podpisanie umowy Burmistrz Mariusz Bieniek przedstawił zgromadzonym Właściciela Firmy Budra – Wykonawcę - wyłonionego w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego dla zadania pod nazwą Rębowski Dom Kultury. Podsumował ostatnie 3 lata wyczekiwania mieszkańców Rębowa na rozpoczęcie realizacji budowy. Przedstawił założenia, jakie to są wiązane z Rębowskim Domem Kultury – miejsca aktywizacji i integracji, wielopokoleniowej mieszkańców Rębowa.

Planowany termin zakończenia realizacji to przełom maja i czerwca przyszłego roku. Umowa z wykonawcą to ok 600 tyś plus koszty pośrednie. Po krótkim wstępie Burmistrz zaprosił do stołu wykonawcę oraz Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyszogrodzie w celu podpisania umowy.

Przewodniczący Rady Pan Maryś Mieszkowski poprosił wykonawcę o zabranie głosu w sprawie realizacji przez Firmę Budra inwestycji w Rębowie.

Wykonawca zapewnił, iż pracownicy rozpoczną budowę od sprawdzenia dachu, zapewnił o sprawnym działaniu, roboty zewnętrzne przeprowadzone będą w następnym roku.

Burmistrz poprosił Naczelnika OSP Rębowo o zapewnieniu pomocy Wykonawcy, informowaniu o napotkanych problemach, jakie mogą wyniknąć podczas remontu.

Zaproszeni przedstawiciele mieszkańców Rębowa nie zgłosili żadnych pytań.

Radny Zbigniew Madany podziękował Burmistrzowi, Mariuszowi Bieńkowi za doprowadzenie do realizacji tejże inwestycji. Dodał, że budowa domu kultury jest bardzo ważna dla wszystkich mieszkańców Rębowa, ale przede wszystkim najważniejsza jest dla dzieci. Zapewnił, również o monitorowaniu modernizowanego obiektu przez mieszkańców, którzy czekają na finalizację inwestycji.

Przewodniczący, Maryś Mieszkowski podziękował przedmówcom i dodał, że Rada Gminy i Miasta Wyszogród czeka na efekty wymierne.


Punkt 6.


Przewodniczący Rady GiM przystąpił do realizowania dalszych punktów porządku obrad. Poprosił Burmistrza GiM Wyszogród o przedstawienie informacji o pracy Urzędu pomiędzy Sesjami.


Burmistrz przedstawił postępy w realizacji zaplanowanych i realizowanych inwestycji. Niedawno miało miejsce podpisanie umowy na ”Przebudowę i Modernizacje Targowiska miejsko – gminnego” w Wyszogrodzie wartość dofinansowania 1.000.000. Inwestycja planowana jest do realizacji w dwu etapowej, która umożliwi nie przerwanie pracy tego obiektu mimo prowadzonych prac.

Następnie zakończono postępowanie na zadanie pod tytułem „Nabrzeże Wiślane” 16 lipca podpisana została umowa z firmą „Zielony Ogród” z siedziba w Słupnie całkowita wartość projektu to prawie 500 tysięcy złotych. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec sierpnia.

Zakończona została procedura przygotowawcza, która uzyskała pozwolenie na budowę to inwestycja pod nazwą „Zabezpieczenie przeciw pożarowe. ul Wiślanej„ w chwili obecnej trwają prace wykonawcze sieci.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na zakup „Średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wyszogród”. Trwają procedury mające na celu zakończenia postępowania i podpisanie umowy z dostawcą oferty cena to kwota niespełna 620 tys. Dofinansowanie uzyskano z:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej (dotacja + pożyczka);

- Ministerstwa Spraw Wewnętrznych za pośrednictwem Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Mazowieckiego;

- Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie;

- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;


Zakończono prace projektowe pierwszego etapu spinki wodociągu ul. Warszawskiej i Rybaki uzyskano pozwolenie na budowę dla wyżej wymienionego zadania.

Projekt pod nazwa „Urządzanie przestrzeni publicznej w gminie i mieście Wyszogród” obejmujący zajezdnie autobusową w Wyszogrodzie, plac zabaw w miejscowości Grodkowo i zagospodarowanie, przestrzeni pub licznej w Kobylnikach przygotowana została dokumentacja przetargowa w najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg.

Sukcesyjnie wdrażany jest proces selektywnej zbiórki odpadów „u źródła” wyselekcjonowanych w gospodarstwach domowych.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie dostawcy na dostawę i wykonanie pomostu do cumowania niewielkich jednostek pływających na rzece Wiśle planowany termin realizacji zadania to sierpień bieżącego roku.

Wyłoniony został wykonawca na realizacje zatoki autobusowej przy Przedszkolu samorządowym w Wyszogrodzie. Realizowany termin to 1 połowa sierpnia.

Odbyła się dwudniowa kontrola przeprowadzona przez Wydział Kontroli Urzędu Marszałkowskiego dotycząca wykorzystania środków na zakup łodzi płaskodennej dla OSP Rakowo.

Podpisanie umowy z firmą MANOR-HAUSE w sprawie dzierżawy pierwszego piętra w budynku Ośrodka Zdrowia w Wyszogrodzie.

Burmistrz poinformował zgromadzonych radnym, sołtysom i gościom o wyjazdowym posiedzenie komisji Rady Rębowo-Kobylniki, a także wspomniał o odbytym 10 lipca spotkaniu informacyjnym z sołtysami i przewodniczącymi rad osiedlowych.

Przedstawił założenia działalności biura prawnego, które od czerwca br. rozpoczęło działalność w Wyszogrodzie. Raz na dwa tygodnie prowadzone są porady prawne dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Takie osoby mogą korzystać z porad po uprzedniej konsultacji z Panią Anną Kossakowską – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej.

Dotychczas z bezpłatnych porad skorzystało kilkadziesiąt osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i społecznej.


Przewodniczący Rady podziękował za przedstawienie informacji i poprosił o zgłaszanie pytań.

W związku z brakiem pytań do Burmistrza, Przewodniczący poprosił obecnego podczas sesji Starostę Płockiego Pana Michała Boszko.


Starosta Płocki poinformował zgromadzonych o tym, z jakim dużym zainteresowaniem słuchał przedstawionych przez Burmistrza realizowanych zadaniach i inwestycjach. Pogratulował kompleksowej koordynacji działania. Wymienił ostatnie realizowane zadania w świetlicach i remizach, które prowadzone były czynem społecznym z małą pomocą sponsorów.

Podkreślił znaczenie inwestycja w Rębowie. Kolejną wymienioną ważną inwestycją jest teren handlu. Drugie nowoczesne na terenie powiatu. Gąbin, Wyszogród. Nowy plac handlowy, na pewno dobrze będzie służyć. Stawianie na kulturę, to walory Wyszogrodu, dodał Starosta Płocki Pan Michał Boszko.

Następnie, Starosta Płocki przeszedł do omówienia podpisanej umowy dotyczącej przejęcia dróg powiatowych przez gminę Wyszogród. Wypowiedział się w kwestii zapisu dotyczącego „wykonania drogi, a następnie otrzymania zwrotu poniesionych kosztów”. Pan Starosta dodał, że nie podpisywał tej umowy, ale zadeklarował pomoc w sprawach lokalnych i zapewnił o wprowadzeniu aneksu do powyżej wymienionej umowy.


Kolejny wspomniany temat przez Pana Starostę Michała Boszko to wpisanie w Strategię Rozwoju Mazowsza po przyjęciu przez Sejm do luźno wpisanych haseł. Z Prezydentem Płocka zgłosili decyzję o kolei. Poparcie samorządu pan Starosta występował o prace na modernizację drogi, droga o ruchu przyspieszonym.

Na koniec Pan Starosta zachęcał do kontynuowania i zadawania indywidualnie pytań.

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród, Maryś Mieszkowski podziękował i zgromadzonych poprosił o zadawanie pytań Staroście Płockiemu Michałowi Boszko.

Pan Kuliński zapytał, co dalej będzie zamkniętą szkołę w Ciućkowie – zamknięta. Mieszkańcy mówią, iż został sprzedany budynek, który był wybudowany czynem społecznym.

Pan Starosta odpowiedział, że władze Starostwa starały się o połączenie dwóch szkół – Wyszogrodu i Ciućkowa, ze względu na analizowane statystyki, z których wynikał dołek demograficzny. Dodał, że łatwiej podjąć decyzję, kiedy nie ma dzieci. Uczniowie, przenieśli się do Czerwińska. Na koniec Pan Starosta dodał, jeśli będzie kupiec chętnie skorzystamy z pomocy.


Przewodniczący podziękował za przybycie i zabranie głosu Staroście Płockiemu.


Punkt 7.


Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Wyszogród poprosił o zgłaszanie interpelacji i zapytań. Radni nie zgłosili żadnych interpelacji i zapytań.


Przewodniczący zarządza 5 minut przerwy.


Wznowiono obrady.


Punkt 8.


Przewodniczący poprosił o odczytanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2011.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli uchwałę nr 143/XVIII/2012 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2011.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Następnie, Pani Skarbnik GiM przedstawiła projekt uchwały omawianej na wcześniejszym wspólnym posiedzeniu Komisji w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – „Nabrzeże Wiślane”.

Po odczytaniu projektu uchwały Skarbnik wyjaśniła, że jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać środki z budżetu państwa w formie niskoprocentowej pożyczki udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego, do wysokości udziału środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację projektów w ramach niektórych działań PROW 2007 – 2012. Dodała, iż powyższe zadanie jest realizowane w ramach PROW, dlatego też warto skorzystać z tzw. kredytu prefinansowanego.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli uchwałę nr 144/XVIII/2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – „Nabrzeże Wiślane”. Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Pani Skarbnik GiM przedstawiła projekt uchwały omawianej na wcześniejszym wspólnym posiedzeniu Komisji w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE –„Urządzanie przestrzeni publicznej w Gminie i Mieście Wyszogród”.

Po odczytaniu projektu uchwały Skarbnik wyjaśniła, że powyższe zadanie jest również realizowane w ramach PROW.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli uchwałę nr 145/XVIII/2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE ––„Urządzanie przestrzeni publicznej w Gminie i Mieście Wyszogród”.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Pani Skarbnik GiM przedstawiła projekt uchwały omawianej na wcześniejszym wspólnym posiedzeniu Komisji w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE - „Rębowski Dom Kultury”.

Po odczytaniu projektu uchwały Skarbnik wyjaśniła, że powyższe zadanie jest również realizowane w ramach PROW.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli uchwałę nr 146/XVIII/2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE - „Rębowski Dom Kultury”.


Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Pani Skarbnik GiM przedstawiła projekt uchwały omawianej na wcześniejszym wspólnym posiedzeniu Komisji w sprawie zmian w budżecie.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli uchwałę nr 147/XVIII/2012 w sprawie zmian w budżecie.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ostatni projekt uchwały odczytany przez Panią Skarbnik omawianą na wcześniejszym wspólnym posiedzeniu Komisji w sprawie zmiany uchwały 79/X/2011 z dn. 22.12.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2012 – 2022.

Wobec braku dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały Przewodniczący zarządza głosowanie.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli uchwałę nr 148/XVIII/2012 w sprawie zmiany uchwały nr 79/X/2011 z dn. 22.12.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2012 – 2022.

Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego protokołu.Punkt 9.


W sprawach różnych Przewodniczący Rady GiM Wyszogród poprosił Kierownika Posterunku Policji w Wyszogrodzie o przedstawienie informacji o działaniach Policji w Wyszogrodzie w ostatnim półroczu.

Kierownik Posterunku Policji przedstawił dane statystyczne na temat popełnianych przestępstw i wykroczeń na terenie Gminy i Miasta Wyszogród, a także przedstawił dane dotyczący wykrywalności. Wypowiedź, stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady poprosił o zadawanie pytań Kierownikowi Posterunku Policji.


W związku z brakiem pytań Przewodniczący życzył Kierownikowi jeszcze lepszych efektów pracy.


Radny Wiesław Tomkiewicz, który był członkiem komisji konkursowej w przeprowadzanym w konkursie na dyrektora Centrum Kultury Wisła, przedstawił radnym informację o przebiegu postępowania konkursowego. Poinformował, że złożone dokumenty przez kandydata były zgodne pod względem formalnym i merytorycznym. Komisja konkursowa przedstawiła pisemną opinię Burmistrzowi z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego na powyższe stanowisko.


Radny Mieczysław Majewski zapytał o „molo” w Wyszogrodzie.

Burmistrz odpowiedział, że nie będzie zlikwidowane, teren zostanie oczyszczony, postawione tablice informacyjne, być może trzeba będzie zmienić ogrodzenie ze względu na poprawę bezpieczeństwa. Samorząd postara się o zachowanie pozostałości po dawnym mości.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Pan Piotr Kafliński zapytał o składane wnioski w konkursie „Zasłużony dla Gminy i Miasta Wyszogród”, czy przyznany będzie tylko jeden medal w jednej kategorii i czy lista kandydatów zostanie ujawniona?

Burmistrz odpowiedział, że informacja z listą osób nominowanych będzie udostępniona dla wszystkich, ale w późniejszym terminie. W kwestii przyznania jednego medalu w jednej kategorii, Burmistrz odpowiedział, że to Rada Gminy wysnuła tę propozycję.


Punkt 10.


Interpelacji i zapytań nie było.


Punkt 11.


Podczas obrad XVIII Sesji Rady Gminy i Miasta Wyszogród Komisja wniosków i nie odnotowała żadnych wniosków, ani uchwał.


Punkt 12.


W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Przewodniczący o godz. 12.30 zamyka obrady XVIII Sesji Rady GiM Wyszogród.Protokołowała:

Agata Szczurowska
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
 • Data udostępnienia w BIP: 2012-09-13 10:21:32
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
 • Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-13 10:21:32
 • Liczba odsłon: 682
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680744]

przewiń do góry