Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

ul. Rębowska 37

09-450 Wyszogród

UGiM.6220.3.5.2015                                                                     Wyszogród, dnia 23.07.2015r

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz 267 z późn. zm.). w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm., dalej: ustawa OOŚ) Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „budowa chlewni o licznie stanowisk 1500 szt. dla tuczników w m. Rębowo gm. Wyszogród, dz. o .nr .ewid. 367”niniejszym zawiadamiam strony postępowania o:

·         Złożeniu w dniu 10.06.2015 r. do Urzędu Gminy Wyszogród- Uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko w związku z wezwaniem do uzupełnienia znak: UGiM.6220.3.2.2015 z dnia 03.06.2015 r.

·         Wystąpieniu i przekazaniu w dniu 11.06.2015 r. Uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku

·         Wydaniu przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Płocku Opinii Sanitarnej znak: PPIS/ZNS/062/22/MW/4070/2015 z dnia 16.07.2015r,  że stanowisko zawarte w przedmiotowej sprawie wyrażone w opinii sanitarnej z dnia 21.05.2015r znak: PPIS/ZNS/451/45/MW/2598/2015 jest w dalszym ciągu aktualne i obowiązujące

·         Wydaniu postanowienia  uzgadniającego realizacje przedsięwzięcia i określającego warunki jego realizacji przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: WOOŚ-II.4242.146.2015.MK.1 z dnia 13.07.2015 r.

Stosownie do wymogów art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy OOŚ Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród pismem z dnia 16.04.2015 r. zwrócił się o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz wydanie opinii w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku wydał w dniu 19.05.2015 r. Opinię Sanitarną znak: PPIS/ZNS/451/45/MW/2598/2015. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 28.05.2015 r. znak: WOOŚ-II.4242.146.2015.MK wezwał do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko. W związku z powyższym Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród pismem z dnia 03.06.2015 r. znak: UGiM.6220.3.2.2015 wezwał Pana Marka Fabianowicza do przekazania uzupełnionego raportu o oddziaływaniu na środowisko. W dniu 10.06.2015 r. do UGiM Wyszogród zostało złożone Uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko. Dnia 11.06.2015 r. Uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko został przekazany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

ul. Rębowska 37

09-450 Wyszogród

 

 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku. Pismem z dnia 16.07.2015 r. znak: PPIS/ZNS/062/22/MW/4070/2015 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku po przeanalizowaniu dokumentacji informuje, że stanowisko zawarte w przedmiotowej sprawie wyrażone w opinii sanitarnej z dnia 21.05.2015r znak: PPIS/ZNS/451/45/MW/2598/2015 jest w dalszym ciągu aktualne i obowiązujące, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w dniu 13.07.2015 r. wydał postanowienie znak: WOOŚ-II.4242.146.2015.MK.1 uzgadniające realizację przedsięwzięcia i określające warunki jej realizacji.

 

 

 

 

 

Wywieszono dnia …………………

 

Zdjęto dnia ………………………..

 

 

 

 

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty:

1.      Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, sołectwa: Rębowo

2.      Strony postępowania wg rozdzielnika znajdującego się w aktach sprawy;

 

 

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-07-23 15:31:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-07-23 15:31:43
  • Liczba odsłon: 609
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680694]

przewiń do góry