Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

Ogłasza konkurs na Stanowisko Urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród.

Stanowisko: ½ etatu inspektor ds. Obywatelskich

                   ½ informatyk

 

Podstawowe wymagania:

 1. wykształcenie wyższe o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na w/w stanowisku
 2. co najmniej 3 letni staż pracy.
 3. doświadczenie i umiejętności w administrowaniu serwerami Windows
 4. znajomość zagadnień związanych z budową serwisów internetowych
 5. odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność
 6. obywatelstwo polskie
 7. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych
 8. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

 

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej.

 

Do zakresu zadań na tym stanowisku należeć będzie głównie:

I.

 1. prowadzenie ewidencji ludności i wydawanie decyzji w sprawach meldunkowych
 2. przyjmowanie i wydawanie dokumentów tożsamości
 3. prowadzenie archiwum dokumentów tożsamości
 4. prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców

II.

 1. administrowanie komputerami i siecią komputerową
 2. usuwanie w miarę możliwości awarii sieci i urządzeń komputerowych oraz w zakresie oprogramowania komputerowego
 3. instruowanie i szkolenie pracowników w zakresie obsługi i zainstalowanego oprogramowania
 4. wykonywanie obowiązków administratora informacji w sieciach informatycznych
 5. dokonywanie zakupu sprzętu i oprogramowania w/g potrzeb
 6. realizowanie projektów związanych z elektronicznym usprawnieniem funkcjonowania urzędu i obsługi interesantów.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys CV,
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopia świadectw pracy,
 4. kserokopia dokumentów poświadczające posiadane wykształcenie;
 5. kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleń;
 6. kwestionariusz osobowy;
 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne i korzystanie w pełni praw publicznych;
 8. zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych na stanowisku pracy;
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r.oochronie danych osobowych Dz U. z 2002 r. Nr.101, poz. 926 z póż. Zm. Oraz ustawy z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych Dz. U z 2001 r. Nr. 142 poz. 1593 z póżn zmianami.

 

Wymagane dokumenty powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Urzędnicze

Należy składać do dnia 31 marca 2008 r do godz.14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród ( sekretariat ).

                                                          Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

                                                           Henryk Klusiewicz

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-03-17 14:25:02
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2008-03-17 14:25:02
 • Liczba odsłon: 2678
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674574]

przewiń do góry