Uchwała Nr 88/XII/2012

Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

z dnia20 stycznia 2012 r.

 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego nr POKL.09.01.02-14-323/11 ”Akademia sukcesu” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1 „ Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałania 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 ze zm.),

Rada Gminy i Miasta w Wyszogrodzie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się do realizacji projekt systemowy nr POKL.09.01.02-14-323/11 ”Akademia sukcesu” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1 „ Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałania 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013  na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 60.423,00zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-02-09 12:30:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-02-09 12:30:09
  • Liczba odsłon: 755
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681347]

przewiń do góry