Wyszogród, 11 stycznia 2013 r

 

UGiM.6220.6.44.2012.2013

 

 

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 123 oraz art. 31 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.01.2013 r. (wpływ dnia 07.01.2013 r.) Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego Klub Gaja z siedzibą w Wilkowicach ,

 

postanawiam

 

dopuścić Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja z siedzibą w Wilkowicach do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: Budowa Farmy Wiatrowej „Wyszogród”, składającej się z 13 elektrowni wiatrowych o mocy do 2 MW każda, o maksymalnej całkowitej wysokości do 150 m npt wraz z przyłączem kablowym oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą.

 

UZASADNIENIE

 

            W dniu 07.01.2012 r. reprezentowane przez Prezesa Klubu Gaja Jacka Bożka  powołując się na cele statutowe Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego Klub Gaja, wystąpiło z wnioskiem o dopuszczenie do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Budowa Farmy Wiatrowej „Wyszogród”, składającej się z 13 elektrowni wiatrowych o mocy do 2 MW każda, o maksymalnej całkowitej wysokości do 150 m npt wraz z przyłączem kablowym oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą.

 

            Do złożonego wniosku Stowarzyszenie złożyło kopię Statutu oraz kopię z wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego.

           

Zgodnie z brzmieniem art. 44 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organizacje ekologiczne, które powołując się na swoje cele statutowe, zgłoszą chęć uczestniczenia w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, uczestniczą w nim na prawach strony.

            Z kolei w myśl definicji zawartej w art. 3 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy przez organizację ekologiczną rozumie się organizację społeczną, której statutowym celem jest ochrona środowiska.

            Po przeanalizowaniu celów statutowych Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego Klub Gaja organ prowadzący postępowanie stwierdził, iż jest ono organizacją ekologiczną w rozumieniu przepisów ustawy albowiem wśród celów organizacji jest m.in. zachowanie i wzbogacenie środowiska naturalnego oraz działania na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

            Tym samym uznać należy, iż organizacja ekologiczna prawidłowo reprezentowana zgodnie ze sposobem reprezentacji ujawnionym w Statucie skutecznie zgłosiła swój udział w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w którym wymagany jest udział społeczeństwa.

 

Pouczenie

 

            Na niniejsze postanowienie zażalenie nie przysługuje.

 

 


 

Otrzymują:

1. Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja, ul. Parkowa 10, 43-365 Wilkowice

2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a.

3. a/a

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-01-14 21:42:01
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-14 21:42:01
  • Liczba odsłon: 805
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671256]

przewiń do góry