UGiM .6220.2.9.2012                                                    Wyszogród, dnia 22.05.2012 r

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 10 oraz 49 kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, iż w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: budowie linii elektroenergetycznej WN 110 kV, zlokalizowanego na terenie gmin Mała Wieś i Wyszogród, informuję, iż Inwestor dokonał zmiany wniosku poprzez wskazanie, iż błędnie wpisane we wniosku następujące numery działek na terenie których realizowana będzie inwestycja:dz. nr ew. 298, 299 obręb Orszymowo oraz 334 obręb Rębowo,zastąpiono przez następujące:dz. nr ew.  238, 239, 262 obręb Orszymowo oraz 144 obręb Rębowo. Wzwiązku z powyższym, w dniu 14.05.2012 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku wydał postanowienie znak: ZNS.7170-275-94/12.GB, na podstawie, którego wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzania oceny przedsięwzięcia na środowisko, zaś w dniu 17.05.2012 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał postanowienie znak: WOOŚ-II.4240.597.2012.EW, w którym wyrażona została opinia, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Oba te postanowienia zostały dołączone do materiału dowodowego niniejszego postępowania. W związku z powyższym w dniu 22.05.2012 Burmistrz Miasta i Gminy Wyszogród postanowieniem znak UGiM .6220.2.8.2012 postanowił nie nakładać obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowiska dla ww. przedsięwzięcia.

W związku z powyższym zawiadamiam strony postępowania, iż mogą zapoznawać się z tak uzupełnionym, kompletnym materiałem dowodowym oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów – w urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37 pokój  nr 3, od poniedziałku do piątku w godzinach : 7:30 – 15:30, w terminie 7 dni od dnia niniejszego zawiadomienia.Zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Podaje się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mała Wieś oraz na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy Mała Wieś oraz na tablicach ogłoszeń sołectw: Orszymowo, Rębowo.

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-05-23 17:57:14
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-23 17:57:14
  • Liczba odsłon: 751
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2668940]

przewiń do góry