UCHWAŁA

                                               Gminno-Miejskiej Komisji Wyborczej
                                                             w Wyszogrodzie

                                                     z dnia 21 października 2014r.

w sprawie powołania i uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych          Na podstawie art.182 § 1 ust. 2, § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy  
( Dz. U. Nr 21 poz. 112 z póżn. zm.) oraz §15 ust. 1 i 2 pkt 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Gminno-Miejska Komisja Wyborcza w Wyszogrodzie uchwala co następujące:


                                                                       § 1

Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Rady Gminy i Miasta Wyszogród, Rady Powiatu w Płocku, Sejmiku Województwa Mazowieckiego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r powołuje się komisje wyborcze w składach osobowych określonych w załączniku do Uchwały.

                                                                      §2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.

                                                                      §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
/-/Bogumiła Jasińska                                            
Z-ca Przewodniczącego
/-/Antoni Dąbrowski                                           
Członek
/-/Renata Mikina                                                  
/-/Anna Półchłopek                                              
/-/Wanda Przedwojewska                                                                       
/-/Katarzyna Szajewska                                     
                   Załącznik nr.1 do Uchwały GMKW w Wyszogrodzie z dnia 21.10.2014r.
     
SKAŁAD OSOBOWY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH


Obwód głosowania nr.1    Sala Posiedzeń przy Hali Sportowej w Wyszogrodzie
1. Anna Ziębicka    zam.Wyszogród – przdstawiciel urzędu
2. Justyna Kobla  zam.Wyszogród – KW Polskie Stronnistwo Ludowe
3. Anna Podenkiewicz zam.Wyszogród KWW  Gminy i Miasta Wyszogród
4. Zofia Majewska   zam.Wyszogród – KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa
5. Joanna Szkop  zam.Wyszogród – KWW Nasz Powiat Nasza Gmina
6. Waldemar Szajewski zam.Wyszogród – Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
7. Małgorzata Brzezińska zam.Wyszogród – KWW Razem Dla Ziemi Wyszogrodzkiej
8. Michał Krzemiński zam. Wyszogród – KWW Andrzeja Krzemińskiego
9. Maria Lichota zam.Wyszogród – KWW Nasza Gmina Nasz Dom


Obwód głosowania nr.2     Gimnazjum w Wyszogrodzie
1. Janusz Pielaciński  zam.Wyszogród – przedstawiciel urzędu
2. Bartosz Pielaciński zam.Wyszogród – KW Platforma Obywatelska
3. Anna Pręgowska  zam.Wyszogród – KW Polskie Stronnictwo Ludowe
4. Wiesława Woźniak  zam.Wyszogród – KWW Gminy i Miasta Wyszogród
5. Krystyna Żyłka  zam.Wyszogród – KW Prawo i Sprawiedliwość
6. Beata Pręgowska  zam.Wyszogród – KWW Nasz Powiat Nasza Gmina
7. Danuta Tępczyk  zam.Wyszogród - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
8. Alicja Krajewska zam.Wyszogród - KWW Razem Dla Ziemi Wyszogrodzkiej
9. Małgorzata Jasińska zam.Wyszogród - KWW Nasza Gmina Nasz DomObwód głosowania nr.3    Hala Sportowa w Wyszogrodzie
1. Anna Kossakowska  zam.Płock – przedstawiciel urzędu
2. Patrycja Pręgowska  zam.Wyszogród - KW Platforma Obywatelska
3. Łukasz Bieliński zam.Wyszogród - KW Polskie Stronnictwo Ludowe
4. Małgorzata Winczyńska  zam.Wyszogród - KWW Gminy i Miasta Wyszogród
5. Jolanta Stalczewska  zam. Chmielewo - KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa
6. Ewa Bieńkowska  zam.Wyszogród - KW Prawo i Sprawiedliwość
7. Wiesław Kęsicki  zam.Rakowo - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
8. Karolina Jasińska zam.Wyszogród - KWW Razem Dla Ziemi Wyszogrodzkiej
9. Iwona Rokicka zam.Wyszogród -  KWW Nasza Gmina Nasz DomObwód głosowania nr.4    Remiza OSP w Drwałach
1. Genowefa Szafaryn zam. Wyszogród – przedstawiciel urzędu
2. Katarzyna Gawlik  zam.Wyszogród – KW Platforma Obywatelska
3. Beata Olczak zam.Drwały - KW Polskie Stronnictwo Ludowe
4. Joanna Lewandowska zam.Wilczkowo - KWW Gminy i Miasta Wyszogród
5. Aleksandra Kosowska zam.Rębowo - KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa
6.Agnieszka Zaorska zam.Wyszogród - KW Prawo i Sprawiedliwość
7.Izabela Szafaryn  zam.Drwały - KWW Nasz Powiat Nasza Gmina
8.Paula Mostowska zam.Marcjanka - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
9. Andrzej Głowacki zam.Rakowo- KWW Razem Dla Ziemi Wyszogrodzkiej
Obwód głosowania nr.5   Szkoła Podstawowa w Rębowie
1. Danuta Gwiazda zam.Rębowo – przedstawiciel urzędu
2. Monika Wójcik zam.Wyszogród - KW Platforma Obywatelska
3. Agnieszka Lewandowska zam.Kobylniki -  KW Polskie Stronnictwo Ludowe
4. Marzena Dobaczewska zam.Kobylniki - KWW Gminy i Miasta Wyszogród
5. Dorota Kopera zam.Grodkowo - KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa
6. Agata Malczewska zam.Rębowo - KW Prawo i Sprawiedliwość
7.Jadwiga Klusiewicz zam.Wyszogród - KWW Nasz Powiat Nasza Gmina
8. Mirosława Brzezińska zam.Wyszogród - KWW Razem Dla Ziemi Wyszogrodzkiej
9. Patrycja Piegat zam.Wyszogród - KWW Nasza Gmina Nasz Dom


Obwód głosowania nr.6    Szkoła Podstawowa w Kobylnikach
1. Anna Kijoch zam.Leksyn – przedstawiciel urzędu
2. Elżbieta Rutecka zam.Wyszogród - KW Platforma Obywatelska
3. Beata Kamińska zam.Wyszogród -  KW Polskie Stronnictwo Ludowe
4. Hanna Gmurczyk zam.Słomin - KWW Gminy i Miasta Wyszogród
5. Ewa Organek zam.Słomin -  KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa
6. Mirosława Kułakowska zam. Słomin -  KW Prawo i Sprawiedliwość
7. Justyna Kubacka zam.Kobylniki - KWW Nasz Powiat Nasza Gmina
8. Anna Małek zam.Wyszogród - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
9. Małgorzata Górnicka zam.Rębowo - KWW Nasza Gmina Nasz Dom

Obwód głosowania nr.7     Dom Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie
1. Grażyna Brzozowska zam.Wyszogród – przedstawiciel urzędu
2. Maria Szmulewicz zam.Wyszogród - KW Polskie Stronnictwo Ludowe
3. Karolina Kiedrowska zam.Wyszogród - KWW Gminy i Miasta Wyszogród
4. Magdalena Buks zam.Wyszogród - KW Mazowiecka Wspólnota Samorządowa
5. Maria Biłyk zam.Wyszogród - Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem
6. Katarzyna Nagórka zam.Wyszogród - KWW Razem Dla Ziemi Wyszogrodzkiej
7. Izabela Boszko zam. Wyszogród - KWW Nasz Powiat Nasza Gmina


 

U C H W A Ł A

GMINNO-MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W WYSZOGRODZIE  
    z dnia 22 października 2014r.              

w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w
wyborach do Rady Gminy i Miasta Wyszogród
                                   Na podstawie art.410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.- Kodeks wyborczy
(Dz.Nr 21 poz.112 z późn. zm.). Gminno-Miejska Komisja Wyborcza w Wyszogrodzie uchwala co następujące:

W wyniku przeprowadzonego losowania przyznaje się następujące numery listom kandydatów komitetów wyborczych, o których mowa w art. 410 § 7 ustawy-Kodeks wyborczy, w wyborach do Rady Gminy i Miasta Wyszogród zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku
Numer 21 Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Gmina Nasz Dom
Numer 22 Komitet Wyborczy Wyborców Gminy i Miasta Wyszogród
Numer 23 Komitet Wyborczy Wyborców Razem dla Ziemi Wyszogrodzkiej
Numer 24 Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Powiat Nasza Gmina
Numer 25 Komitet Wyborczy Wyborców „ Razem Dla Wyszogrodu”
Numer 26 Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Krzemińskiego
Numer 27 Komitet Wyborczy Wyborców „Wyszogrodzianin”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
/-/Bogumiła Jasińska                           
Z-ca Przewodniczącego       
/-/Antoni Dąbrowski                                 
Członek
/-/Renata Mikina                                            
/-/Anna Półchłopek                                     
/-/Wanda Przedwojewska                             
/-/Katarzyna Szajewska  

                                                                      U C H W A Ł A
                                               GMINNO-MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
                                                                  w WYSZOGRODZIE
                                                             z dnia 24 października 2014r.


w sprawie wydrukowania obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych Gminy i Miasta Wyszogród.

Na podstawie art. 435 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z poźn.zm.) uchwala się co następujące:

                                                                           § 1

1. Zarządza się wydrukowanie obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach samorządowych 2014 roku,
2. Zleca rozplakatowanie obwieszczeń na obszarze gminy i miasta a także umieszczenia obwieszczeń na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,
3. Jeden egzemplarz obwieszczenia przesłać Komisarzowi Wyborczemu w Płocku.

                                                                          § 2

Treść obwieszczenia stanowi załącznik do uchwały.

                                                                           § 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.

                                                                            § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                             Przewodniczący
                                                                              Gminno-Miejskiej Komisji Wyborczej
                               
                                                                                       /-/ Bogumiła Jasińska
                                                                    U C H W A Ł A
                                         GMINNO-MIEJSKIEJ   KOMISJI WYBORCZEJ
                                                                  w WYSZOGRODZIE
                                                             z dnia 24 października 2014r.


w sprawie wydrukowania obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród.

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z poźn.zm.) uchwala się co następujące:

                                                                           § 1

4. Zarządza się wydrukowanie obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród w wyborach samorządowych 2014 roku,
5. Zleca rozplakatowanie obwieszczeń na obszarze gminy i miasta a także umieszczenia obwieszczeń na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,
6. Jeden egzemplarz obwieszczenia przesłać Komisarzowi Wyborczemu w Płocku.

                                                                          § 2

Treść obwieszczenia stanowi załącznik do uchwały.

                                                                           § 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.

                                                                            § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                             Przewodniczący
                                                                             Gminno-Miejskie Komisji Wyborczej
                               
                                                                                      /-/  Bogumiła Jasińska
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-10-24 15:46:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-24 15:46:29
  • Liczba odsłon: 856
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671965]

przewiń do góry