UGiM.6220.1.6.2018                                                                                         Wyszogród, dnia 06.08.2018 r. 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn.zm),  w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r. poz.1405,ze zm., ), Urząd Gminy i Miasta Wyszogród informuje strony oraz na podstawie art. 33 ust.1 pkt 1 i art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu prowadzonym z wniosku POLJAN Przemysław Krzykwa, ul. Złota 7/18, 00-019 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach zostało wydane postanowienie z dnia 06.08.2018r o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: „Budowa elektrowni fotowoltaicznych Rębowo A i Rębowo B o mocy do 1MW każda, wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia”.

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 52, lit.b  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 71),przedmiotowa inwestycja polega na „Budowie elektrowni fotowoltaicznych Rębowo A i Rębowo B o mocy do 1MW każda, wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia”.  kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w art. 59 ust.1 pkt 2 ustawy OOŚ, dla których, zgodnie z art. 63 ust.1 ustawy OOŚ obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Mając powyższe na względzie, zgodnie z art. 64 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r. poz.1405,ze zm., ), Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród zwrócił się o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do wymaganych podmiotów.:

 

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie- opinia  znak:WOOŚ-I.4220.615.2018.AST z dnia 25.07.2018r/wpłynęło 30.07.2018r/

 

-Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku – opinia  znak: PPIS/ZNS/451/43/MW/5035/2018 z dnia 27.07.2018r/wpłynęło 31.07.2018r/

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku uznał za konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, po rozpatrzeniu przekazanej sprawy uznał także, iż dla planowanego zamierzenia konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i określił szczegółowy zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z uzyskanymi opiniami, po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz nałożył na Poljan Przemysław Krzykwa, ul. Złota 7/18, 00-019 Warszawa obowiązek opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko w pełnym zakresie  zgodnie z art. 66 cytowanej ustawy, w tym ze szczególnym uwzględnieniem elementów wskazanych w sentencji postanowienia.

Do czasu przedłożenia przez POLJAN Przemysław Krzykwa, ul. Złota 7/18, 00-019 Warszawa raportu o oddziaływaniu na środowisko organ prowadzący zawiesił postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach postanowieniem z dnia 06.08.2018r

Z treścią postanowień można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, przy ul.Rębowskiej 37( pokój nr 3), w godzinach pracy Urzędu.

Zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

 

                                                                                                  

 

Wywieszono dnia …………………

 

Zdjęto dnia ………………………..

 

 

 

 

Otrzymują:

1 strony postępowania wg. rozdzielnika znajdującego się w aktach sprawy;

2. POLJAN Przemysław Krzykwa

3. tablica ogłoszeń UGiM Wyszogród, BIP GiM Wyszogród, tablica ogłoszeń sołectwa Rębowo

 Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-08-06 09:40:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-06 09:40:33
  • Liczba odsłon: 774
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681254]

przewiń do góry