Uchwała nr 82/XI/2008

                               Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

                                                z dnia. 29.02.2008

 

w sprawie: zmian w budżecie na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. 2001 r Nr.142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art.165 i art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz.U. z 2005 r Nr. 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami /.

Rada Gminy i Miasta postanawia:

§ 1

 

Zwiększyć plan dochodów budżetu na 2008 rok o kwotę 5 000 zł.

Zmniejszyć plan dochodów budżetu na 2008 rok o kwotę 105 706 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr. 1

Plan dochodów po zmianach wynosi 11 338 685 zł.

§ 2

Zwiększyć plan wydatków budżetu na 2008 rok o kwotę 5 000 zł

Zmniejszyć plan wydatków budżetu na 2008 rok o kwotę 105 706 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr. 2

Plan wydatków po zmianach wynosi 11 445 565 zł.

§ 3

Dokonać przeniesień w planie dochodów i wydatków budżetu między działami klasyfikacji budżetowej.

zgodnie z załącznikiem nr. 3

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                               Przewodniczący Rady GiM

                                                                         Wyszogród

                                                                   Józef Zbigniew Boszko

Załącznik Nr.1
do Uchwały Rady Gminy i Miasta

w Wyszogrodzie Nr. 82/XI./2008 r.

z dnia 29.02. 2008 r.

Dział

Roz dział

§

Treść

Zmniejszyć

Zwiększyć

7758

   

Różne rozliczenia

105 706,-

 
 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t

105 706,-

 
 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

105 706,-

 

9926

   

Kultura fizyczna i sport

 

5 000,-

 

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

 

5 000,-

   

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t

 

5 000,-

Razem

 

105 706,-

5 000,-

 

 

Załącznik Nr.2
do Uchwały Rady Gminy i Miasta

w Wyszogrodzie Nr.82/XI./2008 r.

z dnia 29.02. 2008 r.

Dział

Roz dział

§

Treść

Zmniejszyć

Zwiększyć

7801

   

Oświata i wychowanie

105 706,-

 
 

80101

 

Szkoły podstawowe

105 706,-

 
 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

105 706,-

 

9926

   

Kultura fizyczna i sport

 

5 000,-

 

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

 

5 000,-

   

4300

Zakup usług pozostałych

 

5 000,-

Razem

 

105 706,-

5 000,-

 

 

Załącznik Nr.3
do Uchwały Rady Gminy i Miasta

w Wyszogrodzie Nr 82/XI/2008 r.

z dnia 29.02. 2008 r.

Dział

Roz dział

§

Treść

Zmniejszyć

Zwiększyć

7700

   

Gospodarka mieszkaniowa

 

15 000,-

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 

15 000,-

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

15 000,-

7750

   

Administracja publiczna

15 000,-

 
 

75023

 

Urzędy gmin

15 000,-

 
 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

15 000,-

 

926

   

Kultura fizyczna i sport

23 100,-

23 100,-

 

92601

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

23 100,-

 
 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

23 100,-

 
 

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

 

23 100,-

   

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

 

23 100,-

Razem

38 100,-

38 100,-

 

 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr82/XI /2008r.

Rady Gminy i Miasta z dnia 29.02.2008 r.

 

 

 

Do załącznika nr.1 i 2

Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu :

 • w dziale 926 rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 5 000 zł zgodnie z pismem Starostwa Powiatu dotyczącym przyznania dotacji celowej na zadanie pn. „Festyn sportowo rekreacyjny dla samorządowców”.

 

Zmniejszono plan dochodów budżetu :

- w dziale 758 rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t o kwotę 105 706 zł zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów nr. ST- 3/4820/1/08

W związku z powyższym dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetu o tą samą kwotę w dziale 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

 

 

Do załącznika nr. 3

Zaszła konieczność urealnienia planu dochodów i wydatków budżetu.

Wydzielono kwotę 15 000 zł za wykonanie analizy ekonomiczno prawnej dotyczącej przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Zwiększono o kwotę 23 100 zł dotację na zadania dotyczące kultury fizycznej i sportu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr.2
do Uchwały Rady Gminy i Miasta

w Wyszogrodzie Nr. 35/IV/2007.

z dnia .28.02.2007.r.

Dział

Roz dział

§

Treść

Zmniejszyć

Zwiększyć

7750

   

Administracja publiczna

16 136,-

17 799,-

 

75023

 

Urzędy gmin

16 136,-

4 603,-

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

16 136,-

4 603,-

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

 

13 196,-

 

4270

Zakup usług remontowych

 

3 000,-

4300

Zakup usług pozostałych

 

10 196,-

7751

   

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

4 190,-

 

75109

 

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

 

4 190,-

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

 

2 860,-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

694,-

4300

Zakup usług pozostałych

 

586,-

4410

Podróże służbowe krajowe

 

50,-

8801

Oświata i wychowanie

264 162,-

80101

Szkoły podstawowe

205 384,-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

205 384,-

80104

Przedszkola

5 000,-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,-

80195

Pozostała działalność

53 778,-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

53 778,-

Razem

16 136,-

286 151,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr.3
do Uchwały Rady Gminy i Miasta

w Wyszogrodzie Nr. 35/IV/2007

z dnia .28.02.2007.r.

Dział

Roz dział

§

Treść

Zmniejszyć

Zwiększyć

0010

   

Rolnictwo i łowiectwo

500,-

500,-

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

500,-

500,-

 

4309

Zakup usług pozostałych -współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych

 

500,-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek

500,-

 

8852

   

Pomoc społeczna

 

5 000,-

 

85278

 

Usuwanie skutków klęski żywiołowych

 

5 000,-

 

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t

 

5 000,-

7900

   

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5 000,-

 
 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

5 000,-

 
 

4300

Zakup usług pozostałych

5 000,-

 

9926

   

Kultura fizyczna i sport

15 600,-

15 600,-

 

92601

 

Obiekty sportowe

10 600,-

 
 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 600,-

 

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

5 000,-

15 600,-

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

5 000,-

10 600,-

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

1 500,-

4260

Zakup energii

 

1 000,-

4300

Zakup usług pozostałych

 

2 500,-

Razem

21 100,-

21 100,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr. 35/IV/2007

Rady Gminy i Miasta z dnia 28.02.2007 r.

Do załącznika nr.1 i 2

Zwiększono plan dochodów:

 • w dziale 010 rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 570 248 zł ; 14 799 zł – dotacja z budżetu państwa - współfinansowanie ze środków fundusz strukturalnych zadania pn. SUW Kobylniki ; 555 248 zł – refundacja poniesionych wydatków na zadanie pn. SUW Kobylniki ze środków unijnych – spłata pożyczki na prefinansowanie.
 • w dziale 750 rozdział 75075 Promocja j.s.t o kwotę 3 000 zł - remont amfiteatru – środki ze Związku Miast Nadwiślańskich
 • w dziale 751 rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw o kwotę 4 190 zł w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego DPŁ 3101-1/07 z przeznaczenie na wybory uzupełniające do Rady Gminy i Miasta Wyszogród w okręgu wyborczym nr.7
 • w dziale 758 rozdział 75801 Różne rozliczenia o kwotę 205 384 zł zwiększona subwencja oświatowa – pismo Ministra Finansów Nr. ST3-4820-3/2007-02-26.
 • W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 58 778 zł ; rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 5 000 zł środki pozyskane z firmy Danone ; rozdział 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 53 778 zł w związku z pismem Starostwa Powiatowego F.I.3012/75/2005 .

Zmniejszono plan dochodów w dziale 756 rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 16 136 w związku z pismem Ministra Finansów Nr. ST3-4820-3/2007-02-26.

Zwiększono plan wydatków:

 • W dziale 750 rozdział 75023 o kwotę 4 603 zł na wydatki bieżące; rozdział 75075 Promocja j.s.t o kwotę 13 196 zł – dofinansowanie realizacji projektu przez Związek Gmin Regionu Płockiego – Region Płocki Regionem Europejskim – 10 196,- o raz 3 000 zł na remont amfiteatru.
 • W dziale 751 rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw o kwotę 4 190 zł na wybory uzupełniające do Rady Gminy i Miasta w okręgu nr.7
 • W dziale 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 205 384 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia; rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 5 000 zł na wydatki bieżące; rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 53 778 zł na zakup oleju opałowego do kotłowni.

Zwiększono plan rozchodów o kwotę 555 248 zł w związku ze spłatą pożyczki na prefinansowanie

 

 

 

 

Do załącznika nr.3

Dokonano przeniesień w dziale 010 rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na kwotę 500 zł z przeznaczeniem na prowizje bankowe konta w BGK.

Zwiększono plan wydatków w dziale 852 rozdział 85278 Usuwanie skutków klęski żywiołowych o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem dla poszkodowanych w gminie Bulkowo w wyniku huraganu.

 

Zwiększono plan dotacji w dziale 926 rozdział 92605 zadania w zakresie kultury i sportu o kwotę 10 600 zł oraz zmniejszono dotacje o kwotę 5 000 zł na wydatki związane z utrzymaniem stadionu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr.2
do Uchwały Rady Gminy i Miasta

w Wyszogrodzie Nr..................................

z dnia 28.12.2006 r.

Dział

Roz dział

§

Treść

Zmniejszyć

Zwiększyć

0010

   

Rolnictwo i łowiectwo

387 700,-

80 000,-

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

387 700,-

80 000,-

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

wodoc.ul. Rybaki – zwiększyć

 • 80 000 zł

wodociąg. wsi Drwały – zmniejszyć

- 387 700 zł

387 700,-

80 000,-

7754

   

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

52 217,-

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

 

52 217,-

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

15 713,-

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 

36 504,-

7801

Oświata i wychowanie

14 329,-

80110

Gimnazja

14 329,-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

14 329,-

8852

Pomoc społeczna

89 360,-

85219

Ośrodki pomocy społecznej

89 360,-

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

89 360,-

Razem

387 700,-

235 906,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr.3
do Uchwały Rady Gminy i Miasta

w Wyszogrodzie Nr..................................

z dnia 28.12.2006 r.

Dział

Roz dział

§

Treść

Zmniejszyć

Zwiększyć

7750

   

Administracja publiczna

 

6 200,-

 

75023

 

Urzędy gmin

 

6 200,-

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

 

6 200,-

8756

   

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

45 000,-

29 700,-

 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

45 000,-

29 700,-

 

0310

Podatek od nieruchomości

45 000,-

 

0340

Podatek od środków transportowych

 

10 000,-

0500

Podatek od czynności cywilnoporawnych

 

7 400,-

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat

 

12 300,-

9926

   

Kultura fizyczna i sport

56 000,-

65 100,-

 

92601

 

Obiekty sportowe

 

9 100,-

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk. j.s.t

 

9 100,-

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

56 000,-

56 000,-

 

2330

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t

56 000,-

 

6300

Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej miedzy j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwest.

 

56 000,-

Razem

 

101 000,-

101 000,-

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr.4
do Uchwały Rady Gminy i Miasta

w Wyszogrodzie Nr..................................

z dnia 28.12.2006 r.

Dział

Roz dział

§

Treść

Zmniejszyć

Zwiększyć

0010

   

Rolnictwo i łowiectwo

10 400,-

82 900,-

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

10 400,-

82 900,-

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

wod.ul. Rybaki – 60 000 zł

wod. Drwały – 22 500 zł

 

82 500,-

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych

SUW

10 400,-

 

8079

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych

 

400,-

6600

Transport i łączność

28 230,-

60016

Drogi publiczne gminne

28 230,-

4270

Zakup usług remontowych

18 000,-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

10 230,-

7700

Gospodarka mieszkaniowa

1 300,-

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 300,-

4300

Zakup usług pozostałych

1 300,-

7710

Działalność usługowa

3 050,-

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

3 050,-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3 050,-

7750

Administracja publiczna

8 800,-

5 300,-

75023

Urzędy gmin

8 800,-

4260

Zakup energii

4 940,-

4270

Zakup usług remontowych

3 860,-

75095

Pozostała działalność

5 300,-

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5 300,-

8756

   

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

5 500,-

 

7

75647

 

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

5 500,-

 
 

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

5 500,-

 

7757

   

Obsługa długu publicznego

17 500,-

 
 

75702

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t

5 500,-

 
 

8070

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

5 500,-

 

75704

 

Rozliczenia z tyt. poreczeń i gwarancji udzielonych prze j.s.t

12 000,-

 
 

8020

Wypłaty z tyt. gwarancji i poręczeń

12 000,-

 

8801

   

Oświata i wychowanie

15 570,-

4 875,-

 

80101

 

Szkoły podstawowe

   
 

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników – szk. Kobylniki

875,-

 

80110

 

Gimnazja

14 695,-

3 575,-

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

1 575,-

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

 

400,-

4260

Zakup energii

 

700,-

4300

Zakup usług pozostałych

900,-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

14 695,-

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

 

1 300,-

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

1 300,-

8851

   

Ochrona zdrowia

1 100,-

 
 

85195

 

Pozostała działalność

1 100,-

 
 

4260

Zakup energii

1 100,-

 

8852

   

Pomoc społeczna – środki samorządowe

12 500,-

 
 

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

2 500,-

 
 

3110

Świadczenia społeczne

2 500,-

 

85295

 

Pozostała działalność

10 000,-

 
 

3110

Świadczenia społeczne

10 000,-

 

8854

   

Edukacyjna opieka wychowawcza

 

1 075,-

 

85401

 

Świetlice szkolne

 

1 075,-

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

 

45,-

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

 

960,-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

60,-

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

10,-

9900

   

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

60 000,-

58 200,-

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

60 000,-

 
 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

60 000,-

 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

 

33 300,-

 

4270

Zakup usług remontowych

 

26 000,-

4300

Zakup usług pozostałych

 

7 300,-

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

 

24 900,-

 

4260

Zakup energii

 

15 900,-

4300

Zakup usług pozostałych

 

9 000,-

9926

   

Kultura fizyczna i sport

 

9 000,-

 

92601

 

Obiekty sportowe

 

9 000,-

 

4260

Zakup energii

 

9 000,-

Razem

162 650,-

162 650,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do Uchwały Nr82/XI/2008

Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2006

Do załącznika nr.1 i 2

Zwiększono plan dochodów:

 • w dziale 010 rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 80 000 zł na zadanie „Wodociąg ul. Rybaki.

 

- w dziale 754 rozdział 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 52 217 zł - dotacja celowa na OSP Rębowo.

 • w dziale 758 rozdział 75801 Różne rozliczenia o kwotę 14 329 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla nauczycieli Gimnazjum.
 • W dziale 852 rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej kwota 89 360 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Umowa pomiędzy Gminą a Starostwem Powiatu.

Zmniejszono plan przychodów i wydatków o kwotę 387 700 zł w związku z przyznaną pożyczką w niższej kwocie przez FOŚiGW na realizację zadania pn. Wodociągowanie wsi Drwały.

 

 

Do załącznika nr.3 i 4

Urealniono plan budżetu po stronie dochodów i wydatków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-03-28 11:32:32
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2008-03-28 11:32:32
 • Liczba odsłon: 649
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674622]

przewiń do góry