UWAGA WAŻNE: SYSTEM MONITOROWANIA ODBIORU ORAZ ZNAKOWANIA POJEMNIKÓW I WORKÓW Z ODPADAMI

 


EWIDENCJA UMÓW ZAWARTYCH NA ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje      o przystąpieniu do sporządzenia ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ww. ustawy.

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród przypomina, że zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą ma obwiązek posiadania indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych. Dotyczy to: placówek oświatowych, budynków użyteczności publicznej, sklepów, lokali handlowych, lokali gastronomicznych, warsztatów samochodowych, zakłady rzemieślnicze, fryzjerstwa,  kosmetyki, krawiectwa, gastronomiczne, zakłady rzemieślnicze, lokali usługowych, produkcyjne, targowiska, cmentarze itp.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni:

  • uiszczać do gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją;
  • zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym – na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza),

Umowy na odbiór odpadów komunalnych należy zawierać wyłącznie z przedsiębiorcami posiadającymi na terenie Gminy i Miasta Wyszogród wpis do rejestru działalności regulowanej. Informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne z terenu Gminy i Miasta Wyszogród są dostępne  w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy i Miasta Wyszogród w zakładce Odpady 2020 – Rejestr działalności Regulowanej.

Link do rejestru działalności regulowanej: https://ugimwyszogrod.bip.org.pl/index//id/756

Z uwagi na obowiązek prowadzenia ewidencji tych umów uprzejmie prosimy  o dostarczanie do Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród kserokopii umów oraz dowodów uiszczania opłat za usługi. Brak złożenia wymaganych umów skutkuje  wezwaniem do ich okazania lub kontrolą.

Jednocześnie informujemy, że brak posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych, skutkować będzie nałożeniem kary grzywny na podstawie art. 10 ust. 2 ww. ustawy.

W związku z tym wszyscy przedsiębiorcy z terenu naszej gminy oraz przedsiębiorcy, którzy do tej pory nie zawarli jeszcze takiej umowy, zobowiązani są niezwłocznie tego dokonać oraz kopię umowy i dowody uiszczania opłat dostarczyć do Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród lub przesłać na adres e-mail: ugim@wyszogrod.pl  w terminie do dnia 13 listopada 2020r.

 

Miejsca zagospodarowania odpadów przez podmioty odbierające te odpady od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy i Miasta Wyszogród:
 

POBIERZ

 


Informacja o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
 
POBIERZ

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ODBIORU ODPADÓW:
/wielkogabarytowych, sprzętu elektronicznego i elektrycznego, zużytych opon, przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, odpadów budowlanych i rozbiórkowych nie zawierających gruzu i styropianu budowlanego/
 

POBIERZ

 


KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW W KOMPOSTOWNIKU PRZYDOMOWYM
/zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla kompostujących/
 

Zgodnie z uchwałą nr 105/XIV/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, mogą liczyć na zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość zwolnienia z opłaty wynosi 1 zł od stawki opłaty za gospodarowanie odpadami.

Informację dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów właściciel nieruchomości wskazuje w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od właścicieli nieruchomości, którzy zdeklarowali kompostowanie bioodpadów w kompostowniku przydomowym, odpady te nie będą odbierane, a zarazem zobowiązuje właścicieli tych nieruchomości do posiadania kompostownika przydomowego.

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację o posiadaniu kompostownika przydomowego:

·          nie posiada kompostownika przydomowego,

·          nie kompostuje bioodpadów w kompostowniku przydomowym,

·          lub uniemożliwi wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta lub osobom upoważnionym przez niego do dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym,

- wójt, burmistrz lub prezydent miasta stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia. Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono brak kompostownika przydomowego.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach art. 6k ust. 4a, 4b, 4c).

 

INFORMACJA (08.01.2020r.)
 

Spełniając Państwa oczekiwania informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2020 r. Gmina i Miasto Wyszogród przejęła od Związku Gmin Regionu Płockiego realizację zadania własnego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

            Przypominamy Państwu, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do końca 2019 r. należy uiścić do Związku Gmin Regionu Płockiego. Ponadto prosimy uregulować zaległe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Związku Gmin. Powyższe pozwoli na sprawne zamknięcie zadania przez ZGRP i uniknięcie dodatkowych kosztów związanych z przymusową egzekucją należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

            Jednocześnie przypominamy, że od 1 stycznia 2019 r. obowiązywały następujące wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

·          14,00 zł, jeśli odpady były gromadzone i oddawane w sposób selektywny,

·          28,00 zł jeśli odpady nie były gromadzone i oddawane w sposób selektywny.

Natomiast od 1 lipca 2019r. obowiązują stawki:

·          25,00 zł, jeśli odpady były gromadzone i oddawane w sposób selektywny,

·          50,00 zł, jeśli odpady nie były gromadzone i oddawane w sposób selektywny.

 
 

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
 

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż osoby które złożyły deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymają listownie numer konta bankowego na który należy uiszczać opłatę za odbiór odpadów komunalnych.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania raz na miesiąc w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni np. za miesiąc styczeń do 15 lutego.

 
 

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi
w 2020r.
 
POBIERZ
 

 

STAWKI OP Ł AT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

zgodnie z uchwa łą nr 105/XVI/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogr ó d wynosz ą :

 

- miesi ę czna stawka op ł aty od jednego mieszka ń ca je ż eli odpady zbierane s ą w spos ó b selektywny 24,00 z ł ,

- zwolnienie z cz ęś ci op ł aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ł a ś cicieli nieruchomo ś ci zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostuj ą cych bioodpady stanowi ą ce odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – 1,00 z ł od jednego mieszka ń ca,

- stawka op ł aty podwy ż szonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, je ż eli w ł a ś ciciel nieruchomo ś ci nie wype ł nia obowi ą zku zbierania odpad ó w w spos ó b selektywny wynosi dwukrotno ść op ł aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 48,00 z ł ,

- roczna rycza ł towa stawka op ł aty od nieruchomo ś ci na kt ó rej znajduje si ę domek letniskowy lub innej nieruchomo ś ci wykorzystanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe od jednego domku lub jej wielokrotno ść w zale ż no ś ci od liczby domk ó w znajduj ą cych si ę na tych nieruchomo ś ciach je ż eli odpady zbierane s ą w spos ó b selektywny 165,00 z ł ,

- stawka op ł aty podwy ż szonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, je ż eli w ł a ś ciciel nieruchomo ś ci wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe nie wype ł nia obowi ą zku zbierania odpad ó w w sposób selektywny za gospodarowanie odpadami wynosi – 330,00 z ł .

 


Informacja w zakresie nieruchomości niezamieszkałych

 

Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ale są wytwarzane odpady komunalne np. firmy, lokale handlowe, sklepy, biura, obiekty kulturalno-oświatowe, gastronomia itp. nie są objęci systemem gospodarki odpadami komunalnymi organizowanym przez Gminę i Miasto Wyszogród od dnia 01.01.2020r.

Wyżej wymienione podmioty w przypadku nie objęcia przez Gminę systemem gospodarki odpadami komunalnymi mają obowiązek podpisania umowy na odbiór odpadów komunalnych z wybraną firmą podsiadającą uprawnienia do odbioru odpadów komunalnych tj. wpis do działalności regulowanej prowadzonego przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta. Koszty oraz częstotliwość odbioru odpadów komunalnych uzależnione są od podpisanej umowy z danym odbiorcą.

 
UWAGA!
 
Gmina i Miasto Wyszogród od dnia 01 stycznia 2020r. będzie samodzielnie realizować zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. W niniejszej zakładce znajdą Państwo akty prawa miejscowego (uchwały) regulujące oraz określające zasady prowadzenia gospodarki odpadami, a także wzory deklaracji do pobrania oraz ulotki informujące o dobrych praktykach segregacji. W przypadku pytań lub wątpliwości, szczegółowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród pod nr tel.: (24) 267 26 15.
 
 

Dobre praktyki segregacji:
 
 


 
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Pieniążek
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-12-09 08:02:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Pieniążek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-12-18 12:17:31
  • Liczba odsłon: 2549
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681406]

przewiń do góry